Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

Pedagogija pojam predmet i podela

Broj strana 105
Ime Pedagogija pojam predmet i podela
Predmet Pedagogija
Institucija Univerzitet
Univerzitet Filoloski fakultet
Cena 50 poena
Ocena kvaliteta 0 / 0 (100%)
Dodato 23-10-2011
Dodao donmilanche
Preuzeto 12
Veličina dokumenta 0 KB
Format dokumenta pdf
Ključne reči 1 , predmet i definicija pedagogije , 3 2 , pedago?ko nau?ni zakoni , principi i pravila , 4 3 , odnos izme?u pedagogije i drugih nauka , 6 4 , pojam vaspitanja , znanja i umenja , 7 5 , odnos izme?u vaspitanja i obrazovanja , 11 6 , efikasnost obrazovno-vaspitnog rada , 12 7 , objektivni i subjektivni faktori efikasnosti obrazovno-vaspitnog rada , 15 8 , naziv i pojam didaktike , 17 9 , predmet i zadatak didaktike , 19 didakti?ki principi 10 , princip nau?nosti u nastavi i prilago?enosti nastave uzrastu , 21 11 , princip individualizacije nastavnog procesa , sistemati?nosti i potpunosti , 22 12 , princip svesne aktivnosti u?enika i o?iglednosti u nastavi , 22 13 , princip povezanosti teorije i prakse i trajnosti znanja , umenja , ve?tina i navika , 23 14 , nastava kao specifi?na ljudska aktivnost , 24 15 , vrste nastave , 26 16 , didakti?ka struktura nastavnog sadr?aja , 27 komponente didakti?ke strukture 17 , model i oblik didakti?ke strukture sadr?aja , 30 18 , veze i odnosi u didakti?koj strukturi sadr?aja , 31 19 , koncepcija strukturiranja sadr?aja , 32 20 , poredak sadr?aja u didakti?koj strukturi , 34 etape nastavnog procesa 21 , pripremanje za nastavni rad i obra?ivanje nove gra?e , 35 22 , uve?bavanje i ponavljanje , 38 23 , proveravanje i ocenjivanje , 42 oblici rada u nastavi 24 , frontalni oblik rada , 44 25 , individualni oblik rada , 45 26 , grupni oblik rada , 46 27 , rad u parovima , 48 28 , nastavne metode , 49 29 , verbalno-tekstualne metode , 50 30 , ilustrativno-demonstrativne metode , 53 31 , laboratorijsko-eksperimentalne metode , 54 32 , nastavna sredstva; pojam i podela , 56 33 , funkcije nastavnih sredstava , 59 34 , funkcija postizanja o?iglednosti , intenziviranja u?enja i razvijanja umnih sposobnosti , 60 35 , funkcija racionalizacije i ekonomi?nosti nastave , inicijator misaone i intelektualne aktivnosti , 62 metodske koncepcije 36 , predava?ko-informativna i egzemplarna nastava , 64 37 , individualizovana i programirana nastava , 64 38 , problemska i timska nastava , 65 39 , pojam u?enja , 65 40 , cilj u?enja , 68 faktori koji deluju na u?enje 41 , motivi i podsticaji za u?enje , 71 42 , emocije u u?enju , 73 43 , misaoni procesi u u?enju , 74 44 , li?nost nastavnika i atmosfera u razredu , 76 metode u?enja 45 , induktivna i deduktivna metoda u?enja , 78 46 , analiti?ka , sinteti?ka i sistemati?no-progresivna metoda u?enja , 78 etape procesa u?enja 47 , sticanje percepcija i predstava , 80 48 , misaoni put stvaranja pojmova i usvajanja zakona , 82 49 , utvr?ivanje znanja , ve?tina i navika , 84 50 , primena znanja u praksi , 86 51 , proveravanje znanja , ve?tina i navika , 88 52 , pam?enje i ponavljanje , 89 53 , zaboravljanje , 91 54 , grupno u?enje i transfer u?enja , 93 55 , u?enje na ?kolskom ?asu , 95 56 , u?enje i radne navike
Format: pdf
Cena: 50 poena
Opis materijala:
1. Predmet i definicija pedagogije............................................................................. 3
2. Pedagoško naučni zakoni, principi i pravila ......................................................... 4
3. Odnos između pedagogije i drugih nauka............................................................. 6
4. Pojam vaspitanja, znanja i umenja........................................................................ 7
5. Odnos između vaspitanja i obrazovanja................................................................ 11
6. Efikasnost obrazovno-vaspitnog rada ................................................................... 12
7. Objektivni i subjektivni faktori efikasnosti obrazovno-vaspitnog rada................ 15
8. Naziv i pojam didaktike ........................................................................................ 17
9. Predmet i zadatak didaktike.................................................................................. 19
Didaktički principi
10. Princip naučnosti u nastavi i prilagođenosti nastave uzrastu ............................. 21
11. Princip individualizacije nastavnog procesa, sistematičnosti i potpunosti......... 22
12. Princip svesne aktivnosti učenika i očiglednosti u nastavi................................. 22
13. Princip povezanosti teorije i prakse i trajnosti znanja, umenja,
veština i navika................................................................................................... 23
14. Nastava kao specifična ljudska aktivnost ........................................................... 24
15. Vrste nastave ...................................................................................................... 26
16. Didaktička struktura nastavnog sadržaja ............................................................ 27
Komponente didaktičke strukture
17. Model i oblik didaktičke strukture sadržaja ....................................................... 30
18. Veze i odnosi u didaktičkoj strukturi sadržaja.................................................... 31
19. Koncepcija strukturiranja sadržaja ..................................................................... 32
20. Poredak sadržaja u didaktičkoj strukturi ............................................................ 34
Etape nastavnog procesa
21. Pripremanje za nastavni rad i obrađivanje nove građe ....................................... 35
22. Uvežbavanje i ponavljanje.................................................................................. 38
23. Proveravanje i ocenjivanje.................................................................................. 42
Oblici rada u nastavi
24. Frontalni oblik rada ............................................................................................ 44
25. Individualni oblik rada ....................................................................................... 45
26. Grupni oblik rada................................................................................................ 46
27. Rad u parovima................................................................................................... 48
28. Nastavne metode ............................................................................................... 49
29. Verbalno-tekstualne metode ............................................................................... 50
30. Ilustrativno-demonstrativne metode................................................................... 53
31. Laboratorijsko-eksperimentalne metode ............................................................ 54
32. Nastavna sredstva; pojam i podela ..................................................................... 56
33. Funkcije nastavnih sredstava .......................................................................... 59
34. Funkcija postizanja očiglednosti, intenziviranja učenja i razvijanja
umnih sposobnosti ............................................................................................. 60
35. Funkcija racionalizacije i ekonomičnosti nastave, inicijator misaone
i intelektualne aktivnosti .................................................................................... 62
Metodske koncepcije
36. Predavačko-informativna i egzemplarna nastava ............................................... 64
37. Individualizovana i programirana nastava.......................................................... 64
38. Problemska i timska nastava............................................................................... 65
39. Pojam učenja ...................................................................................................... 65
40. Cilj učenja .......................................................................................................... 68
Faktori koji deluju na učenje
41. Motivi i podsticaji za učenje............................................................................... 71
42. Emocije u učenju ................................................................................................ 73
43. Misaoni procesi u učenju.................................................................................... 74
44. Ličnost nastavnika i atmosfera u razredu ........................................................... 76
Metode učenja
45. Induktivna i deduktivna metoda učenja.............................................................. 78
46. Analitička, sintetička i sistematično-progresivna metoda učenja....................... 78
Etape procesa učenja
47. Sticanje percepcija i predstava ........................................................................... 80
48. Misaoni put stvaranja pojmova i usvajanja zakona............................................ 82
49. Utvrđivanje znanja, veština i navika................................................................... 84
50. Primena znanja u praksi...................................................................................... 86
51. Proveravanje znanja, veština i navika................................................................. 88
52. Pamćenje i ponavljanje....................................................................................... 89
53. Zaboravljanje...................................................................................................... 91
54. Grupno učenje i transfer učenja.......................................................................... 93
55. Učenje na školskom času.................................................................................... 95
56. Učenje i radne navike
Sadržaj:
1. Predmet i definicija pedagogije............................................................................. 3
2. Pedagoško naučni zakoni, principi i pravila ......................................................... 4
3. Odnos između pedagogije i drugih nauka............................................................. 6
4. Pojam vaspitanja, znanja i umenja........................................................................ 7
5. Odnos između vaspitanja i obrazovanja................................................................ 11
6. Efikasnost obrazovno-vaspitnog rada ................................................................... 12
7. Objektivni i subjektivni faktori efikasnosti obrazovno-vaspitnog rada................ 15
8. Naziv i pojam didaktike ........................................................................................ 17
9. Predmet i zadatak didaktike.................................................................................. 19
Didaktički principi
10. Princip naučnosti u nastavi i prilagođenosti nastave uzrastu ............................. 21
11. Princip individualizacije nastavnog procesa, sistematičnosti i potpunosti......... 22
12. Princip svesne aktivnosti učenika i očiglednosti u nastavi................................. 22
13. Princip povezanosti teorije i prakse i trajnosti znanja, umenja,
veština i navika................................................................................................... 23
14. Nastava kao specifična ljudska aktivnost ........................................................... 24
15. Vrste nastave ...................................................................................................... 26
16. Didaktička struktura nastavnog sadržaja ............................................................ 27
Komponente didaktičke strukture
17. Model i oblik didaktičke strukture sadržaja ....................................................... 30
18. Veze i odnosi u didaktičkoj strukturi sadržaja.................................................... 31
19. Koncepcija strukturiranja sadržaja ..................................................................... 32
20. Poredak sadržaja u didaktičkoj strukturi ............................................................ 34
Etape nastavnog procesa
21. Pripremanje za nastavni rad i obrađivanje nove građe ....................................... 35
22. Uvežbavanje i ponavljanje.................................................................................. 38
23. Proveravanje i ocenjivanje.................................................................................. 42
Oblici rada u nastavi
24. Frontalni oblik rada ............................................................................................ 44
25. Individualni oblik rada ....................................................................................... 45
26. Grupni oblik rada................................................................................................ 46
27. Rad u parovima................................................................................................... 48
28. Nastavne metode ............................................................................................... 49
29. Verbalno-tekstualne metode ............................................................................... 50
30. Ilustrativno-demonstrativne metode................................................................... 53
31. Laboratorijsko-eksperimentalne metode ............................................................ 54
32. Nastavna sredstva; pojam i podela ..................................................................... 56
33. Funkcije nastavnih sredstava .......................................................................... 59
34. Funkcija postizanja očiglednosti, intenziviranja učenja i razvijanja
umnih sposobnosti ............................................................................................. 60
35. Funkcija racionalizacije i ekonomičnosti nastave, inicijator misaone
i intelektualne aktivnosti .................................................................................... 62
Metodske koncepcije
36. Predavačko-informativna i egzemplarna nastava ............................................... 64
37. Individualizovana i programirana nastava.......................................................... 64
38. Problemska i timska nastava............................................................................... 65
39. Pojam učenja ...................................................................................................... 65
40. Cilj učenja .......................................................................................................... 68
Faktori koji deluju na učenje
41. Motivi i podsticaji za učenje............................................................................... 71
42. Emocije u učenju ................................................................................................ 73
43. Misaoni procesi u učenju.................................................................................... 74
44. Ličnost nastavnika i atmosfera u razredu ........................................................... 76
Metode učenja
45. Induktivna i deduktivna metoda učenja.............................................................. 78
46. Analitička, sintetička i sistematično-progresivna metoda učenja....................... 78
Etape procesa učenja
47. Sticanje percepcija i predstava ........................................................................... 80
48. Misaoni put stvaranja pojmova i usvajanja zakona............................................ 82
49. Utvrđivanje znanja, veština i navika................................................................... 84
50. Primena znanja u praksi...................................................................................... 86
51. Proveravanje znanja, veština i navika................................................................. 88
52. Pamćenje i ponavljanje....................................................................................... 89
53. Zaboravljanje...................................................................................................... 91
54. Grupno učenje i transfer učenja.......................................................................... 93
55. Učenje na školskom času.................................................................................... 95
56. Učenje i radne navike


Slični materijaliKomentari za materijal "Pedagogija pojam predmet i podela"

Mika12
17:39 16-04-2018
Veoma je korisno,Ali treba dopunitii!Objavite svoje mišljenje

Uloguj se da ostaviš komentar