Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

Gradivo za prvi kolokvijum

Broj strana 7
Ime Gradivo za prvi kolokvijum
Predmet Pedagoska informatika
Institucija Univerzitet
Univerzitet
Cena 50 poena
Ocena kvaliteta 0 / 0 (100%)
Dodato 21-01-2012
Dodao ladyG
Preuzeto 25
Veličina dokumenta 0 KB
Format dokumenta doc
Ključne reči 30 , navedite i ukratko opi?ite ?etiri definicije informatike? 31 , ?ta je elektronska komunikacija? 32 , ?ta omogu?uje mre?e za prenos podataka? 33 , ?ta omogu?uju banke podataka? 34 , multimedija predstavlja: 35 , informacija je: 36 , komunikacija je: 37 , podatak je: 38 , ?ta je virtuelna realnost? 39 , probleme distribucije informacija prema , v , sri?eu sa stanovi?ta poslovnog menad?menta mo?emo podeliti u slede?e 40 , pobrojati i opisati strukturu informacionog sistema? 41 , navedite generacije kompjutera prema fazama razvoja? 42 , na osnovu karakteristika hardverskih komponenti , pouzdanosti sistema , raspolo?ivosti softvera i nabavne cene , 43 , navedite ulogu i vrste mikroprocesora? 44 , navedite ulogu i vrste interfejs? 45 , navedite tipi?nu , hardversku konfiguraciju desktop (neprenosivor) jednokorisni?kog personalnog ra?unara? 46 , osnovne karakteristike novog informacionog okru?enja su slede?e: 47 , navedite zadatak komunikacionih kanala? 48 , kontroler perifernih u/i jedinica ima zadatak: 49 , navedite osnovne elemente hardvera sa funkcionalnog stanovi?ta? 50 , pored memorisanja i obrade podataka kao osnovnog , ostali zadaci glavne memorije su slede?i: 51 , u okviru glavne memorije mo?emo razlikovati pet osnovnih podru?ja: 52 , ?ta je rom? 53 , ?ta je ram? 54 , ke? (cash) memorija slu?i kao: 55 , navedite najva?nije zadatke upravlja?ke jedinice ra?unara? 56 , navedite najjednostavnije obja?njenje toka operacija u aritmeti?ko-logi?koj jedinici ra?unara? 57 , ?ta je tastatura? 58 , mi? je: 59 , jedinica za opti?ki ulaz je : 60 , pobrojati i opisati osnovne vrste ?tampa?a koji su u ?iroj upotrebi? 61 , navedite prema ?emu se rangira kvalitet monitora? 62 , navedite eksterne (periferne) memorije koje se danas najvi?e primenjuju? 63 , ?ta je magnetna traka? 64 , ?ta je magnetni disk (navedite vrste)? 65 , prema hardverskim karakteristikama , diskovi se mogu upore?ivati po: 66 , sa aspekta rada sa bazama podataka , diskovi se mogu podeliti prema: 67 , magnetna disketa je: 68 , zip disketa je: 69 , kompakt disk je: 70 , navedite vrste i karakteristike kompakt diskova? 71 , dvd ure?aj je: 72 , mikrofilm je: 73 , organizacija podataka podrazumeva ure?enost podataka kojom se defini?e: 74 , datoteke se me?usobno razlikuju prema slede?im osobinama: 75 , opi?ite organizaciju datoteka? 76 , navedite osnovna obele?ja direktne organizacije koja se mogu identifikovati: 77 , prema j , martinu mogu se identifikovati ?etiri vrste organizacije podataka: 78 , baza podataka se obi?no defini?e: 79 , mo?e se konstatovati da su prednosti baze podataka u odnosu na ni?e organizacione strukture podataka slede?e: 80 , sistem za upravljanje bazom podataka je (dbms): 81 , postoje ?etiri elementa vezana za pojam baze podataka koje treba razmotriti: 82 , op?te logi?ki i fizi?ki aspekt baze podataka? 83 , navedite strukture baze podataka? 84 , opi?ite hijerarhijski dbms? 85 , opi?ite mre?nu strukturu dbms? 86 , opi?ite relacioni dbms? 87 , relacioni modeli baza podataka imaju slede?e osobine: 88 , navedite prednosti i nedostatke razli?itih baza podataka? 89 , opi?ite koncept distribuirane baze podataka? 90 , navedite karakteristike operativnog sistema windows xp (navesti i karakteristike programske grupe contol panel) ? 91 , definisati pojmove: desktop , shortcut , task bar ? 92 , definisati pojmove: folder , file i clipboard? 93 , ?ta zna?i kompresija podataka (navesti bar 3 primera komprimovanih datoteka)? 94 , navedite programe za multimedijalne aplikacije koje podr?ava operativni sistem windows? slede?e aktivnosti: 95 , operativni sistem multimedijalnih sistema windows xp je univerzalni sistem koji omogu?ava , pored ostalog , 97 , navedite pet klju?nih faza u procesu prevo?enja izvornog programa (sources programs objects program)? 96 , ?ta su programi prevodioci?
Format: doc
Cena: 50 poena
Opis materijala:
Sadržaj:
Odgovori na pitanja iy praktikuma:

30. Navedite i ukratko opišite četiri definicije informatike?
31. Šta je elektronska komunikacija?
32. Šta omogućuje mreže za prenos podataka?
33. Šta omogućuju banke podataka?
34. Multimedija predstavlja:
35. Informacija je:
36. Komunikacija je:
37. Podatak je:
38. Šta je virtuelna realnost?
39. Probleme distribucije informacija prema, V.Srićeu sa stanovišta poslovnog menadžmenta možemo podeliti u sledeće
40. Pobrojati i opisati strukturu informacionog sistema?
41. Navedite generacije kompjutera prema fazama razvoja?
42. Na osnovu karakteristika hardverskih komponenti, pouzdanosti sistema, raspoloživosti softvera i nabavne cene,
43. Navedite ulogu i vrste mikroprocesora?
44. Navedite ulogu i vrste interfejs?
45. Navedite tipičnu, hardversku konfiguraciju desktop (neprenosivor) jednokorisničkog personalnog računara?
46. Osnovne karakteristike novog informacionog okruženja su sledeće:

47. Navedite zadatak komunikacionih kanala?
48. Kontroler perifernih U/I jedinica ima zadatak:
49. Navedite osnovne elemente hardvera sa funkcionalnog stanovišta?
50. Pored memorisanja i obrade podataka kao osnovnog, ostali zadaci glavne memorije su sledeći:
51. U okviru glavne memorije možemo razlikovati pet osnovnih područja:
52. Šta je ROM?
53. Šta je RAM?
54. Keš (Cash) memorija služi kao:
55. Navedite najvažnije zadatke upravljačke jedinice računara?
56. Navedite najjednostavnije objašnjenje toka operacija u aritmetičko-logičkoj jedinici računara?
57. Šta je tastatura?
58. Miš je:
59. Jedinica za optički ulaz je :
60. Pobrojati i opisati osnovne vrste štampača koji su u široj upotrebi?
61. Navedite prema čemu se rangira kvalitet monitora?
62. Navedite eksterne (periferne) memorije koje se danas najviše primenjuju?
63. Šta je magnetna traka?
64. Šta je magnetni disk (navedite vrste)?
65. Prema hardverskim karakteristikama, diskovi se mogu upoređivati po:
66. Sa aspekta rada sa bazama podataka, diskovi se mogu podeliti prema:
67. Magnetna disketa je:
68. ZIP disketa je:
69. Kompakt disk je:
70. Navedite vrste i karakteristike kompakt diskova?
71. DVD uređaj je:
72. Mikrofilm je:
73. Organizacija podataka podrazumeva uređenost podataka kojom se definiše:
74. Datoteke se međusobno razlikuju prema sledećim osobinama:
75. Opišite organizaciju datoteka?
76. Navedite osnovna obeležja direktne organizacije koja se mogu identifikovati:
77. Prema J.Martinu mogu se identifikovati četiri vrste organizacije podataka:
78. Baza podataka se obično definiše:
79. Može se konstatovati da su prednosti baze podataka u odnosu na niže organizacione strukture podataka sledeće:
80. Sistem za upravljanje bazom podataka je (DBMS):
81. Postoje četiri elementa vezana za pojam baze podataka koje treba razmotriti:
82. Opšte logički i fizički aspekt baze podataka?
83. Navedite strukture baze podataka?
84. Opišite hijerarhijski DBMS?
85. Opišite mrežnu strukturu DBMS?
86. Opišite relacioni DBMS?
87. Relacioni modeli baza podataka imaju sledeće osobine:
88. Navedite prednosti i nedostatke različitih baza podataka?
89. Opišite koncept distribuirane baze podataka?
90. Navedite karakteristike operativnog sistema Windows XP (navesti i karakteristike programske grupe Contol
Panel) ?
91. Definisati pojmove: Desktop, Shortcut, Task bar ?
92. Definisati pojmove: Folder, File i Clipboard?
93. Šta znači kompresija podataka (navesti bar 3 primera komprimovanih datoteka)?
94. Navedite programe za multimedijalne aplikacije koje podržava operativni sistem Windows?
sledeće aktivnosti:
95. Operativni sistem multimedijalnih sistema Windows XP je univerzalni sistem koji omogućava, pored ostalog,
97. Navedite pet ključnih faza u procesu prevođenja izvornog programa (Sources Programs Objects Program)?
96. Šta su programi prevodioci?
Slični materijaliKomentari za materijal "Gradivo za prvi kolokvijum"

Niko nije proverio ovaj materijal. Budite prvi i objavite svoje mišljenje.Objavite svoje mišljenje

Uloguj se da ostaviš komentar