Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

aktivnost

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"aktivnost" pronađeni su rezultati pretrage 31


Maloletnička delikvencija skripta

САДРЖАЈ

*МАЛОЛЕТНИЧКО ПРЕСТУПНИШТВО 9
1. Однос адолесценције и делинквенције 9
2. Ментални поремећаји код малолетних делинквената 10
3. Развојне путање делинквенције 10
4. Личност делинквената 11
5. Интервенције 12
6. Закључна разматрања 13
*Основни упоредноправни модели поступка према малолетницима 14
1. Основна кривичнопроцесна начела у општем смислу 15
2. Дејство општих кривичнопроцесних начела у поступку према малолетницима и одступања од општих процесних принципа 18
3. Начело опортунитета кривичног гоњења у поступку према малолетницима 18
4. Одређена одступања од начела акузаторности и начела легалитета официјалног кривичног гоњења у поступку према малолетницима 22
5. Посебна начела поступка према малолетницима 24
6. Начело процесне протективности у односу на малолетника 24
7. Начело функционалног спајања припремног поступка и фазе суђења 25
8. Начело терминолошке повлашћености малолетника 25
10.Начело хитности кривичног поступка 26
11.Начело повишене процесне дискреције 26
12. Начело специјализованости службених актера поступка према малолетницима 27
13. Закључна разматрања 28
*ТЕОРИЈЕ МАЛОЛЕТНИЧКОГ ПРЕСТУПНИШТВА 29
1. СОЦИОЛОШКЕ ТЕОРИЈЕ 29
1.1. Теорија пренапрегнутости или аномије 30
1.2. Теорија културне девијације 31
1.2.1. Субкултурни приступи 31
1.2.2. Теорија диференцијалне асоцијације 32
1.3. Теорија социјалне контроле 33
1.4. Перспектива етикетирања или секундарне девијације 35
1.5. Теорија моћи и контроле 36
2. БИОЛОШКЕ ТЕОРИЈЕ 37
2.1. Ломброзова теорија 37
2.2. Теорија Ханса Ајзенка 37
2.3. Биосоцијална теорија 37
3.ПСИХОЛОШКЕ ТЕОРИЈЕ МАЛОЛЕТНИЧКОГ ПРЕСТУПНИШТВА 38
ИНДИВИДУАЛНИ ПРИСТУП 39
3.1.Психоаналитичка теорија 39
3.2. Когнитивна теорија 39
3.2.1 Почеци утицаја когнитивне психологије у криминологији 39
3.2.2 Теорија ограничене рационалности тј. теорија одлучивања 40
3.2.3 Социјално информационо процесирење 41
3.3. Теорија социјалног учења 43
4.ДИЈАДНИ ОДНОСИ 44
4.1. Модел стадијума социјалне интеракције 44
4.1.1. Прва фаза: основни тренинг 45
4.1.2. Друга фаза: реакција социјалног окружења 47
4.1.3. Трећа фаза: девијантни вршњаци и учење антисоцијалних вештина 48
4.1.4. Четврта фаза: каријера антисоцијалног одраслог 49
5.СИСТЕМСКИ ПРИСТУП 50
5.1. Системски породични приступ 51
5.2. Структурална породична терапија 52
5.3. Функционална породична терапија 54
5.4.Теорија социјалне екологије 55
5.5. Мултисистемска терапија 56
5.6. Ферингтонова интегративна теорија 57
6.ЗАКЉУЧАНО РАЗМАТРАЊЕ 58
*МАЛОЛЕТНИЧКИ КРИМИНАЛИТЕТ 59
1.КАРАКТЕРИСТИКЕ МАЛОЛЕТНИЧКОГ КРИМИНАЛИТЕТА 60
2.НЕКА БИТНА ОБЕЛЕЖЈА МАЛОЛЕТНИЧКОГ КРИМИНАЛИТЕТА 65
2.1.Насиље (агресивност и вандализам, према имовини и жртви) 65
2.2.Колективност 65
2.3.Рецидивизам 66
2.4.Непознати малолетни делинквенти 67
2.5.Криминална каријера 68
3.ОБЛИЦИ МАЛОЛЕТНИЧКОГ ПРЕСТУПНИШТВА 68
3.1.Деликти сиромашних малолетника 69
3.2.Деликти младих из богатијих слојева друштва 69
3.3.Урбани малолетнички криминалитет 70
3.4.Деликти младих и демографија 71
3.5.Модернизација и криминалитет младих 71
*ОБЕЛЕЖЈА КРИМИНАЛИТЕТА МАЛОЛЕТНИКА 72
1. Актуелност стања 73
2. Карактеристике кривичноправне реакције 74
3. Узроци и последице малолетничког преступништва 74
4. Закључно разматрање 77
*ПСИХОФИЗИЧКЕ ОСОБИНЕ И СОЦИЈАЛНИ ПОЛОЖАЈ ДЕЦЕ И МАЛОЛЕТНИКА 78
1.ПСИХОФИЗИЧКЕ ОСОБИНЕ ДЕЦЕ И МАЛОЛЕТНИКА 79
2.ПСИХОФИЗИЧКЕ ОСОБИНЕ ДЕЦЕ И МАЛОЛЕТНИКА 86
2.1.НАСЛЕЂЕ 86
2.2. ТЕЛЕСНА ГРАЂА 88
2.3.ПОЛ 89
2.4. СТАРОСНО ДОБА 90
2.5. РАСА 91
2.6.ОРГАНСКИ НЕДОСТАЦИ И БОЛЕСТИ 91
2.7. ЛИЧНОСТ 92
2.8. ИНТЕЛЕГЕНЦИЈА 95
2.9.КАРАКТЕР 96
2.10. ЕМОЦИОНАЛНОСТ 98
*УТИЦАЈ СРЕДИНЕ НА МАЛОЛЕТНИКА 100
1.Физичка средина 101
2.Породична средина 102
3. Школска средина 105
4. Средина дружења (улица, вршњаци) 107
5.Девијације разоноде 110
6.Штампа и литература 110
7.Посећивање кинематографа 111
8.Нагла индустрилизација и урбанизација 114
9.Усвајање кодекса друштвених вредности 115
*ПОРОДИЧНИ ФАКТОРИ РИЗИКА У ОДНОСУ НА МАЛОЛЕТНИКЕ 117
1.ПОРОДИЧНИ ФАКТОР РИЗИКА КОЈИ ПРОМОВИШЕ АНТИСОЦИЈАЛНО ПОНАШАЊЕ 118
2.Недостатак позитивних афективних односа родитеља према детету 118
2.1. Рано детињство 118
2.2. Утуцај темпераменталних карактеристика деце на понашање родитеља 119
2.3. Касније детињство и адолесценција 120
3.Недовољна осетљивост и респонсивност родитеља 120
3.1.Рано детињиство 121
3.2.Адолесценција 121
4. Неадекватно препознавање девијантног понашања 122
5. Неадекватно кажњавање девијантног понашања 123
6. Моделовање родитељским агресивним и антисоцијалним понашањем 123
7. Поткрепљујућа реакција родитеља на антисоцијално понашање 123
8. Неадекватна супервизија 124
9. Снага негативних породичних утицаја 124
10.НЕДОСТАТАК ПОЗИТИВНИХ ПОРОДИЧНИХ 125
УТИЦАЈА 125
11. Недостатак стимулисања просоцијаиног понашања и социјалног решавања проблема 126
11.1. Недостатак вештина код родитеља 126
11.2. Недостатакстимулисања просоцијалноа понашања детета 126
12. Онемогућавање аутономије и индивидуације 127
*ИНДИВИДУАЛНИ ФАКТОРИ РИЗИКА У ОДНОСУ НА МАЛОЛЕТНИКЕ 129
1.БИОЛОШКИ МЕДИЈАТОРИ 129
1.1.МУШКИ ПОЛ 130
1.2.УЗРАСТ 130
1.3.СМАЊЕНЕ ВЕРБАЛНЕ СПОСОБНОСТИ 132
1.4.ХИПЕРАКТИВНОСТ 133
1.5.СМАЊЕНА САМОКОНТРОЛА 134
1.6.АГРЕСИВНОСТ 134
2.ПРОБЛЕМИ АДЕКВАТНОГ РАЗУМЕВАЊА СИТУАЦИЈЕ 135
2.1.НЕАДЕКВАТНЕ СТРАТЕГИЈЕ ПРЕВАЗИЛАЖЕЊА ПРОБЛЕМА И НИСКА СОЦИЈАЛНА КОМПЕТЕНЦИЈА 136
2.2.СНИЖЕНО САМОПОШТОВАЊЕ 138
3.ОСТАЛИ УТИЦАЈИ 139
*ЕТИОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ МАЛОЛЕТНИЦА 139
1.Социјално-економски фактори 140
1.1.Материјално-економски положај породице 140
1.2.Материјално стање 143
1.3.Услови становања 144
1.4.Школска спрема родитеља 144
1.5.Положај у занимању родитеља и запосленост 145
1.6.Породица малолетних преступница 145
1.7.Структура целовитост породице 146
1.8.Број деце у породици 149
1.9.Породични односи 150
1.10.Односи између родитеља 150
1.11.Односи између родитеља и деце 152
1.12.Васпитање у породици и физичко кажњавање малолетница 154
1.12.1.Физичко кажњавање 154
1.13.Социјално-паталошке појаве у породици 155
1.14.Физичко и психичко здравље родитеља 157
1.15.Утицај школе и образовања на криминалитет малолетница 158
1.16.Утицај осталих социогених фактора на криминалитет малолетница 160
1.16.1.Средства масовне комуникације 160
1.16.2.Коришћење слободног времена 161
1.16.3.Утицај улице, суседства и дружења 161
1.17.СУБЈЕКТИВНИ (ЕНДОГЕНИ) ФАКТОРИ 162
1.17.1.Појам и значај адолесценције (пубертета) за изучавање криминалитета малолетница 162
1.17.2.Телесни развој малолетница и физичко здравље 165
1.17.3.Психолошки развој, психички процеси и основне карактеристике личности малолетних преступница 167
2.ФЕНОМЕНОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КРИМИНАЛИТЕТА МАЛОЛЕТНИЦА 173
2.1.Обим, динамика и структура криминалитета малолетница 173
2.2.Узраст малолетница у време извршења кривичних дела 176
2.3.Средства, начини, место и време извршења кривичних дела 177
2.4.Стицај, саучесништво и рецидивизам малолетница 182
*НАСИЉЕ НАВИЈАЧКИХ ГРУПА У СРБИЈИ И КРИМИНАЛИТЕТ МАЛОЛЕТНИКА 183
1.МАЛОЛЕТНИЦИ И НАСИЉЕ НАВИЈАЧКИХ ГРУПА 183
2.ОДГОВОРНОСТ МЕДИЈА 185
3.ДРУШТВЕНА РЕАКЦИЈА НА НАСИЉЕ НАВИЈАЧА 186
*ПРЕВЕНЦИЈА МАЛОЛЕТНИЧКОГ ПРЕСТУПНИШТВА 187
1.ПРЕВЕНЦИЈА НА ОПШТЕ-ДРУШТВЕНОМ ПЛАНУ 188
2.ПРЕВЕНЦИЈА НА НИВОУ ЕКОНОМСКОГ СИСТЕМА 189
3.ПОСЕБНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ ЗА ПРЕВЕНТИВУ 189
4.ЦЕНТРИ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 191
5.ЦЕЛОДНЕВНА НАСТАВА 193
6.ДОМОВИ УЧЕНИКА 194
7.УЛОГА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 194
8.ПОРОДИЦА 194
*ПРЕВЕНЦИЈА КРИМИНАЛИТЕТА КОД МАЛОЛЕТНИКА 195
1.Појам и основне карактеристике преступништва 195
(девијанти, делинквенти и криминалци) 195
2.Формална и неформална социјална контрола 197
3.Превенција преступништва као облик социјалне контроле 199
4.Врсте и типови превенција 200
4.1.Превенција усмерена на преступнике 201
4.2.Ситуациона превенција 202
4.3.Превенција усмерена на жртве 203
*ПОЛОЖАЈ МАЛОЛЕТНИКА У НОВОМ КРИВИЧНОМ ПРАВУ 204
1.ПОЈАМ МАЛОЛЕТИЧКОГ КРИВИЧНОГ ПРАВА 204
2.СИСТЕМ МАЛОЛЕТНИЧКОГ КРИВИЧНОГ ПРАВА 205
3.ИЗВОРИ МАЛОЛЕТНИЧКОГ КРИВИЧНОГ ПРАВА 205
4.КАРАКТЕРИСТИКЕ МАТЕРИЈАЛНОГ КРИВИЧНОГ ПРАВА 206
5.КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОЦЕСНОГ КРИВИЧНОГ ПРАВА 208
6.УТИЦАЈ МЕЂУНАРОДНИХ ПРАВНИХ АКАТА НА ДОМАЋЕ МАЛОЛЕТНИЧКО КРИВИЧНО ПРАВО 210
7.ПОЈАМ И ВРСТЕ МАЛОЛЕТНИХ УЧИНИЛАЦА КРИВИЧНИХ ДЕЛА 211
8. ВАСПИТНИ НАЛОЗИ 212
9.ЗАКЉУЧНО РАЗМАТРАЊЕ 214

. Maloletnicka delikvencija, skripta maloletnicka delikvencija, kriminologija, skripta kriminologija, nasilje, kriminalitet, recidivizam, kolektivnost, hiperaktivnost
Kriminologija
Broj strana: 215

Pedagogija pojam predmet i podela

1. Predmet i definicija pedagogije............................................................................. 3
2. Pedagoško naučni zakoni, principi i pravila ......................................................... 4
3. Odnos između pedagogije i drugih nauka............................................................. 6
4. Pojam vaspitanja, znanja i umenja........................................................................ 7
5. Odnos između vaspitanja i obrazovanja................................................................ 11
6. Efikasnost obrazovno-vaspitnog rada ................................................................... 12
7. Objektivni i subjektivni faktori efikasnosti obrazovno-vaspitnog rada................ 15
8. Naziv i pojam didaktike ........................................................................................ 17
9. Predmet i zadatak didaktike.................................................................................. 19
Didaktički principi
10. Princip naučnosti u nastavi i prilagođenosti nastave uzrastu ............................. 21
11. Princip individualizacije nastavnog procesa, sistematičnosti i potpunosti......... 22
12. Princip svesne aktivnosti učenika i očiglednosti u nastavi................................. 22
13. Princip povezanosti teorije i prakse i trajnosti znanja, umenja,
veština i navika................................................................................................... 23
14. Nastava kao specifična ljudska aktivnost ........................................................... 24
15. Vrste nastave ...................................................................................................... 26
16. Didaktička struktura nastavnog sadržaja ............................................................ 27
Komponente didaktičke strukture
17. Model i oblik didaktičke strukture sadržaja ....................................................... 30
18. Veze i odnosi u didaktičkoj strukturi sadržaja.................................................... 31
19. Koncepcija strukturiranja sadržaja ..................................................................... 32
20. Poredak sadržaja u didaktičkoj strukturi ............................................................ 34
Etape nastavnog procesa
21. Pripremanje za nastavni rad i obrađivanje nove građe ....................................... 35
22. Uvežbavanje i ponavljanje.................................................................................. 38
23. Proveravanje i ocenjivanje.................................................................................. 42
Oblici rada u nastavi
24. Frontalni oblik rada ............................................................................................ 44
25. Individualni oblik rada ....................................................................................... 45
26. Grupni oblik rada................................................................................................ 46
27. Rad u parovima................................................................................................... 48
28. Nastavne metode ............................................................................................... 49
29. Verbalno-tekstualne metode ............................................................................... 50
30. Ilustrativno-demonstrativne metode................................................................... 53
31. Laboratorijsko-eksperimentalne metode ............................................................ 54
32. Nastavna sredstva; pojam i podela ..................................................................... 56
33. Funkcije nastavnih sredstava .......................................................................... 59
34. Funkcija postizanja očiglednosti, intenziviranja učenja i razvijanja
umnih sposobnosti ............................................................................................. 60
35. Funkcija racionalizacije i ekonomičnosti nastave, inicijator misaone
i intelektualne aktivnosti .................................................................................... 62
Metodske koncepcije
36. Predavačko-informativna i egzemplarna nastava ............................................... 64
37. Individualizovana i programirana nastava.......................................................... 64
38. Problemska i timska nastava............................................................................... 65
39. Pojam učenja ...................................................................................................... 65
40. Cilj učenja .......................................................................................................... 68
Faktori koji deluju na učenje
41. Motivi i podsticaji za učenje............................................................................... 71
42. Emocije u učenju ................................................................................................ 73
43. Misaoni procesi u učenju.................................................................................... 74
44. Ličnost nastavnika i atmosfera u razredu ........................................................... 76
Metode učenja
45. Induktivna i deduktivna metoda učenja.............................................................. 78
46. Analitička, sintetička i sistematično-progresivna metoda učenja....................... 78
Etape procesa učenja
47. Sticanje percepcija i predstava ........................................................................... 80
48. Misaoni put stvaranja pojmova i usvajanja zakona............................................ 82
49. Utvrđivanje znanja, veština i navika................................................................... 84
50. Primena znanja u praksi...................................................................................... 86
51. Proveravanje znanja, veština i navika................................................................. 88
52. Pamćenje i ponavljanje....................................................................................... 89
53. Zaboravljanje...................................................................................................... 91
54. Grupno učenje i transfer učenja.......................................................................... 93
55. Učenje na školskom času.................................................................................... 95
56. Učenje i radne navike. 1, predmet i definicija pedagogije, , 3 2, pedago?ko nau?ni zakoni, principi i pravila, , 4 3, odnos izme?u pedagogije i drugih nauka, 6 4, pojam vaspitanja, znanja i umenja, 7 5, odnos izme?u vaspitanja i obrazovanja, 11 6, efikasnost obrazovno-vaspitnog rada, , 12 7, objektivni i subjektivni faktori efikasnosti obrazovno-vaspitnog rada, 15 8, naziv i pojam didaktike, , 17 9, predmet i zadatak didaktike, , 19 didakti?ki principi 10, princip nau?nosti u nastavi i prilago?enosti nastave uzrastu, 21 11, princip individualizacije nastavnog procesa, sistemati?nosti i potpunosti, 22 12, princip svesne aktivnosti u?enika i o?iglednosti u nastavi, 22 13, princip povezanosti teorije i prakse i trajnosti znanja, umenja, ve?tina i navika, , 23 14, nastava kao specifi?na ljudska aktivnost, , 24 15, vrste nastave, , 26 16, didakti?ka struktura nastavnog sadr?aja, , 27 komponente didakti?ke strukture 17, model i oblik didakti?ke strukture sadr?aja, 30 18, veze i odnosi u didakti?koj strukturi sadr?aja, , 31 19, koncepcija strukturiranja sadr?aja, 32 20, poredak sadr?aja u didakti?koj strukturi, , 34 etape nastavnog procesa 21, pripremanje za nastavni rad i obra?ivanje nove gra?e, 35 22, uve?bavanje i ponavljanje, , 38 23, proveravanje i ocenjivanje, , 42 oblici rada u nastavi 24, frontalni oblik rada, , 44 25, individualni oblik rada, , 45 26, grupni oblik rada, , 46 27, rad u parovima, , 48 28, nastavne metode, , 49 29, verbalno-tekstualne metode, , 50 30, ilustrativno-demonstrativne metode, , 53 31, laboratorijsko-eksperimentalne metode, , 54 32, nastavna sredstva; pojam i podela, 56 33, funkcije nastavnih sredstava, , 59 34, funkcija postizanja o?iglednosti, intenziviranja u?enja i razvijanja umnih sposobnosti, , 60 35, funkcija racionalizacije i ekonomi?nosti nastave, inicijator misaone i intelektualne aktivnosti, , 62 metodske koncepcije 36, predava?ko-informativna i egzemplarna nastava, 64 37, individualizovana i programirana nastava, 64 38, problemska i timska nastava, , 65 39, pojam u?enja, , 65 40, cilj u?enja, , 68 faktori koji deluju na u?enje 41, motivi i podsticaji za u?enje, , 71 42, emocije u u?enju, , 73 43, misaoni procesi u u?enju, , 74 44, li?nost nastavnika i atmosfera u razredu, , 76 metode u?enja 45, induktivna i deduktivna metoda u?enja, , 78 46, analiti?ka, sinteti?ka i sistemati?no-progresivna metoda u?enja, 78 etape procesa u?enja 47, sticanje percepcija i predstava, , 80 48, misaoni put stvaranja pojmova i usvajanja zakona, , 82 49, utvr?ivanje znanja, ve?tina i navika, , 84 50, primena znanja u praksi, , 86 51, proveravanje znanja, ve?tina i navika, , 88 52, pam?enje i ponavljanje, , 89 53, zaboravljanje, , 91 54, grupno u?enje i transfer u?enja, , 93 55, u?enje na ?kolskom ?asu, , 95 56, u?enje i radne navike
Pedagogija
Broj strana: 105

Sunčeva aktivnost prezentacija

Materijal govori o aktivnom suncu i o promanama koje se desavaju na njemu kao posledica sazimanja gasova na enormno velikim temperaturama, kao i o njegovom uticaju na zivi svet na zemlji.. Aktivno sunce, pege, erupcije, protuberance, geofizicke posledice, magnetopauza, magnetne bure, polarna svetlost, pulsacija magnetnog polja
Fizika
Broj strana: 21

Primer projektovanja informacionog sistema

. Projektovanje is, projektovanje is na primeru, prodavnica auto-delova, dijagram aktivnosti |
Projektovanje Informacionih sistema
Broj strana: 20

ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗЛЕТА У МЛАЂИМ РАЗРЕДИМА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Organizacija izleta u mladjim razredima osnovne skole, slobodne aktivnosti, vannastavne aktivnosti, skola u prirodi, ekskurzije, znacaj izleta za ucenika i detaljna istrazivanja.. Metodologija pedagoskog istrazivanja, uciteljski fakultet, osnovna skola, izlez, ekskurzija , vannnastavne aktivnosti, skola u prirodi, slobodne aktivnosti
Metodologija pedagoskog istrazivanja
Broj strana: 32

Zaštita od radioaktivnosti

. Fizika, radioaktivnost, za?tita |
Fizika
Broj strana: 4

Investiciona aktivnost banaka

Skenirano. Investiciona, aktivnost, banaka, banka, finansiranje, rezerve, personalizacija, likvidnost, inicijativa, investitor, hov, ulaganje, diskontne, kuponske, obveznica, rizik, likvidni, inflacija
Kreditna analiza preduzeća
Broj strana: 4

Kombinovano odeljenje seminarski rad

. Bosanski jezik, seminarski rad, kombinovano odeljenje seminarski rad, aktivnost ucenika |
Bosanski jezik
Broj strana: 14

Nivoi menadzmenta u kompaniji - seminarski rad

Obim odgovornosti jednog menadžera određuje nivo na kojem on deluje. Što je nivo viši, veće su i menadžerske odgovornosti za integrisanje aktivnosti organizacije i njihovo vođenje ka krajnjem cilju organizacije.

Da bi se ostvarili ciljevi i zadaci na svim nivoima menadžmenta potrebna su odgovarajića znanja, sposobnosti i veštine uz odgovarajuće iskustvo. Stručna znanja podrazumevaju znanja i sposobnosti za pripremu metoda i tehnika u specifičnim oblastima, kao što su finansije, marketing,...


Menadžeri su potrebni svakom razvijenom društvu, ali su značajni i za najrazvijenija društva. Ta potreba je evidentna, jer je nužno regulisati ekonomske, ali i sve druge društvene procese. Da bi se to ostvarilo, moraju da postoje menadžeri kao potrebna društvena grupa kako bi preuzeli tu složenu funkciju upravljanja kao svoju isključenu delatnost.

“TAJNA SVAKOG MENADŽERA JE U TOME DA ZNA NEŠTO STO DRUGI NE ZNAJU….”
Aristotel Onasis
. Menadzment znanja, nivoi menad?menta u kompaniji, menadzment u kompaniji, kompanija, menazment, nivoi, preduzetnistvo, odnos, zakljucak, pojam i definicija menedzmenta, internet marketing, ppt, prodaja
Menadzment
Broj strana: 13

Pravila za investicione aktivnosti banaka

Skenirano. Pravila, investicione, aktivnosti, banaka, banka, ivesticije, oscilacija, inflacija, rast, prinos, tr?i?ne, cene |
Kreditna analiza preduzeća
Broj strana: 3

Bioenergetske kodnuktorske aktivnosti

Skripta fiziologija, Bioenergetske kodnuktorske aktivnosti. Fiziologija, skripta fiziologija, srednja skola, fakultet, skripta iz fiziologije, bioenergija, bioenergetske kodnuktorske aktivnosti, nervna vlakna, nervni elementi, manometarska metoda, kalorimetrijski postupci
Fiziologija
Broj strana: 1

Izveštaj o tokovima gotovine

. Izve?taj, tokovima, gotovine, tokovi, tok, gotovina, uvod, kategorizacija, nov?ani, bilans, uspeh, poslovna, aktivnost, investiciona, ?ema, finansijska, modaliteti |
Poslovne finansije
Broj strana: 6

Gradivo za prvi kolokvijum

. 30, navedite i ukratko opi?ite ?etiri definicije informatike? 31, ?ta je elektronska komunikacija? 32, ?ta omogu?uje mre?e za prenos podataka? 33, ?ta omogu?uju banke podataka? 34, multimedija predstavlja: 35, informacija je: 36, komunikacija je: 37, podatak je: 38, ?ta je virtuelna realnost? 39, probleme distribucije informacija prema, v, sri?eu sa stanovi?ta poslovnog menad?menta mo?emo podeliti u slede?e 40, pobrojati i opisati strukturu informacionog sistema? 41, navedite generacije kompjutera prema fazama razvoja? 42, na osnovu karakteristika hardverskih komponenti, pouzdanosti sistema, raspolo?ivosti softvera i nabavne cene, 43, navedite ulogu i vrste mikroprocesora? 44, navedite ulogu i vrste interfejs? 45, navedite tipi?nu, hardversku konfiguraciju desktop (neprenosivor) jednokorisni?kog personalnog ra?unara? 46, osnovne karakteristike novog informacionog okru?enja su slede?e: 47, navedite zadatak komunikacionih kanala? 48, kontroler perifernih u/i jedinica ima zadatak: 49, navedite osnovne elemente hardvera sa funkcionalnog stanovi?ta? 50, pored memorisanja i obrade podataka kao osnovnog, ostali zadaci glavne memorije su slede?i: 51, u okviru glavne memorije mo?emo razlikovati pet osnovnih podru?ja: 52, ?ta je rom? 53, ?ta je ram? 54, ke? (cash) memorija slu?i kao: 55, navedite najva?nije zadatke upravlja?ke jedinice ra?unara? 56, navedite najjednostavnije obja?njenje toka operacija u aritmeti?ko-logi?koj jedinici ra?unara? 57, ?ta je tastatura? 58, mi? je: 59, jedinica za opti?ki ulaz je : 60, pobrojati i opisati osnovne vrste ?tampa?a koji su u ?iroj upotrebi? 61, navedite prema ?emu se rangira kvalitet monitora? 62, navedite eksterne (periferne) memorije koje se danas najvi?e primenjuju? 63, ?ta je magnetna traka? 64, ?ta je magnetni disk (navedite vrste)? 65, prema hardverskim karakteristikama, diskovi se mogu upore?ivati po: 66, sa aspekta rada sa bazama podataka, diskovi se mogu podeliti prema: 67, magnetna disketa je: 68, zip disketa je: 69, kompakt disk je: 70, navedite vrste i karakteristike kompakt diskova? 71, dvd ure?aj je: 72, mikrofilm je: 73, organizacija podataka podrazumeva ure?enost podataka kojom se defini?e: 74, datoteke se me?usobno razlikuju prema slede?im osobinama: 75, opi?ite organizaciju datoteka? 76, navedite osnovna obele?ja direktne organizacije koja se mogu identifikovati: 77, prema j, martinu mogu se identifikovati ?etiri vrste organizacije podataka: 78, baza podataka se obi?no defini?e: 79, mo?e se konstatovati da su prednosti baze podataka u odnosu na ni?e organizacione strukture podataka slede?e: 80, sistem za upravljanje bazom podataka je (dbms): 81, postoje ?etiri elementa vezana za pojam baze podataka koje treba razmotriti: 82, op?te logi?ki i fizi?ki aspekt baze podataka? 83, navedite strukture baze podataka? 84, opi?ite hijerarhijski dbms? 85, opi?ite mre?nu strukturu dbms? 86, opi?ite relacioni dbms? 87, relacioni modeli baza podataka imaju slede?e osobine: 88, navedite prednosti i nedostatke razli?itih baza podataka? 89, opi?ite koncept distribuirane baze podataka? 90, navedite karakteristike operativnog sistema windows xp (navesti i karakteristike programske grupe contol panel) ? 91, definisati pojmove: desktop, shortcut, task bar ? 92, definisati pojmove: folder, file i clipboard? 93, ?ta zna?i kompresija podataka (navesti bar 3 primera komprimovanih datoteka)? 94, navedite programe za multimedijalne aplikacije koje podr?ava operativni sistem windows? slede?e aktivnosti: 95, operativni sistem multimedijalnih sistema windows xp je univerzalni sistem koji omogu?ava, pored ostalog, 97, navedite pet klju?nih faza u procesu prevo?enja izvornog programa (sources programs objects program)? 96, ?ta su programi prevodioci?
Pedagoska informatika
Broj strana: 7

Ekonomska aktivnost i organizacioni oblici ekonomije

Skenirana skripta. Determinante, preduze?a, preduze?e, ekonomska, aktivnost, organizacioni, organizacija, oblici, ekonomije, ekonomija, pojam, aktivnost, proizvodnja, razmena, raspodela, potro?nja, reprodukcija, makroekonomija, mikroekonomija, mezoekonomija, zadovoljenje, potreba, metode, organizovanja, organizovanje, principi, funkcionisanja, dejstvo, tr?i?na, privreda, normativna, regulativa
Ekonomika preduzeća
Broj strana: 3

Dnevnik rada stručne prakse 2

Vođenje dnevnika prakse. Racunari, dnevnik rada strucne prakse, strucna praksa, avizo, telefonski sistem, aktivnosti studenata |
Stručna praksa
Broj strana: 10

Disperzije koje se vrse posredstvom ljudskih aktivnosti

Disperzije koje se vrse posredstvom ljudskih aktivnosti, disperzije u vremenu, razumevanje antropogenog uticaja.. Biologija, disperzija, ljudska aktivnost, antropogeni uticaj, ribnjaci, ukrasna jezera, dormancija
Biologija
Broj strana: 2

Ogledi oto levi i vegetativna regulacija srcane aktivnosti

Skripta fiziologija, Ogledi oto levi i vegetativna regulacija srcane aktivnosti. Fiziologija skripta fiziologija srednja skola fakultet skripta iz fiziologije, ogledi, oto levi, srcana aktivnost, vegetativna regulacija srcane aktivnosti, ogledi oto levi
Fiziologija
Broj strana: 3

Đurđevak, Prežihov Voranc priprema za čas

Ovo je priprema za čas koji je realizovan u VI razredu. Čas je realizovan tehnikom vođenog čitanja (čitanje sa predviđanjem). . Opis pakla, strah, ljubav, cvijet, poklon, priprema, priprema za cas, srpski jezik, cilj casa, nastavne metode, instrukcije nastavnika, aktivnost ucenika
Srpski jezik
Broj strana: 5

Preduzeće kao ekonomski i poslovni sistem

Skenirana skripta, delovi koji su bili slabo vidljivi su otkucani. Preduze?e, poslovni, ekonomski, sistem, ekonomska, aktivnost, preduze?e, transformacioni, procesi, cilj, ciljevi, poslovna, samostalnost, pravna, preduzetni?ka, funkcija, ekonomika
Ekonomika preduzeća
Broj strana: 2

Analiza finansijskih tokova

. Analiza, finansijskih, tokova, finansijski, tokovi, bilans, stanje, finansiranje, indikatori, likvidnost, zadu?enost, aktivnost, profitabilnost, devizni, efekti, efikasnost |
Bankarstvo
Broj strana: 4

Pismena priprema za čas

Čovjekove aktivnosti vezane za godišnja doba- povrtnjak/Uloga biljaka- proizođači kisika i hrane. U?enici ?e upoznati razne vrste povr?a, razli?ite na?ine sijanja / u?enici ?e ponoviti znanje o biljkama, proizvo?a?ima kisika i hrane;
Moja okolina
Broj strana: 6

Elektrokardiogram EKG

Skripta fiziologija, Elektrokardiogram EKG. Fiziologija, skripta fiziologija, srednja skola, fakultet, skripta iz fiziologije, elektrokardiogram, ekg, klasicni ekg, qrs, elektricna aktivnost komore, komora
Fiziologija
Broj strana: 1

Lični plan stručnog usavršavanja u ustanovi

Lični plan stručnog usavršavanja nastavnika u ustanovi. Strucno usavrsavanje, licni plan strucnog usavrsavanja u ustanovi, ustanova, nastavnik, rad na racunaru, racunar, strucno vece, sastanak strucnog veca, analiza, opis aktivnosti
Stručno usavršavanje
Broj strana: 2

Priprema "Zekina kućica"

Realizovana je nastavna jedinica "Zekina kućica" kroz niz aktivnosti koje aktivno uključuju učenike u rad.. Priprema za ?as, ?itanje, klju?ne ideje i detalji, zekina ku?ica, narodna pri?a, prvi razred
Bosanski jezik
Broj strana: 7

Preduzeće kao organizacioni sistem, vrste

Skenirana skrpita. Preduze?e, organizacioni, sistem, karakteristike, otvorenost, aktivnost, podsistem ulaza, podsistem izlaza, podsistem, poslovne, funkcije, nabavnka, proizvodnja, prodaja, finansije, ra?unovodstvo, savremeni, model, matri?ni, kombinovani, inovativna, struktura, strategijske, jedinice, vertikalna, horizontalna, podela, rada, upravljanje, rukovo?enje, izvr?enje, vrste, determinate, reduze?a, po veli?ini, veliko, srednje, malo, preduze?e
Ekonomika preduzeća
Broj strana: 4

Vezbe oblikovanja u parovima sa obrucem

Vezbe oblikovanja u parovima sa obrucem-aktivnost. Priprema oko organizovanja dana za vaspitace. Fizicko vaspitanje, vezbe obikovanja u parovima, skola, deca, aktivnost, pripremni deo, vezba, vaspitac
Fizicko vaspitanje
Broj strana: 7

Kapetan Djon Piplfoks

. Aktivnosti ucenika |
Knjizevnost
Broj strana: 3

Vidovi sinapsi i sinapticka transmisija u CNS-u

Vidovi sinapsi i sinapticka transmisija u CNS-u - skripta. Sianpsa, sinapticka transmisija, cns, ekologija, ekofiziologija, skripta, elektricna aktivnost, motorne plocice, elektricna sinapsa, akson, aksonski zavrsetak, vezikule
Ekofiziologija
Broj strana: 2

Paramteri organizacione strukture

Skenirano. Organizaciona, struktura, strukture, parametri, aktivnosti, podele, povezivanja, povezivanje, rada, rad, horizontalna, vertikalna, distribucija, autoriteta, autoritet, grupisanje, zajednica, kontrola, komuniciranje
Organizacija preduzeća
Broj strana: 3

Pripreme za cas Boosanskog jezika

Priprema za cas iz predmeta Bosanski jezik sa nastavnom jedinicom . Pripreme za cas, bosanski jezik, vrste reci, nastavna jedinica, aktivnost ucenika, cilja casa, tok casa, uvodni deo casa, zadaci
Bosanski jezik
Broj strana: 3

POTRAŽIVANJA OD KUPACA

UVOD

Potraživanja od kupaca su dažbine prema kupcima i ostalima za novcem, dobrima ili uslugama. Za potrebe finansijskih izvještaja potraživanja se grupišu kao kratkoročna ili dugoročna. Kratkoročna potraživanja od kupaca su ona za koje se očekuje da će biti naplaćena u roku godine dana ili tokom tekućeg poslovnog ciklusa, zavisno o tome koje je razdoblje duže. Sva druga potraživanja svrstavaju se u dugoročna. Potraživanja se u bilansu nadalje dele na trgovinska i netrgovinska potraživanja. Trgovinska potraživanja su iznosi koje duguju kupci za prodatu robu i pružene usluge kao deo uobičajenih poslovnih aktivnosti.
Potraživanja od kupaca, usmeno obećanje kupca da će platiti kupljenu robu i pružene usluge, uobičajeno su naplativa u roku 30 do 60 dana te predstavljaju “otvorene račun”. Primljene zadužnice od kupaca su pisana obećanja izdavatelja zadužnice da će platiti određeni novčani iznos na određeni datum u budućnosti, a mogu nastati kao rezultat prodaje, financiranja ili drugih poslovnih događaja. Netrgovinska potraživanja mogu proizaći iz različitih poslovnih događaja, a mogu biti pismena obećanja kako plaćanja tako i isporuke. Neki primeri ovakvih potraživanja jesu: predujmovi službenicima i zaposlenima; predujmovi društvu-kćeri; depoziti za pokrivanje potencijalnih šteta i gubitaka; depoziti koji služe kao jamstvo izvedbe ili plaćanja; potraživanja za dividende i kamate i sl. Zbog svojih osobitih svojstava, netrgovinska se potraživanja općenito klasificiraju i iskazuju kao posebne stavke bilance
. Potra?ivanja od kupaca
Organizacija preduzeca
Broj strana: 8


"aktivnost" pronađeni su rezultati pretrage 31