Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

banke

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"banke" pronađeni su rezultati pretrage 18


Bankarstvo i novac - prezentacija

Prezentacija na temu novac i bankarstvo. Prezentacija, novac, bankarstvo, banke, funkcije novca, novac kao opstge sredstvo razmene, cuvanje vrednosti, standard, vrednost novca, novac kao obracunsko sredstvo, kreditni novac, novac kao sredstvo placanja, oblici novca, novcani agregati, razvoj bankarstva, poslovi banaka, centralna banka, bankarski sistem, monopol banaka, zajam, kredit, monetarni multiplikator
Bankarstvo
Broj strana: 80

Novac, banke i finansijski instrumenti

Cilj ovog rada je da objasni suštinu novca, šta određuje ponudu i tražnju za novcem, na koji način banke stvaraju novac, i na kraju da objasni osnovne finansijske intrumente.

U prvom delu rada govoriće se o pojmu i vrstama novca, njegovim funkcijama, novčanim agregatima i ponudi i tražnji za novcem.

Drugi deo rada obradiće temu bankarskog sistema, razvoja banaka i njihove uloge u kreiranju novca.

Treći deo rada posvećen je osnovnim vrstama finansijskih instrumenata.

. Novac, pojam i vrste novca, funkcije novca, novcani agregati, ponuda novca, potraznja za novcem, bankarski sistem i stvaranje depozita, proces stvaranja novca, finansijski instrumenti, obveznice, akcije, menice, blagajnicki zapisi
Osnovi ekonomije
Broj strana: 16

Bankarstvo pojam i razvoj - seminarski rad

Seminarski rad, pojam i razvoj bankarstva. Bankarstvo, pojam bankarstva, razvoj bankarstva, seminarski rad, banke, domaci bankarski sistem, bankarski sistem, bankarski poslovi, poslovi platnog prometa, kreiranje novca, odobravanje kredita, kredit
Bankarstvo
Broj strana: 14

Pojam kredita, seminarski rad

Krediti, seminarski rad. Kredit, pojam kredita, kreditna politika, seminarski rad, kamatna stopa, beskamatni krediti, revizija kredita, kreditni rizik, podela kredita, kreditiranje, kreditno trziste, banke, kreditna osnova, kamata,
Ekonomija
Broj strana: 15

Seminarski rad

Uovom radu detaljnije ću obraditi pojam kredita i objasniti pojam eskontnog kredita.Rad se sastoji iz dva dijela. U prvom dijelu definisan je pojam kredita, vrste kredita, te osvrt na funkciju centralne banke kao važnog elementa u razumijevanju pojma eskontni kredit.
Drugi dio rada posvećen je detaljnom predstavljanju sekontnih kredita. Nije izostavljena ni podjela eskontnih kredita na vrste, eskontna politika, eskontna stopa i eskontni račun.
. Kredit, banka, eskontni kredit, eskontni ra?un
Finansijska tržišta
Broj strana: 13

Investicione banke

. Investicione, banke, brokerske, firme, berzanske |
Bankarstvo
Broj strana: 1

Brokersko dilerska društva srbije

1.УЧЕСНИЦИ НА ФИНАНСИЈСКОМ ТРЖИШТУ....................................................... 3
1.1. БАНКЕ И ДРУГИ ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ИНВЕСТИТОРИ................................4
1.2. ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ..................................................................................4
1.3. КОМИСИЈА ЗА ХоВ И ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ХоВ.........................................5
1.4. БРОКЕРСКО ДИЛЕРСКА ДРУШТВА.......................................................................5
2.БЕРЗАНСКИ ПОСРЕДНИЦИ.........................................................................................5
3.ОПШТЕ О БРОКЕРСКО ДИЛЕРСКИМ ДРУШТВИМА.............................................6
3.1. ОРГАНИЗАЦИЈА БРОКЕРСКО ДИЛЕРСКОГ ДРУШТВА...................................6
3.2. УСЛУГЕ БРОКЕРСКО ДИЛЕРСКОГ ДРУШТВА...................................................7
3.3. РАД СА КЛИЈЕНТИМА..............................................................................................7
3.4. ЕТИКА И ОДГОВОРНОСТ.........................................................................................8
4.БРОКЕРСКО ДИЛЕРСКА ДРУШТВА У СРБИЈИ.......................................................9
4.1. БРОКЕРИ У СРБИЈИ..................................................................................................10
5.БРОКЕРСКО ДИЛЕРСКА ДРУШТВА У СРБИЈИ У 2012. ГОДИНИ......................11
5.1. БРОКЕРСКО ДИЛЕРСКА ДРУШТВА У СРБИЈИ У СТЕЧАЈУ
И ЛИКВИДАЦИЈИ......................................................................................................12
5.2. БРОКЕРСКО ДИЛЕРСКА ДРУШТВА У СРБИЈИ НА ДАН 31.12.2013.ГОД.....13
ЗАКЉУЧАК.........................................................................................................................14
ЛИТЕРАТУРА.....................................................................................................................16
. Korporativne finansije, brokersko dilerska drustva srbije, finansijsko trziste, banke, investicioni fondovi
Korporativne finansije
Broj strana: 15

Bankarski poslovi

Skripta obligaciono pravo: bankarski poslovi, pojam i osobine bankarskih poslova, bankarski depozit, stednja, bankarski tekuci racuni, deponovanje hartija od vrednosti. Obligaciono pravo, skripta obligaciono pravo, banke, bankarski poslovi, pojam osobine bankarskih poslova, bankarski depozit, bankarska stednja, stednja, tekuci racun, hartije od vrednosti, deponovanje hartija od vrednosti, nenovcani depozit, ugovor o bankarskom nenovcanom depozitu
Obligaciono pravo
Broj strana: 3

Transakcioni depoziti

. Transakcioni, depoziti, komercijalne, banke, mmmf, mmda, ?tedni, oro?eni, depozit, faktor, pove?anja, potencijal, valutna, supstitucija, aktivne, strategije, kamatne, politike |
Bankarstvo
Broj strana: 3

Državni Trezor - seminarski rad

. Pojam dr?avnog trezora, izvr?enje bud?eta i zna?aj trezora, me?unarodna iskustva u organizovanju trezora, mogu?i pravci za formiranje trezora u na?im uslovima, odnos dr?avnog trezora i centralne banke
Bankarstvo
Broj strana: 10

Finansijsko posredovanje

. Finansijsko, posredovanje, potro?nje, ravnote?ne, suficitarne, deficitarne, direktan, prenos, tr?i?te, novac, kapital, hov, vlasnici, akcije, obi?ne, prioritetne, obveznice, korporativne, posredan, indirektan, kreditne, institucije, banke, investitori
Bankarstvo
Broj strana: 2

Novi projekat regulisanja kreditnih rizika

. Novi, projekat, regulisanja, kreditnih, rizika, regulisanje, kreditni, rizik, bazelska, pravila, tr?i?ni, rizik, kriza, koncept, mikro, makro, faktori, mikroekonomski, makroekonomski, osiguranje, depozit, metode, restruktuiranje, infuzija, dr?avni, kapital, kupovina, neperfirmansni, ameri?ki, model, preuzimanje, banke, sanacioni, centralna, banka, ?vedski
Bankarstvo
Broj strana: 7

Svojinska transformacija banaka

. Svojinska, transformacija, banaka, poslvne, alijanse, zajedni?ka, ulaganja, akvizicija, doma?e, banke, rekapitalizacija, modeli, centralizovan, decentralizovan |
Bankarstvo
Broj strana: 4

Faktori novih trendova

. Faktori, novih, trendova, novi, trendovi, deregulacija, cenovna, konkurencija, produktna, informaciona, tehnologija, virtuelne, banke, globalizacija, ?irenje, poslovanja, globalni, nivo |
Bankarstvo
Broj strana: 3

Preduzetnici, zadruge, poslovne banke, javna društva

Skripta obligaciono pravo: preduzetnici, javna preduzeca, zadruge, poslovne banke i druge finansijske organizacije, osiguravajuca drustva, berze, privredne komore. Obligaciono pravo, skripta obligaciono pravo, preduzetnici, preduzeca, zadruge, javna preduzeca, poslovne banke, finansijske organizacije, privredna komora, berze, osiguravajuca drustva, osiguranja, uslovi za osnivanje preduzeca, osnivanje preduzeca
Obligaciono pravo
Broj strana: 5

Gradivo za prvi kolokvijum

. 30, navedite i ukratko opi?ite ?etiri definicije informatike? 31, ?ta je elektronska komunikacija? 32, ?ta omogu?uje mre?e za prenos podataka? 33, ?ta omogu?uju banke podataka? 34, multimedija predstavlja: 35, informacija je: 36, komunikacija je: 37, podatak je: 38, ?ta je virtuelna realnost? 39, probleme distribucije informacija prema, v, sri?eu sa stanovi?ta poslovnog menad?menta mo?emo podeliti u slede?e 40, pobrojati i opisati strukturu informacionog sistema? 41, navedite generacije kompjutera prema fazama razvoja? 42, na osnovu karakteristika hardverskih komponenti, pouzdanosti sistema, raspolo?ivosti softvera i nabavne cene, 43, navedite ulogu i vrste mikroprocesora? 44, navedite ulogu i vrste interfejs? 45, navedite tipi?nu, hardversku konfiguraciju desktop (neprenosivor) jednokorisni?kog personalnog ra?unara? 46, osnovne karakteristike novog informacionog okru?enja su slede?e: 47, navedite zadatak komunikacionih kanala? 48, kontroler perifernih u/i jedinica ima zadatak: 49, navedite osnovne elemente hardvera sa funkcionalnog stanovi?ta? 50, pored memorisanja i obrade podataka kao osnovnog, ostali zadaci glavne memorije su slede?i: 51, u okviru glavne memorije mo?emo razlikovati pet osnovnih podru?ja: 52, ?ta je rom? 53, ?ta je ram? 54, ke? (cash) memorija slu?i kao: 55, navedite najva?nije zadatke upravlja?ke jedinice ra?unara? 56, navedite najjednostavnije obja?njenje toka operacija u aritmeti?ko-logi?koj jedinici ra?unara? 57, ?ta je tastatura? 58, mi? je: 59, jedinica za opti?ki ulaz je : 60, pobrojati i opisati osnovne vrste ?tampa?a koji su u ?iroj upotrebi? 61, navedite prema ?emu se rangira kvalitet monitora? 62, navedite eksterne (periferne) memorije koje se danas najvi?e primenjuju? 63, ?ta je magnetna traka? 64, ?ta je magnetni disk (navedite vrste)? 65, prema hardverskim karakteristikama, diskovi se mogu upore?ivati po: 66, sa aspekta rada sa bazama podataka, diskovi se mogu podeliti prema: 67, magnetna disketa je: 68, zip disketa je: 69, kompakt disk je: 70, navedite vrste i karakteristike kompakt diskova? 71, dvd ure?aj je: 72, mikrofilm je: 73, organizacija podataka podrazumeva ure?enost podataka kojom se defini?e: 74, datoteke se me?usobno razlikuju prema slede?im osobinama: 75, opi?ite organizaciju datoteka? 76, navedite osnovna obele?ja direktne organizacije koja se mogu identifikovati: 77, prema j, martinu mogu se identifikovati ?etiri vrste organizacije podataka: 78, baza podataka se obi?no defini?e: 79, mo?e se konstatovati da su prednosti baze podataka u odnosu na ni?e organizacione strukture podataka slede?e: 80, sistem za upravljanje bazom podataka je (dbms): 81, postoje ?etiri elementa vezana za pojam baze podataka koje treba razmotriti: 82, op?te logi?ki i fizi?ki aspekt baze podataka? 83, navedite strukture baze podataka? 84, opi?ite hijerarhijski dbms? 85, opi?ite mre?nu strukturu dbms? 86, opi?ite relacioni dbms? 87, relacioni modeli baza podataka imaju slede?e osobine: 88, navedite prednosti i nedostatke razli?itih baza podataka? 89, opi?ite koncept distribuirane baze podataka? 90, navedite karakteristike operativnog sistema windows xp (navesti i karakteristike programske grupe contol panel) ? 91, definisati pojmove: desktop, shortcut, task bar ? 92, definisati pojmove: folder, file i clipboard? 93, ?ta zna?i kompresija podataka (navesti bar 3 primera komprimovanih datoteka)? 94, navedite programe za multimedijalne aplikacije koje podr?ava operativni sistem windows? slede?e aktivnosti: 95, operativni sistem multimedijalnih sistema windows xp je univerzalni sistem koji omogu?ava, pored ostalog, 97, navedite pet klju?nih faza u procesu prevo?enja izvornog programa (sources programs objects program)? 96, ?ta su programi prevodioci?
Pedagoska informatika
Broj strana: 7

Depoziti

Skenirano. Depoziti, izvor, td, ?d, od, fond, mmf, now, ra?un, banke, rok, dospe?a, certifikati, prenosivi, neprenosivi, indikativni, penzioni |
Kreditna analiza preduzeća
Broj strana: 5

Kreditne institucije

. Kreditne, institucije, komercijalne, banke, banka, ?tedionice, finansijske, kompanije, kompanija, vrste, karakteristike |
Bankarstvo
Broj strana: 1


"banke" pronađeni su rezultati pretrage 18