Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

bilans

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"bilans" pronađeni su rezultati pretrage 27


Bilans stanja

. Bilans, stanja, stanje |
Bankarstvo
Broj strana: 1

Pocetni bilans

. Pocetni, bilans, primer |
Racunovodstvo
Broj strana: 2

Pretpostavke racunovodstvenog planiranja

. Racunovodstvo, ekonomija, seminarski, rad, budzet, plan, troskovi, materijal, promet, prodaja, prihod, bilans stanja, bilans uspeha |
Ekonomija
Broj strana: 23

Osnovni finansijski izveštaji banaka seminarski rad

. Osnovni finansijski izvestaji banaka, finansijski posrednici, ekonomski fakultet, seminarski rad, bilans stanja, bilans uspeha, izvestaj o tokovima gotovine, kupci, javnost, drzava, bilansiranje
Finansijsko posredovanje
Broj strana: 23

Bilansni postupak osnivanja seminarski rad

. Seminarski rad, racunovodstvo, bilans, bilansni postupak osnivanja, racunovodstvo seminarski rad, finansijsko racunovodstvo, pravne norme, reosnivanje |
Racunovodstvo
Broj strana: 10

Vrste i znacaj finansijskih izvestaja u bankarstvu

Seminarski rad. Finansijski izvestaji, bilans stanja, bilans uspeha, izvestaj o novcanim tokovima, racunovodsvo banaka |
Racunovodstvo banaka
Broj strana: 14

Bilans - osnovni finansijski izveštaj - prezentacija

Prezentacija na temu bilans, bilans stanja i bilans uspeha. Bilans, bilans stanja, bilans uspeha, finansijski izvestaj, knjigovodstvo, racunovodstvo, dobitak, gubitak, prihod, rashod, vrste bilansa, imovinski bilans, bilans kretanja, bilans utvrdjivanja uspeha, neto bilans, bruto bilans, pocetni bilans, krajnji bilans, aktiva, pasiva
Racunovodstvo
Broj strana: 10

Devizna kontrola i devizni kurs

Lekcija iz medjunarodnih ekonomskih odnosa, devizna kontrola i devizni kurs. Devizni kurs, devizna kontrola, devize, mere devizne kontrole, kurs ravnoteze, valute, faktori koji uticu na kurs, tekuci bilans
Međunarodni ekonomski odnosi
Broj strana: 6

Perspektive bankarstva

. Perspektive, bankarstva, finansijski, sektor, smanjivanje, barijere, finansijske, transformacije, finansijske, strukture, bankarstvo, kreditni, rizik, likvidnost, kamatni, tr?i?ni, bilans, agregat, agregati, aktiva, pasiva, transakcioni, bar, ?tedni, oro?eni, potencijal, plasman, obavezne, rezerve, sigurnosne, bo?na, transformacija
Bankarstvo
Broj strana: 4

Uticaj naplativosti kredita na bilans stanja i uspeha-prezentacija

. bilans stanja, bilans uspeha, bilans tokova gotovine |
Bankarstvo
Broj strana: 10

Faktori profitabilnosti banaka

. Faktori, profitabilnosti, banaka, profitabilnost, mikroekonomski, planiranje, organizovanje, kadrovanje, upravljanje, kontola, kvalitet, ekonomija, obima, okvira, obim, okvir, vanbilansne, operacije, tro?kovi, profirni, centri, sektorske, krize
Bankarstvo
Broj strana: 4

Obracun periodicnog rezultata na osnovu metode ukupnih trosk

Skenirana skrpita. Obracun, periodicnog, rezultata, metode, ukupnih, troskova, periodicni, rezultat, metoda, ukupni, troskovi, potpuni, nepotpuni, bruto, princip, neto, bilansiranje, uspeh, proizvodno, preduzece, trgovinsko, preduzece, ocena
Dvojno knjigovodstvo
Broj strana: 7

Raščlanavanje bilansa na račune, zaključak računa i sastavlj

Skenirana skripta. Ra??lanavanje, bilansa, ra?une, zaklju?ak, ra?una, sastavljanje, bilansa, ra?un, bilans, slabosti, jednostrani, tabelarni, oblik, aktivni, bilans, aktiva, pasiva, pasivni, ra?uni, rashoda, prihoda, rashodi, prihodi, saldo, dobitak, gubitak
Dvojno knjigovodstvo
Broj strana: 8

Analiza finansijskih tokova

. Analiza, finansijskih, tokova, finansijski, tokovi, bilans, stanje, finansiranje, indikatori, likvidnost, zadu?enost, aktivnost, profitabilnost, devizni, efekti, efikasnost |
Bankarstvo
Broj strana: 4

Kontni okvir po bilansnom principu

. Kontni, okvir, po, bilansnom, principu, bilansni, princip, bilans, klase, karakteristike |
Racunovodstvo
Broj strana: 1

Analiza finansijskih tokova

Skenirano. Analiza, finansijskih, tokova, finansijski, tokovi, dugoro?ni, krediti, bilans, obaveze, projekcija, spontane, diskrecione, spoljno, finansiranje, zajam, stanje |
Kreditna analiza preduzeća
Broj strana: 3

Fiksni i fluktuirajuci devizni kurs

Devizni kurs, fiksni i fluktuirajuci devizni kurs, lekcija MEO. Devizni kurs, meo, fiksni devizni kurs, fluktuirajuci devizni kurs, platni bilans, devize, valutni paritet |
Medjunarodna ekonomija
Broj strana: 3

Telesne tečnosti i acidobazna ravnoteža

- Pojam acidobazne ravnoteže u novorođenčadi
- Metabolička i respiratorna acidoza i alkaloza
- bilans vode i elektrolita
- Dehidracija i rehidracija. Voda i elektroliti, acidobazna ravnoteza, acidoza, alkaloza, dehidracija, rehidracija, telesne tecnosti, voda, pedijatrija, elektroliti, acidoza
Pedijatrija
Broj strana: 9

Izveštaj o tokovima gotovine

. Izve?taj, tokovima, gotovine, tokovi, tok, gotovina, uvod, kategorizacija, nov?ani, bilans, uspeh, poslovna, aktivnost, investiciona, ?ema, finansijska, modaliteti |
Poslovne finansije
Broj strana: 6

Početni bilans stanja, vrste bilansa

Skripta racunovodstvo, Početni bilans stanja, vrste bilansa. Racunovodstvo, knjigovodstvo, srednja skola, racunovodstvo i knjigovodstvo, bilans stanja, pocetni bilans stanja, vrste bilansa, pocetni bilans, krajnji bilans, aktiva, pasiva
Računovodstvo
Broj strana: 1

Prilagodjavanje knjigovodstva i poslovni bilans

. Prilagodjavanje, knjigovodstva, poslovni, bilans, sistem, dvojnog, dvojno, knjigovodstvo, poslvne, promene, princip, vrednovanje, sredtva, kapital, obaveza |
Racunovodstvo
Broj strana: 2

Ekonomija

. Bilans |
Ekonomika preduzeca
Broj strana:

Uticaj ekonomskih promena na imovinu preduzeća

Skenirana skripta. Uticaj, ekonomskih, promena, imovinu, preduze?a, ekonomske, promene, imovina, poslovne, aktiva, pasiva, tipovi, sopstveni, kapital, bilans, uspeh, uspeha |
Dvojno knjigovodstvo
Broj strana: 4

Kontni okvir

Skenirano. Kontni, okvir, jednobrazno, knjigovodstvo, klase, karakteristike, raspored, ra?una, ra?un, finansijksko, pogonsko, knjigovodstvo, metoda, ukupnih, tro?kova, tro?kovi, ukupni, neupla?eni, upisani, kapital, zalihe, kratkoro?na, potra?ivanja, plasman, gotovina, dugoro?na, rezervisanja, rashodi, prihodi, otvaranje, zaklju?ak, vanbilansna, evidencija, obra?un, u?inka, u?inak, funkcionalnom, principu, funkcionalni, princip, raspored, klase, kapital, kru?ni, tok, finansijsko, pogonsko, konta, finansijska, slobodna, klasa, pomocni, pogoni, glavni, polufabrikati
Dvojno knjigovodstvo
Broj strana: 6

Pojam računovodstva i zadaci

Skenirano. Pojam, ra?unovodstva, ra?unovodstvo, zadaci, upravljanje, preduze?e, bilans, obra?un, tro?kovi, rezltati, planiranje, analiza, nadzor, imovina, preduze?a, aktiva, pasiva, poslovna, neposlovna, sopstveni, pozajmljeni, kapital
Dvojno knjigovodstvo
Broj strana: 5

Društvene promene i razvitak porodice

. Dru?tvene promene, razvitak porodice, porodica, jugoslovenska savremenost, pretpostavke porodice jugoslovenskoj savremenosti putevima dru?tvene integracije porodice menljivost (promena) unutar porodi?nih odnosa dobitnici gubitnici procesu tranzicije iz ugla porodi?ne svakodnevnice (1991-2001) polazni teorijski okvir tranzicija i slu?aj srbije osnovni pokazatelji bilansnih kretanja nastanak ciklusa savremene porodice porodica kao zajednica u razvoju postojanost i promene u sastavu uticaji na porodi?an ?ivot; odlazak ?lanova prodice iz doma?instva pove?ana intimnost kao mogu?i razlog psiholo?kih poreme?aja
Sociologija porodice
Broj strana: 4

POTRAŽIVANJA OD KUPACA

UVOD

Potraživanja od kupaca su dažbine prema kupcima i ostalima za novcem, dobrima ili uslugama. Za potrebe finansijskih izvještaja potraživanja se grupišu kao kratkoročna ili dugoročna. Kratkoročna potraživanja od kupaca su ona za koje se očekuje da će biti naplaćena u roku godine dana ili tokom tekućeg poslovnog ciklusa, zavisno o tome koje je razdoblje duže. Sva druga potraživanja svrstavaju se u dugoročna. Potraživanja se u bilansu nadalje dele na trgovinska i netrgovinska potraživanja. Trgovinska potraživanja su iznosi koje duguju kupci za prodatu robu i pružene usluge kao deo uobičajenih poslovnih aktivnosti.
Potraživanja od kupaca, usmeno obećanje kupca da će platiti kupljenu robu i pružene usluge, uobičajeno su naplativa u roku 30 do 60 dana te predstavljaju “otvorene račun”. Primljene zadužnice od kupaca su pisana obećanja izdavatelja zadužnice da će platiti određeni novčani iznos na određeni datum u budućnosti, a mogu nastati kao rezultat prodaje, financiranja ili drugih poslovnih događaja. Netrgovinska potraživanja mogu proizaći iz različitih poslovnih događaja, a mogu biti pismena obećanja kako plaćanja tako i isporuke. Neki primeri ovakvih potraživanja jesu: predujmovi službenicima i zaposlenima; predujmovi društvu-kćeri; depoziti za pokrivanje potencijalnih šteta i gubitaka; depoziti koji služe kao jamstvo izvedbe ili plaćanja; potraživanja za dividende i kamate i sl. Zbog svojih osobitih svojstava, netrgovinska se potraživanja općenito klasificiraju i iskazuju kao posebne stavke bilance
. Potra?ivanja od kupaca
Organizacija preduzeca
Broj strana: 8


"bilans" pronađeni su rezultati pretrage 27