Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

eu

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"eu" pronađeni su rezultati pretrage 146

[1] [1]


Geografija

Geografija celokupno gradivo za ispit. Geografija, geologija, geohemija, geodezija, geografska, sredina, geografski, omotac, atmosfera, hidrosfera, litosfera, biosfera, geosfera, geomorfologija, geografija, usluga, politicka, geografija, deskripcija, klasifikacija, sistematizacija, generalizacija, naucno, otkrice, naucno, razumevanje, naucno, predvidjanje, kosmos, zemlja, sazvezdja, lanete, mlecni, put, galaksija, kosmos, kosmonautika, sunce, suncev, sistem, asteroidi, komete, meteori, sateliti, mesec, magelanova, ekspedicija, magelanov, prolaz, rotacija, revolucija, nikola, kopernik, dugodnevnica, ravnodnevnica, ekvator, obdanica, toplotni, pojas, orjentacija, globus, geografska, karta, pojam, razmer, kotline, doline, reka, jezero, more, okean, kopno, reljef, zemljina, kora, jezgro, omotac, jezgra, magmatske, stene, sedimentne, stene, metamorfne, stene, rasedanje, vulkani, etna, mauna, kea, mauna, loa, vazduh, vreme, pacifik, tihi, okean, atlantski, okean, indisjki, okean, severni, ledeni, okean, tropske, sume, savane, tundre, pustinja, ekumena, subekumena, anekumena, klima, naselja, stalna, naselja, urbana, naselja, demografkse, odlike, morfoloska, struktura, urbanizacija, aglomeracije, konurbacije, megalopolisi, suburbanizacija, pseudourbanizacija, privreda, primarni, sektor, sekundarni, sektor, tercijalni, sektor, saobracaj, trgovina, zanatstvo, industrija, poljoprivreda, sumarstvo, starovlasko, raska, visija, kosovo, metohija, juzno, pomoravlje, istocna, srbija, sumadija, pomoravlje, severozapadna, srbija, vojvodina,
Upoznavanje okoline
Broj strana: 54

Višestruka merila za merenje dužine - prezentacija

Prezentacija na temu Višestruka merila za merenje dužine. Merila, duzina, merenje duzine, lenjiri, lenjiri sa skalom, merila sa nonijusom, mikrometarska merila, metalne trake, stapovi, podele na lenjirima, lenjiri prema tecnosti, etaloni, komparativni probni, radionicki radni, lenjiri sa clancima, specijalni lenjiri, proracun nonijusa, kljunasta merila, dubinometar, visinometar, centimetar, provera merila, specijalni mikrometri, mehanicki, opticki, hidraulicni, pneumatski, mehanicko opticki, sat komparator, pasimetar, subito
Upravljanje kvalitetom
Broj strana: 32

Digitalni telekomunikacijski sistemi - seminarski rad

Seminarski rad na temu digitalni telekomunikacijski sistemi. Digitalni telekomunikacijski sistemi, seminarski rad, telekomunikacija, razvoj digitalnih telekomunikacijskigh sistema, antonio meucci, alexander graham bell, telefon, digitalna mreza, tehnologija komutacije, medijumi za prenos informacija, koaksijalni kablovi, opticka vlakna, tehnologija prenosenja, sonet, atm, adsl, wireless, kablovski distributivni sistemi, kds
Upravljanje i nadzor distributivnih sistemima
Broj strana: 21

Plan nege novorđenčeta sa respiratornim distres sindromom

Prezentacija na temu Plan nege novorđenčeta sa respiratornim distres sindromomom
. Prezentacija, seminarski rad, medicinski fakultet, pedijatrija, novorodjence, plan nege novor?en?eta sa respiratornim distres sindromomom, distres sindrom, rds, aspiracioni sindrom, apneja, pneumonija, asfiksija, prematuritet, hipotermija, malnutricija majke, tahipneja, cijanoza, silverman skor, broj raspiracija
Pedijatrija
Broj strana: 23

Pitanja i odgovori Pravo eu

Blic pitanja i odgovori iz predmeta Pravo eu, pitanja za ispit . Pravo evropske unije, ispitna pitanja, eu, primarno pravo eu, sekundarno pravo eu, uredba, odluka, vrednosti, ciljevi, nadleznost eu, evropski parlament, mastriht, ugovor, ekonomska unija, monetarna unija, supsidijarnost, evropski savet, savet ministara, prvostepeni sud, sud, finansijski sud, komunitarno pravo, ezuc, eez, evro, jea, nato
Pravo EU
Broj strana: 16

Sekte - seminarski rad

Seminarski rad na temu sekti. Seminarski, sekte, psihomutacija, sociologija, pojava sekti, kontrola ponasanja, kontrola osecanja, kako sekte prenose sadrzaje, podela sekti, pseudohriscanske sekte, dalekoistocne sekte, pseudohinduisticke sekte, sinkretisticke sekte, sadonisticke sekte, podleznost sektama
Sociologija
Broj strana: 16

Jezicki oblici - seminarski rad

Jezicki oblici, pesnicka leksika, pesnicka sintaksa i eufonija, seminarski rad. Jezicki oblici, pesnickta sintaksa, seminarski rad, knjizevnost, seminarski rad srpski jezik, eufonija, pesnicka leksika, varvarizmi, dijalektizmi, arhaizmi, neologizmi, prozaizmi, metafora, epiteti, alegorija, perifraza, antiteza, ponavljanje, hiperbola
Knjizevnost
Broj strana: 15

Stil i stilistika - seminarski rad

Seminarski rad iz teorije knjizevnosti. Opisani su stil i stilistika, istrazivanje stila pod uticajem nauke o umetnosti, pojava stilistike, teorije stila, stara poetika i retorika, pojam figure, figure dikcije, figure reci, figure misli, opisna stilistika, zastarela i normativna stilistika, . De sosir, vilhelm fon humbolt, razgovorni stil, znanstveni stil, administrativni stil, opsina stilistika, oksimoron, paradoks, ironija, gradacija, litota, hiperbola, antiteza, poredjenje, komparacija, figure misli, polisindeton, asidenton, elipsa, retoricko pitanje, inverzija, figure konstrukcije, simbol, alegorija, epitet, eufemizam, sinegdoha, metonimija, personifikacija, metafora, figure reci, figure tropi, anadiploza, epifora, anafora, aliteracija, onomatopeja, asonancija, figure dikcije, pojam figure, poetika, retorika, teroja stila, lingvistika, stil, stilistika
Knjizevnost
Broj strana: 14

Resursi proizvodnje hrane

Resursi proizvodnje hrane, osnovni resursi za proizvodnju hrane (zemljište, agrohemijski resursi, ekonomski resursi), poljoprivredna proizvodnja i njena podela, globalni problemi, genetski modifikovana hrana.

NAPOMENA:Materijal je pisan rucno!. Ishrana, ugljeni hidrati, belancevine, masti, proteini, kiseline, zemljiste, agrohemijski resursi, ekonomski resursi, biljke, poljoprivredna proizvodnja, zelene revolucije, podhranjenost, neuhranjenost, preuhranjenost, genetski modifikovana hrana, gm proizvodi
Prirodni resursi i zaštita
Broj strana: 9

Servo uređaji

. Servo, ure?aji, ure?aj, zahtevi, upravlja?ki, prenosnik, zavojnica, kombinacije, vrste, podela, pneumatski, prednosti |
Mašinstvo
Broj strana: 3

Evropska unija

Evropske ekonomske integracije i evropska unija, lekcija MEO. Evropska unija, evropske ekonomske integracije, ecsc, evropski monetarni fond, monetarna politika, eu, clanice eu |
Međunarodni ekonomski odnosi
Broj strana: 3

Torakalna drenaža

Prezentacija na temu TORAKALNA DRENAŽA iz pedijatrije, medicinski fakultet. Prezentacija, seminarski rad, medicinski fakultet, torakalna drena?a, pneumotorax, disajni putevi, tenziona komplikacija, rendgen, inkubator, hiruski uslovi, makaze, pincete sa kukicama, prave pincete, sterilna pelena, vadjenje drena
Pedijatrija
Broj strana: 10

TQM Total Quality Menagment - seminarski rad

Menadžment totalnim kvalitetom (TQM -Total Quality Management) je sveobuhvatan koncept, koji objedinjuje: tržišni, tehnološki, tehnički, organizacioni, ekonomski i etički aspekt funkcionisanja i poslovanja. To je nova poslovna filozofija usmjerena na kvalitet, zasnovana na aktivnom angažovanju svih učesnika, a u cilju zadovoljenja zahtjeva korisnika (eksternih i internih), zaposlenih i društva u cjelini. TQM se bazira na naučnim metodama i tehnikama upravljanja i unaprijeđenja kvaliteta, ali i na kulturi i timskom radu. U osnovi menadženta totalnim kvalitetom je postizanje tržišne konkurentnosti. Konkurentnost se postiže kroz: anticipaciju tržišnih faktora, kreiranje promjena, brzo prilagođavanje nastalim promjenama i mijenjanje načina poslovanja brže od promjena u okruženju. TQM je višedimezionalan i dinamičan koncept, koji uzima u obzir sve značajnije parametre poslovanja, a u cilju stalnog unaprijeđenja kvaliteta. U naučnoj i stručnoj literaturi se mogu naći različite definicije, jer sami tvorci i vodeći autori vrlo teško se slažu oko zajedničkog tumačenja.
Osnova TQM koncepta jeste menadžment u kompaniji sa orijentacijom na kvalitet. Prema autoru J. E. Rosu (Ross), TQM znači sposobnost za kvalitet u svim funkcijama kompanije i u svim dijelovima procesa od početka do kraja, uz istovremenu integraciju međusobno povezanih funkcija na svim nivoima. To je sistemski pristup koji ostvaruje veze između različitih elemenata organizacije, tako da je ukupna efektivnost sistema veća od zbira izlaza pojedinih elemenata. Evropska fondacija za menadžment kvalitetom TQM Upravljanje kvalitetom u logistici definiše kao metod menadžmenta u kompaniji za ostvarivanje poslovne izvršnosti baziran na: fokusu na kupca, partnerstvo sa dobavljačima, razvoju i uključivanju zaposlenih. Prema EOQ (European Organisation for Quality - Evropska organizacija za kvalitet): TQM – koncept je sveobuhvatan pristup kvalitetu i konkurentnosti, koji se razlikuje od standardizovanog opšte prihvaćenog modela. TQM je višedimenzionalan i dinamičan, uzima u obzir sve značajne parametre naglašavajući učešće ljudi i trajno poboljšanje. Prema ISO standardima TQM predstavlja pristup upravljanja u organizaciji usresređen na kvalitet, zasnovan na učešću svih njenih članova, usmjeren na dugoročan uspjeh putem zadovoljenja kupca, a u korist svih članova organizacije i društva. TQM zahtijeva menadžment na osnovu činjenica, tj. poslovne odluke moraju biti zasnovane na podacima, a ne samo na pretpostavkama ili mišljenjima.
Primjenu TQM-a u transportu prate problemi izazvani specifičnom tehnologijom realizacije usluga transporta.Brzina, složenost i kvalitet transportnog procesa zahtijevaju visok kvalitet sistema upravljanja transportnim procesom uz primjenu savremenih tehnologija i metoda, razvijenu organizaciju i visoku zastupljenost vrhunske informacione tehnologije. Gotovo cjelokupna savremena tehnologija koja se koristi u upravljanju transportnim sistemima počiva u manjoj ili većoj mjeri na najrazličitijim softverskim aplikacijama (npr. sistemi koji uključuju satelitsku navigaciju/komunikaciju, voice-input kompjuteri, roboti, on¬board kompjuteri, softver za planiranje zasnovan na vještačkoj inteligenciji, itd).
. Tqm, menadzment, upravljanje
Drumski saobracaj
Broj strana: 12

Antigona - Sofokle

Sofokleova tragedija Antigona, kratki sadrzaj, radnja po cinovima, analiza likova i beleska o piscu. Antigona, sofokle, kralj edip, edip, kreont, ismena, polinik, eteokle, hemen, euridika, teba
Srpski jezik
Broj strana: 4

Stara Grcka

Prezentacija o staroj grckoj
-Bogatstvo grcke umetnosti
-Raznolika Arhitektura
-Grcki bogovi
- Religija
- Krit i Mikena
. Grcka, umetnost, arhitektura, bogovi, sofokle, euripid, pozoriste, eshil, dionis, olimpijske, igre, atina, religija
Istorija
Broj strana: 10

Metod interpretacije - seminarski rad

Referat iz teorije knjizevnosti, metod interpretacije. Metod interpretacije, teorija knjizevnosti, knjizevnost, semanticka autonomija, semanticka promenljivost, rekognitivno tumacenje, humanizam, pozitivizam, ruski formalizam, strukturalizam, semiotika, nova kritika, hermeneuticki krug
Knjizevnost
Broj strana: 10

Izrada ponude za ustupanje građevinskih radova

Izrada ponude za ustupanje gradevinskih radova, preuzimanje dokumntacije za izradu ponude, ustupanje radova, formiranje projektnog tima tj. tima za realizaciju projekta, pregled licitacione dokumentacije, utvrdivanje cene radova, predmet radova, normativi i standardi u građevinarstvu, tekst ponude, podnošenje ponuda, postupak otvaranja ponuda i izbor najpovoljlnijeg izvođaca.
NAPOMENA:materijal je rucno pisan.. Izrada ponude, ponuda, ustupanje, gradjevinski, radovi, ustupanje radova, projektni tim, realizacija projekta, projekat, licitaciona dokumentacija, cene radova, predmet radova, normativi, standardi, gra?evinarstvo, tekst ponude, izvo?a?, izvo?a? radova
Betonske konstrukcije
Broj strana: 8

Bacillus

Skenirano. Bacillus, bacili, spore, nastanak, karakteristike, izgled, oboljenja, patogen, inkubacija, antraks, crni, pri?t, anthracis, cereus, subtilis, corynebacterium, diphteriae, difterija, gravis, intermedius, mitis, infekcija, neuraminidaza, remer, elek, digteroidi, listeria, monocztogenes, aerobni, uslovi, listerioza, meningitis, rhusiopathias, erizipeloida
Mikrobiologija i imunologija
Broj strana: 2

Zaključivanje ugovora o kreditu

Skenirano. Zaklju?ivanje, ugovora, o, kreditu, ugovor, kredit, struktuiranje, ro?nost, kolateral, k\, za?titne, klauzule, kratkoro?ni srednjoro?ni, dugoro?ni, namena, otplata, efektivna, nominalna, kamatna, stopa, realna, banka, libor, euribor, fiksna, fleksibilna
Kreditna analiza preduzeća
Broj strana: 6

Novi projekat regulisanja kreditnih rizika

. Novi, projekat, regulisanja, kreditnih, rizika, regulisanje, kreditni, rizik, bazelska, pravila, tr?i?ni, rizik, kriza, koncept, mikro, makro, faktori, mikroekonomski, makroekonomski, osiguranje, depozit, metode, restruktuiranje, infuzija, dr?avni, kapital, kupovina, neperfirmansni, ameri?ki, model, preuzimanje, banke, sanacioni, centralna, banka, ?vedski
Bankarstvo
Broj strana: 7

Okvirna pitanja za zavrsni ispit Menadzment

. Menadzment, ispit, motiv, motivacija, podsticanje, usmeravanje, pristupi motivacije, teorija ocekivanja, klejton alderfer, maslovljeva teorija, dvofaktorska teorija, teorija pravednosti, dzon adams, teorija x, teorija y, daglas mekgregor, grupe, velicina grupe, privlacnost, tim, karakteristike timova, vrste timova, koordinacija, kooperacija, konflikti, konstruktivni konflikti, destruktivni konflikti, kognitivni konflikti, deduktivni konflikti, autokratski stil, demokratski stil, liberalni stil, autoritativnost, poslusnost, kontrola, trzisna kontrola, birokratska kontrola, klanovske kontrole, e-commerceu, e- businessu
Menadzment
Broj strana: 9

Predklasicna ekonomska misao - pitanja za prvi kolokvijum

Predklasicna ekonomska misao, pitanja za prvi kolokvijum iz ekonomskih doktrina. Predklasicna ekonomska misao, ekonomske doktrine, prvi kolokvijum ekonomske doktrine, prve ekonomske ideje, ksenofovo ucenje, ekonomija, analiza razmene, feudalizam, osnovna obelezja feudalizma, merkantilizam, fiziokratizam
Ekonomske doktrine
Broj strana: 8

Gradivo za prvi kolokvijum

. 30, navedite i ukratko opi?ite ?etiri definicije informatike? 31, ?ta je elektronska komunikacija? 32, ?ta omogu?uje mre?e za prenos podataka? 33, ?ta omogu?uju banke podataka? 34, multimedija predstavlja: 35, informacija je: 36, komunikacija je: 37, podatak je: 38, ?ta je virtuelna realnost? 39, probleme distribucije informacija prema, v, sri?eu sa stanovi?ta poslovnog menad?menta mo?emo podeliti u slede?e 40, pobrojati i opisati strukturu informacionog sistema? 41, navedite generacije kompjutera prema fazama razvoja? 42, na osnovu karakteristika hardverskih komponenti, pouzdanosti sistema, raspolo?ivosti softvera i nabavne cene, 43, navedite ulogu i vrste mikroprocesora? 44, navedite ulogu i vrste interfejs? 45, navedite tipi?nu, hardversku konfiguraciju desktop (neprenosivor) jednokorisni?kog personalnog ra?unara? 46, osnovne karakteristike novog informacionog okru?enja su slede?e: 47, navedite zadatak komunikacionih kanala? 48, kontroler perifernih u/i jedinica ima zadatak: 49, navedite osnovne elemente hardvera sa funkcionalnog stanovi?ta? 50, pored memorisanja i obrade podataka kao osnovnog, ostali zadaci glavne memorije su slede?i: 51, u okviru glavne memorije mo?emo razlikovati pet osnovnih podru?ja: 52, ?ta je rom? 53, ?ta je ram? 54, ke? (cash) memorija slu?i kao: 55, navedite najva?nije zadatke upravlja?ke jedinice ra?unara? 56, navedite najjednostavnije obja?njenje toka operacija u aritmeti?ko-logi?koj jedinici ra?unara? 57, ?ta je tastatura? 58, mi? je: 59, jedinica za opti?ki ulaz je : 60, pobrojati i opisati osnovne vrste ?tampa?a koji su u ?iroj upotrebi? 61, navedite prema ?emu se rangira kvalitet monitora? 62, navedite eksterne (periferne) memorije koje se danas najvi?e primenjuju? 63, ?ta je magnetna traka? 64, ?ta je magnetni disk (navedite vrste)? 65, prema hardverskim karakteristikama, diskovi se mogu upore?ivati po: 66, sa aspekta rada sa bazama podataka, diskovi se mogu podeliti prema: 67, magnetna disketa je: 68, zip disketa je: 69, kompakt disk je: 70, navedite vrste i karakteristike kompakt diskova? 71, dvd ure?aj je: 72, mikrofilm je: 73, organizacija podataka podrazumeva ure?enost podataka kojom se defini?e: 74, datoteke se me?usobno razlikuju prema slede?im osobinama: 75, opi?ite organizaciju datoteka? 76, navedite osnovna obele?ja direktne organizacije koja se mogu identifikovati: 77, prema j, martinu mogu se identifikovati ?etiri vrste organizacije podataka: 78, baza podataka se obi?no defini?e: 79, mo?e se konstatovati da su prednosti baze podataka u odnosu na ni?e organizacione strukture podataka slede?e: 80, sistem za upravljanje bazom podataka je (dbms): 81, postoje ?etiri elementa vezana za pojam baze podataka koje treba razmotriti: 82, op?te logi?ki i fizi?ki aspekt baze podataka? 83, navedite strukture baze podataka? 84, opi?ite hijerarhijski dbms? 85, opi?ite mre?nu strukturu dbms? 86, opi?ite relacioni dbms? 87, relacioni modeli baza podataka imaju slede?e osobine: 88, navedite prednosti i nedostatke razli?itih baza podataka? 89, opi?ite koncept distribuirane baze podataka? 90, navedite karakteristike operativnog sistema windows xp (navesti i karakteristike programske grupe contol panel) ? 91, definisati pojmove: desktop, shortcut, task bar ? 92, definisati pojmove: folder, file i clipboard? 93, ?ta zna?i kompresija podataka (navesti bar 3 primera komprimovanih datoteka)? 94, navedite programe za multimedijalne aplikacije koje podr?ava operativni sistem windows? slede?e aktivnosti: 95, operativni sistem multimedijalnih sistema windows xp je univerzalni sistem koji omogu?ava, pored ostalog, 97, navedite pet klju?nih faza u procesu prevo?enja izvornog programa (sources programs objects program)? 96, ?ta su programi prevodioci?
Pedagoska informatika
Broj strana: 7

Reported Speech

Reported Speech (Neupravni govor), primena, pravila, primeri, vezbanja. Reported, direct, speech, upravni, neupravni, govor, orders, naredbe, request, molbe, suggestion, predlozi, practice, vezbanje, recenice, primeri
Engleski jezik
Broj strana: 4

Stafilokoke

. Sthaphylococcus, stafilokoke, osobine, gra?a, faktori, virulencije, aureus, epidermis, podela |
Mikrobiologija i imunologija
Broj strana: 2

Jesperseu-Growth and Structure of English Language

Jesperseu-Growth and Structure of English Language, Shakespeare and the Language of Poetry. Shakespeare, language of poetry, engleska poezija, sekspirov vokabular, knjizevni stil, san letnje noci, eufaizam, alphonso smith, folio, new english dictionary, edmundo spenser, kits, skot, tenison
Istorija engleskog jezika
Broj strana: 5

Nalozi za plaćanje

. Nalozi, pla?anje, uplata, isplata, gotovinski, nalog, prenos, bezgotovinski, interni, ?ek, akreditiv, trasant, doznake, loro, nostro, dokumentarna, inkasa, naplata, nalogodavac, akreditiv, dokumentarni, avaliranje, akceptiranje, ?iriranje, otvaranje, vo?enje, ga?enje, ra?una, ra?un, kompezacija, zakonska, sudska, ugovorna, asignacija, cesija, preuzimanje duga
Bankarstvo
Broj strana: 4

Turisticki cek i euROCEK

Karakteristike turistickog ceka.
Karakteristike euROCEKA. Turisticki cek, eurocek, elementi, putnickog, ceka, oznaka, izdavaoca, ime, vlasnika, deponovani, potpis, vlasnika, broj, racuna, serijski, broj, karte, rok, vazenja,
Agencijsko i hotelijersko poslovanje
Broj strana: 1

Cica Gorio - Onore de Balzak ukratko

Ukratko po tezama, cuveno delu Onore de Balzaka, cica Gorio. Ljubav oca prema cerkama, koje ne zasluzju tu ljubav, i koje koriste samo svog oca.. Cica gorio, onore de balzak, gorio, eugene de rastignac, eugen, delphibe, anastasie, delfina, anastasija, vautrin
Srpski jezik
Broj strana: 3

Pseudomonas, Serratia, Haemophilus influenzas,...

. Pseudomonas, bakterija, infekcija, osobine, karakteristike, faktori, viruelncija, vrste, haemophilus, influenzas, bordetella, pertusis, brucella, yersinia, pestis, prancicella, tularensis, serratia |
Mikrobiologija i imunologija
Broj strana: 4

Berzansko poslovanje2

Lekcije napisane u obliku odgovora na pitanja
Pitanja u okviru ovog materijala: 30-54

* Pitanja možete besplatno preuzeti na našem sajtu pod nazivom "Pitanja za berzansko poslovanje". Berzansko poslovanje intervent uloga trgovanje pokrivenost nalog vrste metod proporcionalna prodaja kontinuirana preovla?uju?a cena homogenizacija zona fluktuacija minimalna blok zloupotrebe insajderi centralni registri registar integracija
Berzansko poslovanje
Broj strana: 4

Svetska trgovina

Ukratko o svetskoj trgovini i svetskom tržištu i faktori koji su uticali na njihovu pojavu. Trgovina, tr?i?te, svetska trgovina, faktori, uticaj, nerazvijen transport, slabo razvijena proizvodnja, nepostojanje me?unarodnog privrednog sistema, feudalizam, kapitalizam, transportna sredstva, razvoj transportnih sredstava
Međunarodni ekonomski odnosi
Broj strana: 2

Berzansko poslovanje

Lekcije napisane u obliku odgovora na pitanja
Pitanja u okviru ovog materijala: 1-19

* Pitanja možete besplatno preuzeti na našem sajtu pod nazivom "Pitanja za berzansko poslovanje". Berza, globex, standardizacija, arbitra?a, broker, diler, promptna, terminska, trgovina, berza, likvidnost, tr?i?te, osniva?, vlasnik, trgovac, posrednik, institucionalizacija, poverenje, sigurnost, berza, dr?ava, uloga, podela, funkcija, listing
Berzansko poslovanje
Broj strana: 3

Nacelo slobode saobracaja

Beleske sa predavanja. Nacelo, slobode, saobracaja, principi, plovidba, sloboda, mora, more, konvencija, teritorijalna, pravila, teritorijalno, moreuz, prolaz, kanal, resenje, bratislavski, sporazum, drumski, zeleznicki, saobracaj, vazdusni, prostor
Međunarodno privredno pravo
Broj strana: 4

Berzansko poslovanje1

Lekcije napisane u obliku odgovora na pitanja
Pitanja u okviru ovog materijala: 20-29

* Pitanja možete besplatno preuzeti na našem sajtu pod nazivom "Pitanja za berzansko poslovanje". Berzansko, poslovanje, hov, listing, beogradska, berza, prijem, akcije, du?ni?ki, skidanje, obustava
Berzansko poslovanje
Broj strana: 3

Berzansko poslovanje4

Lekcije napisane u obliku odgovora na pitanja
Pitanja u okviru ovog materijala: 70-86

* Pitanja možete besplatno preuzeti na našem sajtu pod nazivom "Pitanja za berzansko poslovanje". Berzansko poslovanje crni oktobar knjiga akccionara dimenzije funkcije informisanje u?esnici elektronsko tradicionalno trgovanje berzanski poslovi karakteristike terminski hed?er spekulant finansijski derivati robni sertifikat brodski konosman forvard ugovor opcija kupovna prodajna
Berzansko poslovanje
Broj strana: 3

Berzansko poslovanje3

Lekcije napisane u obliku odgovora na pitanja
Pitanja u okviru ovog materijala: 55-69

* Pitanja možete besplatno preuzeti na našem sajtu pod nazivom "Pitanja za berzansko poslovanje". Berzansko poslovanje prijateljsko neprijateljsko preuzimanje klirinska ku?a kontrola nadzor margine kontrolor nepravilnost regulacija iosco nezavisnost komisije ju?nomorski muhur
Berzansko poslovanje
Broj strana: 3

Persi Biš Šeli

Persi biš šeli, život i dela. Persi bis seli, bis seli, seli, timoty seli, szon house academy, iton, gotski roman, roman, the necessity of atheism, dablin, queen mab, meri godvin, queen mab, alastor or the spirit of solitute, hymn to intellectual beauty, mont blanc, laon and cythna, the revolution of the golden city, history of a six week\\ s tour, the revolt of islam, the esdaile notebook, prometheus unbound, prometej, jupiter, demogorgon, anarchy, peter bell the third, a philosophical view of reform, the triumph of life, iton
Engleska književnost
Broj strana: 1

Emisija vrednosnih papira

. Emisija, vrednosnih, papira, vrednosni, papiri, javna, ponuda, direktan, plasman, tehnologija, aukcija, preuzimanje, rizika, inicijalna, cena, akcija |
Bankarstvo
Broj strana: 3

Sestrinske intervencije kod novorođenčeta na meh.ventilaciji

Sestrinske intervencije kod novorođenčeta na meh.ventilaciji-SEMINARSKI RAD. Sestrinske intervencije u neonatologiji, medicina, karakteristika, poro?aja, gestaciona, zrelost, rds, apnea, aspiracioni, sindrom, pphn, kongenitalna, oboljenja, srca, pneumonije
Pedijatrija
Broj strana: 5

Biološki sastav jezera

Biološki sastav jezera, podela jezera.

NAPOMENA:Marterijal je pisan rucno!. Biolo?ki sastav, eutrofna, distrofna, oligotrofna |
Hidrobiologija
Broj strana: 2

Kontni okvir

Skenirano. Kontni, okvir, jednobrazno, knjigovodstvo, klase, karakteristike, raspored, ra?una, ra?un, finansijksko, pogonsko, knjigovodstvo, metoda, ukupnih, tro?kova, tro?kovi, ukupni, neupla?eni, upisani, kapital, zalihe, kratkoro?na, potra?ivanja, plasman, gotovina, dugoro?na, rezervisanja, rashodi, prihodi, otvaranje, zaklju?ak, vanbilansna, evidencija, obra?un, u?inka, u?inak, funkcionalnom, principu, funkcionalni, princip, raspored, klase, kapital, kru?ni, tok, finansijsko, pogonsko, konta, finansijska, slobodna, klasa, pomocni, pogoni, glavni, polufabrikati
Dvojno knjigovodstvo
Broj strana: 6

Patogeneza i dijagnoza sekvela, Streptococcus pneumonias,

. Patogeneza, dijagnoza, sekvela, streptococcus, pneumonias, oblik, gra?a, karakteristike, oboljenja, neisseria, gonorrhoeae, gonokoke, meningitidis |
Mikrobiologija i imunologija
Broj strana: 3

Berzansko poslovanje5

Lekcije napisane u obliku odgovora na pitanja
Pitanja u okviru ovog materijala: 87-98

* Pitanja možete besplatno preuzeti na našem sajtu pod nazivom "Pitanja za berzansko poslovanje". Berzansko poslovanje fjucers valutni kamatonosni berzanski posrednici brokeri vrste nasdaqu sistem pravila
Berzansko poslovanje
Broj strana: 2

Torakalna drenaža

Torakalna drenaza, lekcija iz pedijatrije. Torakalna drenaza, drenaza, pneumotorax, tenziona komplikacija, makaze, hiruske pincete, pean, iglodrzac, aspiracioni kateter, sterilna gaza, dren, kateter, rana, vadjenje drena
Pedijatrija
Broj strana: 1

Odnos domacin - parazit, Infekcija

Skenirano. Odnos, doma?in, parazit, infekcija, neutralizam, komensalizam, antagonizam, parazitizam, predatorstvo, zoonoze, bolest, uzrok, uzro?nik, zna?aj, noramalna, bakterijska, flora, ?ovek, modifikacije, l-oblici, l, oblici, bakterije, terapije, osobine
Mikrobiologija i imunologija
Broj strana: 3

Mehanizmi delovanja antimikrobskih sredstava

Skenirano. Mehanizmi, delovanja, antimikrobskih, sredstava, delovanje, anitmikrobski, sredstvo, hemioterapeutici, antibiotici, penicilini, cefalosporini, monobaktami, inhibitori, antibiogram, tolerancija, osetljivost, otpornost
Mikrobiologija i imunologija
Broj strana: 3

Točkovi na vozilima

. To?kovi, na, vozilima, vozila, vozilo, pneumatici, pneumatik, naplatak, konstrukcija, obele?avanje, metalni, deo, to?ak, posteljica, to?ka, osobine, vrste, unutra?nja, spolja?nja, guma, karkasa, dimenzije, specijalni
Mašinstvo
Broj strana: 4

Romantizam

. Romantizam, romanticar, zan zak ruso, johana volfganga fon gete, herder, mozer, gete, gotz von berlichingen, the sorrows of young werther, lyrical ballads, kolridz, wilhelm tell, the betrothed, feudalizam, storm and stress, idealizacija prirode, politicki pokret, knjizevnost, pravac
Engleska književnost
Broj strana: 1

Anticko-grčki i rimski sistem vaspitanja

Skripta, tri lekcije, Anticko-grcki i rimski sistem vaspitanja, feudalna epoha i vaspitanje u epohi renesanse
Napomena:rad je skeniran. Pedagogija, sklolska pedagogija, sistem vaspitanja, anticko-grcki sistem vaspitanja, rimski sistem vaspitanja, feudalna epoha vaspitanja, vaspitanje u epohi renesanse, klinasto pismo, hijeroglifi, sofisti, manastirske skole, katedralne skole, parohijske skole, esnafske skole, velika didaktika, pampedija, materinske skole
Pedagogija
Broj strana: 6

[1] [1]


"eu" pronađeni su rezultati pretrage 146