Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

faktori

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"faktori" pronađeni su rezultati pretrage 58

[1] [1]


Pedagogija pojam predmet i podela

1. Predmet i definicija pedagogije............................................................................. 3
2. Pedagoško naučni zakoni, principi i pravila ......................................................... 4
3. Odnos između pedagogije i drugih nauka............................................................. 6
4. Pojam vaspitanja, znanja i umenja........................................................................ 7
5. Odnos između vaspitanja i obrazovanja................................................................ 11
6. Efikasnost obrazovno-vaspitnog rada ................................................................... 12
7. Objektivni i subjektivni faktori efikasnosti obrazovno-vaspitnog rada................ 15
8. Naziv i pojam didaktike ........................................................................................ 17
9. Predmet i zadatak didaktike.................................................................................. 19
Didaktički principi
10. Princip naučnosti u nastavi i prilagođenosti nastave uzrastu ............................. 21
11. Princip individualizacije nastavnog procesa, sistematičnosti i potpunosti......... 22
12. Princip svesne aktivnosti učenika i očiglednosti u nastavi................................. 22
13. Princip povezanosti teorije i prakse i trajnosti znanja, umenja,
veština i navika................................................................................................... 23
14. Nastava kao specifična ljudska aktivnost ........................................................... 24
15. Vrste nastave ...................................................................................................... 26
16. Didaktička struktura nastavnog sadržaja ............................................................ 27
Komponente didaktičke strukture
17. Model i oblik didaktičke strukture sadržaja ....................................................... 30
18. Veze i odnosi u didaktičkoj strukturi sadržaja.................................................... 31
19. Koncepcija strukturiranja sadržaja ..................................................................... 32
20. Poredak sadržaja u didaktičkoj strukturi ............................................................ 34
Etape nastavnog procesa
21. Pripremanje za nastavni rad i obrađivanje nove građe ....................................... 35
22. Uvežbavanje i ponavljanje.................................................................................. 38
23. Proveravanje i ocenjivanje.................................................................................. 42
Oblici rada u nastavi
24. Frontalni oblik rada ............................................................................................ 44
25. Individualni oblik rada ....................................................................................... 45
26. Grupni oblik rada................................................................................................ 46
27. Rad u parovima................................................................................................... 48
28. Nastavne metode ............................................................................................... 49
29. Verbalno-tekstualne metode ............................................................................... 50
30. Ilustrativno-demonstrativne metode................................................................... 53
31. Laboratorijsko-eksperimentalne metode ............................................................ 54
32. Nastavna sredstva; pojam i podela ..................................................................... 56
33. Funkcije nastavnih sredstava .......................................................................... 59
34. Funkcija postizanja očiglednosti, intenziviranja učenja i razvijanja
umnih sposobnosti ............................................................................................. 60
35. Funkcija racionalizacije i ekonomičnosti nastave, inicijator misaone
i intelektualne aktivnosti .................................................................................... 62
Metodske koncepcije
36. Predavačko-informativna i egzemplarna nastava ............................................... 64
37. Individualizovana i programirana nastava.......................................................... 64
38. Problemska i timska nastava............................................................................... 65
39. Pojam učenja ...................................................................................................... 65
40. Cilj učenja .......................................................................................................... 68
faktori koji deluju na učenje
41. Motivi i podsticaji za učenje............................................................................... 71
42. Emocije u učenju ................................................................................................ 73
43. Misaoni procesi u učenju.................................................................................... 74
44. Ličnost nastavnika i atmosfera u razredu ........................................................... 76
Metode učenja
45. Induktivna i deduktivna metoda učenja.............................................................. 78
46. Analitička, sintetička i sistematično-progresivna metoda učenja....................... 78
Etape procesa učenja
47. Sticanje percepcija i predstava ........................................................................... 80
48. Misaoni put stvaranja pojmova i usvajanja zakona............................................ 82
49. Utvrđivanje znanja, veština i navika................................................................... 84
50. Primena znanja u praksi...................................................................................... 86
51. Proveravanje znanja, veština i navika................................................................. 88
52. Pamćenje i ponavljanje....................................................................................... 89
53. Zaboravljanje...................................................................................................... 91
54. Grupno učenje i transfer učenja.......................................................................... 93
55. Učenje na školskom času.................................................................................... 95
56. Učenje i radne navike. 1, predmet i definicija pedagogije, , 3 2, pedago?ko nau?ni zakoni, principi i pravila, , 4 3, odnos izme?u pedagogije i drugih nauka, 6 4, pojam vaspitanja, znanja i umenja, 7 5, odnos izme?u vaspitanja i obrazovanja, 11 6, efikasnost obrazovno-vaspitnog rada, , 12 7, objektivni i subjektivni faktori efikasnosti obrazovno-vaspitnog rada, 15 8, naziv i pojam didaktike, , 17 9, predmet i zadatak didaktike, , 19 didakti?ki principi 10, princip nau?nosti u nastavi i prilago?enosti nastave uzrastu, 21 11, princip individualizacije nastavnog procesa, sistemati?nosti i potpunosti, 22 12, princip svesne aktivnosti u?enika i o?iglednosti u nastavi, 22 13, princip povezanosti teorije i prakse i trajnosti znanja, umenja, ve?tina i navika, , 23 14, nastava kao specifi?na ljudska aktivnost, , 24 15, vrste nastave, , 26 16, didakti?ka struktura nastavnog sadr?aja, , 27 komponente didakti?ke strukture 17, model i oblik didakti?ke strukture sadr?aja, 30 18, veze i odnosi u didakti?koj strukturi sadr?aja, , 31 19, koncepcija strukturiranja sadr?aja, 32 20, poredak sadr?aja u didakti?koj strukturi, , 34 etape nastavnog procesa 21, pripremanje za nastavni rad i obra?ivanje nove gra?e, 35 22, uve?bavanje i ponavljanje, , 38 23, proveravanje i ocenjivanje, , 42 oblici rada u nastavi 24, frontalni oblik rada, , 44 25, individualni oblik rada, , 45 26, grupni oblik rada, , 46 27, rad u parovima, , 48 28, nastavne metode, , 49 29, verbalno-tekstualne metode, , 50 30, ilustrativno-demonstrativne metode, , 53 31, laboratorijsko-eksperimentalne metode, , 54 32, nastavna sredstva; pojam i podela, 56 33, funkcije nastavnih sredstava, , 59 34, funkcija postizanja o?iglednosti, intenziviranja u?enja i razvijanja umnih sposobnosti, , 60 35, funkcija racionalizacije i ekonomi?nosti nastave, inicijator misaone i intelektualne aktivnosti, , 62 metodske koncepcije 36, predava?ko-informativna i egzemplarna nastava, 64 37, individualizovana i programirana nastava, 64 38, problemska i timska nastava, , 65 39, pojam u?enja, , 65 40, cilj u?enja, , 68 faktori koji deluju na u?enje 41, motivi i podsticaji za u?enje, , 71 42, emocije u u?enju, , 73 43, misaoni procesi u u?enju, , 74 44, li?nost nastavnika i atmosfera u razredu, , 76 metode u?enja 45, induktivna i deduktivna metoda u?enja, , 78 46, analiti?ka, sinteti?ka i sistemati?no-progresivna metoda u?enja, 78 etape procesa u?enja 47, sticanje percepcija i predstava, , 80 48, misaoni put stvaranja pojmova i usvajanja zakona, , 82 49, utvr?ivanje znanja, ve?tina i navika, , 84 50, primena znanja u praksi, , 86 51, proveravanje znanja, ve?tina i navika, , 88 52, pam?enje i ponavljanje, , 89 53, zaboravljanje, , 91 54, grupno u?enje i transfer u?enja, , 93 55, u?enje na ?kolskom ?asu, , 95 56, u?enje i radne navike
Pedagogija
Broj strana: 105

Ekoloski faktori i svetlost

Power point prezentacija na temu Ekoloski faktori i svetlost za srednje skole i fakultete. Ekologija, srednja skola, fakultet, power point, prezentacija, seminarski, svetlost, ekoloski faktori
Ekologija
Broj strana: 41

Ulaganje reprodukcije i rezultati reprodukcije - Diplomski rad

Zavrsni rad na temu Ulaganje reprodukcije i rezultati reprodukcije
1. ЕКОНОМСКА СТВАРНОСТ ПРЕДУЗЕЋА
1.1. Ангажовање вредности као облик улагања.
1.2. Трошење елемената производње као облик улагања

I I ДЕО
2.РЕЗУЛТАТИ РЕПРОДУКЦИЈЕ

I I I ДЕО
3.КВАЛИТЕТ ЕКОНОМИЈЕ И ЕКОНОМСКИ ПРИНЦИПИ
3.1. Основни економски принцип репродукције
3.2. Парцијални економски принципи репродукције
3.3. Изражавање квалитета економије

IV ДЕО
4.ФАКТОРИ ПОСЛОВНЕ ЕКОНОМИЈE

V ДЕО
5.ПРОИЗВОДЊА И ЊЕНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
5.1. Произведена вредност као економски израз производње
5.2. Вредности утрошене у производњи

VI ДЕО
6.СРЕДСТВА ПРЕДУЗЕЋА И РАДНИ KOЛEKTИВ
6.1.Улога средстава у репродукцији
6.2. Облици средстава
6.3. Економски облици средстава
6.4. Усклађивање средстава и задатака

. Ulaganje reprodukcije, rezultati reprodukcije, uskladjivanje sredstava, ekonomski oblici sredstava, oblici sredstava, sredstva preduzeca, radni kolektiv, utrosene vrednosti u proizvodnji, karakteristike proizvodnje, faktori poslovne ekonomije, princip reprodukcije, parcijalni ekonomski princip, kvalitet ekonomije, trosenje elemenata proizvodnje, diplomski rad, zavrsni rad, ekonomija, ekonomski fakultet
Ekonomija
Broj strana: 46

Bioticki faktori

Power point prezentacija na temu Bioticki faktori za srednje skole i fakultete. Prezentacija, power point, ekologija, bioticki faktori, plodnost, zastita, zivotinje, potomstvo, kamuflaza, rezistencija, imunitet
Ekologija
Broj strana: 22

Troficki faktori

Power point prezentacija na temu Troficki faktori iz ekologije za srednje skole i fakultete. Troficki faktori, ekologija, srednja skola, fakultet, prezentacija, power point, epiziiti, molekulofage, celofage, histofage, merofage, endoparazit, egzoparazit, kopneni ekosistem, vodeni ekosistem
Ekologija
Broj strana: 21

Močvare - seminarski rad

Mocvarne livade i tresave, seminarski rad. Mocvare, mocvarne livade, tresave, seminarski rad, ekologija, niske mocvare, visoke mocvare, vegetacija, prolazne mocvare, ekoloski faktori, morfoloske karakteristike
Ekologija
Broj strana: 40

Investicije, privredni rast i problem zaposlenosti

INVESTICIJE, PRIVREDNI RAST I PROBLEM ZAPOSLENOSTI U KRAGUJEVCU U PERIODU 1999. – 2000. GODINE. Pojam i značaj investicija, njihova podela, struktura investicija u Kragujevcu, Ostvarene investicije u društvenom sektoru u Kragujevcu, faktori privrednog rasta, PRIVREDNI RAST i ODNOS INVESTICIJA i POTROŠNJE, kretanje društvenog proizvoda i nacionalnog dohotka, akumulativna i reproduktivna sposobnost privrede, uticaj zaposlenosti na privredni rast, promene u strukturi stanovništva, uzroci i rešavanje problema nezaposlenosti, . Investicije, privreda, privredni rast, problem zaposlenosti, zaposlenost, kragujevac, zna?aj investicija, podela, struktura, dru?tveni sektor, faktori, potro?nja, odnos investicija i potro?nje, nezaposlenost, sposobnost privrede, akumulativna i reproduktivna, privredni rast, promene u strukturi stanovni?tva, uzroci, re?avanje problema nezaposlenosti
Nacionalana ekonomija
Broj strana: 36

Greške obrade usled toplotnih deformacija obradnog sistema

. Greske, toplotna deformacija, obradni sistem, zagrevanje sistema, faktori, temperaturne promene, generatori toplote, proces rezanja, kinematicki parovi, elektromotor, pumpa, lezajevi, vodjice, toplotna energija, zagrevanje, hladjenje, kompenzacija, habanje, kinematske greske, geometrijske greske, regulisanje alata, staticke metode, dinamicke metode, proracun vrednosti, radne mere
Upravljanje kvalitetom
Broj strana: 32

Tenhološke zakonitosti

Prezentacija na temu tehnoločke zakonitosti iz predmeta proizvodno masinstvo. Tehnoloske zakonitosti, projektovanje tehonloskih procesa, tehnoloski zakoni, procesi, tipovi proizvodnje, automatizacija, nivo mehanizacije, mehanicki procesi, sirovine, materijal, poluproizvod, finalni proizvod, proizvod, ks, koeficijent serijnosti, putevi, vreme kretanja, ciklus, faktori, fleksibilnost proizvodne opreme
Proizvodno mašinstvo
Broj strana: 22

Hemijska kinetika

-Hemiska kinetika -definicija
-Brzina na hemiska reakcija
-faktori koi vlijaat na brzina na hemiska reakcija
-Sto se katalizatori
-sto se enzimi. Kinetika, brzina, reakcija, temperatura, pritisak, dodirna povrsina, katalizatori, biokatalizatori
Hemija
Broj strana: 22

Ekoloski faktori

Skripta biologija, Ekoloski faktori

Napomena: rad je rucno pisan. Biologija, skripta biologija, srednja skola, ekoloski faktori, faktori, zivotna sredina, organizam, organizmi, nadmorska visina, ekspozicija, reljef, bioticki faktori, antropogeni faktori, ekoloski lanci
Biologija
Broj strana: 3

Faktori evolucije, prirodna selekcija - prezentacija

Prezentacija na temu faktori evolucije, prirodna selekcija. Evolucija, faktori evolucija, prirodna selekcija, prezentacija, ekologija, prirodna selekcija faktora evolucije, mutacija, migracija, genetski drift, asortativno ukrstanje, darvin, odnos mutacija selekcija
Genetika
Broj strana: 21

Sociologija obrazovanja

Društvene i teorijske determinante nastanka sociologije obrazovanja, nastanak i razvoj sociologije obrazovanja u svetu i kod nas, sociologija obrazovanja i druge nauke. Sociologija, obrazovanje, sociologija obrazovanja, determinante, definicija sociologije obrazovanja, teorijsko metodolo?ki pristup, marksizam, socijalizacija, stadijumi socijalizacije, vaspitanje, faktori, ?kola, dru?tvena ustanova, obrazovanje, znanje, ve?tine, navike, permanentno obrazovanje, formalno, neformalno, spontano, artikulacija, institucionalizacija, diferencijacija, petrifikacija, scientizacija, justifikacija, demokratizacija, visoko obrazovanje, neposredne funkcije, dru?tvene funkcije, inovacija, kvalifikacija, legitimacija, reprodukcija, unesco, maks veber, bouls, ginkis, obrazovna privilegija, obrazovni kapitalizam, mehanizmi socijalne selekcije u obrazovanju, javni jezik, formalni jezik, nauka, kultura, religija
Sociologija
Broj strana: 20

Faktoring i lizing

. Faktoring, lizing, puni, direktni, indirektni, lizing |
Bankarstvo
Broj strana: 1

Enzimi i kofaktori

Skripta biologija, enzimi i kofaktori. Enzimi kofaktori, biologija, skripta, skripta biologija, srednja skola, membranski proteini, celije, enzimi, kofaktori |
Biologija
Broj strana: 1

Potrebni elementi za projektovanje tehnoloških procesa

Prezentacija na temu Potrebni elementi za projektovanje tehnoloških procesa iz predmeta Računarsko projektovanje tehnologija. Tehnoloski proces, potrebni elementi, elementi, racunarsko projektovanje teloonhgija, konstrukcijsko-tehnoloska dokumentacija, proizvodnja, skart, finalni proizvod, asortiman, kolicina, pi, qi, program, ki, ni, n, masa, qtp, faktori, postupak indiferentnog iskazivanja, tehnoloska dokumentacija, operacijske liste
RAČUNARSKO PROJEKTOVANJE TEHNOLOGIJA
Broj strana: 20

Biotički faktori - seminarski rad

. Bioticki faktori, biogeografija, seminarski rad, faktori, amensalizam, komensalizam, protokooperacija, predatorstvo, parazitizam, intraspecijska kompeticija, |
Biogeografija
Broj strana: 11

Faktori novih trendova

. Faktori, novih, trendova, novi, trendovi, deregulacija, cenovna, konkurencija, produktna, informaciona, tehnologija, virtuelne, banke, globalizacija, ?irenje, poslovanja, globalni, nivo |
Bankarstvo
Broj strana: 3

Faktori evolucije - seminarski rad

Seminarski rad na temu faktori evolucije. Evolucija faktori evolucija prirodna selekcija prezentacija ekologija prirodna selekcija faktora evolucije mutacija migracija genetski drift asortativno ukrstanje darvin odnos mutacija selekcija, industrijski melanizam
Evoluciona biologija
Broj strana: 10

Opcijski ugovori

Pojam i nastanak opcijskih ugovora
vrste opcija
faktori koji uticu na formiranje cene opcija
vrednovanje opcija. Opcijski ugovori, vrste opcije, vrednovanje opcija |
Berzansko poslovanje
Broj strana: 9

Bazalni metabolizam - prezentacija

Prezentacija na temu bazalni metabolizam. Bazalni metabolizam, prezentacija, organizam, merenje bazalnog metabolizma, celije, bm, vrednost bazalnog metabolizma, faktori bazalnog metabolizma, variranje vrednosti bazalnog metabolizma
Biologija
Broj strana: 12

Fizičke i hemijske osobine akvatičnih sistema

Fizičke i hemijske osobine akvatičnih sistema sa vežbama. Pokretne vode, struje, plima, oseka, kretanje, vodostaj, vodostanje, proticaj, klima, reljef, geolo?ka podloga, vegetacija, antropogeni faktori, brzina vode, talasi, svetlost, providnost, boja, transmisija, temperatura, epilimnion, metalimnion, termi?ka klasifikacija
Hidrobiologija
Broj strana: 14

Faktori organizacione strukture

. Faktori, organizacione, strukture, struktura, organizaciona, podela, distribucija, grupisanje, faze, koordinacija, tehnicki, sistem, sredina, okruzenje, uticaj, kultura, vlasnistvo, moda |
Organizacija preduzeća
Broj strana: 5

Faktori profitabilnosti banaka

. Faktori, profitabilnosti, banaka, profitabilnost, mikroekonomski, planiranje, organizovanje, kadrovanje, upravljanje, kontola, kvalitet, ekonomija, obima, okvira, obim, okvir, vanbilansne, operacije, tro?kovi, profirni, centri, sektorske, krize
Bankarstvo
Broj strana: 4

Faktori evolucije prirodna selekcija seminarski rad

. faktori evolucije, prirodna selekcija, evolucija, seminarski rad, mutacije, migracije, geneticki drift, industrijski melanizam, melanin |
Genetika
Broj strana: 10

Nesreće na radu

Seminarski rad iz sociologije rada, nesrece na radu. Nesrece, nesrece na radu, sociologija, sociologija rada, seminarski rad, faktori nesrece na radu, zastita na radu, medicinska zastita na radu, higijenska zastita na radu, tehnicka zastita na radu,
Sociologija radaa
Broj strana: 13

Ponasanje industrijskog kupca

SEMINARSAKI RAD IZ UPRAVLJANJA RAZVOJEM, MODEL PONAŠANJA INDUSTRIJSKOG KUPCA. Upravljanje razvojem, industrijski kupac, vrsta kupovine, zapazen rizik, stepen centralizacije, situacioni faktori, seminarski rad, industrijski marketing
Upravljanje razvojem
Broj strana: 10

Faktori koji utiču na depozit

Skenirano. Faktori, uti?u, depozit, rast, dohotka, dohodak, adekvatna, kamata, kamatna, stopa, nestabilni, uslovi, nerazvijene, zemlje |
Kreditna analiza preduzeća
Broj strana: 2

Mikroorganizmi u atmosferi i pedosferi seminarski rad

Mikroorganizmi
3.Klasifikacija mikroorganizama
4.Istorija mikroorganizama
5.Ekološki faktori
6.Rasprostranjenost i značaj mikroorganizama
7.Svijet mikroorganizama
8.Mikroorganizmi u atmosferi
8.1.Zajednice mikroorganizama u vazduhu
8.1.1.Mikroorganizmi otvorenih prostora
8.1.2.Mikroorganizmi zatvorenih prostora
9.Mikroorganizmi u pedosferi
9.1.Uloga mikroorganizama u zemljištu
9.1.1.Transformacija biljnih ostataka i humifikacija
9.1.2.Mikrobiološko razlaganje humusnih materija-dehumifikacija
9.1.3.Mikrobiološko razaranje matičnog supstrata
10.Zaključak
11.Literatura
. Mikroorganizmi, ekologija, ekologija mikroorganizma, klasifikacija mikroorganizma, ekoloski faktori, znacaj mikroorganizma, virusi, sastav vazduha
Ekologija mikroorganizama
Broj strana: 14

Cement, kreč, malter i beton

-oblik, izlged, površina zrna agregata, štetne primese u agregatu, vrste i gipsa i primena u građevinarstvu, gašenje kreča, proces korišćenja gašenog kreča, hidraulični kreč, vodokrečni faktor i njegovo određivanje
-vrste cementa, osobine i primena, standardna cementna kaša, vreme vezivanja, lažno vezivanje elemenata, mehanička čvrstoća cementa,
-agregat za izradu maltera, čvrstoća maltera, otpornost,
-izbor cementa za beton, uloga vode u betonu, aditivi za beton, konsistencija betona, faktori koji utiču na ugradljivost i obradivost betonske smeše, zakoni čvrstoće, vodonepropustljivost, ugradjivanje, oplate ze beton, plan betoniranja, program kontrolnih ispitivanja, nega, očvršćavanje betona, lakorazgradivi beton, jednozrni, ćelijasti beton, teški betoni.

NAPOMENA:Materijal je rucno pisan!. -oblik, izlged, povr?ina zrna agregata, gipsa, ga?enje kre?a, hidrauli?ni kre?, vodokre?ni faktor, cement, cementna ka?a, vezivanje, la?no vezivanje, ?vrsto?a, malter, agregat, otpornost, aditivi, konsistencija betona, faktori, ugradljivost, obradivost, zakoni ?vrsto?e, vodonepropustljivost, ugradjivanje, oplate, betoniranje, kontrolna ispitivanja, nega, o?vr??avanje, lakorazgradivi beton, jednozrni, ?elijasti beton, te?ki betoni
Betonske konstrukcije
Broj strana: 12

Svetska trgovina

Ukratko o svetskoj trgovini i svetskom tržištu i faktori koji su uticali na njihovu pojavu. Trgovina, tr?i?te, svetska trgovina, faktori, uticaj, nerazvijen transport, slabo razvijena proizvodnja, nepostojanje me?unarodnog privrednog sistema, feudalizam, kapitalizam, transportna sredstva, razvoj transportnih sredstava
Međunarodni ekonomski odnosi
Broj strana: 2

Devizna kontrola i devizni kurs

Lekcija iz medjunarodnih ekonomskih odnosa, devizna kontrola i devizni kurs. Devizni kurs, devizna kontrola, devize, mere devizne kontrole, kurs ravnoteze, valute, faktori koji uticu na kurs, tekuci bilans
Međunarodni ekonomski odnosi
Broj strana: 6

Stafilokoke

. Sthaphylococcus, stafilokoke, osobine, gra?a, faktori, virulencije, aureus, epidermis, podela |
Mikrobiologija i imunologija
Broj strana: 2

Situacioni pristup

. Situacioni, pristup, teorija, sustina, faktori, prestavnici, karakteristike, razlike, ogranicenja |
Organizacija preduzeća
Broj strana: 2

Faktori koji uticu na zaustavljanje krvarenja

Skripta fiziologija, faktori koji uticu na zaustavljanje krvarenja. Fiziologija, skripta fiziologija, srednja skola, faktori, krvarenje, faktori koji uticu na zaustavljanje krvarenja, trombociti, zgrusavanje krvi, agregacija
Fiziologija
Broj strana: 5

Vođstvo

Skenirano. Pojam, su?tina, karakteristike, nosioci, faktori, vo?stva, vo?stvo, teorije, stilovi, stil, demokratsko, liberalno, menad?er, menad?erska, mre?a, lideri, vo?e, vo?a, eksploatativno, dobronamerno, autokratsko, participativni, demokratski
Organizacija preduzeća
Broj strana: 4

Koncept likvidnosti

. Koncept, likvidnosti, likvidnost, odr?avanje, pozicija, faktori, nelikvidnosti, nelikvidnost, rizik |
Bankarstvo
Broj strana: 2

Novi projekat regulisanja kreditnih rizika

. Novi, projekat, regulisanja, kreditnih, rizika, regulisanje, kreditni, rizik, bazelska, pravila, tr?i?ni, rizik, kriza, koncept, mikro, makro, faktori, mikroekonomski, makroekonomski, osiguranje, depozit, metode, restruktuiranje, infuzija, dr?avni, kapital, kupovina, neperfirmansni, ameri?ki, model, preuzimanje, banke, sanacioni, centralna, banka, ?vedski
Bankarstvo
Broj strana: 7

Faktori invazivnosti - toksini, enzimi

Skenirano. Faktori, invazivnosti, invazivnost, toksini, enzimi, toksi?nost |
Mikrobiologija i imunologija
Broj strana: 1

Uticaj fizičko-hemijskih faktora na viruse, vakcina, ....

. Uticaj, fizi?ko-hemijskih, faktora, na, viruse, vakcina, fizi?ki, hemijski, faktori, ?ive, inaktivisane, vakcine, uv, nk, vrsta, podela, patogeneza, virusna, infekcija |
Virusologija
Broj strana: 3

Redukovana čvrstoća materijala

. Redukovana, ?vrsto?a, materijala, zup?anici, faktori, ulja |
Osnovi mašinstva
Broj strana: 2

Ekonomski principi reprodukcije

. Ekonomski, principi, reprodukcije, reprodukcija, produktivnost, faktori, eksterni, ekonomi?nost, interni, unutra?nji, rentabilnost, dobit, podela, akumulacija, potro?nja |
Drumski saobraćaj
Broj strana: 4

Globalizacija, dimenzije globalizacije i faktori

Skripta iz sociologije za srednju skolu i fakultet, Globalizacija, dimenzije globalizacije i faktori. Sociologija, pojam sociologije, skripta sociologija, srednja skola, globalizacija, dimenzije globalizacije, pojam globalizacije, faktori globalizacije
Sociologija
Broj strana: 2

Investicije

. Investicije, egzogena, varijabla, uloga, podela, realne, finansijske, faktori |
Makroekonomija
Broj strana: 3

Pristupi u organizaciji preduzeća

Skenirano. Pristupi, organizacija, predize?a, sistemski, pristup, sistem, vrste, sistema, situacioni, faktori, organizacioni, parametri, karakteristike, nedostaci, ograni?enja, odnosi, sli?nosti, razlike
Organizacija preduzeća
Broj strana: 4

Socijalno osiguranje

2. kolokvijum. Socijalno, osiguranje, na?ela, osiguranici, prava, za?tita, sprovodioci, pio, uloga, penziono, zakon, obaveze, faktori |
Rizik i osiguranje
Broj strana: 2

Ekoloska nisa

Skripta biologija, ekoloska nisa

Napomena: rad je rucno pisan. Biologija, skripta biologija, srednja skola, ekoloska nisa, ekoloski faktori, zivotna sredina, organizam, nadmorska visina, ekspozicija, jezero, akumulacija, ekoloski lanci
Biologija
Broj strana: 3

Rezultati i ulaganja preduzeća

Skenirana skripta. Rezultati, ulaganja, preduze?a, ulaganje, reprodukcija, faktori, principi, kvalitet, naturalni, vrednosni, oblik, karakteristike, prouzvoda, sredstava, rad, tehnolo?kog, procesa, tehnolo?ki, proces, materijala, predmet, materijal, vida, vid, proizvodnje, proizvodnja, tehni?ke, opremljenosti, tehni?ka, opremnljenost, prirodni, faktori, ljudski, objektivni, subjektivni, dru?teveni, tr?i?ni, mere, dr?avne, intervencije, dr?avna, intervencija, tehni?ki, kulturne, op?teobrazovne, vrednosti, dispozitivni
Ekonomika preduzeća
Broj strana: 5

Faktori preopterećenja, faktor udarnog opterećenja

. Faktori, preoptere?enja, faktor, udarnog, optere?enja, udarno, optere?enje, obimna, sila |
Osnovi mašinstva
Broj strana: 1

Pseudomonas, Serratia, Haemophilus influenzas,...

. Pseudomonas, bakterija, infekcija, osobine, karakteristike, faktori, viruelncija, vrste, haemophilus, influenzas, bordetella, pertusis, brucella, yersinia, pestis, prancicella, tularensis, serratia
Mikrobiologija i imunologija
Broj strana: 4

[1] [1]


"faktori" pronađeni su rezultati pretrage 58