Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

fizika

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"fizika" pronađeni su rezultati pretrage 127

[1] [1]


Fizika Teorija

Ukratko, definicija fizike, bezine, vektora, kretanja. fizika teorija vektor, brzina, ubrzanje, rotacioni, kretanje, kretanje, skalari |
Fizika
Broj strana: 5

Svet je stvorila fizika

Uradjeno u power point pezentaciji za potrebe ucenika osnovne skole.. Sila gravitacije mehanika, munja, naelektrisanje, elektricitet, |
Fizika
Broj strana: 15

Nikola Tesla

. Tesla nogom vesla |
Fizika
Broj strana: 10

Maturski rad - FOTOMETRIJA

Maturski rad iz fizike na temu "Fotometrija" sa primerom.
. Maturski, rad, fizika, fotometrija, svetlost, izvori, svetlosti, brzina, svetlosti, odbijanje, svetlosti, prelamanje, svetlosti, svetlosni, fluks, osvetljenje, zakon, fotometrije
Fizika
Broj strana: 16

Elektricitet - seminarski rad

Seminarski rad iz fizike, elektricitet. Linije sile, elektricni dipol, potencijal, napon, fluks, elektricno polje, seminarski rad, fizika, sila, elektricni dipol, generator, napon |
Fizika
Broj strana: 11

Pojam fizičkih veličina

Skripta fizika, pojam fizickih velicina. Fizika, skripta fizika, pojam fizikcke velicine, fizicke velicine, pojam fizickih velicina, duzina, masa, vreme, oznaka, jedinice, vrednosti |
Fizika
Broj strana: 2

Njutn i njegovi zakoni

. Njutn, zakoni |
Fizika
Broj strana: 10

Zakon odrzanja

Opsti karakter zakona odrzanja.
NAPOMENA: Rad je rucno pisan!. Zakon odrzanja, fizika, srednja skola, telo, fizicki sistem, impuls, energija |
Fizika
Broj strana: 4

Pojam i vrste fizičkih polja

Skripta fizika, Pojam i vrste fizičkih polja. Fizika, skripta fizika, srednja skola, fizicko polje, pojam fizickog polja, vrste fizickog polja, vidovi fizickg polja |
Fizika
Broj strana: 2

Pojam fizike kao prirodne nauke

Beleske sa casa fizika, Pojam fizike kao prirodne nauke. Fizika, fizika kao prirodna nauka, mega svet, makrosvet, mikrosvet, materija, gradja prirode, osnovna skola |
Fizika
Broj strana: 2

Njutnovi zakoni

Ukratko prvi, drugi i treci njutnov zakon, definicije i formule. Njutn, prvi, drugi, treci, zakon, definicija, formula, gravitacija, ubrzanje, sila, fiyicki, velicina, masa, telo, konstanta, hukov zakon, huk, deformacija, akcija, reakcija, pravac, intenzitet, smer
Fizika
Broj strana: 2

Mehanički rad

Skripta fizika, Mehanički rad. Fizika, skripta fizika, srednja skola, mehani?ki rad, telo, pravolinijsko kretanje, kretanje, skalarni proizvod, skalar, skalarna velicina |
Fizika
Broj strana: 2

Impuls i sila

Skripta fizika, Impuls i sila. Fizika, skripta fizika, pojam fizike, brzina, srednja skola, kretanje, impuls, sila, trenje, kretanje tela, dimenzija tela, oblik tela, proizvod mase i ubzanja
Fizika
Broj strana: 1

Gasni zakoni, Čarlsov zakon

. Gasni zakoni, carlsov zakon, jednacina gasnog stanja, idealni gas, gasovi, fizika, srednja skola, osnovna skola, carlsov zakon fizika |
Fizika
Broj strana: 5

Pojam ubrzanja

Skripta fizika, pojam ubrzanja. Fizika, srednja skola, skripta fizika, brzina, ubrzanje, ubrzanje tela, intenzitet brzine, vremenski interval, promena brzine |
Fizika
Broj strana: 5

Nikola Tesla i Mihajlo Pupin prezentacija

Prezentacija Nikola Tesla i Mihajlo Pupin. Nikola tesla, smiljan, struja, mihajlo pupin, prezentacija, fizikatransformator, obrtno magnetno polje |
Fizika
Broj strana: 9

Gasovi i podela gasova

Gasovi i podela gasova.
NAPOMENA: Rad je rucno pisan!. Gasovi, podela gasova, fizika, srednja skola, kineticka teorija |
Fizika
Broj strana: 4

Vektorski proizvod vektora

Skripta fizika, vektorski proizvod vektora. Fizika, srednja skola, skripta fizika, masa, brzia, energija, vektori, vektorski proizvod vektora, intenzitet vektora, projekcija vektora |
Fizika
Broj strana: 2

Pojam vektora

Skripta fizika, pojam vektora. Fizika, srednja skola, skripta fizika, vektori, pojam vektora, vektorske velicine, skalarne veliccine, fizicke velicine, graficko predstavljanje vektora |
Fizika
Broj strana: 4

Skalarni proizvod vektora

Skripta fizika, skalarni proizvod vektora. Fizika, skripta fizika, srednja skola, vektori, skalarni proizvod vektora, proizvod vektora, skalar, intenzitet vektora, projekcija vektora |
Fizika
Broj strana: 2

Fizika - fundamentalna prirodna nauka

Skripta fizika, fizika - fundamentalna prirodna nauka. Fizika, skripta fizika, srednja skola, pojam fizike, fizika kao nauka, fizika kao fundamentalna nauka, supstanca, fizicko polje, fizika fundamentalna prirodna nauka, kretanje, izucavanje fizike
Fizika
Broj strana: 1

Rad i snaga elektricne struje

Power Point prezentacija na temu Rad i snaga elektricne struje. Eksperimentalna provera, Dzul - Lencovog zakona. Elektricno, polje, struja, rad, snaga, dzems, preskot, dzuls, dzul, lencov, zakon, dzulov, kalorimetar, bakalitni, poklopac, ampermetar, reostat, kvadrat, struja, kolicina, toplote
Fizika
Broj strana: 9

Slaganje Vektora

Slaganje Vektora. Slaganje vektora |
Fizika
Broj strana: 5

Kretanje u svakodnevnom životu i brzina kretanja

Skripta fizika, Kretanje u svakodnevnom životu i brzina kretanja. Fizika, skripta fizika, osnovna skola, brzina, kretanje, kretanje u svakodnevnom zivotu, referentno telo, putanja, put, brzina kretanja
Fizika
Broj strana: 5

Energija elektrostatičkog polja

Skripta fizika, Energija elektrostatičkog polja. Fizika, skripta fizika, srednja skola, energija, energija elektrostati?kog polja, elektrostati?kog polja, sila, kondenzator, naelektrisanje, provodnik
Fizika
Broj strana: 3

Zaštita od radioaktivnosti

. Fizika, radioaktivnost, za?tita |
Fizika
Broj strana: 4

Potencijal elektrostatickog polja

Potencijal elektrostatickog polja i energija elektrostatickog polja.
NAPOMENA: Rad je rucno pisan!. Elektrostaticko polje, energija, fizika, srednja skola, napon, naelektrisanje |
Fizika
Broj strana: 3

Oduzimanje i množenje vektora

Skripta fizika, Oduzimanje i mnozenje vektora. Fizika, skripta fizika, srednja skola, vektori, oduzimanje vektora, mnozenje vektora, proizvod vektora |
Fizika
Broj strana: 2

Osnovni pojmovi termodinamike

Osnovni pojmovi termodinamike.
NAPOMENA: Rad je rucno pisan!. Termodinamika, osnovni pojmovi, fizika, srednja skola, termodinamicki proces |
Fizika
Broj strana: 1

Potencijal gravitacionog polja

Potencijal gravitacionog polja.
NAPOMENA: Rad je rucno pisan!. Gravitacija, gravitaciono polje, fizika, srednja skola, telo, masa, energija |
Fizika
Broj strana: 3

Potencijal gravitacionog polja

Skripta fizika, Potencijal gravitacionog polja. Fizika, skripta fizika, srednja skola, gravitaciono polje, potencijal gravitacionog polja, energija, masa, masa tela, primeri, zadatak potencijal gravitacionog polja
Fizika
Broj strana: 3

Makroskopska tela

Mikroskopska tela.
NAPOMENA: Rad je rucno pisan!. Mikroskopska tela, fizika, srednja skola, mol, molekul, avogadrov broj |
Fizika
Broj strana: 2

Metode izučavanja fizičkih pojmova i fizički zakoni, princip

Skripta fizika, Metode izučavanja fizičkih pojmova i fizički zakoni i principi. Skripta fizika, fizika, srednja skola, fizicki pojmovi, fizicki zakoni, fizicki principi, fizicki eksperiment, fizicke velicine
Fizika
Broj strana: 2

Jačina gravitacionog i elektrostatičkog polja

Skripta fizika, Jačina gravitacionog i elektrostatičkog polja. Fizika, skripta fizika, srednja skola, ja?ina gravitacionog i elektrostati?kog polja, gravitaciono polje, elektrostaticko polje, sila, telo, masa
Fizika
Broj strana: 3

Kinematika i dinamika rotacionog kretanja

Skripta fizika, Kinematika i dinamika rotacionog kretanja. Fizika, skripta fizika, pojam fizike, brzina, srednja skola, kretanje, diamika kretanja, kinematika kretanja, rotaciono kretanje, kinematika i dinamika rotacionog kretanja, obrtno kretanje
Fizika
Broj strana: 2

Polilejev princip relativnosti

Skripta fizika, Polilejev princip relativnosti i klasičan zakon sabiranja brzine. Fizika, skripta fizika, srednja skola, princip relativnosti, polilejev princip relativnosti, brzina, sabiranje brzina, brzina tela, brzina pokretnog sistema
Fizika
Broj strana: 2

Moment inercije i dinamika kružnog kretanja

Skripta fizika, Moment inercije, dinamika kruznog kretanja. Fizika, skripta fizika, srednja skola, inercija, moment inercije, rotacija, dinamicka rotacija, dinamika kruznog kretanja |
Fizika
Broj strana: 2

Krivolinijsko i ravnomerno kružno kretanje

Skripta fizika, Krivolinijsko i ravnomerno kružno kretanje. Fizika, skripta fizika, pojam fizike, brzina, srednja skola, kretanje, kruzno kretanje, krivolinijsko kretanje, ravnomerno kruzno kretanje, ubrzanje, tangenciono ubrzanje, normalno ubrzanje
Fizika
Broj strana: 2

Zavisnost mase od brzine i veza mase i energije

Skripta fizika, Zavisnost mase od brzine i veza mase i energije. Fizika, srednja skola, skripta fizika, masa, brzia, energija, zavisnost mase od brzine, veza mase i energije, brzina tela, brzina svetlosti, masa tela, telo
Fizika
Broj strana: 2

Treći Njutnov zakon - zakon akcije i reakcije

Skripta fizika, treci Njutnov zakon, zakon akcije i reakcije. Fizika, srednja skola, skripta fizika, njutnov zakon, treci njutnov zakon, zakon akcije i reakcije, sila akcije, sila reakcije
Fizika
Broj strana: 2

Primena toplotnog delovanja električne struje

Prezentacija iz fizike, Primena toplotnog delovanja elektricne struje. Fizika, elektricna struja, struja, primena toplotnog delovanja elektricne struje, toplotno delovanje, prezentacija, |
Fizika
Broj strana: 6

Unutrasnja energija

Unutrasnja energija iz fizike za srednju skolu.
NAPOMENA: Rad je rucno pisan!. Unutrasnja energija, fizika, srednja skola, spol sile |
Fizika
Broj strana: 1

Treci Njutnov zakon - zakon inercije

Skripta fizika, treci Njutnov zakon, zakon inercije. Fizika, srednja skola, skripta fizika, njutnov zakon, treci njutnov zakon, zakon inercije, inercija, inercijalni sistem, neinercijalni sistem, sila
Fizika
Broj strana: 2

Pojam brzine i ravnomerno pravolinijsko kretanje

Skripta fizika, pojam brzine, ravnomerno pravolinijsko kretanje. Fizika, skripta fizika, pojam fizike, brzina, pojam brzine, ubrzanje, vektor, vektorska velicina brzina, smer, kretanje, pravolinijsko kretanje
Fizika
Broj strana: 2

Pojam mehaničke energije

Skripta fizika, Mehanička energija. Fizika, skripta fizika, pojam fizike, brzina, srednja skola, kretanje, energija, mehanicka energija, pojam mehanicke energije, kineticka energija, potencijalna energija, ugaona brzina, moment inercije
Fizika
Broj strana: 3

Kontrakcija dužine

Skripta fizika, Kontrakcija dužine. Fizika, skripta fizika, pojam fizike, brzina, srednja skola, kretanje, energija, kontrakcija du?ine, duzina, duzina tela, skracivanje duzine |
Fizika
Broj strana: 1

Cvrsta tela

Cvrsta tela i elasticnost cvrstih tela.
NAPOMENA: Rad je rucno pisan. Fizika, srednja skola, cvrsta tela, elasticnost, apsolutno istezanje, sila |
Fizika
Broj strana: 3

Njutnov zakon gravitacije

Skripta fizika, Njutnov zakon gravitacije. Fizika, skripta fizika, srednja skola, njutan, njutnov zakon, njutnov zakon gravitacije, gravitacija, sila, intenzitet sile |
Fizika
Broj strana: 1

II dio rad i snaga elektricne stuje

. Elektricna, struja, rad, i, snaga, elektricne, struje, struja, lencov, zakon, fizika, dzulov, zakon, proticanje, struje |
Fizika
Broj strana:

Kulanov zakon

Skripta fizika, Kulanov zakon. Fizika, skripta fizika, srednja skola, kulanov zakon, sila, masa, intenzitet sile, naelektrisanje, vakum, elektrostaticka sila |
Fizika
Broj strana: 2

[1] [1]


"fizika" pronađeni su rezultati pretrage 127