Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

gradjansko pravo

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"gradjansko pravo" pronađeni su rezultati pretrage 8


Građansko pravo - opšti deo

. Gra?ansko pravo, pravni fakultet, gra?ansko pravo op?ti deo |
Gradjansko Pravo
Broj strana: 73

Međunarodno privatno pravo

Skripta sadrži sve relevantne podatke sa ispit. Posebno je pogodna za pripremanje pravosudnog ispita. . Medjunardno pravo, medjunarsodno privatno pravo, pravo, zakon, ustav, nrme, mpp, zmpp, kolizione norme, forme, gradjansko pravni delikti, kvalifikacija pravne kategorije, lex causae, gradjanski postupak
Međunarodno privredno pravo
Broj strana: 32

Građansko procesno pravo - skripta za pravosudni ispit

. gradjansko procesno pravo, skripta gradjansko procesno pravo, gradjansko pravo, pravo, stranke, zastupnici, procesne smetnje, tuzbe |
Gradjansko Pravo
Broj strana: 31

Građansko i stvarno pravo

Skripta rimsko pravo, razlika izmedju stvarnopravnog i obligacionog odnosa, gradjansko i stvarno pravo, pojam stvari, sta spada u stvarno pravo, podela stvari. Rimsko pravo, skripta rimsko pravo, pravni fakultet, gradjansko pravo, stvarno pravo, obligacioni odnos, stvarnopravni odnos, pojam stvari, podela stvari
Rimsko pravo
Broj strana: 4

Razvoj Ustavnosti u Srbiji

. Ustavno pravo, razvoj ustavnosti |
Gradjansko Pravo
Broj strana: 12

Bračno pravo i uslovi za sklapanje braka

Skripta iz porodicnog prava: bracno pravo, osnovna nacela bracnog prava, veridba, raskid veridbe i gradjansko pravna odgovornost, uslovi za sklapanje braka. Porodicno pravo, skripta porodicno pravo, brak, bracno pravo, osnovna nacela bracnog prava, veridba, raskid veridbe, pravna odgovornost, gradjansko pravna odgovornost, sklapanje braka, uslovi za sklapanje braka
Porodično pravo
Broj strana: 5

Vanparnični postupak seminarski rad

Najvažnija obilježja vanparničnog postupka su:

• U većini predmeta interesi učesnika su istovrsni, a ne meñusobno suprotstavljeni;
• Procesna forma je izgubila na svojoj strogosti u odnosu na parnični postupak. Procesne norme samookvirno uobličavaju postupak, a sudu ostavljaju da ga konkretizira u skladu sa zahtjevima konkretnihslučajeva. Elastičnost forme je u službi ostvarenja načela efikasnosti
• Za najtipičnije vanparnične postupke može se reći da je u njima došlo do izražaja načelo oficijelnostiu pokretanju postupka, načelo inkvizitornosti u prikupljanju procesne grañe i načelo efikasnosti uodvijanju postupka.
• Za odluke u vanparničnom postupku je karakteristično da se njima ureñuju pravni odnosi. Time jeodstupljeno od pravila parničnog postupka ukome se odlučuje po principu «ili-ili».
U vanparničnom postupku sve odluke nisu podobne za materijalnu pravosnažnost. To su konstitutivneodluke kojima se stvaraju nove pravne situacije i ureñuju odnosi za budućnost.
. Vanparnicni postupak, seminarski rad, gradjansko procesno pravo, pravo, vrste vanparnicnog postupka
Gradjansko procesno pravo
Broj strana: 10

Pojam i nastanak države seminarski rad

Država je organ vladajuće klase za ostvarenje njenih klasnih interesa. U XVI veku termin je prvi put upotrebio Makijaveli. Država je istorijska kategorija, što znači da je jednom nastala i da će iščeznuti. U prvobitnoj zajednici, društvu sa gentilnim uređenjem, nije postojala još nikakva organizovana vlast. Razvojem materijalnih proizvodnih snaga, podelom rada, proširenjem razmene i formiranjem tržišta u okviru gensa i izvan njega, pojavom privatnog vlasništva i cepanjem plemenskih organizacija na vlasnike (bogate) i nevlasnike (siromašne), propada gentilno uređenje. Na ruševinama starih plemenskih zajednica izrasta nova društvena organizacija sa postojanje mantagonističkih klasa. Kao rezultat nepomirljivosti klasa nastaje država. . Pojam drzave, karakteristike drzave, elementi drzave, nastanak drzave, teorija drzave, seminarski rad, gradjansko pravo
Gradjansko Pravo
Broj strana: 11


"gradjansko pravo" pronađeni su rezultati pretrage 8