Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

ime

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"ime" pronađeni su rezultati pretrage 375

[1] [1]
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 8


Zadaci - postavka i resenja OMD

Zadaci, postavka i resenja iz masina i alata . Zadaci, omd, masine, alati, obrada metala deformisanjem, stanje, odredjivanje razvijenog stanja, musafija, vrednost, zaokruzena vrednost, raspored kontura, dimenzije table, komad, graficki, secenje trake, kontrola, izvlacenje, kalibriranje, probijanje, obsecanje, bubnjanje, cinkovanje, alat, prosekac, prsten, deformacioni rad, deformaciona sila
Mašine i alati u obradi metala deformisanjem
Broj strana: 40

Integrali

Jednačina ravni, cilindar, sfera, elipsoid, paraboloid, konusna površ, primena dvostrukog integrala, trojni integral, krivolinijski integrali, . Jedna?ina ravni, cilindar, sfera, elipsoid, paraboloid, konusna povr?, primena dvostrukog integrala, polarne koordinate, trojni integral, krivolinijski integrali
Matematika
Broj strana: 26

Višestruka merila za merenje dužine - prezentacija

Prezentacija na temu Višestruka merila za merenje dužine. Merila, duzina, merenje duzine, lenjiri, lenjiri sa skalom, merila sa nonijusom, mikrometarska merila, metalne trake, stapovi, podele na lenjirima, lenjiri prema tecnosti, etaloni, komparativni probni, radionicki radni, lenjiri sa clancima, specijalni lenjiri, proracun nonijusa, kljunasta merila, dubinometar, visinometar, centimetar, provera merila, specijalni mikrometri, mehanicki, opticki, hidraulicni, pneumatski, mehanicko opticki, sat komparator, pasimetar, subito
Upravljanje kvalitetom
Broj strana: 32

Koeficijent pouzdanosti, simetrija niza, oblik rasporeda

Zadaci i rešenja iz oblasti koeficijent poverenja, relativni varijabilitet, pozicione srednje vrednosti, relativne mere disperzije, simetrija niza podataka, grafički prikazi poligona frekvencije, linijskog dijagrama, poligona kumulativa, određivanje modusa, medijane i srednje vrednosti, oblik rasporeda, grafički prikaz pozicionih srednjih vrednosti,određivanje potebne veličine uzorka.. Koeficijent poverenja, koeficijent, relativni, varijabilitet, pozicione, srednje vrednosti, vrednosti, mere, disperzija, mere disperzije, simetrija, niz, podaci, grafici, prikaz, poligon, frekvencija, linijski, dijagram, kumulativ, modus, medijana, oblik rasporeda, raspored, veli?ina uzorka, uzorak
Statistika
Broj strana: 29

Greske obrade (metrologija) - seminarski rad

Seminarski rad na temu greske obrade (metrologija), osnovni pojmovi, klasifikacija, metode. Metrologija, greske obrade, potrebni kvalitet, stvarne vrednosti, kvalitet izrade, metod obrade, sredstva proizvodnje, predmet obrade, operater, metod merenja, kontrola procesa, klasifikacija gresaka, norme ekonomske tacnosti, analiticko-ekperimentalne metode, statisticke metode, postupak krivih rasipanja, postupak kontrolnih karata, slucajna greska, simetricna raspodela, netacnost izrade, habanje elemenata masine, toplotne diletacije, seminarski rad, rasipanje dimenzija
Proizvodno mašinstvo
Broj strana: 30

Seminarski rad-Neparametarski testovi u slučaju jednog uzork

Seminarski rad na temu "Neparametarski testovi u slučaju jednog uzorka na primeru rezultata merenja zagađenja u Pančevu" iz predmeta osnovi statistike.. Seminarski rad, seminarski, statistika, neparametarski testovi, uzorak, rezultati merenja, osnovi statistike, statisticka analiza, neparametarska statistika, ronald fiser, vicoxonov test, test, rang sa znakom, empirijsko istrazivanje, komparacija testa, karl gustav gaus, skup, uzorak, modus, medijana, hipoteza, standardna devijacija, skup, aritmeticka sredina, elementi
Statistika
Broj strana: 24

KNJIŽEVNOST

Podela književnosti, osobine, primeri. Knji?evnost, narodna knji?evnost, umetni?ka knji?evnost, poezija, proza, lirika, epika, drama, epsko-lirska, mitolo?ke pesme, obredne pesme, obi?a pesme, ljubavne pesme, porodi?ne pesme, posleni?ke pesme, ?aljive pesme, rodoljubive pesme, neistorijski ciklus, pretkosovski ciklus, kosovski ciklus, pokosovski ciklus, o marku kraljevi?u, oslobo?enje srbije, oslobo?enje crne gore, balade, romanse, bajke, novele, legende, basne, pri?e o ?ivotinjama, ?aljive pri?e, poslovice, izreke, zagonetke, pitalice, brzalice, opisne pesme, rodoljubive pesme, ljubavne pesme, misoane pesme, socijalne pesme, elegije, satiri?ne pesme, pesme u prozi, idile, poema, ep, epopeja, epska pesme, komedija, tragedija, drama u u?em smislu, pripovetka, satira, novela, putopis, biografija, autobiografija, dnevnik, memoari
Srpski jezik
Broj strana: 9

Turistički aranžmani

Pojam i vrste turističkih aranžmana, kako se dele, kako se formiraju turistički aranžmani, utvrđivanje uslova turističkih aranžmana. Pojam vrste turistickih aranzmana, turisticki aranzmani, turizam, aranzmani, agencijska marza, cena, prevoz putnika, putnik, trajanje aranzmana, vrsta obim kvalitet usluga, sadrzina aranzmana, nacin nastanka aranzmana, dinamika putovanja, mesto stvaranja aranzmana, klasicni aranzman, posebni aranzman, boraviste, tura, avionski prevoz, brodski prevoz, zeleznicki prevoz, autobuski prevoz, kombinovani prevoz, it avionski prevoz, grupni aranzman, pojedinacni aranzman, domaci aranzman, inostrani aranzman, formiranje aranzmana, itenerer, kalkulacija turistickih aranzmana, kalkulacija, turisticka agencija, kalkulacija troskova, autobus, avion, voz, brod, troskovi agencije, plasman turistickog aranzmana, plasman, booking, agencijski katalog, katalog, vreme, cena, propaganda, publicitet, primer kalkulacija, primer, lista ucesnika
Agencijsko i hotelijersko poslovanje
Broj strana: 16

Modal Verbs

Modalni glagoli, kratak pregled znacenja i upotrebe sa vezbanjima. Modal, modals, verbs, verb, can, could, may, should, need, have to, must, mustn\\ t, primena, pravila, primeri, recenice, vezbanje |
Engleski jezik
Broj strana: 2

Stilske figure

Sve stilske figure sa primerima. Stilske figure, primeri, metafora, simbol, anadiploza, anafora, epifora, asonanca, retoricko pitanje, poredjenje, kontrast, perosnifikacija, hiperbola, alegorija, epitet, ironija, metonimija, simbol, paradoks, gradacija, tautologija, apostrofa, elipsa, simploha, palilogija
Srpski jezik
Broj strana: 8

Dvojni i trojni, krivolinijski i površinski integrali

Dvojni integral (definicija, osobine, izračunavanje, primene, smena promenljivih pomoću polarnih koordinata), trojni integral (definicija, osobine, izračunavanje, primene, cilindrične i sferne koordinate), krivolinijski integral prve vrste (izračunavanje, osobine), krivolinijski integral druge vrste (izračunavanje), površinski integral prve vrste (izračunavanje, osobine), površinski integral druge vrste (izračunavanje), formule Grina, Stoksa i Ostrogradskog, . Dvojni integral, trojni integral, polarne koordinate, cilindri?ne koordinate, sferne koordinate, krivolinijski integral, povr?inski integral, prva vrsta, druga vrsta, grinova formula, stoksova formula, ostrogradski
Matematika
Broj strana: 17

Sintagma

Sintagma, definicija, primeri. Sintagma, glavni ?lan, zavisni ?lan, atribut |
Srpski jezik
Broj strana: 1

Osnovi metrologije

Metrologija, pojam, zadaci, klasifikacija, istorijski razvoj i jedinice Si sistema. Metrologija, zadaci, pojam metrologije, klasifikacija, teorija merenja, etalon merenja, opsta metrologija, industrijska metrologija, primenjena metrologija, zakonska metrologija, tehnike merenja, teorijska metrologija, stopa, palac, lakat, hvat, pedalj, si sistem
Proizvodno mašinstvo
Broj strana: 6

Obrada lima - projektni zadatak

Projektni zadatak na temu Obrada lima iz predmeta Masine i alati u obradi metala . Obrada lima, lim, masine, alati, deformisanje, stanje, razvijeno stanje, precnik venca, precnik, d1, dv, vd, kontura, traka, tabla, koeficijent iskoriscenja trake, broj operacija izvlacenja, visina komada, secenje trake, cinkovanje, kontrola, bubnjanje, kalibrisanje, probijanje, obsecanje, deformaciona sila, prosekac, matrice, zazori, tolerancije, deformacioni rad, dimenzicionisanje izvlakaca, sila masine
Mašine i alati u obradi metala deformisanjem
Broj strana: 11

The Present Continuous Tense

. The present continuous tense, contionous, present, tense, engleski jezik, engleski, primeri |
Engleski jezik
Broj strana: 9

Primena proporcija

Primeri primene proporcija. Primer primena proporcija, matematika |
Matematika
Broj strana: 4

Operacije sa racionalnim algebarskim izrazima

Operacije sa racionalnim algebarskim izrazima, skraćivanje razlomaka, zadaci i primeri iz Veneove zbirke 2. Algebarski, operacije, izrazi, vene, skra?ivanje, razlomci |
Matematika
Broj strana: 12

Cement, kreč, malter i beton

-oblik, izlged, površina zrna agregata, štetne primese u agregatu, vrste i gipsa i primena u građevinarstvu, gašenje kreča, proces korišćenja gašenog kreča, hidraulični kreč, vodokrečni faktor i njegovo određivanje
-vrste cementa, osobine i primena, standardna cementna kaša, vreme vezivanja, lažno vezivanje elemenata, mehanička čvrstoća cementa,
-agregat za izradu maltera, čvrstoća maltera, otpornost,
-izbor cementa za beton, uloga vode u betonu, aditivi za beton, konsistencija betona, faktori koji utiču na ugradljivost i obradivost betonske smeše, zakoni čvrstoće, vodonepropustljivost, ugradjivanje, oplate ze beton, plan betoniranja, program kontrolnih ispitivanja, nega, očvršćavanje betona, lakorazgradivi beton, jednozrni, ćelijasti beton, teški betoni.

NAPOMENA:Materijal je rucno pisan!. -oblik, izlged, povr?ina zrna agregata, gipsa, ga?enje kre?a, hidrauli?ni kre?, vodokre?ni faktor, cement, cementna ka?a, vezivanje, la?no vezivanje, ?vrsto?a, malter, agregat, otpornost, aditivi, konsistencija betona, faktori, ugradljivost, obradivost, zakoni ?vrsto?e, vodonepropustljivost, ugradjivanje, oplate, betoniranje, kontrolna ispitivanja, nega, o?vr??avanje, lakorazgradivi beton, jednozrni, ?elijasti beton, te?ki betoni
Betonske konstrukcije
Broj strana: 12

Present Simple and Continuous Tense

Pravila, gradjenje, primeri, vezbe. Present simple, present continuous, potvrdni oblik, upitni oblik, odricni oblik, primeri, recenice, vezbe |
Engleski jezik
Broj strana: 3

Redovi

Redovi, brojni redovi, definicija, primeri, osobine beskonacnih redova, teoreme, konvergacija reda sa pozitivnim znakom, Delamberov kriterijum, Kosijev kriterijum, Kosijev integralni kriterijum, alternativni redovi, stepeni redovi, odredjivanje poluprecnika, predstavljanje funkcija stepenim redovima, razvoj elementarnih funkcija u stepeni red, Furjeovi redovi, . Redovi, brojni redovi, definicija, primeri, beskonacni redovi, teoreme, konvergacija, delamberov kriterijum, kosijev kriterijum, kosijev integralni kriterijum, alternativni redovi, stepeni redovi, furjeovi redovi
Matematika
Broj strana: 6

Padeži

Padeži, pravila, primena, upotreba, primeri. Nominativ, genitiv, deoni, partitivni, prisvojni, posesivni, ablativni, kvalitativni, temporalni, kvalifikativni, kauzalni, slovenski, pravi objekat, nepravi objekat, dativ, eti?ki dativ, akuzativ, vokativ, instrumental, lokativ
Srpski jezik
Broj strana: 5

Vrste reči

Vrste reči, podela, primeri. Imenice, zamenice, pridevi, brojevi, glagoli, prilozi, predlozi, uzvici, veznici, re?ce, promenljive, nepromenljive, pade?i, broj, rod, zajedni?ke, vlastite, zbirne, gradivne, misaone, apstraktne, brojevne, glagolske, pluralia tantum, pore?enje, odre?eni, neodre?eni vid, opisni, prisvojni, gradivni, vremenski, mesni, funkcija, atribut, predikat, brojevi, osnovni, redni, zbirni, glagoli, konjugacija, lice, vreme, na?in, glagolski vid, predmet radnje, rod, broj, li?ne, neli?ne, upitne, neodre?ene, odri?ne, op?te, prisvo, pokazne, upitno-odnosne, predlozi, prilozi, veznici, re?ce, uzvici
Srpski jezik
Broj strana: 4

Glagoli

Glagoli, kategorije, vrste, podele, primeri. Kategorije, lica, vremena, na?in, vid, svr?eni, nesvr?eni, dvovidni, rod, prelazni, neprelazni, povratni, glagolske osnove, infinitivna osnova, prezentska osnova, podela, li?ni, bezli?ni, pomo?ni, nepotpuni, primeri
Srpski jezik
Broj strana: 4

The Passive Voice

Pasiv, sadasnji i prosli, Present/Past Passive, pravila, primena, primeri. Passive, pasiv, prosli, sadasnji, past, present, simple, past participle, pravila, primena, recenice, primeri, vezbanja |
Engleski jezik
Broj strana: 4

Gerund

The Gerund, definicija, upotreba, primeri, vezbanje. Gerung, ing, upotreba, primeri, vezbanja, recenice |
Engleski jezik
Broj strana: 2

Relative Pronouns

Relativne zamenice, upotreba i primeri. Relative, pronouns, relativne, odnosne, zamenice, who, which, whose, where, primeri, recenice, vezbanja |
Engleski jezik
Broj strana: 3

Procentni i promilni račun

Primeri procentnog i promilnog računa. Procentni ra?un, promilni ra?un, primer procentnog i promilnog ra?una |
Matematika
Broj strana: 6

Viljem Vordsvort

Viljem Vordsvord, njegov život i dela, pesme koje se smatraju početkom romantizma. Viljem vordsvord, kambrija, st, johns, kembridz, francuska revolucija, lyrical ballads, dorset, tintern abbey, an evening walk, descriptive sketches, the rime of the ancient mariner, lirske balade, preface, the prelude, meri ha?inson, she was a phantom of delight, poems in two volumes, resolution and independence, the excursion, the prelude, hog, lamb, the white dove of rylstone, peter bell, ecclestical sketches, aneta velonod orleansa
Engleska književnost
Broj strana: 2

Padežna sinonimija

Padežna sinonimija, definicija, primeri. Pade?na sinonimija |
Srpski jezik
Broj strana: 2

Glasovne promene

Glasovne promene, primeri, izuzeci. Palatalizacija, sibilarizacija, nepostojano a, prelzak l u o, jotovanje, jedna?enje po zvu?nosti, mesto tvorbe, gubljenje, asimilacija |
Srpski jezik
Broj strana: 5

Pitanja i odgovori drugi kolokvijum Turizam i prostor

Blic pitanja i odgovori za drugi kolokvijum iz predmeta Turizam i prostor. Kolokvijum, turizam i prostor, turisticki resurs, resurs, reljef, geomorfoloski turisticki resurs, planine, podela planina, klima, tipovi klime, hidrografski turisticki resurs, jezera, reke, nacionalni parkovi, gradski odmor, ruralni turizam, nauticki turizam, kruzna putovanja, turisticka zona, turisticka regija
Turizam i prostor
Broj strana: 8

Nepotpune rečenice

Nepotpune rečenice, podela, primeri. Bez subjekat, bez predikata, inpersonalne, elipti?ne |
Srpski jezik
Broj strana: 2

Simple past and past continuous tense

Gradjenje, primeri, vezbanja. Simple past, past continuous, gradjenje, upitni oblik, potvrdni oblik, odricni oblik, primeri, vezbanja |
Engleski jezik
Broj strana: 2

Račun raspodele i mešanja

Primeri računa raspodele i mešanja. Racun raspodele i mesanja, primer racuna raspodele i mesanja, racun raspodele, racun mesanja, matematika, osnovna skola, srednja skola, zadaci matematika, racun mesanja sa dve supstance
Matematika
Broj strana: 9

Pojam i vrste učenja

Pojam učenja, klasično uslovljavanje, verbalno, instrumentalno i učenje uviđanjem. Ucenje, uslovljavanje, instrumentalno, uvidjanjem, pojam ucenja, pojam, licnosti, osobine, reakcija, dzon votson, ra rova, beba albert, tornadajk, eksperiment sa mackom
Psihologija
Broj strana: 2

Reported Speech

Reported Speech (Neupravni govor), primena, pravila, primeri, vezbanja. Reported, direct, speech, upravni, neupravni, govor, orders, naredbe, request, molbe, suggestion, predlozi, practice, vezbanje, recenice, primeri
Engleski jezik
Broj strana: 4

Predmet i grane psihologije

Predmet psihologije, kao i njena podela.. Psihologija, predmet, grane, vilhelm vunt, introspektivna psihologija, introspektivan, dzon votson, votson, vunt, psihicki procesi, procesi, intelektualni, emocionalni, voljni, karakter, temperament, stavovi, sposobnost, teorijska, prakticna, primenjena, opsta, fizioloska, razvojna, socijalna, psihometrija, pedagoska psihologija, psihologija rada, klinicka psihologija
Psihologija
Broj strana: 2

Future Forms

Future Forms, primeri, upotreba. Future, going to, future simple, present continuous, will, primeri, vazbanje, prevod |
Engleski jezik
Broj strana: 2

Aktiv i pasiv

AKtiv i pasiv, primeri kroz vremena. Aktiv, pasiv, perfekat, pluskvamperfekat, futur i, futur ii, imperativ, potencijal, prezent, aorist |
Srpski jezik
Broj strana: 2

Question Tags

Qiestion Tags, Upitni privesci, primeri, vezbanja. Qestion, tags, upitni privesci, vezbanje, primeri, pravila |
Engleski jezik
Broj strana: 2

Translacija koordinatnog sistema

Translacija koordinatnog sistema, primeri. Translacija, koordinatni sistem |
Matematika
Broj strana: 2

Glasovne promene

Primeri i pravila iz srpskog jezika iz oblasti glasovne promene, nepostojano A, palatalizacija, sibilarizacija i dr.. Glagolske promene, nepostojano a, palatalizacija, sibilarizacija, jotovanje, gubljenje suglasnika, asimilacija
Srpski jezik
Broj strana: 7

Atribut, apozicija, apozitiv

Atribut, apozicija, apozitiv, definicije i primeri. Atribut, apozicija, apozitiv, imenice, pridevi, imeni?ka sintagma, pridevska sintagma |
Srpski jezik
Broj strana: 3

Kongruencija-slaganje rečeničnih članova

Primeri i pravila slaganja rečeničnih članova. Kongruencija, slaganje, priedikat, subjekat, rod, broj, lice |
Srpski jezik
Broj strana: 2

First Conditional

First Conditional, prvi kondicional, pravila, primeri, vezbanja. First conditional, prvi kondicional, if recenice, if, uslov, vezbanja, recenice, primeri |
Engleski jezik
Broj strana: 2

Metode i tehnike psiholoskih istrazivanja

Metode i tehnike psiholoskih istrazivanja, ekperiment i sistematsko istraživanje kao i tehnike psiholoških istraživanja (upitnik, intervju, testovi itd.). Metode psiholoskih istrazivanja, metode, istrazivanja, psiholoska, introspekcija, sistematsko istrazivanje, sistematsko, upitnik, intervju, skale procene, skale, procene, test, testovi, sociometrijski postupak, projektivne tehnike, anketa, rorsahov test, rorsah, diferencijalna dijagnoza
Psihologija
Broj strana: 2

Komunikativna funkcija nezavisnih rečenica

Komunikativna funkcija nezavisnih rečenica, podela rečenica, primeri. Nezavisne re?enice, podela, obave?ta, uzvi?ne, upitne, zapovedne, ?el, primeri, pomo?ne re?i |
Srpski jezik
Broj strana: 2

Semjuel Tejlor Kolridž

Život i dela Semjuela Tejlora Kolridža, njegova dela, kao i kritike njegovih dela. Semjuel tejlor kolridz, semjuel, tejlor, kolridz, pantisocracy, the watchman, watchman, poems on various subject, poems, various, subject, lyrical ballads, lyrical, ballads, the nightingale, frost at midnight, the rime of the ancient mariner, christabel, kubla khan, vision of a dream, sibylline leaves, sibylline, leaves, aids to reflection, on the constitution of church and state
Engleska književnost 2
Broj strana: 2

Vežbanje iz engleskog jezika

Primeri za upotrebu must, need, has, had. Has, had, must, need |
Engleski jezik
Broj strana: 1

Kratke folklorne forme

Vrste kratkih narodnih tvorevina i njihova definicija i primeri. Poslovice, zagonetke, pitalice, brzalice, izreke, kletve, zakletve, blagoslovi |
Srpski jezik
Broj strana: 2

[1] [1]
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 8


"ime" pronađeni su rezultati pretrage 375