Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

informatika

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"informatika" pronađeni su rezultati pretrage 147

[1] [1]


Primena metoda inženjerskih proračuna u CAD software-ima

Diplomski rad. Cad, metoda konacnih elemenata, mke, diplomski, rad, informatika, softveri, cad, inzenjerski, proracun, inzenjerska, informatika |
Inzinjerska Informatika
Broj strana: 37

Analiza i modeliranje poslovnih informacionih sistema - prez

Analiza i modeliranje poslovnih informacionih sistema, prezentacija projektovanje informacionih sistema. Analiza modeliranje poslovnih informacionih sistema, prezentacija, projektovanje informacionih sistema, informacioni sistemi, poslovni sistem, funkcije poslovnog sistema, informatika, visa tehnicka skola
Projektovanje Informacionih sistema
Broj strana: 20

Evropski standard informatickih kompetencija

Seminarski rad iz izbornog predmeta u 3. godini na Uciteljskom fakultetu u Beogradu.. informatika tehnologija obrazovanje standard racunar |
Obrazovna tehnologija
Broj strana: 10

Tribometrija - prezentacija

Prezentcaija na temu tribometrija, iz predmeta tribologija. Prezentacija, tribologija, tribometrija, eksploataciska istrazivanja, labaratoriska istrazivanja, oblasti tribolsokih istrazivanja, triboanaliza, tribomaterijali, tribotehnika, tribotehnologija, tribomonitoring, triboinformatika, tribodijagnostika, sila trenja, zone kontakta, habanje elemenata, temperatura, hrapavost, tehnicki sistem, radno stanje, tribodizajn, strukturni aspekt, funkcionalni aspekt, radni uslovi, originalni sklop, triboloska eksperimentalna istrazivanja
Tribologija
Broj strana: 15

Internet i intranet - seminarski rad

Seminarski rad na temu Internet i intranet za gimnazije iz predmeta informatika.. Informatika, intranet, ineternet, seminarski rad, browser, pretrazivaci, google, yahoo, html, smpt |
Informatika
Broj strana: 10

Razmena podataka

Skripta informatika, Razmena podataka. Informatika, srednja skola, informatika i racunarstvo, racunarstvo, mreza, internet, skripta informatika, podaci, razmena podataka |
Informatika
Broj strana: 3

Pitanja i zadaci iz informatike i racunarstva

Pitanja i zadaci iz informatike i racunarstva. Informatika, racunarstvo, skripta informatika, srednja skola, pitanja i zadaci iz informatike i racunarstva, analogni signal, digitalni signal, racunar, komunikacija
Informatika
Broj strana: 5

Hardver i osnovni pojmovi u informatici

Skripta informatika, Hardver i osnovni pojmovi u informatici

Rad je rucno pisan. Hardver, softver, informatika, skripta informatika, osnovni pojmovi u informatici, srednja skola, racunarstvo
Informatika
Broj strana: 3

Internet adrese

Skripta informatika, Internet adrese. Informatika, skripta informatika, racunarstvo, srednja skola, internet protokoli, internet, internet adrese |
Informatika
Broj strana: 6

Nacin komuniciranja izmedju racunara

Skripta informatika, Nacin komuniciranja izmedju racunara. Informatika, skripta informatika, racunarstvo, srednja skola, racunar, komunikacija izmedju racunara, nacin komuniciranja izmedju racunara
Informatika
Broj strana: 6

Znacaj racunarstva i informatike u savremenom drustvu

Znacaj racunarstva i informatike u savremenom drustvu, skripta informatika. Racunarstvo, informatika, skripta informatika, srednja skola, znacaj informatike, znacaj racunarstva, analogni signal, digitalni signal
Informatika
Broj strana: 3

Internet protokoli

Internet protokoli, skripta informatika. Informatika, skripta informatika, racunarstvo, srednja skola, internet protokoli, internet |
Informatika
Broj strana: 3

Zastita mreze

Skripta informatika, Zastita mreze. Informatika, skripta informatika, racunarstvo, srednja skola, internet protokoli, internet, mreza, zastita mreze, pristup mrezi, lozinka |
Informatika
Broj strana: 3

Internet i intranet - beleske sa casa

Internet i intranet - beleske sa casa. Informatika, skripta informatika, racunarstvo, srednja skola, internet protokoli, internet, internet adrese, internet i intranet, beleske sa casa informatika
Informatika
Broj strana: 4

Virusi i Antivirusi

Sta su antivirusi?zasta
sluze?sta su virusi?kako se uklanjaju?. Antivirusi, virusi, zastita |
Informatika i Računarstvo
Broj strana: 5

Gradivo za prvi kolokvijum

. 30, navedite i ukratko opi?ite ?etiri definicije informatike? 31, ?ta je elektronska komunikacija? 32, ?ta omogu?uje mre?e za prenos podataka? 33, ?ta omogu?uju banke podataka? 34, multimedija predstavlja: 35, informacija je: 36, komunikacija je: 37, podatak je: 38, ?ta je virtuelna realnost? 39, probleme distribucije informacija prema, v, sri?eu sa stanovi?ta poslovnog menad?menta mo?emo podeliti u slede?e 40, pobrojati i opisati strukturu informacionog sistema? 41, navedite generacije kompjutera prema fazama razvoja? 42, na osnovu karakteristika hardverskih komponenti, pouzdanosti sistema, raspolo?ivosti softvera i nabavne cene, 43, navedite ulogu i vrste mikroprocesora? 44, navedite ulogu i vrste interfejs? 45, navedite tipi?nu, hardversku konfiguraciju desktop (neprenosivor) jednokorisni?kog personalnog ra?unara? 46, osnovne karakteristike novog informacionog okru?enja su slede?e: 47, navedite zadatak komunikacionih kanala? 48, kontroler perifernih u/i jedinica ima zadatak: 49, navedite osnovne elemente hardvera sa funkcionalnog stanovi?ta? 50, pored memorisanja i obrade podataka kao osnovnog, ostali zadaci glavne memorije su slede?i: 51, u okviru glavne memorije mo?emo razlikovati pet osnovnih podru?ja: 52, ?ta je rom? 53, ?ta je ram? 54, ke? (cash) memorija slu?i kao: 55, navedite najva?nije zadatke upravlja?ke jedinice ra?unara? 56, navedite najjednostavnije obja?njenje toka operacija u aritmeti?ko-logi?koj jedinici ra?unara? 57, ?ta je tastatura? 58, mi? je: 59, jedinica za opti?ki ulaz je : 60, pobrojati i opisati osnovne vrste ?tampa?a koji su u ?iroj upotrebi? 61, navedite prema ?emu se rangira kvalitet monitora? 62, navedite eksterne (periferne) memorije koje se danas najvi?e primenjuju? 63, ?ta je magnetna traka? 64, ?ta je magnetni disk (navedite vrste)? 65, prema hardverskim karakteristikama, diskovi se mogu upore?ivati po: 66, sa aspekta rada sa bazama podataka, diskovi se mogu podeliti prema: 67, magnetna disketa je: 68, zip disketa je: 69, kompakt disk je: 70, navedite vrste i karakteristike kompakt diskova? 71, dvd ure?aj je: 72, mikrofilm je: 73, organizacija podataka podrazumeva ure?enost podataka kojom se defini?e: 74, datoteke se me?usobno razlikuju prema slede?im osobinama: 75, opi?ite organizaciju datoteka? 76, navedite osnovna obele?ja direktne organizacije koja se mogu identifikovati: 77, prema j, martinu mogu se identifikovati ?etiri vrste organizacije podataka: 78, baza podataka se obi?no defini?e: 79, mo?e se konstatovati da su prednosti baze podataka u odnosu na ni?e organizacione strukture podataka slede?e: 80, sistem za upravljanje bazom podataka je (dbms): 81, postoje ?etiri elementa vezana za pojam baze podataka koje treba razmotriti: 82, op?te logi?ki i fizi?ki aspekt baze podataka? 83, navedite strukture baze podataka? 84, opi?ite hijerarhijski dbms? 85, opi?ite mre?nu strukturu dbms? 86, opi?ite relacioni dbms? 87, relacioni modeli baza podataka imaju slede?e osobine: 88, navedite prednosti i nedostatke razli?itih baza podataka? 89, opi?ite koncept distribuirane baze podataka? 90, navedite karakteristike operativnog sistema windows xp (navesti i karakteristike programske grupe contol panel) ? 91, definisati pojmove: desktop, shortcut, task bar ? 92, definisati pojmove: folder, file i clipboard? 93, ?ta zna?i kompresija podataka (navesti bar 3 primera komprimovanih datoteka)? 94, navedite programe za multimedijalne aplikacije koje podr?ava operativni sistem windows? slede?e aktivnosti: 95, operativni sistem multimedijalnih sistema windows xp je univerzalni sistem koji omogu?ava, pored ostalog, 97, navedite pet klju?nih faza u procesu prevo?enja izvornog programa (sources programs objects program)? 96, ?ta su programi prevodioci?
Pedagoska informatika
Broj strana: 7

Pitanja i odgovori iz racunarskih sistema

Pitanja sa odgovorima iz racunarskih sistema. Informatika, srednja skola, skripta informatika, racunarstvo, racunarski sitem, pitanja iz racunarskih sistema, program, racunar, komponente, hardver, softver
Informatika
Broj strana: 6

Topologija magistrale

Skripta informatika, Topologija magistrale. Informatika, srednja skola, informatika i racunarstvo, racunarstvo, mreza, internet, skripta informatika, topologija magistrale, podaci
Informatika
Broj strana: 2

Pojava i karakteristike intraneta

Skripta informatika, Pojava i karakteristike intraneta. Informatika, srednja skola, skripta informatika, informatika i racunarstvo, intranet, internet, pojam intraneta, karakteristike intraneta
Informatika
Broj strana: 1

Topologija racunarskih mreza

Skripta informatika, Topologija racunarskih mreza. Informatika, srednja skola, informatika i racunarstvo, racunarstvo, mreza, internet, skripta informatika, podaci, razmena podataka, racunarske mreze, racunar, topologija racunarskih mreza
Informatika
Broj strana: 4

Osnovni pojmovi u koriscenju elemenata grafickog okruzenja

Osnovni pojmovi u koriscenju elemenata grafickog okruzenja operativnog sistema, skripta informatika

Rad je rucno pisan. Informatika, skripta informatika, graficko okruzenje, operativni sistem, prozor, ikona, datoteka, folder, meni
Informatika
Broj strana: 3

Obrazovanje na daljinu

Seminarski iz Obrazovanja na daljinu, sve sto je potrebno za uspesno polozen ispit.. Informatika, uciteljski, beograd, obrazovanje, mediji, daljina |
Obrazovanje za medije
Broj strana: 8

Zadaci iz racunarstva

Zadatak iz racunarstva i informatike

rad je rucno pisan. Informatika, racunarstvo, srednja skola, zadatak iz racunarstva, direktorijum, napraviti direktorijum, kolona, dokument, unos teksta |
Informatika
Broj strana: 3

Zadaci iz racunarstva i pitanja sa odgovorima

Zadaci iz racunarstva i pitanja sa dogovorima. Racunarstvo, skripta informatika, informatika, srednja skola, zadaci iz racunarstva, podaci, uredjaj, program, stampac, softver, hardver |
Informatika
Broj strana: 5

Tranzistor i strujno kolo

Skripta informatika, Tranzistor i strujno kolo

Rad je rucno pisan. Informatika, skripta informatika, srednja skola, racunarstvo, tranzistor i strujno kolo, tranzistor, informacija, signal
Informatika
Broj strana: 2

Komunikacija u mrezi

Skripta informatika, Komunikacija u mrezi. Informatika, skripta informatika, racunarstvo, srednja skola, internet protokoli, internet, mreza, zastita mreze, pristup mrezi, lozinka, komunikacija u mrezi, moduli, inrefejs
Informatika
Broj strana: 3

NTFS Sistem

Skripta informatika, NTFS Sistem

Rad je rucno pisan. Informatika, skripta informatika, srednja skola, racunarstvo, ntfs sistem, datoteka, sistem datoteka, fat sistem, fat32, informacija, velicina datoteke
Informatika
Broj strana: 6

Zadaci za domaci rad iz racunarstva

Skripta informatika, Zadaci za domaci rad iz racunarstva


Rad je rucno pisan. Racunarstvo, informatika, zadaci racunarstvo, srednja skola, skripta informatika, zadaci za domaci rad iz racunarstva, racunar, disketa, ram, rom
Informatika
Broj strana: 2

Operativni sistem i njegove karakteristike

Skripta informatika, Operativni sistem i njegove karakteristike

Rad je rucno pisan. Informatika, skripta informatika, racunarstvo, srednja skola, operativni sistem, karakteristike operativnog sistema, inicijalizacija operativnog sistema, os, programi
Informatika
Broj strana: 2

Komunikacioni uredjaji

Skripta informatika, Komunikacioni uredjaji. Informatika, skripta informatika, racunarstvo, srednja skola, racunar, internet, komunikacija, komunikacioni uredjaji, modem |
Informatika
Broj strana: 3

Racunarske mreze

Skripta informatika, Racunarske mreze. Informatika, srednja skola, informatika i racunarstvo, racunarstvo, mreza, internet, skripta informatika, podaci, razmena podataka, racunarske mreze, racunar
Informatika
Broj strana: 4

Izrada licne karte - zadatak iz racunarstva

Izrada licne karte - zadatak iz racunarstva i informatike

Rad je rucno pisan. Informatika, srednja skola, racunarstvo, zadata iz racunarstva, parametri, format |
Informatika
Broj strana: 2

Password ili lozinka

Skripta informatika, Password ili lozinka

Rad je rucno pisan. Informatika, skripta informatika, racunarstvo, srednja skola, password, lozinka, istorijski razvoj racunarstva |
Informatika
Broj strana: 2

Hibridna topologija

Skripta informatika, Hibridna topologija. Informatika, srednja skola, informatika i racunarstvo, racunarstvo, mreza, internet, skripta informatika, hibridna topologija, podaci |
Informatika
Broj strana: 1

Osnovni pojmovi telekomunikacije

Osnovni pojmovi telekomunikacije, skripta informatika

Rad je rucno pisan. Telekomunikacija, informatika, srednja skola, signal, podatak, velicina, informacija, komunikacija, prenos podataka, akusticni signal
Informatika
Broj strana: 2

Pretvaranje dekadnog broja u binarni

Skripta informatika, Pretvaranje dekadnog broja u binarni

Rad je rucno pisan. Informatika, skripta informatika, pretvaranje dekadnog broja u binarni, dekadni broj, srednja skola, binarni broj, racunar, racunarstvo
Informatika
Broj strana: 5

Elektronska posta

Skripta informatika, Elektronska posta. Informatika, srednja skola, skripta informatika, informatika i racunarstvo, internet, elektronska posta, email, korisnik |
Informatika
Broj strana: 3

Programiranje Visual Basic-Funkcija Dugmeta i Textboxa-Lek.2

Naučiti sa lakoćom visual basic programiranje. Visual basic, programiranje, informatika |
Informatika i Računarstvo
Broj strana: 5

Arhimedov racunar

Skripta informatika, Arhimedov racunar. Informatika, skripta informatika, srednja skola, racunarstvo, arhimedov racunar, racunar, kompjuter, rezultat |
Informatika
Broj strana: 2

Logicka organizacija mreze

Skripta informatika, Logicka organizacija mreze. Informatika, srednja skola, informatika i racunarstvo, racunarstvo, mreza, internet, skripta informatika, logicka organizacija mreze
Informatika
Broj strana: 2

Osnovni pojmovi elektronske poste

Skripta informatika, Osnovni pojmovi elektronske poste. Informatika, skripta informatika, elektronska posta, elektronsko pismo, osnovni pojmovi elektronske poste, racunarstvo, racunar |
Informatika
Broj strana: 3

Kartica mreznog adaptera

Skripta informatika, kartica mreznog adaptera. Informatika, srednja skola, skripta informatika, informatika i racunarstvo, adapter, kartica, mrezni adapter, kartica mreznog adaptera
Informatika
Broj strana: 1

Povezivanje uredjaja, bezbednosne mere

Skripta informatika, Povezivanje uredjaja, bezbednosne mere

Rad je rucno pisan. Informatika, skripta informatika, racunarstvo, srednja skola, povezivanje uredjaja, bezbedonosne mere, povezivanje racunara, racunarski sistem
Informatika
Broj strana: 3

Pristup internetu i povezivanje preko LAN mreze

Skripta informatika, Pristup internetu i povezivanje preko LAN mreze. Nformatika, skripta informatika, racunarstvo, srednja skola, racunar, internet, pristup internetu, lan mreza, povezivanje preko lan mreze
Informatika
Broj strana: 2

Povezivanje preko kabla za kablovsku televiziju

Skripta informatika, Povezivanje preko kabla za kablovsku televiziju. Informatika, srednja skola, skripta informatika, informatika i racunarstvo, internet, povezivanje preko kabla za kablovsku televiziju, kablovska televizija, servisi
Informatika
Broj strana: 2

Veze pomocu svetlosnih i radio talasa

Skripta informatika, Veze pomocu svetlosnih i radio talasa . Nformatika, skripta informatika, racunarstvo, srednja skola, racunar, internet, radio talasi, veze preko radio talasa, svetlosni talasi
Informatika
Broj strana: 2

Struktura softvera i hardvera

Skripta informatika, Struktura softvera i hardvera

Rad je rucno pisan. Hardver, softver, sistemski programi, program, informatika, skripta informatika, srednja skola, racunarstvo, vestacka inteligencija
Informatika
Broj strana: 2

Strutura elektronskog pisma

Skripta informatika, Strutura elektronskog pisma

Rad je rucno pisan. Informatika, skripta informatika, racunarstvo, srednja skola, elektronsko pismo, strutura elektronskog pisma
Informatika
Broj strana: 2

Povezivanje preko telefonske linije sa biranjem

Skripta informatika, Povezivanje preko telefonske linije sa biranjem. Informatika, srednja skola, skripta informatika, informatika i racunarstvo, internet, povezivanje preko telefonske linije sa biranjem, telefonska linija, racunar
Informatika
Broj strana: 1

Programiranje Visual Basic-Zdravo Svete(Lekcija 1)

Naučite sa lakoćom programerski jezik Visual Basic. Visual basic, programiranje, programerski jezik, kodovi, informatika, zdravo, svete |
Informatika i Računarstvo
Broj strana: 5

[1] [1]


"informatika" pronađeni su rezultati pretrage 147