Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

jedinica

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"jedinica" pronađeni su rezultati pretrage 77

[1] [1]


Pripreme za čas za šesti razred

. Priprema, priprema za cas, priprema za cas sesti razred, nastavna tema, nastavna jedinica, metode rada, uvodni deo cas, glavni deo casa, zavrsni deo casa |
Fizika
Broj strana: 72

CNC horinzontalna bušilica, glodalica - seminarski rad

Seminarski rad - CNC horinzontalna bušilica, glodalica - obradni centar. Seminarski rad, masinski sistemi, horizontalna busilica, glodalica, obradni centar, radni sto, alat, obradni centar, odrzavanje masina, korektivno odrzavanje, hidraulicka jedinica
Masinski sistemi
Broj strana: 40

Teorije nastanka života - prezentacija

Prezentacija na temu teorije nastanka zivota. Prezentacija, sociologija, teorija nastanka zivota, covek, zivot, jevrejska civilizacija, hriscanstvo, panspermija, biogeneza, evolucija, celija, osnovna jedinica gradje funckije zivih bica, ziva bica, hekelov biogenetski zakon, proteini
Biologija
Broj strana: 21

Metafora priprema za čas

. Priprema, priprema za cas, srpski jezik, knjizevnost, metafora, nastavna jedinica, obrada novog gradiva, metafora srpski jezik |
Srpski jezik i knjizevnost
Broj strana: 20

Proizvodni oblici

Prezentacija na temu Proizvodni oblici, iz predmeta Proizvodno mašinstvo. Proizvodni oblici, proizvodno masinstvo, tehnoloska oprema, kretanje proizvoda, prekidni tok, neprekidni tok, paralelno, kombinovano, uzastopno, m, tpzi, q, ti, toi, predmet obrade, skladiste, bunker, blok linija, linija sa nezavisnim tehnolosikm jedinicama, tehnoloske jedinice, uredjaji, skladistenje
Proizvodno mašinstvo
Broj strana: 14

Hardver seminarski rad

. Hardver, visoka tehnicka skola, primena racunara, seminarski rad, procesor, aritmeticko logicka jedinica, ram, ram memorija, periferni uredjaji racunara |
Primena Računara
Broj strana: 13

Svetozar Ćorović - nastavna priprema za cas

Nastavna priprema za cas - Svetozar Corovic
. Corovic, biografija, pripovijetke, ibrahim-begov ?o?ak, sind?a, markov inat, dva starca, priprema za cas, nastavna jedinica, cas, beleske, pripovetke, zavrsni deo casa
Bosanski jezik i književnost
Broj strana: 14

Osnovni pojmovi frazeoloških jedinica - prezentacija

. Frazeologija, frazeoloske jedinice, sintagma, nedovrsene recenice, srpski jezik, knjizevnost, frazeologizmi |
Srpski jezik i knjizevnost
Broj strana: 10

Godišnji plan rada muzička kultura

. Nastavni plan rada muzicka kultura, muzicko, muzicka kultura, godisnji plan rada, godisnji plan rada muzicka kultura, obrazovni standardi, nastavna jedinica, oblici rada, nastavna sredstva |
Nastavni planovi
Broj strana: 11

Proleće, godišnje doba priprema za čas

Nastavna priprema za ogledni čas iz predmeta Moja okolina ( Priroda i društvo), nastavna jedinica "Proljeće". Karakteristike godišnjeg doba, ponašanja ljudi, biljaka i životinja u proljeće, proljeće u raznim životnim zajednicama.. Godisnja doba, igrokaz, suma, skec, proljecno cvece, ptice - laste, rode, vocnjak, vrt, njiva, ljudi, biljke i zivotinje u prolece
Priroda i drustvo
Broj strana: 11

Procesor lekcija racunari

Procesor, seminarski rad. Procesor, citanje instrukcija, izvrsavanje operacije, obrada prekida, jedinica if, mar, ins, load, storeb, storew, arhitektura racunara, idmar, auxlo, ocr, instrukcija, proces, citanje signala, multiplekser, bazno-indeksno adresiranje
Arhitektura računara
Broj strana: 14

Dvanaest mrva, priprema za čas

. Dvanaest mrva, priprema za cas, dvanaest mrva priprema za cas, srpski jezik, knjizevnost, nastavna jedinica, vaspitni cilj, oblik rada |
Srpski jezik
Broj strana: 11

Hajd izađi medvjede-priprema za čas

3 razred devetogodišnje osnovne škole. Brojalica-Hajd' izađi medvjede. 3 razred, muzicko, brojalica, priprema, hajd izadji medvjede, muzicka kultura, nastavna jedinica, nastavni plan |
Muzicka kultura
Broj strana: 9

Perfekat - Metodicke aplikacije

Priprema za cas Perfekat - Metodicke aplikacije. Perfekat glagolski oblik proslo vreme, priprema za cas, srpski jezik, glagoli, nastavna jedinica, oblik rada, cilj casa, vaspitni zadaci, uvodni deo casa
Srpski
Broj strana: 15

Imeničke zamenice - nastavni plan

Nastavni plan rad imenicke zamenice. Zamenice, gramatika, nastavni plan, imenicke zamenice, tok casa, izgled table, nastavna jedinica, metoda rada, srpski jezik, osnovna skola |
Srpski jezik
Broj strana: 4

Jazavac pred sudom - nastavna jediica

Priprema za nastavni cas - Srpski jezik - nastavna jedinica Jazavac pred sudom, Petar Kocic. Priprema za cas, nastavna jedinica, jazavac pred sudom, petar kocic, knjizevnost, epika, srpski jezik, citanje, analiza dela, tok casa,
Srpski jezik i književnost
Broj strana: 3

Izrada studije - priprema za cas

Priprema za cas iz gradjanskog vaspitanja.
Nastavna tema: Izrada studije
Nastavna jedinica: Priprema za javnu prezentaciju. Izrada studije, javan prezentacija, priprema za cas, nastavna jedinica, nastavna tema, gradjansko vaspitanje, cas, razred
Građansko vaspitanje
Broj strana: 6

Parametri organizacione strukture

. Parametri, organizacione, strukture, organizaciona, struktura, podela, rada, rad, specijalizacija, stepen, autoritet, odgovornost, distribucija, grupisanje, jedinica, koordinacija |
Organizacija preduzeća
Broj strana: 6

Merenje dužine i površine

Skripta fizika, Merenje duzine i povrsine. Fizika, skripta fizika, osnovna skola, duzina, povrsina, merenje duzine, merenje povrsine, osnavna jedinica duzine |
Fizika
Broj strana: 1

Realizam kod nas priprema za čas

. Srpski jezik, priprema za cas, priprema, realizam, realizam kod nas priprema za cas, realizam kod nas, knjizevnost, nastavne metode, tip casa, nastavna jedinica |
Srpski jezik i knjizevnost
Broj strana: 7

Hasanaginica - priprema za cas

Hasanaginica - priprema za cas iz Bosanskog jezika i knjizevnosti. Balada, usmena knjizevnost, lirika, hasanaginica, bosanski jezik, uvodno obavestenje, nastavna sredstva, tehnicka pomagala, priprema za cas, nastavni plan, nastavna jedinica
Bosanski jezik i književnost
Broj strana: 5

Mračajski proto-priprema

U radu je data obrada pripovijetke Petra Kočića "Mračajski proto". Predstavlja idealan metodički pristup obradi časa iz književnosti. . Priprema, mracajski proto, ciljevi casa, uspesna realizacija, visoka ocena, priprema za cas, nastavna jedinica
Srpski jezik i knjizevnost
Broj strana: 8

Operativni plan hemija osmi razred

Operativni plan in hemije za 8, razred osnovne skole. Hemija, plan, osmi razred, operativni plan, operativni plan hemija, hemija osmi razred, nastavna jedinica, nastavne metode, nastavni oblici
Hemija
Broj strana: 9

Gradivo za prvi kolokvijum

. 30, navedite i ukratko opi?ite ?etiri definicije informatike? 31, ?ta je elektronska komunikacija? 32, ?ta omogu?uje mre?e za prenos podataka? 33, ?ta omogu?uju banke podataka? 34, multimedija predstavlja: 35, informacija je: 36, komunikacija je: 37, podatak je: 38, ?ta je virtuelna realnost? 39, probleme distribucije informacija prema, v, sri?eu sa stanovi?ta poslovnog menad?menta mo?emo podeliti u slede?e 40, pobrojati i opisati strukturu informacionog sistema? 41, navedite generacije kompjutera prema fazama razvoja? 42, na osnovu karakteristika hardverskih komponenti, pouzdanosti sistema, raspolo?ivosti softvera i nabavne cene, 43, navedite ulogu i vrste mikroprocesora? 44, navedite ulogu i vrste interfejs? 45, navedite tipi?nu, hardversku konfiguraciju desktop (neprenosivor) jednokorisni?kog personalnog ra?unara? 46, osnovne karakteristike novog informacionog okru?enja su slede?e: 47, navedite zadatak komunikacionih kanala? 48, kontroler perifernih u/i jedinica ima zadatak: 49, navedite osnovne elemente hardvera sa funkcionalnog stanovi?ta? 50, pored memorisanja i obrade podataka kao osnovnog, ostali zadaci glavne memorije su slede?i: 51, u okviru glavne memorije mo?emo razlikovati pet osnovnih podru?ja: 52, ?ta je rom? 53, ?ta je ram? 54, ke? (cash) memorija slu?i kao: 55, navedite najva?nije zadatke upravlja?ke jedinice ra?unara? 56, navedite najjednostavnije obja?njenje toka operacija u aritmeti?ko-logi?koj jedinici ra?unara? 57, ?ta je tastatura? 58, mi? je: 59, jedinica za opti?ki ulaz je : 60, pobrojati i opisati osnovne vrste ?tampa?a koji su u ?iroj upotrebi? 61, navedite prema ?emu se rangira kvalitet monitora? 62, navedite eksterne (periferne) memorije koje se danas najvi?e primenjuju? 63, ?ta je magnetna traka? 64, ?ta je magnetni disk (navedite vrste)? 65, prema hardverskim karakteristikama, diskovi se mogu upore?ivati po: 66, sa aspekta rada sa bazama podataka, diskovi se mogu podeliti prema: 67, magnetna disketa je: 68, zip disketa je: 69, kompakt disk je: 70, navedite vrste i karakteristike kompakt diskova? 71, dvd ure?aj je: 72, mikrofilm je: 73, organizacija podataka podrazumeva ure?enost podataka kojom se defini?e: 74, datoteke se me?usobno razlikuju prema slede?im osobinama: 75, opi?ite organizaciju datoteka? 76, navedite osnovna obele?ja direktne organizacije koja se mogu identifikovati: 77, prema j, martinu mogu se identifikovati ?etiri vrste organizacije podataka: 78, baza podataka se obi?no defini?e: 79, mo?e se konstatovati da su prednosti baze podataka u odnosu na ni?e organizacione strukture podataka slede?e: 80, sistem za upravljanje bazom podataka je (dbms): 81, postoje ?etiri elementa vezana za pojam baze podataka koje treba razmotriti: 82, op?te logi?ki i fizi?ki aspekt baze podataka? 83, navedite strukture baze podataka? 84, opi?ite hijerarhijski dbms? 85, opi?ite mre?nu strukturu dbms? 86, opi?ite relacioni dbms? 87, relacioni modeli baza podataka imaju slede?e osobine: 88, navedite prednosti i nedostatke razli?itih baza podataka? 89, opi?ite koncept distribuirane baze podataka? 90, navedite karakteristike operativnog sistema windows xp (navesti i karakteristike programske grupe contol panel) ? 91, definisati pojmove: desktop, shortcut, task bar ? 92, definisati pojmove: folder, file i clipboard? 93, ?ta zna?i kompresija podataka (navesti bar 3 primera komprimovanih datoteka)? 94, navedite programe za multimedijalne aplikacije koje podr?ava operativni sistem windows? slede?e aktivnosti: 95, operativni sistem multimedijalnih sistema windows xp je univerzalni sistem koji omogu?ava, pored ostalog, 97, navedite pet klju?nih faza u procesu prevo?enja izvornog programa (sources programs objects program)? 96, ?ta su programi prevodioci?
Pedagoska informatika
Broj strana: 7

Celi brojevi priprema za čas

. Cijeli brojevi, celi brojevi, priprema za cas, matematika, priprema za cas matematika, nastavni plan, nastavna jedinica, funckionalni zadatak casa |
Matematika
Broj strana: 2

Operativni plan rada informatika i računarstvo za sedmi razred

. Operativni plan za sedmi razred informatika i racunarstvo, inforrmatika, operativni plan, nastavna jedinica, obrazovni standardi, operativni plan rada, |
Informatika i Računarstvo
Broj strana: 10

Godišnji plan rada fizičko vaspitanje

. Fizicko vaspitanje, fizicko, nastavni plan, godisnji plan rada, godisnji plan rada fizicko vaspitanje, nastavna jedinica, obrazovni standardi, oblici rada, metod rada |
Nastavni planovi
Broj strana: 11

Prirodni brojevi do sto - priprema za cas

Priprema za cas matematike sa nastavnom jedinicom "Prirodni brojevi do sto". Matematika, metodika, priprema za cas, nastavna tema, nastavna jedinica, oblici rada, tip casa, ciljevi casa, zadaci casa, tok casa, nastavne metode
Metodika
Broj strana: 3

Dnevna podgotovka muzicko

Priprema za cas - na makedonskom jeziku. Muzicka kultura, glaven del, vaveden del, nastaven predmet, nastavna tema, nastavna edinica, tip na casom, nastavna jedinica, tip casa, cilj casa, nastavna tema, priprema za cas
Muzicka kultura
Broj strana: 3

Pismena priprema za nastavni čas

U materijalu je obrađena nastavna jedinica: Proleće, koja se inače izvodi u prvom razredu osnovne škole. Deca se upoznaju sa prolećem, sa cvećem koje nagoveštava proleće i opstim odlikama proleća.. Moja okolina, nastavna priprema, priprema za prvi razred, proljece, vesnici proljeca, nastavna jedinica, osnovna skola
Moja okolina
Broj strana: 3

Priprema za čas disperzni sistemi

. Hemija, priprema za cas, priprema za cas hemija, disperzni sistemi, molekulski rastvori, priprema za cas disperzni sistemi, nastavni plan, nastavna jedinica, uvodni deo casa, glavni deo casa, zavrsni deo casa, disperzna faza,
Hemija
Broj strana: 3

Operativni plan za četvrti razred, novembar, ZUNS

Operativni plan rada nastavnika, ZUNS, za mesec novembar školske 2013/2014. Operativni plan rada nastavnika, nastavni plan, srpski jezik, matematika, priroda i drustvo, fizicko vaspitanje, muzicka kultura, nastavni plan rada novembar, operativni plan rada za cetvrti razred, tip casa, oblik rada, metod rada, obrazovni standardi, nastavna tema, nastavna jedinica
Nastavni planovi
Broj strana: 8

Rani jadi - priprema za cas

Priprema za cas srpskog jezika sa nastavnom jedinicom "Rani jadi". Rani jadi, sprski jetik, nastavna jedinica, priprema za cas, knjizevno delo, knjizevnost, danilo kis, uvodni deo, andereas sam, andi, otac eduard
Srpski jezik i knjizevnost
Broj strana: 4

Autoritet - priprema za cas

Pisana priprema za nastavni cas iz odeljenske zajednice.. Autoritet, cas razrednog staresine, priprema za cas, nastavna tema, nastavna jedinica, cilj casa, metoda rada, nastavna sredstva |
Odjeljenska zajednica
Broj strana: 3

Program za jednostavno crtanje - priprema za čas

Priprema za čas informatike.
Nastavna jedinica:Program za jednostavno crtanje(Envisioneer Express 3.0.). Priprema, jednostavno crtanje, envisioneer express 3, 0, priprema za cas informatika, informatika, racunarstvo, program za jednostavno crtanje, uvodni deo casa, glavni deo casa
Informatika i Računarstvo
Broj strana: 5

Računovodstvena načela

Skenirano. Ra?unovodstvena, na?ela, dvostrano, obuhvatanje, poslovne, promene, na?elo, dvostranog, obuhvatanja, poslovnih, promena, poslovne, jedinice, poslovna, jedinica, kontinuiteta, poslovanja, kontinuitet, poslovanje, nov?anog, merila, nov?ano, merilo, istorijskog, tro?ka, istorijski, tro?ak, uzro?nosti, uzro?nost, opreznosti, opreznost, konzervativizam
Dvojno knjigovodstvo
Broj strana: 4

Električna energija

Napomena rad je rucno pisan. Fizika, osnovna skola, skripta fizika, lekcije fizika, elektri?na energija, jedinica elektricne energije, elektricna struja, turbina, hidroelektrana, zadaci elektricna energija
Fizika
Broj strana: 6

Operativni plan za četvrti razred, septembar, ZUNS

Operativni plan rada nastavnika, ZUNS, za mesec septembar školske 2013/2014. Operativni plan rada nastavnika, nastavni plan, srpski jezik, matematika, priroda i drustvo, fizicko vaspitanje, muzicka kultura, nastavni plan rada septembar, operativni plan rada za cetvrti razred, tip casa, oblik rada, metod rada, obrazovni standardi, nastavna tema, nastavna jedinica
Nastavni planovi
Broj strana: 8

Operativni plan za četvrti razred, oktobar, ZUNS

Operativni plan rada nastavnika, ZUNS, za mesec oktobar školske 2013/2014. Operativni plan rada nastavnika, nastavni plan, srpski jezik, matematika, priroda i drustvo, fizicko vaspitanje, muzicka kultura, nastavni plan rada oktobar, operativni plan rada za cetvrti razred, tip casa, oblik rada, metod rada, obrazovni standardi, nastavna tema, nastavna jedinica
Nastavni planovi
Broj strana: 8

Operativni plan rada informatika i računarstvo za peti razred

. Operativni plan za peti razred informatika, operativni plan, operativni plan rada, nastavna jedinica, tip casa, operativni plan rada za peti razred, informatika |
Informatika
Broj strana: 10

Priprema za cas-Vasiona i Zemlja

Priprema za čas, elaborat za nastavni cas sa kontrolnim radom. Kontrolni rad, priprema za cas, nastavna tema, nastavna jedinica, obrazovni cilj, funkcionalni cilj, vaspitni cilj, rezultati casa, nastavne metode
Geografija
Broj strana: 5

Pripreme za cas Boosanskog jezika

Priprema za cas iz predmeta Bosanski jezik sa nastavnom jedinicom . Pripreme za cas, bosanski jezik, vrste reci, nastavna jedinica, aktivnost ucenika, cilja casa, tok casa, uvodni deo casa, zadaci
Bosanski jezik
Broj strana: 3

Osobine lirske pjesme - priprema za cas

Osobine lirske pesme - priprema za cas. Prvi, razred, lirska, pesma, bosanski, jezik, knjizevnost, priprema za cas, nastavna jedinica, tok casa, nastavna tema |
Bosanski jezik i književnost
Broj strana: 2

Luis de Gongora priprema za čas

. Luis de gongora, sonet, barok, priprema, priprema za cas, srpski jezik, knjizevnost, priprema za cas srpski jezik, nastavna jedinica, nastavna oblast |
Srpski jezik i knjizevnost
Broj strana: 4

Šešir profesora Koste Vujića

Priprema za cas iz srpskog jezika i knjizevnosti sa temom Radoznala cula iz nastavne jedinice Sesir profesora Koste Vujica. Pripreme za cas, kosta vujic, sesir profesora koste vujica, srpski jezik, nastavna jedinica, nastavni plan, plan casa
Srpski jezik i književnost
Broj strana: 3

Uvod u arhitekturu i građevinarstvo priprema za čas

ЗАВРШНИ ДЕО ЧАСА:
1. Наведи грађевине које су тебе задивиле?
2. Када су оне грађене?
3. Који је материјал коришћен?
4. Чиме и како се преносио материјал?
5. Чиме је материјал обрађиван?

. Priprema za cas, tehnicko obrazovanje, uvodni deocasa, zavrsni deo casa, glavni deo casa, nastavna tema, nastavna jedinica, gradjevinarstvo, uvod u arhitekturu, uvod u gradjevinarstvo
Tehničko obrazovanje
Broj strana: 1

Globalni plan rada nastavnika, narodna tradicija

Godisnji globalni plan rada nastavnika iz predmeta narodna tradicija, treci razred. Narodna tradicija, nastavni plan rada, globalni plan rada, nastavne metode, oblici rada, nastavna sredstva, nastavna jedinica
Narodna tradicija
Broj strana: 2

Globalni plan francuski jezik za 6. razred

. Globalni plan, francuski jezik, globalni plan za sesti razred, globalni plan francuski jezik za sesti razred, nastavna jedinica, nastavni plan, broj casa, nastavna tema |
Francuski jezik
Broj strana: 3

Akuzativ priprema za čas

. Akuzativ, srpski jezik, priprema, priprema za cas, priprema za cas akuzativ, knjizevnost, padezi, padez akuzativ, nastavna jedinica akuzativ, zavistan padez akuzativ |
Srpski jezik
Broj strana: 2

Priprema za čas Mihail Šolohov Čovekova Sudbina

Priprema za čas Mihail Šolohov "Čovekova Sudbina". Priprema za cas, srpski jezik, nastavna jedinica, covekova sudbina, mihail solohov |
Srpski jezik i knjizevnost
Broj strana: 7

[1] [1]


"jedinica" pronađeni su rezultati pretrage 77