Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

kapital

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"kapital" pronađeni su rezultati pretrage 45


Finansijski kapital

Tržište kapitala i dugoročno finansiranje, strukturiranje finansijskog sistema, specifičnosti akcijskog kapitala. Finansijski kapital, finansijsko trziste, akcije |
Osnovi ekonomije
Broj strana: 20

Hartije od vrednosti, akcije i obveznice - prezentacija

Prezentacija na temu hartije od vrednosti. Prezentacija, hartije od vrednosti, akcije, obveznice, akcionarska drustva, preferencijalne akcije, redovne akcije, dividenda, zamenljive obveznice, struktura kapitala, varant, seminarski rad, ekonomski fakultet
Organizacija preduzeća
Broj strana: 26

EVIDENCIJA kapitalA

. Kapital, evidencija, kapitala, marketing, ekonomija |
Marketing
Broj strana: 3

Imovina i fond osiguravajućih društava

Seminarski rad. Imovima, fond, premija, osnovni kapital, garantne rezerve, tehnicke rezerve, poredjenje premije srbija sa yemljama u regionu, margina solventnosti |
Osiguranje
Broj strana: 20

Sociologija obrazovanja

Društvene i teorijske determinante nastanka sociologije obrazovanja, nastanak i razvoj sociologije obrazovanja u svetu i kod nas, sociologija obrazovanja i druge nauke. Sociologija, obrazovanje, sociologija obrazovanja, determinante, definicija sociologije obrazovanja, teorijsko metodolo?ki pristup, marksizam, socijalizacija, stadijumi socijalizacije, vaspitanje, faktori, ?kola, dru?tvena ustanova, obrazovanje, znanje, ve?tine, navike, permanentno obrazovanje, formalno, neformalno, spontano, artikulacija, institucionalizacija, diferencijacija, petrifikacija, scientizacija, justifikacija, demokratizacija, visoko obrazovanje, neposredne funkcije, dru?tvene funkcije, inovacija, kvalifikacija, legitimacija, reprodukcija, unesco, maks veber, bouls, ginkis, obrazovna privilegija, obrazovni kapitalizam, mehanizmi socijalne selekcije u obrazovanju, javni jezik, formalni jezik, nauka, kultura, religija
Sociologija
Broj strana: 20

Neprekidno kapitalisanje

Finansijska matematika, neprekidno kapitalisanje, ucenje kroz primer. Matematika, neprekidno kapitalisanje, kamatna stopa, kapital, kamata, interes, vreme, primer iz matematike |
Matematika
Broj strana: 3

Teorija davida rikarda

Seminarski rad iz ekonomskih doktrina na temu Teorija Davida Rikarda. Seminarski rad, david rikardo, ekonomske doktrine, vrednost, prometna vrednost, kapital, novac, kredit, uporedni troskovi |
Ekonomske doktrine
Broj strana: 14

Razlicita tumacenja pojma kapitala - seminarski rad

Razlicita tumacenja pojma kapitala - seminarski rad. Kapital, sociologija, pojam kapitala, tumacenje pojma kapitala, seminarski rad, adam smit, marks, marksova teorija kapitala, politicka ekonomija, ljudksi kapital, kulturni kapital, kapital
Socijologija
Broj strana: 13

Akcije, akcijski kapital seminarski rad

. Akcije, akcijski kapital, seminarski rad, finansijsko trziste, kapital, dividenda, vrste akcija, klasa akcija |
Finansijska tržišta
Broj strana: 7

Svetska trgovina

Ukratko o svetskoj trgovini i svetskom tržištu i faktori koji su uticali na njihovu pojavu. Trgovina, tr?i?te, svetska trgovina, faktori, uticaj, nerazvijen transport, slabo razvijena proizvodnja, nepostojanje me?unarodnog privrednog sistema, feudalizam, kapitalizam, transportna sredstva, razvoj transportnih sredstava
Međunarodni ekonomski odnosi
Broj strana: 2

Akcije

. Akcije, instrumenti, trzista, kapital, nominalna, knjigovodstvena, trzisna, vrednost, razlika, vrste, dividendne |
Bankarstvo
Broj strana: 4

Funkcije bankarskog sistema

. Bankarstvo, elementarna funkcija bankarskog kapitala, zastita deponenata, drzavni mehanizam osiguranja, ogranicavanje rasta aktive, akcionarski kapital, subordinirane obveznice, opste rezerve za pokrice gubitaka banaka, kratkorocni aspekt, dugorocni aspekt
Bankarstvo
Broj strana: 4

Pitanja i odgovori-II oblast

Pitanja i odgovori iz drugog dela ispitnih pitanja iz predmeta Osnovi ekonomije. Proizvodnja, rad, kapital, zemlja, tehnolo?ka promena, efiksna privreda, neefikasna privreda, proizvodne mogu?nosti, nagib, mrpt, proizvodna funkcija, cobb-douglas proizvodna funkcija, prose?ni proizvod, grani?ni proizvod, ukupne veli?ine, prose?ne veli?ine, grani?ne veli?ine
Osnovi ekonomije
Broj strana: 4

Prost kamatni racun

Finansijska matematika, prost kamatni racun, objasnjenje kroz primer. Matematika, prost kamatni racun, kamatna stopa, kapital, kamata, interes, vreme, primer iz matematike |
Matematika
Broj strana: 3

Pribavljanje sredstava preduzeca

Skenirana skripta. Pribavljanje, sredstava, preduze?a, sredstva, preduze?e, sopstveni, pozajmljeni, tu?i, kapital, inokosna, pojedina?na, dru?tva, lica, orta?ka, kapitala, formiranje, promene, akcije, redovne, obi?ne, prioritetne, povla??ene, dugoro?ni, kratkoro?ni, krediti, krediti, kamata, kamate, emitovanje, obveznica, obveznice
Dvojno knjigovodstvo
Broj strana: 10

Vrste preduzeća i društava

Skenirano. Preduze?e, inoksna, inoksno, preduze?a, zahtev, karakteristike, prednosti, nedostaci, dru?tva, lica, neograni?ena, solidarna, odgovornost, komanditno, dru?tvo, nso, komplementari, dru?tva, kapitala, ograni?enom, ogovorno??u, ograni?ena, odgovornost, doo, akcionarsko, ad, organi, upravljanja, skup?tina, upravni, odbor, interni, revizor, akcije, osnivanje, formiranje, osniva?ki, dividenda, u?e??e
Organizacija preduzeća
Broj strana: 6

Novi projekat regulisanja kreditnih rizika

. Novi, projekat, regulisanja, kreditnih, rizika, regulisanje, kreditni, rizik, bazelska, pravila, tr?i?ni, rizik, kriza, koncept, mikro, makro, faktori, mikroekonomski, makroekonomski, osiguranje, depozit, metode, restruktuiranje, infuzija, dr?avni, kapital, kupovina, neperfirmansni, ameri?ki, model, preuzimanje, banke, sanacioni, centralna, banka, ?vedski
Bankarstvo
Broj strana: 7

Kontni okvir

Skenirano. Kontni, okvir, jednobrazno, knjigovodstvo, klase, karakteristike, raspored, ra?una, ra?un, finansijksko, pogonsko, knjigovodstvo, metoda, ukupnih, tro?kova, tro?kovi, ukupni, neupla?eni, upisani, kapital, zalihe, kratkoro?na, potra?ivanja, plasman, gotovina, dugoro?na, rezervisanja, rashodi, prihodi, otvaranje, zaklju?ak, vanbilansna, evidencija, obra?un, u?inka, u?inak, funkcionalnom, principu, funkcionalni, princip, raspored, klase, kapital, kru?ni, tok, finansijsko, pogonsko, konta, finansijska, slobodna, klasa, pomocni, pogoni, glavni, polufabrikati
Dvojno knjigovodstvo
Broj strana: 6

Monitoring

Skenirano. Monitoring, kreditni, zahtev, komapnija, procena, kreditne, sposobnosti, kreditna, sposobnost, spol, informacije, rejting, rizik, pozicioni, limit, kapital, banka, karakter, kapacitet, kolateral, vrste, substandardni, sumnjivi, zajmovi, gubitak
Kreditna analiza preduzeća
Broj strana: 4

Maks Veber, život i delo

Skripta iz sociologije za srednju skolu i fakultet, Karl Marks, život i delo. Sociologija, pojam sociologije, skripta sociologija, srednja skola, veber, maks veber, racionalizacija, kapitalizam
Sociologija
Broj strana: 3

Sistemi međubankarskih obračuna

. Sistemi, me?ubankarskih, obra?una, me?ubankarski, obra?uni, sistem, neto, bruto, realno, vreme, netting, sistemi, komunikacija, procesiranje, poravnjanje, limit, kolateral, rtgs, fedwire, sic, rix, target, swift, rizik, solventnost, kapital, var, car, rpa, raspolo?ivi, regulatorni
Bankarstvo
Broj strana: 5

Suverenost države i njeni elementi

Prezentacija na temu suverenost drzave i njeni elementi. Drzava, suverenost drzave, elementi drzave, stanovnistvo, granica, teritorija, vlast, suverenitet, zemljisna povrsina, demokratija, autokratija, demokratska vlast, autokratska vlast, robovlasnicka drzava, feudalna drzava, kapitalisticka drzava, socijalisticka drzava, monarhija, republika
Sociologija
Broj strana: 8

Svojinska transformacija banaka

. Svojinska, transformacija, banaka, poslvne, alijanse, zajedni?ka, ulaganja, akvizicija, doma?e, banke, rekapitalizacija, modeli, centralizovan, decentralizovan |
Bankarstvo
Broj strana: 4

Poslovne fiksne investicije

. Poslovne, fiksne, investicije, vrste, preduzeca, preduzece, korist, kriva, zakljucak, trosak, kapital |
Makroekonomija
Broj strana: 6

Finansijski indikatori banaka

. Finansijski, indikatori, banaka, ciljna, funkcija, likvidna, aktiva, ukupna, pasiva, ukupne, obaveze, zajmovi, vrednosni, papiri, akcijski, kapital, rashodi, kamatonosna, kamatna, neto, mar?a, operativni, profit, metodologija, oecd
Bankarstvo
Broj strana: 3

Ortačko, komanditno, DOO, akcionarsko društvo

Skripta obligaciono pravo: ortacko drustvo, komanditno drustvo, drustvo sa ogranicenom odgovornoscu, akcionarsko drustvo. Obligaciono pravo, skripta obligaciono pravo, ortacko drustvo, akcionarsko drustvo, drustvo sa ogranicenom odgovornoscu, doo, komanditno drustvo, ulozi, clanovi drustva, deonicarsko drustvo, kapital, osnivacki kapital, komanditori, komplementari
Obligaciono pravo
Broj strana: 5

Akcionarsko drustvo - seminarski rad

U eseju je definisano akcionarsko drustvo, i kao primer naveden je NIS a.d.. Akcionarsko drustvo, ekonomika preduzeca, seminarski rad, akcionari, akcije, preduzece, kapital |
Ekonomika preduzeća
Broj strana: 5

Organizovanje preduzeća

Seminarski rad iz predmeta Ekonomika preduzeća sa temom Organizovanje preduzeća. Seminarski, organizacija preduzeca, preduze?a, inokosna, dru?tva, lica, dru?tva, kapitala, zadruga, trgova?ko, orta?ko, komanditno, javno, orta?ko, tajno, orta?ko, akcionarska, dru?tva, ograni?ena, odgovornost, skup?tina, upravni, odbor, nadzorni, odbor, direktor
Ekonomika preduzeća
Broj strana: 4

Međunarodna koordinacija

. Me?unarodna, koordinacija, bazelski, sporazum, kapital, stopa |
Bankarstvo
Broj strana: 1

Pojam računovodstva i zadaci

Skenirano. Pojam, ra?unovodstva, ra?unovodstvo, zadaci, upravljanje, preduze?e, bilans, obra?un, tro?kovi, rezltati, planiranje, analiza, nadzor, imovina, preduze?a, aktiva, pasiva, poslovna, neposlovna, sopstveni, pozajmljeni, kapital
Dvojno knjigovodstvo
Broj strana: 5

Prilagodjavanje knjigovodstva i poslovni ciklusi

Skenirana skripta. Prilagodjavanje, knjigovodstva, poslovni, ciklusi, knjigovodstvo, dvojno, obuhvatanje, knjigovodstveno, poslovnih, promena, poslovne, promene, principi, vrednovanja, vrednovanje, sredstava, obaveza, kapitala, kapital, obaveze
Dvojno knjigovodstvo
Broj strana: 4

Obrasci za resavanje zadataka iz matematike

Obrasci za resavanje zadataka iz matematike, funkcije, matematika u ekonomiji, tablica integrala, tablica izvoda, slozeni kamatni racun. Obrasci matematika, matematika, obrasci iz matematike, obrasci iz matematike u ekonomiji, funkcije, funkcija traznje, funkcija ponude, funkcija troskova, funkcija dobiti, procentni racun, slozen kamatni racun, neprekidno kapitalisanje, tabliza izvoda, tablica integrala
Matematika
Broj strana: 2

Kontni okvir po funkcionalnom principu

Skenirana skripta. Kontni, okvir, funkcionalnom, principu, funkcionalni, princip, raspored, klase, racun, kapital, kruzni, tok, finansijsko, pogonsko, knjigovodstvo, konta, finansijska, nrashodi, rashodi, troskovi, slobodna, klasa, pomocni, pogoni, glavni, polufabrikati
Dvojno knjigovodstvo
Broj strana: 1

Pozajmljeni kapital, Dugorocni i kratkorocni krediti, Emitov

. Pozajmljeni, kapital, dugorocni, kratkorocni, krediti, emitovanje, obveznica |
Racunovodstvo
Broj strana: 2

Modeli ulaganja

Finansijska matematika, modeli ulaganja, objasnjenje kroz primer. Matematika, modeli ulaganja, kamatna stopa, kapital, kamata, zbir kamata, vreme, primer iz matematike, obracunski period |
Matematika
Broj strana: 3

Primarno i sekundarno tržište

. Primarno, sekundarno, tr?i?te, visina, kapitalizacije, obim, prometa, promet, registrovane, fitme, obim, model |
Bankarstvo
Broj strana: 1

Pribavljanje sredstava preduzeca

. Pribavljanje, sredstava, preduzeca, sredstva, sopstveni, kapital, formiranje, promene, inoksna, preduzeca, drustva, lica, kapitala |
Racunovodstvo
Broj strana: 4

Uticaj ekonomskih promena na imovinu preduzeća

Skenirana skripta. Uticaj, ekonomskih, promena, imovinu, preduze?a, ekonomske, promene, imovina, poslovne, aktiva, pasiva, tipovi, sopstveni, kapital, bilans, uspeh, uspeha |
Dvojno knjigovodstvo
Broj strana: 4

Prilagodjavanje knjigovodstva i poslovni bilans

. Prilagodjavanje, knjigovodstva, poslovni, bilans, sistem, dvojnog, dvojno, knjigovodstvo, poslvne, promene, princip, vrednovanje, sredtva, kapital, obaveza |
Racunovodstvo
Broj strana: 2

Obrasci za resavanje zadataka iz matematike u ekonomiji

Obrasci za resavanje zadataka iz matematike u ekonomiji, menice, amortizacija, osiguranje. Obrasci matematika, obrasci za resavanje zadataka iz matematike, menice, arbitraza menica, komercijalni eskont, racionalni eskont, amortizacija kredita, osiguranje zivota, osiguranje kapitala, mesovito osiguranje kapitala
Matematika
Broj strana: 2

Povezivanje privrednih društava, promena pravne forme

Skripta obligaciono pravo: povezivanje privrednih drustava, statusne promene privrednih drustava, promena pravne forme privrednih drustava. Obligaciono pravo, obligaciono pravo skripta, privredna drustva, statusne promene privrednih drustava, povezivanje privrednih drustava, pravne forme, promene pravnih formi privrednih drustava, kapital, osnivacki kapital, ugovor, spajanje pripajanje
Obligaciono pravo
Broj strana: 2

Novi vek

Velika naucna i geografska otkrica, kapitalizam i manufaktura. Pojam, trajanje, primeri, naucna otkrica, geografska otkrica, novi vek, kapitalizam, manufaktura |
Istorija
Broj strana: 3

Transformacioni procesi u preduzeću

Skenirana skripta. Transformacioni, procesi, preduze?u, preduze?e, poslovni, vlasni?ki, privatizacija, modeli, vau?erski, model, insajderski, prodaja, kapitala, kapital, aukcija, tender, prenos
Ekonomika preduzeća
Broj strana: 2

Finansijsko posredovanje

. Finansijsko, posredovanje, potro?nje, ravnote?ne, suficitarne, deficitarne, direktan, prenos, tr?i?te, novac, kapital, hov, vlasnici, akcije, obi?ne, prioritetne, obveznice, korporativne, posredan, indirektan, kreditne, institucije, banke, investitori
Bankarstvo
Broj strana: 2

Slozeni kamatni racun

Finansijska matematika, slozeni kamatni racun, ucenje kroz primer. Matematika, slozeni kamatni racun, kamatna stopa, kapital, kamata, interes, vreme, primer iz matematike, broj obracunskih perioda, broj kapitalisanja u toku jedne godine
Matematika
Broj strana: 2


"kapital" pronađeni su rezultati pretrage 45