Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

kriminologija

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"kriminologija" pronađeni su rezultati pretrage 83

[1] [1]


Maloletnička delikvencija skripta

САДРЖАЈ

*МАЛОЛЕТНИЧКО ПРЕСТУПНИШТВО 9
1. Однос адолесценције и делинквенције 9
2. Ментални поремећаји код малолетних делинквената 10
3. Развојне путање делинквенције 10
4. Личност делинквената 11
5. Интервенције 12
6. Закључна разматрања 13
*Основни упоредноправни модели поступка према малолетницима 14
1. Основна кривичнопроцесна начела у општем смислу 15
2. Дејство општих кривичнопроцесних начела у поступку према малолетницима и одступања од општих процесних принципа 18
3. Начело опортунитета кривичног гоњења у поступку према малолетницима 18
4. Одређена одступања од начела акузаторности и начела легалитета официјалног кривичног гоњења у поступку према малолетницима 22
5. Посебна начела поступка према малолетницима 24
6. Начело процесне протективности у односу на малолетника 24
7. Начело функционалног спајања припремног поступка и фазе суђења 25
8. Начело терминолошке повлашћености малолетника 25
10.Начело хитности кривичног поступка 26
11.Начело повишене процесне дискреције 26
12. Начело специјализованости службених актера поступка према малолетницима 27
13. Закључна разматрања 28
*ТЕОРИЈЕ МАЛОЛЕТНИЧКОГ ПРЕСТУПНИШТВА 29
1. СОЦИОЛОШКЕ ТЕОРИЈЕ 29
1.1. Теорија пренапрегнутости или аномије 30
1.2. Теорија културне девијације 31
1.2.1. Субкултурни приступи 31
1.2.2. Теорија диференцијалне асоцијације 32
1.3. Теорија социјалне контроле 33
1.4. Перспектива етикетирања или секундарне девијације 35
1.5. Теорија моћи и контроле 36
2. БИОЛОШКЕ ТЕОРИЈЕ 37
2.1. Ломброзова теорија 37
2.2. Теорија Ханса Ајзенка 37
2.3. Биосоцијална теорија 37
3.ПСИХОЛОШКЕ ТЕОРИЈЕ МАЛОЛЕТНИЧКОГ ПРЕСТУПНИШТВА 38
ИНДИВИДУАЛНИ ПРИСТУП 39
3.1.Психоаналитичка теорија 39
3.2. Когнитивна теорија 39
3.2.1 Почеци утицаја когнитивне психологије у криминологији 39
3.2.2 Теорија ограничене рационалности тј. теорија одлучивања 40
3.2.3 Социјално информационо процесирење 41
3.3. Теорија социјалног учења 43
4.ДИЈАДНИ ОДНОСИ 44
4.1. Модел стадијума социјалне интеракције 44
4.1.1. Прва фаза: основни тренинг 45
4.1.2. Друга фаза: реакција социјалног окружења 47
4.1.3. Трећа фаза: девијантни вршњаци и учење антисоцијалних вештина 48
4.1.4. Четврта фаза: каријера антисоцијалног одраслог 49
5.СИСТЕМСКИ ПРИСТУП 50
5.1. Системски породични приступ 51
5.2. Структурална породична терапија 52
5.3. Функционална породична терапија 54
5.4.Теорија социјалне екологије 55
5.5. Мултисистемска терапија 56
5.6. Ферингтонова интегративна теорија 57
6.ЗАКЉУЧАНО РАЗМАТРАЊЕ 58
*МАЛОЛЕТНИЧКИ КРИМИНАЛИТЕТ 59
1.КАРАКТЕРИСТИКЕ МАЛОЛЕТНИЧКОГ КРИМИНАЛИТЕТА 60
2.НЕКА БИТНА ОБЕЛЕЖЈА МАЛОЛЕТНИЧКОГ КРИМИНАЛИТЕТА 65
2.1.Насиље (агресивност и вандализам, према имовини и жртви) 65
2.2.Колективност 65
2.3.Рецидивизам 66
2.4.Непознати малолетни делинквенти 67
2.5.Криминална каријера 68
3.ОБЛИЦИ МАЛОЛЕТНИЧКОГ ПРЕСТУПНИШТВА 68
3.1.Деликти сиромашних малолетника 69
3.2.Деликти младих из богатијих слојева друштва 69
3.3.Урбани малолетнички криминалитет 70
3.4.Деликти младих и демографија 71
3.5.Модернизација и криминалитет младих 71
*ОБЕЛЕЖЈА КРИМИНАЛИТЕТА МАЛОЛЕТНИКА 72
1. Актуелност стања 73
2. Карактеристике кривичноправне реакције 74
3. Узроци и последице малолетничког преступништва 74
4. Закључно разматрање 77
*ПСИХОФИЗИЧКЕ ОСОБИНЕ И СОЦИЈАЛНИ ПОЛОЖАЈ ДЕЦЕ И МАЛОЛЕТНИКА 78
1.ПСИХОФИЗИЧКЕ ОСОБИНЕ ДЕЦЕ И МАЛОЛЕТНИКА 79
2.ПСИХОФИЗИЧКЕ ОСОБИНЕ ДЕЦЕ И МАЛОЛЕТНИКА 86
2.1.НАСЛЕЂЕ 86
2.2. ТЕЛЕСНА ГРАЂА 88
2.3.ПОЛ 89
2.4. СТАРОСНО ДОБА 90
2.5. РАСА 91
2.6.ОРГАНСКИ НЕДОСТАЦИ И БОЛЕСТИ 91
2.7. ЛИЧНОСТ 92
2.8. ИНТЕЛЕГЕНЦИЈА 95
2.9.КАРАКТЕР 96
2.10. ЕМОЦИОНАЛНОСТ 98
*УТИЦАЈ СРЕДИНЕ НА МАЛОЛЕТНИКА 100
1.Физичка средина 101
2.Породична средина 102
3. Школска средина 105
4. Средина дружења (улица, вршњаци) 107
5.Девијације разоноде 110
6.Штампа и литература 110
7.Посећивање кинематографа 111
8.Нагла индустрилизација и урбанизација 114
9.Усвајање кодекса друштвених вредности 115
*ПОРОДИЧНИ ФАКТОРИ РИЗИКА У ОДНОСУ НА МАЛОЛЕТНИКЕ 117
1.ПОРОДИЧНИ ФАКТОР РИЗИКА КОЈИ ПРОМОВИШЕ АНТИСОЦИЈАЛНО ПОНАШАЊЕ 118
2.Недостатак позитивних афективних односа родитеља према детету 118
2.1. Рано детињство 118
2.2. Утуцај темпераменталних карактеристика деце на понашање родитеља 119
2.3. Касније детињство и адолесценција 120
3.Недовољна осетљивост и респонсивност родитеља 120
3.1.Рано детињиство 121
3.2.Адолесценција 121
4. Неадекватно препознавање девијантног понашања 122
5. Неадекватно кажњавање девијантног понашања 123
6. Моделовање родитељским агресивним и антисоцијалним понашањем 123
7. Поткрепљујућа реакција родитеља на антисоцијално понашање 123
8. Неадекватна супервизија 124
9. Снага негативних породичних утицаја 124
10.НЕДОСТАТАК ПОЗИТИВНИХ ПОРОДИЧНИХ 125
УТИЦАЈА 125
11. Недостатак стимулисања просоцијаиног понашања и социјалног решавања проблема 126
11.1. Недостатак вештина код родитеља 126
11.2. Недостатакстимулисања просоцијалноа понашања детета 126
12. Онемогућавање аутономије и индивидуације 127
*ИНДИВИДУАЛНИ ФАКТОРИ РИЗИКА У ОДНОСУ НА МАЛОЛЕТНИКЕ 129
1.БИОЛОШКИ МЕДИЈАТОРИ 129
1.1.МУШКИ ПОЛ 130
1.2.УЗРАСТ 130
1.3.СМАЊЕНЕ ВЕРБАЛНЕ СПОСОБНОСТИ 132
1.4.ХИПЕРАКТИВНОСТ 133
1.5.СМАЊЕНА САМОКОНТРОЛА 134
1.6.АГРЕСИВНОСТ 134
2.ПРОБЛЕМИ АДЕКВАТНОГ РАЗУМЕВАЊА СИТУАЦИЈЕ 135
2.1.НЕАДЕКВАТНЕ СТРАТЕГИЈЕ ПРЕВАЗИЛАЖЕЊА ПРОБЛЕМА И НИСКА СОЦИЈАЛНА КОМПЕТЕНЦИЈА 136
2.2.СНИЖЕНО САМОПОШТОВАЊЕ 138
3.ОСТАЛИ УТИЦАЈИ 139
*ЕТИОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ МАЛОЛЕТНИЦА 139
1.Социјално-економски фактори 140
1.1.Материјално-економски положај породице 140
1.2.Материјално стање 143
1.3.Услови становања 144
1.4.Школска спрема родитеља 144
1.5.Положај у занимању родитеља и запосленост 145
1.6.Породица малолетних преступница 145
1.7.Структура целовитост породице 146
1.8.Број деце у породици 149
1.9.Породични односи 150
1.10.Односи између родитеља 150
1.11.Односи између родитеља и деце 152
1.12.Васпитање у породици и физичко кажњавање малолетница 154
1.12.1.Физичко кажњавање 154
1.13.Социјално-паталошке појаве у породици 155
1.14.Физичко и психичко здравље родитеља 157
1.15.Утицај школе и образовања на криминалитет малолетница 158
1.16.Утицај осталих социогених фактора на криминалитет малолетница 160
1.16.1.Средства масовне комуникације 160
1.16.2.Коришћење слободног времена 161
1.16.3.Утицај улице, суседства и дружења 161
1.17.СУБЈЕКТИВНИ (ЕНДОГЕНИ) ФАКТОРИ 162
1.17.1.Појам и значај адолесценције (пубертета) за изучавање криминалитета малолетница 162
1.17.2.Телесни развој малолетница и физичко здравље 165
1.17.3.Психолошки развој, психички процеси и основне карактеристике личности малолетних преступница 167
2.ФЕНОМЕНОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КРИМИНАЛИТЕТА МАЛОЛЕТНИЦА 173
2.1.Обим, динамика и структура криминалитета малолетница 173
2.2.Узраст малолетница у време извршења кривичних дела 176
2.3.Средства, начини, место и време извршења кривичних дела 177
2.4.Стицај, саучесништво и рецидивизам малолетница 182
*НАСИЉЕ НАВИЈАЧКИХ ГРУПА У СРБИЈИ И КРИМИНАЛИТЕТ МАЛОЛЕТНИКА 183
1.МАЛОЛЕТНИЦИ И НАСИЉЕ НАВИЈАЧКИХ ГРУПА 183
2.ОДГОВОРНОСТ МЕДИЈА 185
3.ДРУШТВЕНА РЕАКЦИЈА НА НАСИЉЕ НАВИЈАЧА 186
*ПРЕВЕНЦИЈА МАЛОЛЕТНИЧКОГ ПРЕСТУПНИШТВА 187
1.ПРЕВЕНЦИЈА НА ОПШТЕ-ДРУШТВЕНОМ ПЛАНУ 188
2.ПРЕВЕНЦИЈА НА НИВОУ ЕКОНОМСКОГ СИСТЕМА 189
3.ПОСЕБНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ ЗА ПРЕВЕНТИВУ 189
4.ЦЕНТРИ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 191
5.ЦЕЛОДНЕВНА НАСТАВА 193
6.ДОМОВИ УЧЕНИКА 194
7.УЛОГА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 194
8.ПОРОДИЦА 194
*ПРЕВЕНЦИЈА КРИМИНАЛИТЕТА КОД МАЛОЛЕТНИКА 195
1.Појам и основне карактеристике преступништва 195
(девијанти, делинквенти и криминалци) 195
2.Формална и неформална социјална контрола 197
3.Превенција преступништва као облик социјалне контроле 199
4.Врсте и типови превенција 200
4.1.Превенција усмерена на преступнике 201
4.2.Ситуациона превенција 202
4.3.Превенција усмерена на жртве 203
*ПОЛОЖАЈ МАЛОЛЕТНИКА У НОВОМ КРИВИЧНОМ ПРАВУ 204
1.ПОЈАМ МАЛОЛЕТИЧКОГ КРИВИЧНОГ ПРАВА 204
2.СИСТЕМ МАЛОЛЕТНИЧКОГ КРИВИЧНОГ ПРАВА 205
3.ИЗВОРИ МАЛОЛЕТНИЧКОГ КРИВИЧНОГ ПРАВА 205
4.КАРАКТЕРИСТИКЕ МАТЕРИЈАЛНОГ КРИВИЧНОГ ПРАВА 206
5.КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОЦЕСНОГ КРИВИЧНОГ ПРАВА 208
6.УТИЦАЈ МЕЂУНАРОДНИХ ПРАВНИХ АКАТА НА ДОМАЋЕ МАЛОЛЕТНИЧКО КРИВИЧНО ПРАВО 210
7.ПОЈАМ И ВРСТЕ МАЛОЛЕТНИХ УЧИНИЛАЦА КРИВИЧНИХ ДЕЛА 211
8. ВАСПИТНИ НАЛОЗИ 212
9.ЗАКЉУЧНО РАЗМАТРАЊЕ 214

. Maloletnicka delikvencija, skripta maloletnicka delikvencija, kriminologija, skripta kriminologija, nasilje, kriminalitet, recidivizam, kolektivnost, hiperaktivnost
Kriminologija
Broj strana: 215

Teorije u kriminologiji

Skripta kriminologija, Teorije u kriminologiji. Kriminologija, skripta kriminologija, kriminalisticka akademija, triangulacija, kriminalisticko policijska akademija, teorije u kriminologiji, krivicno pravne teorije, kriminoloske teorije, kriminalno politicke teorije
Kriminologija
Broj strana: 2

FENOMENOLOGIJA NA KRIMINALITETOT

Napomena: rad je pisan na makedonskom jeziku. Seminarski, rad, kriminologija, kriminalitet, detektivi, bezbednost |
Bezbednost
Broj strana: 12

Zločin i osnovni pojmovi kriminologije

Skripta kriminologija: osnovni pojmovi kriminologije, zlocin, interesovanje za zlocin, znacaj naucnog proucavanja zlocina, definicije kriminologije, bitne crte kriminologije kao nauke, zlocin i devijatnost, podela kriminoloskih metoda, istorijske, komparativne i studije predvidjanja. Kriminologija, skripta kriminologija, kriminalitet, zlocin, osnovni pojmovi kriminologije, interesovanje za zlocin, znacaj naucnog proucavanja zlocina, definicije kriminologije, kriminologija kao nauka, devijatnost, zlocin i devijatnost, podela kriminoloskog metoda, kriminoloski metod, zlocin kao socijalni proces, zlocin i zakon, zlocin i greh, zlocin kao bolest, multidisciplinarnost, kriminalizacija, prestupnik, kriminalac, delikvencija, kriminalni fenomen
Kriminologija
Broj strana: 7

Osnovni pojmovi u kriminologiji

Skripta kriminologija, Osnovni pojmovi u kriminologiji. Kriminologija, skripta kriminologija, kriminalisticka akademija, kriminalisticko policijska akademija, zlocin, zlocinac, kriminalitet, kriminalni fenomen, delikvencija, socijalna devijacija, prekrsaji, maloletnicka delikvencija
Kriminologija
Broj strana: 3

Podela kriminoloških metoda

Skripta kriminologija, Podela kriminoloških metoda. Kriminologija, skripta kriminologija, kriminalisticka akademija, kriminoloski metod, kriminalisticko policijska akademija, podela kriminoloskih metoda, kvantitativna podela, kvalitativna podela, statisticki metod, studije predvidjanja
Kriminologija
Broj strana: 3

Relacija kriminologija - viktimologija,

Skripta kriminologija, Viktimologija, kriminologija. Kriminologija, skripta kriminologija, kriminalisticka akademija, kriminalisticko policijska akademija, viktimologija, istrazivac drustvenog zla, primenjena kriminologija
Kriminologija
Broj strana: 2

Klasična orjentacija u kriminologiji

Skripta iz kriminologije, Klasična orjentacija u kriminologiji, predstavnici, osnovna učenja, kritike i savremeni neoklasicizam, desni realizam, antropoloska, italijanska skola. Kriminologija, skripta, skripta kriminologija, klasicna orjentacija, savremeni neoklasicizam, desni realizam, neoklasicizam, zlocin, klasicna skola, antropoloska skola, italijanska skola
Kriminologija
Broj strana: 3

Policija i sudovi lekcija iz kriminologije

Skripta kriminologija: policija i sudovi, policija, strategija policijskog delovanja, teskoce i problemi u obavljanju policijske delatnosti, osnovne zamerke rada policijskih organa i sudovi i izricanje krivicnih sankcija. Kriminologija, skripta kriminologija, policija, sudovi, strategija policijskog delovanja, teskoce problemi u obavljanju policijske delatnosti, izricanje krivicnih sankcija, zamerke delovanja sudova, strategija resavanja problema, situaciona prevencija kriminaliteta
Kriminologija
Broj strana: 4

Prognoziranje kriminaliteta

Skripta kriminologija: prognoza kriminaliteta, tipologija dela i ucinioca, nasilnicki kriminalitet, pojam i podela, imovinski kriminalitet, kriminalitet belog okovratnika, kriminalitet korporacija. Kriminologija, skripta kriminologija, kriminalitet, prognoza kriminaliteta, tipologija dela ucinioca, nasilnicki kriminalitet, kriminalitet belog okovratnika, kriminalitet korporacija, kriminalitet poziva, ubistva, nanosenje teskih telesnih povreda, silovanja
Kriminologija
Broj strana: 3

Saobracajna delikvencija - seminarski rad

. Saobracaj, saobracajni kriminalitet |
Kriminologija
Broj strana: 12

Kriminologija i posebne kriminološke discipline

Skripta kriminologija, kriminologija i posebne kriminološke discipline, krivično pravo i kriminalna politika. Kriminologija, skripta kriminologija, kriminalisticka akademija, kriminalisticko policijska akademija, krivicno pravo, kriminalna politika, kriminoloske discipline, kriminalna antropologija, kriminalna psihologija, kriminalna psihopatologija, kriminalna biologija, kriminalna sociologija
Kriminologija
Broj strana: 3

Metoda prognoziranja kriminologije i triangulacija

Skripta kriminologija, Mettoda prognoziranja kriminologije i triangulacija. Kriminologija, skripta kriminologija, kriminalisticka akademija, triangulacija, kriminalisticko policijska akademija, prognoziranje kriminologije, prognoziranje kriminaliteta, kratkorocno prognoziranje kriminaliteta, dugorocno prognoziranje kriminaliteta
Kriminologija
Broj strana: 2

Metod i predmet istraživanja kriminologije

Skripta kriminologija, Metod i predmet istraživanja kriminologije. Kriminologija, skripta kriminologija, kriminalisticka akademija, kriminalisticko policijska akademija, metod kriminologije, predmet istrazivanja kriminologije, teorijsko definisanje kriminologije, radno definisanje kriminologije
Kriminologija
Broj strana: 1

Statistička evidencija kriminaliteta

Skripta kriminologija, Statistička evidencija kriminaliteta. Kriminologija, skripta kriminologija, kriminalisticka akademija, kriminalisticko policijska akademija, kriminalitet, statisticka evidencija kriminaliteta, prikupljanje podataka o kriminalitetu, trendovi kriminaliteta, casovnik zlocina, kvota osudjenih lica
Kriminologija
Broj strana: 4

Klinicki metod, prognoza kriminalnog ponasanja

Skripta iz kriminologije, Klinicki metod, prognoza kriminalnog ponasanja, anamnesticki metod, posmatranje sa ucestvovanjem, longituditalna ispitivanja. Kriminologija, skripta kriminologija, kriminalno ponasanje, prognoza kriminalnog ponasanja, longituditalna ispitivanja, posmatranje s ucestvovanjem, eksperiment, kontrolisani eksperiment, uzorak, stratifikovani uzorak
Kriminologija
Broj strana: 3

Obligaciono pravo

. Jemstvo, ugovorna kazna, kreditni nalog, solidni obligacioni odnos, podeljeni obligacioni odnos, ugovori, treca lica, zastupnistvo, kognitor, obicne obligacije, alternativne obligacije, dare, facere, praestare, prestacija, obligaciono pravo, pravni fakultet, rimsko pravo
Kriminologija
Broj strana: 5

Shvatanje kriminologije,predmeta i definisanje kriminologije

Skripta kriminologija, Shvatanje kriminologije i njenog predmeta i definisanje kriminologije. Kriminologija, skripta kriminologija, kriminalisticka akademija, kriminalisticko policijska akademija, predmet kriminologije, definisanje kriminologije, shvatanje kriminologije, etioloska ravan posmatranja kriminologije
Kriminologija
Broj strana: 3

Zločin kao predmet kriminologije i zločin i devijantnost

Skripta kriminologija, Zločin kao predmet kriminologije i zločin i devijantnost. Kriminologija, skripta kriminologija, kriminalisticka akademija, kriminalisticko policijska akademija, kriminalitet, predmet kriminologije, devijantnost, zlocin, zlocinac, zlocin kao predmet kriminologije
Kriminologija
Broj strana: 2

Kritika statističke evidencije i primena u kriminologiji

Skripta kriminologija, Kritika statističke evidencije i primena statistike u kriminologiji. Kriminologija, skripta kriminologija, kriminalisticka akademija, kriminalisticko policijska akademija, statisticka evidencija kriminaliteta, statistika, primena statistike u kriminologiji, legalisticko glediste, realisticko glediste
Kriminologija
Broj strana: 3

Klinički metod, prognoza kriminalnog ponašanja

Skripta kriminologija, Klinički metod, prognoza kriminalnog ponašanja. Kriminologija, skripta kriminologija, kriminalisticka akademija, kriminalisticko policijska akademija, klinicki metod, kriminalno ponasanje, prognoza kriminalnog ponasanja, klinicko ispitivanje, primena terapije
Kriminologija
Broj strana: 1

Krivične sankcije i uprava za njihovo izvršenje

Skripta penologija, kriminologija: krivicne sankcije, pojam, vrste i osnovne karakteristike, pravni okvir i osnovni principi izvrsenja krivicnih sankcija, medjunarodni standardi u izvrsenju krivicnih sankcija, uprava za izvrsenje krivicnih sankcija . Penologija, skripta penologija, kriminologija, skripta kriminologija, krivicne sankcije, pojam vrste karakteristike krivicnih sankcija, osnovni principi izvrsenja krivicnih sankcija, uprava za izvrsenje-krivicnih sankcija, vrste zavoda po stepenu obezbedjenja, pravni okvir
Penologija
Broj strana: 5

Ispitivanje kriminaliteta kao društvenog fenomena

Skripta kriminologija, Ispitivanje kriminaliteta kao društvenog fenomena. Kriminologija, skripta kriminologija, kriminalisticka akademija, kriminalisticko policijska akademija, kriminalitet, ispitivanje kriminaliteta, kriminalitet kao drustveni fenomen, uzorak, metod srednjeg obima, slucajan uzorak
Kriminologija
Broj strana: 2

Vaspitni nalozi, vaspitne mere, popravni dom

Skripta penologija, kriminologija: vaspitni nalozi, osnovne karakteristike vaspitnih mera, izvrsenje mera upozorenja, izvrsenje vaspitnih mera pojacanog nadzora, upucivanje u vaspitnu ustanovu, upucivanje u vaspitni popravni dom. Penologija, skripta penologija, kriminologija, vaspitne mere, vaspitni nalozi, osnovne karakteristike vaspitnih mera, izvrsenje vaspitnih mera, vaspitna ustanova, popravni dom, izvrsenje vaspitnih mera pojacanog nadzora, upucivanje u posebnu ustanovu na lecenje, zavodske vaspitne mere
Penologija
Broj strana: 5

Kriminalitet u svete, drzave sa visokom stopom kriminaliteta

Skripta kriminologija, kriminalitet u svetu, drzave sa visokom stopom kriminaliteta, kriminalitet maloletnih lica u Srbiji, kriminalitet punoletnih lica u Srbiji. Kriminologija, skripta kriminologija, kriminalitet u svetu, drzave sa visokom stopom kriminaliteta, kriminalitet maloletnih lica, kriminalitet punletnih lica, podaci o kriminalitetu
Kriminologija
Broj strana: 3

Javno objavljivanje presude

Skripta penologija, kriminologija: javno objavljivanje presude, izvrsenje pritvora, oduzimanje imovinske koristi, krivicne sankcije i mere koje se izricu maloletnicima. Penologija, skripta penologija, kriminologija, zatvor, zatvorska kazna, pritvor, javno objavljivanje presude, izvrsenje pritvora, oduzimanje imovinske koristi, krivicne sankcije, sankcije mere koje se izricu maloletnicima, sankcije za maloletnike
Penologija
Broj strana: 4

Organizovani politicki i saobracajni kriminalitet

Skripra iz kriminologije: kriminalitet belog okovratnika i kriminalitet korporacija, organizvani kriminalitet, politicki kriminalitet, saobracajni kriminalitet. Kriminologija, skripta kriminologija, kriminalitet belog okovratnika, kriminalitet korporacija, organizovani kriminalitet, politicki kriminalitet, saobracajni kriminalitet, korupcija, kompjuterski kriminal
Kriminologija
Broj strana: 3

Pristup problemu uzročnosti kriminaliteta i činioci

Skripta kriminologija: pristup problemu uzrocnosti kriminaliteta i cinioci ponasanja, etoloska dimenzija kriminalne pojave, spoljni, ambijentalni cinioci kriminalnog ponasanja, unutrasnji, individualni cinioci kriminalnog ponasanja, viktimoloska dimenzija kriminalne pojave. Kriminologija, skripta kriminologija, kriminalno ponasanje, cinioci kriminalnog ponasanja, spoljni cinioci kriminalnog ponasanja, individualni cinioci kriminalnog ponasanja, uzrocnost kriminaliteta, pristup problemu uzrocnosti kriminaliteta, viktimoloska dimenzija kriminalne pojave
Kriminologija
Broj strana: 3

Naučno interesovanje za zločin

Skripta kriminologija, Naučno interesovanje za zločin. Kriminologija, skripta kriminologija, kriminalisticka akademija, kriminalisticko policijska akademija, zlocin, zlocinac, kriminalisticka akademija, kriminalisticko policijska akademija, emocionalno interesovanje, socijalna patologija
Kriminologija
Broj strana: 2

Teorija o ucenju i druge teorije

Skripta kriminologija: skola drustvene sredine, teorija o ucenju, teorija istorijskog materijalizma i ticaj na kriminalitet, rane americke socioloske teorije, ekoloska teorija, teorija kulturnog konflikta i raskoraka, teorija drustvenog pritiska.... Kriminologija, skripta kriminologija, kriminalitet, skola drustvene sredine, teorija ucenja, teorija istorijskog materijalizma, teorija drustvenog pritiska, teorija kulturnog konflikta raskoraka, americke socioloske teorije, nova drustvena odbrana, teorija etiketiranja, interakcionizam, radikalna kriminologija, feministicki pristup u kriminologiji
Kriminologija
Broj strana: 6

Kazna zatvora, rasporedjivanje osudjenih i odlaganje kazne

Skripta penologija, kriminologija: kazna zatvora, rasporedjivanje osudjenih i odlaganje kazne, stupanje osudjenih u zavod i rasporeddjivanje unutar zavoda, . Penologija, skripta penologija, kriminologija, skripta kriminologija, zatvor, osudjenik, kazna zatvora, rasporedjivanje osudjenih, odlaganje kazne, stupanje osudjenih u zavod, rasporedjivanje osudjenih unutar zavoda, zatvor, medicinski razlozi odlaganje izvrsenja kazne
Penologija
Broj strana: 5

Obavezno psihijatrijsko lečenje

Skripta penologija, kriminologija: obavezno psihijatrijsko lecenje i cuvanje u zdravstvenoj ustanovi, obavezno psihijatrijsko lecenje na slobodi, obavezno lecenje narkomana, obavezno lecenje alkoholicara, zabrana vrsenja poziva, delatnosti ili duznosti, zabrana upravljanja motornim vozilom, oduzimanje predmeta, proterivanje stranaca iz zemlje. Penologija, skripta penologija, kriminologija, skripta kriminologija, psihijatrijsko lecenje, obavezno psihijatrijsko lecenje, psihijatrijska ustanova, obavezno lecenje narkomana, obavezno lecenje alkoholicara, zabrana vrsenja poziva, zabrana upravljanja mornim vozilima, oduzimanje predmeta, proterivanje stranaca iz zemlje
Penologija
Broj strana: 3

Rad osudjenih lica i prava na osnovu rada

Skripta penologija, kriminologija: Rad osudjenih lica i prava na osnovu rada, zdravstvena zastita osudjenih lica i prava osudjene zene koja ima dete, obrazovanje osudjenih lica i verska prava, . Penologija, skripta penologija, kriminologija, zatvor, osudjena lica, osudjenici, rad osudjenih lica, zdravstvena zastita osudjenih lica, obrazovanje osudjenih lica, verska prava osudjenih lica, prava osudjene zene koja ima dete
Penologija
Broj strana: 3

Održavanje reda i bezbednosti tokom izdržavanja kazne

Skripta penologija, kriminologija: Održavanje reda i bezbednosti tokom izdržavanja kazne, disciplinska i materijalna odgovornost osuđenih lica. Penologija, skripta penologija, kriminologija, red bezbednost, izdrzavanje kazne, kazna, zatvor, disciplinska materijalna odgovornost osudjenih lica, obaveze osudjenih, princip zakonistosti neophodnosti primene mera
Penologija
Broj strana: 2

Zatvorske kazne i izvršenje

Skripta penologija, kriminologija: nastanak kazne i penitensijarnih ustanova, stanje u prvim zatvorima i njihovi reformatori, sistemi celijskog osamljenja u izvrsenju zatvorske kazne, kombinovani, progresni sistemi izvrsenja kazne, moderni sistem izvrsenja kazne. Penologija, skripta penologija, kriminologija, nastanak kazne, penitensijarne ustanove, stanje u prvim zatvorima, reformatori zatvora, celijsko osamljenje, kombinovani sistem izvrsenja kazne, progresni sistem izvrsenja kazne, moderni sistem izvrsenja kazne, zatvor, celija, osudjenik
Penologija
Broj strana: 4

Automat heckler i koch 9mm, MP5 A3

. Automat heckler koch 9mm, mp5 a3, heckler, automat, pistolj, puska, automatsko oruzje, kriminologija, naoruzanje |
Naoružanje
Broj strana: 3

Statisticke evidencije kriminaliteta, statisticki metod

Skripta kriminologija: primena statistickog metoda, statisticke evidencije kriminaliteta, tamna brojka kriminaliteta, metodi za otkrivanje tamne brojke kriminaliteta, triangulacija metoda i teorije. Kriminologija, skripta kriminologija, statisticki metod, statisticke evidencije kriminaliteta, tamna brojka kriminaliteta, metod za otkrivanje tamne brojke kriminaliteta, triangulacija metoda teorije, pregled zrtava kriminaliteta
Kriminologija
Broj strana: 3

Položaj, smeštaj, ishrana osuđenih

Skripta penologija, kriminologija: polozaj osudjenih lica i prava osudjenih lica, smestaj, ishrana i odevanje osudjenih lica, dopisivanje, telefonski razgovori, posete osudjenih lica, . Penologija, skripta penologija, kriminologija, osudjenici, osudjena lica, polozaj osudjenih lica, smesta ishrana odevanje osudjenih lica, posete osudjenih lica, telefonski razgovori osudjenih lica, dopisivanje osudjenih lica, prava osudjenih lica
Penologija
Broj strana: 3

Izvršenje novčane kazne

Skripta penologija, kriminologija: izvrsenje novcane kazne, izvrsenje kazne rada u javnom interesu, izvrsenje kazne oduzimanja vozacke dozvole. Penologija, kriminologija, skripta penologija, zatvor, zatvorska kazna, izvrsenje zatvorske kazne, izvrsenje kazne rada, kazna rada javni interes, oduzimanje vozacke dozvole, izvrsenje kazne oduzimanja vozacke dozvole
Penologija
Broj strana: 2

Longitudalno ispitivanje i eksperiment

Skripta kriminologija, Longitudalno ispitivanje i eksperiment. Kriminologija, skripta kriminologija, kriminalisticka akademija, kriminalisticko policijska akademija, longitudalno ispitivanje, eksperiment, prospektivne studije, retrospektivne studije, kriminolozi, kriminalno ponasanje
Kriminologija
Broj strana: 3

Pojam, predmet i zadaci prekršajnog prava

. Prekrsajno pravo, skripta prekrsajno pravo, kriminologija, pravo, kriminalisticko policijska akademija, pojam prekrsajnog prava, predmet prekrsajnog prava, zadaci prekrsajnog prava |
Prekršajno pravo
Broj strana: 2

Maloletnički zatvor i pomoć posle izvršenja vaspitne mere

Skripta penologija, kriminologija: maloletnicki zatvor i pomoc posle izvrsenja vaspitne mere i maloletnickog zatvora, izvrsenje mera bezbednosti izrecenih maloletnicima. Penologija, skripta penologija, kriminologija, skripta kriminologija, maloletnicki zatvor, izvrsenje vaspitne mere, izvrsenje mera bezbednosti izrecenih maloletnicima, pomoc posle izvrsenja vaspitne mere, stariji maloletnik
Penologija
Broj strana: 2

Tačnost pogađanja, verovatnoće pogađanja

. Pogadjanje, meta, tacnost pogadjanja, naoruzanje, kriminologija, verovatnoce pogadjanja, proracun mete |
Naoružanje
Broj strana: 1

Uslovna osuda i sudska opomena

Skripta penologija, kriminologija: uslovna osuda, uslovna osuda sa zastitnim nadzorom, sudska opomena. Penologija, skripta penologija, kriminologija, osuda, uslovna osuda, uslovna kazna, uslovna osuda sa zastitnim nadzorom, sudska opomena, duznosti osudjenog, duznosti poverenika, krivicno delo
Penologija
Broj strana: 2

Odnos prekršajnog prava prema drugim granama prava

. Prekrsajno pravo, skripta prekrsajno pravo, kriminologija, pravo, kriminalisticko policijska akademija, odnos prekrsajnog prava prema drugim naukama, pravne nauke |
Prekršajno pravo
Broj strana: 2

Reakcija društva na zločin i sankcije

Skripta kriminologija: reakcija drustva na zlocin i sankcije, vidovi reakcije drustva na zlocin, formalna socijalna kontrola, novi trendovi u kontroli kriminaliteta. Kriminologija, skripta kriminologija, kriminalitet, zlocin, sankcija, reakcije drustva na zlocin i sankcije, kontrola kriminaliteta, formalna socijalna kontrola kriminaliteta, princip jurisdikcije, princip nepostupanja po sluzbenoj duznosti, princip prava na odbranu
Kriminologija
Broj strana: 3

Otpuštanje osuđenih lica i uslovni otpust

Skripta penologija, kriminologija: uslovni otpust, otpustanje osudjenih lica i pomoc nakon otpustanja, smrt osudjenog lica. Penologija, skripta penologija, kriminologija, uslovi otpusta osudjenih lica, otpustanje osudjenih lica, pomoc osudjenim licima nakon otpustanja, smrt osudjenog lica, zatvor, zatvorska kazna, osudjenici, osudjenik, otpustanje zbog amnestije, povremeno otpustanje osudjenih lica, uslovni otpust osudjenih lica, uslovni otpust
Penologija
Broj strana: 2

Sistem prekršajnog prava i njegovo mesto u sistemu pravnih nauka

. Prekrsajno pravo, skripta prekrsajno pravo, kriminologija, pravo, kriminalisticko policijska akademija, sistem prekrsajnog prava, pravne nauke |
Prekršajno pravo
Broj strana: 2

Pravo na pritužbe, žalbe i pravnu pomoć osuđenika

Skripta penologija, kriminologija: pravo na prituzbe, zalbe i pravnu pomoc osudjenika, ogranicenja prava i slobode osudjenika, posebna prava osudjenih lica, premestaj osudjenih lica i prekid izdrzavanja kazne zatvora. Penologija, skripta penologija, kriminologija, prituzbe, zalbe, pravna pomoc, osudjenik, ogranicenja prava slobode osudjenika, posebna prava osudjenika, kazna zatvora, prekid izdrzavanja kazne zatvora, premestaj osudjenih lica
Penologija
Broj strana: 2

Osporavanje i alternative kazne zatvora

Skripta penologija, kriminologija: osporavanje kazne zatvora, osporavanje resocijalizacije, otvorene ustanove, pojam, izbor osudjenika, alternative kazni zatvora. Penologija, skripta penologija, kriminologija, kriminal, zatvor, kazna, zatvorska kazna, kazna zatvora, osporavanje kazne zatvora, otvorene ustanove, alternative kazni zatvora, izbor osudjenika
Penologija
Broj strana: 3

[1] [1]


"kriminologija" pronađeni su rezultati pretrage 83