Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

kupac

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"kupac" pronađeni su rezultati pretrage 14


Tehnološki postupak proizvodnje šljivovice u AD „Prokupac

. Marketing, proizvodnja sljivovice, tehnoloski postupak proizvodnje sljivovice, rakija, rakija sljivovica, sljiva, sljive, berba sljive |
Marketing
Broj strana: 50

Upravljanje kvalitetom

Uvod
Od 1920. godine do 1940. godine obezbjeĎenje isporuke kvalitetnih proizvoda za kupca se
baziralo na znanjima o kontroli kvaliteta proizvoda i tadašnjem razvoju tehnologije. Na
završetku proizvodnih linija je postojao tim kontrolora koji su isključivali proizvode koji
vizuelno ili na osnovu skromnih mernih pokazatelja ne zadovoljavaju planirane tolerancije.
Povratna informacija od kupca i njegovi zahtevi nisu se uzimali u obzir i preporučenih mera ili
normi za dati proizvod nije bilo. Krajem 1940. godine Ministratsvo odbrane u Sjedinjenim
Američkim Drţavama, je prepoznalo korist koja je dobijena globalnom transformacijom
japanske proizvodne industrije. Ovo ministarstvo razvija sistem standardizacije koji dobija naziv
“ObezbjeĎenje kvaliteta” i uvoĎenje organizacionih procedura za upravljanje svim funkcijama
koje utiču na kvalitet proizvoda. Nešto kasnije se razvijaju i prvi standardi vojne industrije tj.
MIL standardi američke vojske koji su bili osnova za razvoj serije standarda ISO 9000.
Ovi standardi su unapreĎivani od strane Asocijacije za standard i kvalitet u Velikoj Britaniji i
Kanadi.
MeĎunarodne organizacije za standardizaciju ISO je 1979. godine formirala Tehnički komitet
TC 176 sa osnovnim zadatkom da radi na “standardizaciji i usaglašavanju područja sistema
kvaliteta, obezbjeĎenja kvaliteta i odgovarajućim tehnologijama kvaliteta”, na osnovama
postojećih nacionalnih standarda. Kao rezultat tog rada izašla je 1987. godine serija standarda
ISO 9000. Ova serija standada na našim prostorima je nakon četiri godine kašnjenja ugledala
svetlo dana. Standardi serije ISO 9000 su koncipirani tako da ne daju rešenja. Oni samo daju
zahteve koje treba ispoštovati i smernice kojima se treba rukovoditi da bi se obezbedio sistem
kvaliteta. Namenjeni su industrijskim, komercijalnim ili drţavnim organizacijama, sa ciljem da
im omoguće obezbjeĎenje zadovoljenja zahteva i/ili potreba kupaca, da zadrţe dobre ekonomske
performanse i da razviju efektivnije i efikasnije sisteme. Često se dešava da ispunjenje uslova
tehničke specifikacije koje kupac postavlja ne rezultira uvek i njegovim zadovoljstvom. Razlog
tome leţi u nedostacima u organizacionom sistemu za isporuku i podršku proizvodu. Upravo,
rešenje za ove probleme treba traţiti u seriji standarda ISO 9000. Oni opisuju koje elemente
sistema kvaliteta treba uzeti u obzir, ali ne i kako pojedine organizacije treba da primene ove
sisteme. Ovi standardi su prvim izdanjem sa pravom tretirani kao proizvodni, jer su upravo i bili
kao i njihove pretače namenjeni hardverskim preduzećima.
Serija standarda ISO 9000 jasno definiše zahteve i smernice za svaki segment poslovnog
sistema. Mnoštvo uključenih nacionalnih standarda, stručnjaka iz zemalja kooperanata na
projektu izrade ISO 9000, kao i razlozi nekih zemalja za sertifikaciju sistema kvaliteta su
dovoljan garant da primena odgovarajućih ISO 9000 standarda poslovni sistem dovodi u stanje
konkurentnosti i otvorenosti za saradnju i dalji razvoj.. Standard, kvalitet
Arhitektura računara
Broj strana: 21

Merenje zadovoljstva kupaca seminarski rad

. Kupci, merenje zadovoljstva kupaca, seminarski rad, utvrdjivanje zahteva kupaca, dizajniranje ankete, anketiranje kupaca, prikupljanje podataka o zelji kupaca, |
Preduzetnistvo
Broj strana: 21

Komparativna analiza finalnih i poslovnih kupaca primer jahorina osiguranje

Uopšte o kompaniji Jahorina osiguranje
Swot analiza za Jahorina osiguranje Predložene mere
Znacaj marketinga u osiguranju
Savremeni marketing miks u osiguranju
Elementi marketing mix-a u osiguranju
Razvoj novih proizvoda u osiguranju
Tržišna pozicioniranost
.Konkurentska pozicija
Zaključak
. Marketing miks, swot analiza, konkurencija, pozicioniranost, razvoj novih proizvoda u osiguranju
Poslovni marketing
Broj strana: 21

Ponasanje potrosaca

. Potro?a?, marketing usluga, pona?anje potro?a?a, satisfakcija, kupovina, prodavac, kupac, motivacija, krajnji kupac |
Marketing
Broj strana: 14

Seminarski rad- Potražnja i ponašanje potrošača

Tema ovog seminarskog rada jeste potražnja i ponašanje potrošača. U nastavku, objašnjeno je cjelokupno ponašanje potrošača kao i sve sto utiče na ponašanje ili eventualne promjene ponašanja. Zatim obradili smo i teoriju potražnje odnosno osnove potražnje, počevši od samog pojma potražnje koji se odnosi na ukupnu količinu proizvoda ili usluga koju su potencijalni kupci spremni i u mogućnosti kupiti pri korespondirajućim cijenama. Na osnovu potražnje pojavljuje se i krivulja potražnje koja predstavlja grafičku ilustraciju ukupne potražnje sa cijenama na ordinati i količini na apcisi. Zatim naveli smo ono što utiče na pomijeranje krivulje potražnje kao što je : dohodak, cijene povezanih dobara, ukusi, očekivanja i broj kupaca. I na kraju izlaganja o potražnji spomenuli smo i elastičnost potražnje i njene vrste. Pod elastičnosti podrazumjevamo indikator stepena reagovanja, odnosno mjera jačine međusobnog uticaja i djelovanja varijabli koje nemaju istu jedinicu mjere. Vrste elastičnosti: cjenovna i dohodovna. Cjenovna elastičnost izražava osjetljivost tražene količine neke robe na promjenu njene cijene. Dohodovna elastičnost mjeri se istim koeficijentom kao i cjenovna elastičnost, osim što je u nazivniku umjesto cijene dohodak.. Mikroekonomija prou?ava: tr?i?ta savr?ene konkurencije na kojima niti jedan kupac ili prodavac nema uticaja na cijenu i zato ?to oni moraju prihvatiti cijenu koju odredi tr?i?te nazivaju se prihvatiocima cijena, tr?i?ta nesavr?ene konkurencije na kojima pojedini subjekti mogu uticati na cijenu ? monopoli, oligopoli, monopolisti?ka konkurencija
Mikroekonomija
Broj strana: 19

Prava kupca i prodavca

Skripta obligaciono pravo: prava kupca i prodavca, prava kupca ako prodavac nije isporucio robu, prava prodavca ako kupac nije platio. Obligaciono pravo, skripta obligaciono pravo, kupac, prodavac, roba, proizvod, prava kupca prodavca, prava kupca ako prodavac nije isporucio robu, prava prodavca ako kupac nije platio
Obligaciono pravo
Broj strana: 4

Ponasanje industrijskog kupca

SEMINARSAKI RAD IZ UPRAVLJANJA RAZVOJEM, MODEL PONAŠANJA INDUSTRIJSKOG KUPCA. Upravljanje razvojem, industrijski kupac, vrsta kupovine, zapazen rizik, stepen centralizacije, situacioni faktori, seminarski rad, industrijski marketing
Upravljanje razvojem
Broj strana: 10

Prodaja obveznica

Skenirano. Prodaja, obveznica, obveznice, rok, dospe?a, dospe?e, diskont, banka, kupac, premija |
Kreditna analiza preduzeća
Broj strana: 2

Obaveze prodavca da isporuči prodatu robu

Skripta obligaciono pravo: obaveze prodavca da isporuci prodatu robu, obaveze kupca da plati cenu za kupljenu robu, utvrdjivanje da li isporucena roba ima nedostatke. Obligaciono pravo, skripta obligaciono pravo, roba, kupac, prodavac, proizvod, obaveze, obaveza kupca, obaveza prodavca, obaveza prodavca da isporuci kupljenu robu, obaveza kupca da plati cenu za kupljenu robu, utvrdjivanje da li isporucena roba ima nedostatke
Obligaciono pravo
Broj strana: 7

POTRAŽIVANJA OD kupacA

UVOD

Potraživanja od kupaca su dažbine prema kupcima i ostalima za novcem, dobrima ili uslugama. Za potrebe finansijskih izvještaja potraživanja se grupišu kao kratkoročna ili dugoročna. Kratkoročna potraživanja od kupaca su ona za koje se očekuje da će biti naplaćena u roku godine dana ili tokom tekućeg poslovnog ciklusa, zavisno o tome koje je razdoblje duže. Sva druga potraživanja svrstavaju se u dugoročna. Potraživanja se u bilansu nadalje dele na trgovinska i netrgovinska potraživanja. Trgovinska potraživanja su iznosi koje duguju kupci za prodatu robu i pružene usluge kao deo uobičajenih poslovnih aktivnosti.
Potraživanja od kupaca, usmeno obećanje kupca da će platiti kupljenu robu i pružene usluge, uobičajeno su naplativa u roku 30 do 60 dana te predstavljaju “otvorene račun”. Primljene zadužnice od kupaca su pisana obećanja izdavatelja zadužnice da će platiti određeni novčani iznos na određeni datum u budućnosti, a mogu nastati kao rezultat prodaje, financiranja ili drugih poslovnih događaja. Netrgovinska potraživanja mogu proizaći iz različitih poslovnih događaja, a mogu biti pismena obećanja kako plaćanja tako i isporuke. Neki primeri ovakvih potraživanja jesu: predujmovi službenicima i zaposlenima; predujmovi društvu-kćeri; depoziti za pokrivanje potencijalnih šteta i gubitaka; depoziti koji služe kao jamstvo izvedbe ili plaćanja; potraživanja za dividende i kamate i sl. Zbog svojih osobitih svojstava, netrgovinska se potraživanja općenito klasificiraju i iskazuju kao posebne stavke bilance
. Potra?ivanja od kupaca
Organizacija preduzeca
Broj strana: 8

Pojam i bitne osobine ugovora o prodaji

Skripta obligaciono pravo: pojam i bitne osobine ugovora o prodaji, odredjivanje robe kao predmeta obaveze prodavca, prodajna cena. Obligaciono pravo, skripta obligaciono pravo, ugovor, ugovor o prodaji, pojam bitne osobine ugovora o prodaji, roba, odredjivanje robe kao predmeta obaveze prodavca, prodavac, kupac, prodajna cena, cena robe
Obligaciono pravo
Broj strana: 3

Prelaz rizika i troškova prodate robe sa prodavca na kupca

Skripta obligaciono pravo: prečaz rizika i troskova za prodatu robu sa prodavca na kupca. Obligaciono pravo, skripta obligaciono pravo, troskovi, rizik, prodata roba, prodavac, kupac, prelaz rizika troskova prodate robe sa prodavca na kupca, transportne klauzule
Obligaciono pravo
Broj strana: 2

Pravni odnosi potrošača i proizvođača

Skripta obligaciono pravo: pravni odnosi potrosaca i proizvodjaca. Obligaciono pravo, skripta obligaciono pravo, proizvodjac, potrosac, pravni odnosi, pravni odnosi proizvodjaca i potrosaca, garancija, kvalitet, proizvod, garancija kvaliteta proizvoda, kupac, odgovornost proizvodjaca
Obligaciono pravo
Broj strana: 2


"kupac" pronađeni su rezultati pretrage 14