Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

lingvistika

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"lingvistika" pronađeni su rezultati pretrage 67

[1] [1]


Lingvistika-beleske

. Lingvistika, beleske, sa, predavanja, nemacki, jezik |
Lingvistika
Broj strana: 10

Uvod u lingvistiku

. Uvod, lingvistiku, lingvistika, nauka, jezik, strukturalizam, naucna, disciplina, sinhronija, filozofija, nemacki, nemci, varijeteti, komunikativna, situacija |
Lingvistika
Broj strana: 9

Uvod-lingvistika

. Uvod, lingvistika, nauka, jezik, nemacki, skole, nemacke, skola, grim, sistem, germanistika, podela, jezika, dijalekt |
Lingvistika
Broj strana: 3

Lingvistika-nemacki

. Lingvistika, nemacki, jezik, nauka, karakteristike, podela |
Lingvistika
Broj strana: 2

Stil i stilistika - seminarski rad

Seminarski rad iz teorije knjizevnosti. Opisani su stil i stilistika, istrazivanje stila pod uticajem nauke o umetnosti, pojava stilistike, teorije stila, stara poetika i retorika, pojam figure, figure dikcije, figure reci, figure misli, opisna stilistika, zastarela i normativna stilistika, . De sosir, vilhelm fon humbolt, razgovorni stil, znanstveni stil, administrativni stil, opsina stilistika, oksimoron, paradoks, ironija, gradacija, litota, hiperbola, antiteza, poredjenje, komparacija, figure misli, polisindeton, asidenton, elipsa, retoricko pitanje, inverzija, figure konstrukcije, simbol, alegorija, epitet, eufemizam, sinegdoha, metonimija, personifikacija, metafora, figure reci, figure tropi, anadiploza, epifora, anafora, aliteracija, onomatopeja, asonancija, figure dikcije, pojam figure, poetika, retorika, teroja stila, lingvistika, stil, stilistika
Knjizevnost
Broj strana: 14

Deklinacija imenica

. Deklinacija, imenica, tip, 1, 2, 3, tip1, tip2, tip3, nastvak, jaka, slaba, mesovita |
Lingvistika
Broj strana: 5

Clanovi

. Clanovi, clan, odredjeni, neodredjeni, der, die, das, ein, eine, promena, mnozina, rod, promena |
Lingvistika
Broj strana: 2

Modalnost

. Modalnost, modalitat, kategorija, konjuktiv, kondicional, futur |
Lingvistika
Broj strana: 3

Rod imenica

. Rod, imenica, muski, zenski, srednji, promena |
Lingvistika
Broj strana: 5

Jezik u sinhroniji i dijahroniji

NAPOMENA: Rad je rucno pisan!. Jezik, sinhroniji, dijahroniji, sinhronija, dijahronija, karakteristike, nastanak, razvoj, opis, osobine |
Lingvistika
Broj strana: 8

Pridevi

. Pridevi, promena, jaka, slaba, mesovita, srednji, zenski, muski, rod, komparacija, poimeniceni, predlozi, sa predlozima |
Lingvistika
Broj strana: 4

Imenice

. Imenice, deklinacija, rod |
Lingvistika
Broj strana: 3

Slaba promena glagola

. Slaba, promena, glagola, infinitiv, prefiks, glagolski oblicisadasnje, vreme, imprefekt, perfekt, particip, partizip, pluskvamperfekt, plusquamperfekt, futur, i, ii, indikativ, konjuktiv, konditional, imperativ, pasiv, werden
Lingvistika
Broj strana: 7

Metajezik

. Metajezik, prirodni, jezik, masinski, recnik, teorije |
Lingvistika
Broj strana: 3

Jezicki sistem

. Jezicki, sistem, morfologija, podela, morfem, rec, fleksija, promene, vokala, analiticki, oblici, rod, reakcija, valentnost, konverzija |
Lingvistika
Broj strana: 2

Promena imenica

. Promena, imenica, jaka, slaba, mesovita, rod, broj, muski, zenski, srednji |
Lingvistika
Broj strana: 3

Promena imenica

. Promena, imenica, jaka, slaba, mesovita |
Lingvistika
Broj strana: 3

Glagoli-Verben

. Glagoli, verben, fleksija, konjugacija, valentnost, podela, oblici |
Lingvistika
Broj strana: 5

Glagoli (verb)

- podele
- odredjeni i neodredjeni glagolski oblici
- pravilni glagoli u indikativu i aktivu
- nepravilni glagoli u aktivu i pasivu
- prezent glagola sa nepravilnom promenom
. Glagoli, verb, podela, vrste, konjugacija, tvorba, pravilni, nepravilni, samostalni, pomocni, prelazni, neprelazni, licni, bezlicni, slozeni, prosti, odredjeni, neodredjeni, glagolski, oblici, aktiv, pasiv
Lingvistika
Broj strana: 5

Konjuktiv

. Konjuktiv, preterit, slozena, vremena |
Lingvistika
Broj strana: 2

Sinhronija i dijahronija

. Sinhronija, dijahronija, jezik, period, periodi |
Lingvistika
Broj strana: 2

Strukturalizam 1

. Strukturalizam, ferdinand, sosir, lang, recnik, znak, struktura, razvoj, karakteristike, sistem, skole, skola, nemacki |
Lingvistika
Broj strana: 5

Jezicki znak

. Jezicki, znak, jezik, naziv, sistem, lexem, repetativnost, strukturalnost, sinonimija, polisemija, homonimija |
Lingvistika
Broj strana: 3

Pasiv

. Pasiv, oblici, upotreba, prezent, perfekt, preterit, pluskvamperfekat, futur, konjuktiv |
Lingvistika
Broj strana: 3

Rekcija glagola

. Rekcija, glagola, glagoli, akuzativ, dativ, prefiks, be, be-, genitiv, predlozni, objekat, povratni |
Lingvistika
Broj strana: 4

Imenice - Rod

. Imenice, rod, srednji, zenski, muski, odredjivanje, roda |
Lingvistika
Broj strana: 3

Odnosne, posledicne i suprotne recenice

. Odnosne, posledicne, suprotne, recenice, so, dass, als, ohne, zu, um, zu |
Lingvistika
Broj strana: 1

Adjektiv

. Adjektiv, pridev, pridevi, deklinacija, slaba, jaka, apsolutni, mesovita |
Lingvistika
Broj strana: 4

Glagoli

. Glagoli, vrste, glagola, prelazni, neprelazni, povratni, pomocni, promena, proslo, vreme, imperfekat, perfekt, plusquamperfekt, futur, indikativ, i, ii, konditional, imperativ |
Lingvistika
Broj strana: 3

Vrste glagola jake promene

. Vrste, glagola, jake, promene, glagol, glagoli, jaka, promena, podela, samoglasnik, samoglasnici, suglasnik, suglasnici |
Lingvistika
Broj strana: 3

Imenice - Broj

. Imenice, broj, jednina, mnozina, singular, plural |
Lingvistika
Broj strana: 1

Prepositionen, konjuktionen, subjunktionen, partikeln, adver

. Prepositionen, konjuktionen, subjunktionen, partikeln, adverb |
Lingvistika
Broj strana: 2

Tipologija jezickih znakova

. Tipologija, jezickih, znakova, jezicki, znaci, znak, fonema, norminativ |
Lingvistika
Broj strana: 2

Kategorijalno obelezje - TEMPUS

. Kategorijalno, obelezje, tempus, vreme, trajanje, verbalni, kompleks, pomocni, glagol, glagoli, lice |
Lingvistika
Broj strana: 7

Nomen

. Nomen, substantiv, fleksija, deklination, genus, numerus, reci, stranog, porekla, derivati, deklinacija |
Lingvistika
Broj strana: 5

Mesovita i nepravilna promena glagola

. Mesovita, nepravilna, promena, glagola, povratni, glagoli |
Lingvistika
Broj strana: 1

Glagoli sa akuzativom i dativom, i nepovratni glagoli

. Glagoli, sa, akuzativom, dativom, nepovratni, glagoli, akuzativ, dativ |
Lingvistika
Broj strana: 2

Jaka promena glagola

. Jaka, promena, glagola, infinitiv, prefiks, glagolski oblicisadasnje, vreme, imprefekt, perfekt, pluskvamperfekt, plusquamperfekt, futur, i, ii, indikativ, konjuktiv, konditional, pasiv |
Lingvistika
Broj strana: 4

Dopusne i namerne recenice

. Dopusne, namerne, recenice |
Lingvistika
Broj strana: 1

(Ne)odvojivi, nenaglaseni prefiksi, glagoli po tvorbi

. Neodvojivi, odvojivi, nenaglaseni prefiksi, glagoli, po, tvorbi, tvorba, lista |
Lingvistika
Broj strana: 3

Objekatske recenice

. Objekatske, recenice, objekat, zavisne |
Lingvistika
Broj strana: 1

Recenice

. Recenice, vremenske, wenn, als, wahrend, bis, nachdem |
Lingvistika
Broj strana: 2

Adverb

. Adverb, prilog, komparacija |
Lingvistika
Broj strana: 1

Pronomen - zamenice

. Pronomen, zamenice, vrsta, reci, promeljiva, podela, licne |
Lingvistika
Broj strana: 3

Uzrocne recenice

. Uzrocne, recenice, osobine, primeri, sastav |
Lingvistika
Broj strana: 1

Uzrocne recenice

. Uzrocne, recenice, weil, da, warum, weshalb, zavisna |
Lingvistika
Broj strana: 1

Strukturalizam

. Strukturalizam, metoda, jezik, lingvistika |
Lingvistika
Broj strana: 2

Ucenje Ferdinanda de Sosira

. Ucenje, ferdinanda, de sosira, ferdinand, de, sosir, strukturalizam, sistem, jezik, signifikant, podrustvljenost, repetativnost, strukturalnost |
Lingvistika
Broj strana: 3

Morphem

. Morphem, morfema, slobodna, osnovna, vezana, tvorbena, sufix, vrste, podela |
Lingvistika
Broj strana: 2

Morphem 1

. Morphem, morfema, ablaut, prefiksi, sufiksi, cirkunfiksi |
Lingvistika
Broj strana: 2

[1] [1]


"lingvistika" pronađeni su rezultati pretrage 67