Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

metafora

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"metafora" pronađeni su rezultati pretrage 14


Metafora priprema za čas

. Priprema, priprema za cas, srpski jezik, knjizevnost, metafora, nastavna jedinica, obrada novog gradiva, metafora srpski jezik |
Srpski jezik i knjizevnost
Broj strana: 20

Jezicki oblici - seminarski rad

Jezicki oblici, pesnicka leksika, pesnicka sintaksa i eufonija, seminarski rad. Jezicki oblici, pesnickta sintaksa, seminarski rad, knjizevnost, seminarski rad srpski jezik, eufonija, pesnicka leksika, varvarizmi, dijalektizmi, arhaizmi, neologizmi, prozaizmi, metafora, epiteti, alegorija, perifraza, antiteza, ponavljanje, hiperbola
Knjizevnost
Broj strana: 15

Stil i stilistika - seminarski rad

Seminarski rad iz teorije knjizevnosti. Opisani su stil i stilistika, istrazivanje stila pod uticajem nauke o umetnosti, pojava stilistike, teorije stila, stara poetika i retorika, pojam figure, figure dikcije, figure reci, figure misli, opisna stilistika, zastarela i normativna stilistika, . De sosir, vilhelm fon humbolt, razgovorni stil, znanstveni stil, administrativni stil, opsina stilistika, oksimoron, paradoks, ironija, gradacija, litota, hiperbola, antiteza, poredjenje, komparacija, figure misli, polisindeton, asidenton, elipsa, retoricko pitanje, inverzija, figure konstrukcije, simbol, alegorija, epitet, eufemizam, sinegdoha, metonimija, personifikacija, metafora, figure reci, figure tropi, anadiploza, epifora, anafora, aliteracija, onomatopeja, asonancija, figure dikcije, pojam figure, poetika, retorika, teroja stila, lingvistika, stil, stilistika
Knjizevnost
Broj strana: 14

Stilske figure

Sve stilske figure sa primerima. Stilske figure, primeri, metafora, simbol, anadiploza, anafora, epifora, asonanca, retoricko pitanje, poredjenje, kontrast, perosnifikacija, hiperbola, alegorija, epitet, ironija, metonimija, simbol, paradoks, gradacija, tautologija, apostrofa, elipsa, simploha, palilogija
Srpski jezik
Broj strana: 8

Metaforično i metonimijsko značenje reči priprema za čas

. Polisemija, metafora, metonimija, sinegdoha, preneseno znacenje reci, programirana nastava, nastavni plan, priprema za cas, srpski jezik, knjizevnost |
Srpski jezik i knjizevnost
Broj strana: 8

Metafora i metonimija priprema za čas

. Jezik, metafora, metonimija, govor, svakodnevni govor, komunikacija, priprema, priprema za cas, metafora i metonimija priprema za cas |
Srpski jezik
Broj strana: 2

Ljubavni rastanak priprema za čas

. Ljubavni rastanak, simbolika, metafora, alegorija, priprema, priprema za cas, srpski jezik, knjizevnost |
Srpski jezik
Broj strana: 10

Stilske figure

. Stilska izrazajna sredstva, stilske figure, srpski jezik, metafora, personifikacija, eufemizam, alegorija, simbol, retoricko pitanje |
Srpski jezik i knjizevnost
Broj strana: 4

Leksikologija 1

Predavanja iz leksikologije. Najvaznije odrednice ove lingvisticke nauke. . Leksikologija, leksema, alolekse, leksicki fond, znak, teorija leksi?kih zna?enja, semanti?ki odnosi me?u leksemama, polisemija, metafora, metonimija, sinegdoha, sinonimi, antonimi, hiponimi, homonimi
Leksikologija
Broj strana: 8

Stilistika kao nauka i stilske figure

Srpski jezik i knjizevnost, Stilistika kao nauka i stilske figure. Srpski jezik, knjizevnost, skripta srpski jezik, osnovna skola, stilistika, stilistika kao nauka, stilske figure, epitet, poredjenje, antiteza, metafora, personifikacija, alegorija, ironija, perifraza
Srpski jezik
Broj strana: 3

Ciklus hajdučkih pesama, Mali Radojica, Stari Vujadin

Hajdučke pesme, Mali Radojica, Stari Vujadin, kratka analiza. Ciklus hajdu?kih pesama, hajduci, mali radojica, stari vujadin, stilske figure, stereotip, slovenska antiteza, gradacija, hiperbola, tema, poruka, motiv, metafora, epiteti
Srpski jezik
Broj strana: 2

Pesnik i mesec Dobrica Erić

Analiza, pesničke slike. Pesni?ke slike, metafora, personifikacija, simbol, mesec, pesnik |
Srpski jezik
Broj strana: 1

PRIČA O KMETU SIMANU-Ivo Andrić

Kratka analiza. Nobelova nagrada, romani, pripovetke, eseji, kompozicija, ibraga, siman, vekovni megdan, metafora |
Srpski jezik
Broj strana: 1

Љубавни растанак анализа песме

Анализа песме. Tema, pesni?ke slike, metafora, epitet, gradacija, hiperbola, alegorija, lirski deseterac, srpski jezik, analiza pesme ljubavni rastanak |
Srpski jezik
Broj strana: 1


"metafora" pronađeni su rezultati pretrage 14