Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

metode

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"metode" pronađeni su rezultati pretrage 62

[1] [1]


Pedagogija pojam predmet i podela

1. Predmet i definicija pedagogije............................................................................. 3
2. Pedagoško naučni zakoni, principi i pravila ......................................................... 4
3. Odnos između pedagogije i drugih nauka............................................................. 6
4. Pojam vaspitanja, znanja i umenja........................................................................ 7
5. Odnos između vaspitanja i obrazovanja................................................................ 11
6. Efikasnost obrazovno-vaspitnog rada ................................................................... 12
7. Objektivni i subjektivni faktori efikasnosti obrazovno-vaspitnog rada................ 15
8. Naziv i pojam didaktike ........................................................................................ 17
9. Predmet i zadatak didaktike.................................................................................. 19
Didaktički principi
10. Princip naučnosti u nastavi i prilagođenosti nastave uzrastu ............................. 21
11. Princip individualizacije nastavnog procesa, sistematičnosti i potpunosti......... 22
12. Princip svesne aktivnosti učenika i očiglednosti u nastavi................................. 22
13. Princip povezanosti teorije i prakse i trajnosti znanja, umenja,
veština i navika................................................................................................... 23
14. Nastava kao specifična ljudska aktivnost ........................................................... 24
15. Vrste nastave ...................................................................................................... 26
16. Didaktička struktura nastavnog sadržaja ............................................................ 27
Komponente didaktičke strukture
17. Model i oblik didaktičke strukture sadržaja ....................................................... 30
18. Veze i odnosi u didaktičkoj strukturi sadržaja.................................................... 31
19. Koncepcija strukturiranja sadržaja ..................................................................... 32
20. Poredak sadržaja u didaktičkoj strukturi ............................................................ 34
Etape nastavnog procesa
21. Pripremanje za nastavni rad i obrađivanje nove građe ....................................... 35
22. Uvežbavanje i ponavljanje.................................................................................. 38
23. Proveravanje i ocenjivanje.................................................................................. 42
Oblici rada u nastavi
24. Frontalni oblik rada ............................................................................................ 44
25. Individualni oblik rada ....................................................................................... 45
26. Grupni oblik rada................................................................................................ 46
27. Rad u parovima................................................................................................... 48
28. Nastavne metode ............................................................................................... 49
29. Verbalno-tekstualne metode ............................................................................... 50
30. Ilustrativno-demonstrativne metode................................................................... 53
31. Laboratorijsko-eksperimentalne metode ............................................................ 54
32. Nastavna sredstva; pojam i podela ..................................................................... 56
33. Funkcije nastavnih sredstava .......................................................................... 59
34. Funkcija postizanja očiglednosti, intenziviranja učenja i razvijanja
umnih sposobnosti ............................................................................................. 60
35. Funkcija racionalizacije i ekonomičnosti nastave, inicijator misaone
i intelektualne aktivnosti .................................................................................... 62
Metodske koncepcije
36. Predavačko-informativna i egzemplarna nastava ............................................... 64
37. Individualizovana i programirana nastava.......................................................... 64
38. Problemska i timska nastava............................................................................... 65
39. Pojam učenja ...................................................................................................... 65
40. Cilj učenja .......................................................................................................... 68
Faktori koji deluju na učenje
41. Motivi i podsticaji za učenje............................................................................... 71
42. Emocije u učenju ................................................................................................ 73
43. Misaoni procesi u učenju.................................................................................... 74
44. Ličnost nastavnika i atmosfera u razredu ........................................................... 76
metode učenja
45. Induktivna i deduktivna metoda učenja.............................................................. 78
46. Analitička, sintetička i sistematično-progresivna metoda učenja....................... 78
Etape procesa učenja
47. Sticanje percepcija i predstava ........................................................................... 80
48. Misaoni put stvaranja pojmova i usvajanja zakona............................................ 82
49. Utvrđivanje znanja, veština i navika................................................................... 84
50. Primena znanja u praksi...................................................................................... 86
51. Proveravanje znanja, veština i navika................................................................. 88
52. Pamćenje i ponavljanje....................................................................................... 89
53. Zaboravljanje...................................................................................................... 91
54. Grupno učenje i transfer učenja.......................................................................... 93
55. Učenje na školskom času.................................................................................... 95
56. Učenje i radne navike. 1, predmet i definicija pedagogije, , 3 2, pedago?ko nau?ni zakoni, principi i pravila, , 4 3, odnos izme?u pedagogije i drugih nauka, 6 4, pojam vaspitanja, znanja i umenja, 7 5, odnos izme?u vaspitanja i obrazovanja, 11 6, efikasnost obrazovno-vaspitnog rada, , 12 7, objektivni i subjektivni faktori efikasnosti obrazovno-vaspitnog rada, 15 8, naziv i pojam didaktike, , 17 9, predmet i zadatak didaktike, , 19 didakti?ki principi 10, princip nau?nosti u nastavi i prilago?enosti nastave uzrastu, 21 11, princip individualizacije nastavnog procesa, sistemati?nosti i potpunosti, 22 12, princip svesne aktivnosti u?enika i o?iglednosti u nastavi, 22 13, princip povezanosti teorije i prakse i trajnosti znanja, umenja, ve?tina i navika, , 23 14, nastava kao specifi?na ljudska aktivnost, , 24 15, vrste nastave, , 26 16, didakti?ka struktura nastavnog sadr?aja, , 27 komponente didakti?ke strukture 17, model i oblik didakti?ke strukture sadr?aja, 30 18, veze i odnosi u didakti?koj strukturi sadr?aja, , 31 19, koncepcija strukturiranja sadr?aja, 32 20, poredak sadr?aja u didakti?koj strukturi, , 34 etape nastavnog procesa 21, pripremanje za nastavni rad i obra?ivanje nove gra?e, 35 22, uve?bavanje i ponavljanje, , 38 23, proveravanje i ocenjivanje, , 42 oblici rada u nastavi 24, frontalni oblik rada, , 44 25, individualni oblik rada, , 45 26, grupni oblik rada, , 46 27, rad u parovima, , 48 28, nastavne metode, , 49 29, verbalno-tekstualne metode, , 50 30, ilustrativno-demonstrativne metode, , 53 31, laboratorijsko-eksperimentalne metode, , 54 32, nastavna sredstva; pojam i podela, 56 33, funkcije nastavnih sredstava, , 59 34, funkcija postizanja o?iglednosti, intenziviranja u?enja i razvijanja umnih sposobnosti, , 60 35, funkcija racionalizacije i ekonomi?nosti nastave, inicijator misaone i intelektualne aktivnosti, , 62 metodske koncepcije 36, predava?ko-informativna i egzemplarna nastava, 64 37, individualizovana i programirana nastava, 64 38, problemska i timska nastava, , 65 39, pojam u?enja, , 65 40, cilj u?enja, , 68 faktori koji deluju na u?enje 41, motivi i podsticaji za u?enje, , 71 42, emocije u u?enju, , 73 43, misaoni procesi u u?enju, , 74 44, li?nost nastavnika i atmosfera u razredu, , 76 metode u?enja 45, induktivna i deduktivna metoda u?enja, , 78 46, analiti?ka, sinteti?ka i sistemati?no-progresivna metoda u?enja, 78 etape procesa u?enja 47, sticanje percepcija i predstava, , 80 48, misaoni put stvaranja pojmova i usvajanja zakona, , 82 49, utvr?ivanje znanja, ve?tina i navika, , 84 50, primena znanja u praksi, , 86 51, proveravanje znanja, ve?tina i navika, , 88 52, pam?enje i ponavljanje, , 89 53, zaboravljanje, , 91 54, grupno u?enje i transfer u?enja, , 93 55, u?enje na ?kolskom ?asu, , 95 56, u?enje i radne navike
Pedagogija
Broj strana: 105

Pripreme za čas za šesti razred

. Priprema, priprema za cas, priprema za cas sesti razred, nastavna tema, nastavna jedinica, metode rada, uvodni deo cas, glavni deo casa, zavrsni deo casa |
Fizika
Broj strana: 72

Merenje i kontrola parametra

Prezentacija na temu Merenje i kontrola parametra zavojnica, Merenje i kontrola parametara zupcanika, Kontrola oblika i međusobnog položaja površina. Merenje kontrola parametra, zavojnica, zupcanik, kontrola oblika, medjusobni polozaj povrsina, spoljasni precnik, unutrasnji precnik, srednji precnik, korak zavojnice, ugao profila zavojnice, viljak, navrtke, precnik jezgra, kompleksne metode, diferencijalne metode, radionicka merila, reviziona merila, merila podesavanja, navojni cepovi, navojni prstenovi racve, abbeov merac, lapatasto merilo, auwi urezaj, metod kalibrisanih zica, metod tri iglice, metod otiska, specijalna merila, metod rengenskih zraka, multimar, debljina zuba, sirina medjuzublja, klizac, vrpca, kotur, opruga, tangecionalne metode
Proizvodno mašinstvo
Broj strana: 47

Greske obrade (metrologija) - seminarski rad

Seminarski rad na temu greske obrade (metrologija), osnovni pojmovi, klasifikacija, metode. Metrologija, greske obrade, potrebni kvalitet, stvarne vrednosti, kvalitet izrade, metod obrade, sredstva proizvodnje, predmet obrade, operater, metod merenja, kontrola procesa, klasifikacija gresaka, norme ekonomske tacnosti, analiticko-ekperimentalne metode, statisticke metode, postupak krivih rasipanja, postupak kontrolnih karata, slucajna greska, simetricna raspodela, netacnost izrade, habanje elemenata masine, toplotne diletacije, seminarski rad, rasipanje dimenzija
Proizvodno mašinstvo
Broj strana: 30

Greške obrade usled toplotnih deformacija obradnog sistema

. Greske, toplotna deformacija, obradni sistem, zagrevanje sistema, faktori, temperaturne promene, generatori toplote, proces rezanja, kinematicki parovi, elektromotor, pumpa, lezajevi, vodjice, toplotna energija, zagrevanje, hladjenje, kompenzacija, habanje, kinematske greske, geometrijske greske, regulisanje alata, staticke metode, dinamicke metode, proracun vrednosti, radne mere
Upravljanje kvalitetom
Broj strana: 32

Metode učenja - prezentacija

Saveti za uspesno ucenje: fizicki i organiski uslovi ucenja; aktivno ucenje u pet koraka.. metode ucenja, kako uciti, ucenje, aktivno ucenje, uslovi uspesnog ucenja, prezentacija |
PP sluzba
Broj strana: 18

Genetski modifikovane biljke i životinje - prezentacija

Prezentacija na temu Genetski modifikovane biljke i životinje. Biotehnologija, ekologija, prezentacija, biljke, zivotinje, genetski modifikovane biljke ?ivotinje, geni, metode, gmo, gm, genetika, herbicid, gmo tehnologija
Biotehnologija
Broj strana: 20

Cygnus buccinator

Konzervacione metode. Sistematika, karakteristike, rasprostranjenje, staniste, razmnozavanje, ishrana, konzervacija, metode |
Ekologija
Broj strana: 18

Metode u porodičnom vaspitanju seminarski rad

. Pedagogija, skolska pedagogija, porodicna pedagogija, vaspitanje, metode porodicnog vaspitanja, seminarski rad, metode kaznjavanja, metode ubedjivanja, sredstva sprecavanja, sredstva podsticaja
Skolska i porodicna pedagogija
Broj strana: 15

Metode pristupa medijumu

. metode pristupa medijumu |
Mreze i racunari
Broj strana: 6

Operativni plan rada nastavnika, matematika, treći razred

Operativni, godisnji plan rada nastavnika za treci razred iz predmeta matematika. Operativni plan rada matematika, godisnji plan rada matematika, nastavni plan, osnovna skola, matematika, nastavne metode, oblici rada, nastavna sredstva, obrazovni standardi, ciljevi i zadaci, vreme realizacije
Matematika
Broj strana: 19

Kontrola kvaliteta na osnovu mikrobioloških pokazatelja

Kontrola kvaliteta na osnovu mikrobioloskih pokazatelja na konkretnom primeru mlekare, prezentacija. Kontrola kvaliteta, mikrobiologija, mikrobioloski pokazatelji, biologija, prezentacija, mikroorganizmi, tehnoloski postupak, materijal, metode, metodi, bakterije, indentifikacija bakterija, otklanjanje bakterija
Biologija
Broj strana: 15

Merenje i kontrola (osnovi metrologije)

Merenje i kontrola, osnovni principi merenja i kontrole, osnovni metroloski pojmovi. Merenje, kontrola, metroloski pojmovi, nominalna vrednost, stvarna vrednost, izmerena vrednost, greske merenja, prvi pregled, periodicni pregled, vanredni pregled, metode merenja, direktne metode, indirektne metode, merni sistemi, merni i kontrolni instrumenti, merna sredstva, etaloni, merila, kontrolni uredjaji, kontrolnici
Proizvodno mašinstvo
Broj strana: 9

Odrzavanje masina i alata - seminarski rad

Seminarski rad na temu odrzavanje masina i alata, predlog metode odrzavanja, predlog tehnologije odrzavanja, dijagnostički parametri. Masine, alati, odrzavanje, odrzavanje masina, korektivno odrzavanje, preventivno odrzavanje, dijagnosticki parametri, kriticni nivo, predlog opreme, spm metod, termicko stanje, kontaktne metode, bezkontaktne metode, linijski skener, infracrveni termometar, uputstvo, bezbedan rad, transport struga, postavljanje struga, elektricna mreza
Mašine i alati u obradi metala deformisanjem
Broj strana: 13

Antivirusi - seminarski rad

Šta su kompjuterski virusi, šta su anti-virusi, njihova istorija, vrste anti-virusnih programa, anti-virusne metode. Antivirusi, seminarski rad. Antivirusi, virusi, elektrotehnika, seminarski rad, seminarski rad iz elektrotehnike, antivirusni program, programi, northon, nod 32, avira, avast, avg
Elektronika
Broj strana: 13

Realizam kod nas priprema za čas

. Srpski jezik, priprema za cas, priprema, realizam, realizam kod nas priprema za cas, realizam kod nas, knjizevnost, nastavne metode, tip casa, nastavna jedinica |
Srpski jezik i knjizevnost
Broj strana: 7

Metode za ispitivanje ćelija

Skripta biologija, metode za ispitivanje celija. Celija, citoplazma, jedro, nukleus, membrana, nauka o celiji, celija zivotinja, celija biljaka, biologija, srednja skola, citologija, lizozomi, metode za ispitivanje celija
Biologija
Broj strana: 1

Pojam, zadaci i vrste kalkulacije

Skenirana skripta. Pojam, vrste, zadaci, kalkulacije, kalkulacija, elementi, cene, ko?tanja, cena, tro?kovi, pojedina?ni, posebni, prodaja, izrada, rad, predkalkulacija, naknadna, standardna, metode, ?ista, diviziona, jednostepena, primer, dvostepena, vi?estepena, ekvivalentni, brojevi, vezani, proizvodi, dodatna
Ekonomika preduzeća
Broj strana: 10

Kreiranje Extended kontrola i Dialog Box-ova

Kreiranje Extended kontrola i Dialog Box-ova, Modalni i nemodalni Dialog Box-evi, seminarski rad. Seminarski rad, kreiranje extended kontrola i dialog box-ova, dialog box, modalni i nemodalni dialog box, extended kontrola, dialog box template, prikazivanje dialog box-ova, setovanje, setovanje parent form, parent forme, overriding metode
Projektovanje Informacionih sistema
Broj strana: 9

Terenske metode ispitivanja slatkovodnih zooplanktona

Terenske metode ispitivanja slatkovodnih zooplanktona. Slatkovodno, zooplankton, biologija, ekologija, srednja skola, terenske beleske, parametri, planktonska mreza, velicina pora, karaman chapuis, freatska pumpa, freatska mreza, bentosna mreza, pumpice, sisaljke, hidrobioloske boce
Biologija
Broj strana: 7

Priprema za čas računovodstvo (sa materijalom) - osnovna sredstva

Obradjene teme - pojam, vrste i znacaj osnovnih sredstava
- evidencija osnovnih sredstava (knjiga o.s. i analiticka kartoteka)

Primenjene su metode aktivno orjentisane nastave - oluja ideja, igra uloga, igra asocijacija. Pojam, uloga, podela, poslovne knjige osnovnih sredstava, racunovodstvo, priprema za cas, priprema racunovodstvo, nastavni plan
Računovodstvo
Broj strana: 11

Operativni plan hemija osmi razred

Operativni plan in hemije za 8, razred osnovne skole. Hemija, plan, osmi razred, operativni plan, operativni plan hemija, hemija osmi razred, nastavna jedinica, nastavne metode, nastavni oblici
Hemija
Broj strana: 9

Obracun periodicnog rezultata na osnovu metode ukupnih trosk

Skenirana skrpita. Obracun, periodicnog, rezultata, metode, ukupnih, troskova, periodicni, rezultat, metoda, ukupni, troskovi, potpuni, nepotpuni, bruto, princip, neto, bilansiranje, uspeh, proizvodno, preduzece, trgovinsko, preduzece, ocena
Dvojno knjigovodstvo
Broj strana: 7

Savremene metode ispitivanja zagadjenja vazduha

Savremene metode ispitivanja zagadjenja vazduha, fizicke metode za ispitivanje zagadjenosti vazduha, postupci za preciscavanje vazduha, resenja i mere za smanjenje emisije motornih vozila. Zagadjenje, vazduh, biologija, skripta, srednja skola, preciscavanje vazduha, emisija motornih vozila, kolorimetrija, turbidimiterija, nefelometrija, spektrofotometrija, kulometrija, konduktometrija
Biologija
Broj strana: 3

Metode i tehnike psiholoskih istrazivanja

metode i tehnike psiholoskih istrazivanja, ekperiment i sistematsko istraživanje kao i tehnike psiholoških istraživanja (upitnik, intervju, testovi itd.). metode psiholoskih istrazivanja, metode, istrazivanja, psiholoska, introspekcija, sistematsko istrazivanje, sistematsko, upitnik, intervju, skale procene, skale, procene, test, testovi, sociometrijski postupak, projektivne tehnike, anketa, rorsahov test, rorsah, diferencijalna dijagnoza
Psihologija
Broj strana: 2

Metode za laboratorijsku obradu prikupljanih uzoraka

metode za laboratorijsku obraduprikupljanih uzoraka. Bilogija, srednja skola, laboratorijska obrada, uzorci, obrada uzoraka, usporavanje kretanja, identifikacija, zooplanktoni, biomasa uzorka |
Biologija
Broj strana: 4

Terenske motode ispitivanja slatkih voda

Terenske motode ispitivanja slatkih voda. Bilogija, srednja skola, terenske metode, ispitivanje, slatke vode |
Biologija
Broj strana: 3

Kalkulacija cene kostanja

Skenirana skripta. Kalkulacija, cena, kostanje, kostanja, sustina, vrste, stvarna, naknadna, planska, prethodna, pojedinacna, zbirna, metoda, metode, proizvodnja, masovna, direktni, indirektni, troskovi, diviziona, divizione
Dvojno knjigovodstvo
Broj strana: 7

Ekonomska efektivnost, kvalitet, poslovni uspeh, vrednovanje

- Ekononska efektivnost, efikasnost, kvalitet ekonomije i uspeh preduzeća
- Vrednovanje i vrednost preduzeća. Ekononska, efektivnost, efikasnost, kvalitet, ekonomije, uspeh, preduze?a, kriterijumi, indikatori, performanse, indikatori, kvantiteta, kvaliteta, pokazatelji, treadicionalni, savremeni, na?in, goodwill, vrednovanje, vrednost, metode, procena, metod supstance, prinosni metod, likvidacioni metod
Ekonomika preduzeća
Broj strana: 4

Novi projekat regulisanja kreditnih rizika

. Novi, projekat, regulisanja, kreditnih, rizika, regulisanje, kreditni, rizik, bazelska, pravila, tr?i?ni, rizik, kriza, koncept, mikro, makro, faktori, mikroekonomski, makroekonomski, osiguranje, depozit, metode, restruktuiranje, infuzija, dr?avni, kapital, kupovina, neperfirmansni, ameri?ki, model, preuzimanje, banke, sanacioni, centralna, banka, ?vedski
Bankarstvo
Broj strana: 7

Metode procene disperzije slatkovodnih beskicmenjaka

metode procene disperzije slatkovodnih beskicmenjaka, tehnike obelezavanja i ponovnog hvatanja. Disperzija, biologija, beskicmenjaci, slatkovodni beskicmenjaci, obelezavanje, ponovno hvatanje, mark recapture techniques, forezija, statoblast brioze, larve, paraziti, juvenilni stadijum, recni puz, skoljka, vodeni krpelji, rakovi, vijailna jaja
Biologija
Broj strana: 3

Značaj obrazovanja za budućnost zajednice-države - seminarski rad

Značaj obrazovanja za budućnost zajednice-države. Zna?aj obrazovanja za budu?nost zajednice-dr?ave |
Metode i tehnike izrade istrazivackog rada
Broj strana: 10

Metode ispitivanja sastava i strukture zajednica bentosa

metode ispitivanja sastava i strukture zajednica bentosa, prikupljanje uzoraka, metode laboratorijskih ispitivanja i obrada podataka. Zajednica, bentosi, uzorci, biologija, laboratorijska ispitivanja, fundamentalna istrazivanja, stajace vode, tekuce vode, plitke tekucice
Biologija
Broj strana: 3

Formiranje radnog kolektiva, analiza posla, regrutovanje kan

. Formiranje, radnog, kolektiva, analiza, posla, regrutovanje, kandidata, kandidati, metode, posmatranje, anketa, upitnik, intervju, dnevnik, oglasavanje, zaposljavanje |
Organizacija preduzeća
Broj strana: 4

Prirodni brojevi do sto - priprema za cas

Priprema za cas matematike sa nastavnom jedinicom "Prirodni brojevi do sto". Matematika, metodika, priprema za cas, nastavna tema, nastavna jedinica, oblici rada, tip casa, ciljevi casa, zadaci casa, tok casa, nastavne metode
Metodika
Broj strana: 3

Odredjivanje Ca u zemljistu

Odredjivanje Ca u zemljistu, biljke indikatori Ca u zemljistu, . Kalcijum, zemljiste, srednja skola, skripta, biologija, biljke, laboratorijske metode, kalcifilne biljke, kalcifobne biljke, indiferentne biljke
Biologija
Broj strana: 2

Sterilizacija i dezinfekcija

Skenirano. Sterilizacija, dezinfekcija, toplota, radijacija, filtracija, kontrola, sterilizacije, fizi?ke, hemijske, biolo?ke, metode, metoda |
Mikrobiologija i imunologija
Broj strana: 2

Metode izučavanja fizičkih pojmova i fizički zakoni, princip

Skripta fizika, metode izučavanja fizičkih pojmova i fizički zakoni i principi. Skripta fizika, fizika, srednja skola, fizicki pojmovi, fizicki zakoni, fizicki principi, fizicki eksperiment, fizicke velicine
Fizika
Broj strana: 2

Priprema za cas-Vasiona i Zemlja

Priprema za čas, elaborat za nastavni cas sa kontrolnim radom. Kontrolni rad, priprema za cas, nastavna tema, nastavna jedinica, obrazovni cilj, funkcionalni cilj, vaspitni cilj, rezultati casa, nastavne metode
Geografija
Broj strana: 5

Ekonomska aktivnost i organizacioni oblici ekonomije

Skenirana skripta. Determinante, preduze?a, preduze?e, ekonomska, aktivnost, organizacioni, organizacija, oblici, ekonomije, ekonomija, pojam, aktivnost, proizvodnja, razmena, raspodela, potro?nja, reprodukcija, makroekonomija, mikroekonomija, mezoekonomija, zadovoljenje, potreba, metode, organizovanja, organizovanje, principi, funkcionisanja, dejstvo, tr?i?na, privreda, normativna, regulativa
Ekonomika preduzeća
Broj strana: 3

Saosioguranje i reosiguranje

2. kolokvijum. Saosioguranje, reosiguranje, retrocesija, samopridr?aj, na?elo, rizici, obim, sredstva, metode, utvr?ivanje, podela |
Rizik i osiguranje
Broj strana: 1

Osiguranje imovine

2. kolokvijum. Osiguranje, imovine, na?ela, pravila, interesi, naknada, visina, naknade, metode, oblici, dvostruko, vi?estruko, situacije, zakonska, pravila |
Rizik i osiguranje
Broj strana: 1

Strukturalizam 2

Beleske sa predavanja. Strukturalizam, metode, sistem, znakova, signifikat, signiofikant, arbitraran, podrustvljenost, praska, skola, morfema |
Lingvistika
Broj strana: 4

Globalni plan rada nastavnika, narodna tradicija

Godisnji globalni plan rada nastavnika iz predmeta narodna tradicija, treci razred. Narodna tradicija, nastavni plan rada, globalni plan rada, nastavne metode, oblici rada, nastavna sredstva, nastavna jedinica
Narodna tradicija
Broj strana: 2

Globalni plan rada nastavnika, likovna kultura, treći razred

Godisnji globalni plan rada nastavnika iz predmeta likovna kultura za treci razred. Nastavni plan rada, globalni plan rada, osnovna skola, likovna kultura, godisnji globalni plan rada nastavnika likovna kultura, nastavna tema, mesec, nastavne metode, oblici rada, nastavna sredstva
Likovna kultura
Broj strana: 4

Značaj i upotreba pojma organizacija

Skenirana skripta. Zna?aj, upotreba, pojma, pojam, organizacija, predmet, metode, cilj, veze |
Organizacija preduzeća
Broj strana: 2

Znacaj i upotreba pojma organizacija

. Znacaj, upotreba, pojma, organizacija, definicija, predmet, nauka, cilj, ciljevi, metode, povezanost |
Organizacija preduzeća
Broj strana: 2

Đurđevak, Prežihov Voranc priprema za čas

Ovo je priprema za čas koji je realizovan u VI razredu. Čas je realizovan tehnikom vođenog čitanja (čitanje sa predviđanjem). . Opis pakla, strah, ljubav, cvijet, poklon, priprema, priprema za cas, srpski jezik, cilj casa, nastavne metode, instrukcije nastavnika, aktivnost ucenika
Srpski jezik
Broj strana: 5

Finansijska struktura preduzeća priprema za čas

Analiza uslova, didakticka analiza, metode, mediji,ciljevi casa, plan toka casa. Finansijsko poslovanje, finansijska struktura, priprema, priprema za cas, preduzece, finansijska struktura preduzeca
Finansijsko poslovanje
Broj strana: 4

Basna konj i magare priprema za čas

Pripema za čas basne konj i magare- Dositej Obradović.Obrada. Zdaci, metode, oblici rda, sredsta i pomagala u radu.Cilj časa.. Priprema, basna, osnovna skola, 3, razred, priprema za cas konj i magare,
Srpski jezik i književnost
Broj strana: 6

[1] [1]


"metode" pronađeni su rezultati pretrage 62