Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

motiv

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"motiv" pronađeni su rezultati pretrage 52

[1] [1]


Pedagogija pojam predmet i podela

1. Predmet i definicija pedagogije............................................................................. 3
2. Pedagoško naučni zakoni, principi i pravila ......................................................... 4
3. Odnos između pedagogije i drugih nauka............................................................. 6
4. Pojam vaspitanja, znanja i umenja........................................................................ 7
5. Odnos između vaspitanja i obrazovanja................................................................ 11
6. Efikasnost obrazovno-vaspitnog rada ................................................................... 12
7. Objektivni i subjektivni faktori efikasnosti obrazovno-vaspitnog rada................ 15
8. Naziv i pojam didaktike ........................................................................................ 17
9. Predmet i zadatak didaktike.................................................................................. 19
Didaktički principi
10. Princip naučnosti u nastavi i prilagođenosti nastave uzrastu ............................. 21
11. Princip individualizacije nastavnog procesa, sistematičnosti i potpunosti......... 22
12. Princip svesne aktivnosti učenika i očiglednosti u nastavi................................. 22
13. Princip povezanosti teorije i prakse i trajnosti znanja, umenja,
veština i navika................................................................................................... 23
14. Nastava kao specifična ljudska aktivnost ........................................................... 24
15. Vrste nastave ...................................................................................................... 26
16. Didaktička struktura nastavnog sadržaja ............................................................ 27
Komponente didaktičke strukture
17. Model i oblik didaktičke strukture sadržaja ....................................................... 30
18. Veze i odnosi u didaktičkoj strukturi sadržaja.................................................... 31
19. Koncepcija strukturiranja sadržaja ..................................................................... 32
20. Poredak sadržaja u didaktičkoj strukturi ............................................................ 34
Etape nastavnog procesa
21. Pripremanje za nastavni rad i obrađivanje nove građe ....................................... 35
22. Uvežbavanje i ponavljanje.................................................................................. 38
23. Proveravanje i ocenjivanje.................................................................................. 42
Oblici rada u nastavi
24. Frontalni oblik rada ............................................................................................ 44
25. Individualni oblik rada ....................................................................................... 45
26. Grupni oblik rada................................................................................................ 46
27. Rad u parovima................................................................................................... 48
28. Nastavne metode ............................................................................................... 49
29. Verbalno-tekstualne metode ............................................................................... 50
30. Ilustrativno-demonstrativne metode................................................................... 53
31. Laboratorijsko-eksperimentalne metode ............................................................ 54
32. Nastavna sredstva; pojam i podela ..................................................................... 56
33. Funkcije nastavnih sredstava .......................................................................... 59
34. Funkcija postizanja očiglednosti, intenziviranja učenja i razvijanja
umnih sposobnosti ............................................................................................. 60
35. Funkcija racionalizacije i ekonomičnosti nastave, inicijator misaone
i intelektualne aktivnosti .................................................................................... 62
Metodske koncepcije
36. Predavačko-informativna i egzemplarna nastava ............................................... 64
37. Individualizovana i programirana nastava.......................................................... 64
38. Problemska i timska nastava............................................................................... 65
39. Pojam učenja ...................................................................................................... 65
40. Cilj učenja .......................................................................................................... 68
Faktori koji deluju na učenje
41. motivi i podsticaji za učenje............................................................................... 71
42. Emocije u učenju ................................................................................................ 73
43. Misaoni procesi u učenju.................................................................................... 74
44. Ličnost nastavnika i atmosfera u razredu ........................................................... 76
Metode učenja
45. Induktivna i deduktivna metoda učenja.............................................................. 78
46. Analitička, sintetička i sistematično-progresivna metoda učenja....................... 78
Etape procesa učenja
47. Sticanje percepcija i predstava ........................................................................... 80
48. Misaoni put stvaranja pojmova i usvajanja zakona............................................ 82
49. Utvrđivanje znanja, veština i navika................................................................... 84
50. Primena znanja u praksi...................................................................................... 86
51. Proveravanje znanja, veština i navika................................................................. 88
52. Pamćenje i ponavljanje....................................................................................... 89
53. Zaboravljanje...................................................................................................... 91
54. Grupno učenje i transfer učenja.......................................................................... 93
55. Učenje na školskom času.................................................................................... 95
56. Učenje i radne navike. 1, predmet i definicija pedagogije, , 3 2, pedago?ko nau?ni zakoni, principi i pravila, , 4 3, odnos izme?u pedagogije i drugih nauka, 6 4, pojam vaspitanja, znanja i umenja, 7 5, odnos izme?u vaspitanja i obrazovanja, 11 6, efikasnost obrazovno-vaspitnog rada, , 12 7, objektivni i subjektivni faktori efikasnosti obrazovno-vaspitnog rada, 15 8, naziv i pojam didaktike, , 17 9, predmet i zadatak didaktike, , 19 didakti?ki principi 10, princip nau?nosti u nastavi i prilago?enosti nastave uzrastu, 21 11, princip individualizacije nastavnog procesa, sistemati?nosti i potpunosti, 22 12, princip svesne aktivnosti u?enika i o?iglednosti u nastavi, 22 13, princip povezanosti teorije i prakse i trajnosti znanja, umenja, ve?tina i navika, , 23 14, nastava kao specifi?na ljudska aktivnost, , 24 15, vrste nastave, , 26 16, didakti?ka struktura nastavnog sadr?aja, , 27 komponente didakti?ke strukture 17, model i oblik didakti?ke strukture sadr?aja, 30 18, veze i odnosi u didakti?koj strukturi sadr?aja, , 31 19, koncepcija strukturiranja sadr?aja, 32 20, poredak sadr?aja u didakti?koj strukturi, , 34 etape nastavnog procesa 21, pripremanje za nastavni rad i obra?ivanje nove gra?e, 35 22, uve?bavanje i ponavljanje, , 38 23, proveravanje i ocenjivanje, , 42 oblici rada u nastavi 24, frontalni oblik rada, , 44 25, individualni oblik rada, , 45 26, grupni oblik rada, , 46 27, rad u parovima, , 48 28, nastavne metode, , 49 29, verbalno-tekstualne metode, , 50 30, ilustrativno-demonstrativne metode, , 53 31, laboratorijsko-eksperimentalne metode, , 54 32, nastavna sredstva; pojam i podela, 56 33, funkcije nastavnih sredstava, , 59 34, funkcija postizanja o?iglednosti, intenziviranja u?enja i razvijanja umnih sposobnosti, , 60 35, funkcija racionalizacije i ekonomi?nosti nastave, inicijator misaone i intelektualne aktivnosti, , 62 metodske koncepcije 36, predava?ko-informativna i egzemplarna nastava, 64 37, individualizovana i programirana nastava, 64 38, problemska i timska nastava, , 65 39, pojam u?enja, , 65 40, cilj u?enja, , 68 faktori koji deluju na u?enje 41, motivi i podsticaji za u?enje, , 71 42, emocije u u?enju, , 73 43, misaoni procesi u u?enju, , 74 44, li?nost nastavnika i atmosfera u razredu, , 76 metode u?enja 45, induktivna i deduktivna metoda u?enja, , 78 46, analiti?ka, sinteti?ka i sistemati?no-progresivna metoda u?enja, 78 etape procesa u?enja 47, sticanje percepcija i predstava, , 80 48, misaoni put stvaranja pojmova i usvajanja zakona, , 82 49, utvr?ivanje znanja, ve?tina i navika, , 84 50, primena znanja u praksi, , 86 51, proveravanje znanja, ve?tina i navika, , 88 52, pam?enje i ponavljanje, , 89 53, zaboravljanje, , 91 54, grupno u?enje i transfer u?enja, , 93 55, u?enje na ?kolskom ?asu, , 95 56, u?enje i radne navike
Pedagogija
Broj strana: 105

Motivacija za rad

. Motivacija, motiv, rad, mehanizam, pojam motiva, pojam motivacije, potreba, seminarski rad, hijerarhija motiva, frustracija, simptomi frustracije na radu, motivatori
Ljudski resursi
Broj strana: 13

Nasilje u školi

Nasilje u porodici je fenomen koji se javlja svuda u svetu, u svim kulturama i nezavisno od ekonomskog statusa i društvenog sloja porodice. Statistika pokazuje da su najčešće žrtve žene i deca, a nasilnici mahom muškarci. Ovo nije privatni problem porodice, i ne treba kao takav da bude tretiran ni u jednoj državi. Ovo je pitanje od javnog interesa koje mora biti rešavano na državnom nivou. Iako se dešava u porodici, najčešće iza zatvorenih vrata, ovaj problem utiče na čitavo društvo.
Poslednjih meseci u Srbiji mediji su aktuelizovali temu porodičnog nasilja. Javnost je potresena objavljivanjem stravičnih pojedinosti porodičnih tragedija koje su se desile u poslednje vreme. Tema je pogrešno predstavljena na senzacionalistički način, bez poštovanja zaštite ličnih podataka i uz zloupotrebu žrtve, iz perspektive isključivo humanističkog i socijalnog problema. Ono što nije preispitivano u ovim objavama je javna i državna odgovornost. Predstavnici Autonomnog ženskog centra zameraju vlastima što još uvek ne postoje nacionalne kampanje protiv nasilja nad ženama, uključujući porodično nasilje, a kampanje sa nacionalnom pokrivenošću još uvek organizuju mreže ženskih organizacija. Sistematska istraživanja i statističke analize na reprezentativnom uzorku još uvek su retke i sporadične.
Pored teorijskog objašnjenja sintagme nasilje u porodici, rad se osvrće i na istoriju nasilja, nasilno ponašanje u porodici, navode se i tipovi nasilnika, poreklo i priroda nasiljničkog ponašanja, kao i motivi za takvo ponašanje, a povrh svega i vrste pojedinih oblika vršnjačkog nasilja. Rad osim teorijskog dela, sadrži i istraživački deo, pod naslovom Metodologija istraživanja, sa projektom istraživanja, analizom i interpretacijom rezultata i prilozima korišćenim u ovom istraživanju.. Nasilje u ?koli, istra?iva?ki rad
Metodologija pedagoskog istrazivanja
Broj strana: 25

Kako motivisati zaposlene za najbolji doprinos firmi - seminarski rad

Kako motivisati zaposlene za najbolji doprinos firmi. Kako motivisati zaposlene za najbolji doprinos firmi, motivacija, zaposleni, firma, zaposlenost, doprinos, najbolji doprinos u firmi, seminarski rad, mikroekonoija, ekonomika preduzeca, ekonomija
Mikroekonomija
Broj strana: 25

Prostitucija - seminarski rad

Seminarski rad- Tema ovog seminarskog rada je drustveni fenomen prostitucije posmatran sa socio-psiholoskog stanovista. Rad ce se baviti drustvenim i psiholoskim uslovima koji podsticu prosticu prostituciju odnosom drustva prema ljudskoj seksualnosti, prostituciji i seksualnim radnicima kao i motivom ulaska u prostituciju. Bice prikazane najznacajnije definicije prostitucije, njeni oblici ispoljavanja kao i raylicita objasnjenja fenomena prostitucije pre svega psiholoske i socioloske teorije.. Prostitucija, seksualni radnici, definicije, motivacija, teorijsko-hipoteticki okvir, seminarski rad, psihologija, psihoanaliticko objasnjenje,
Psihologija
Broj strana: 20

Računarska oprema, nabavka, prijem, skladištenje - sem. rad

Prezentacija, power point, Proces nabavke računarske opreme, prijem u magacin, skladištenje i izdavanje opreme iz magacina. Prezentacija, seminarski rad, racunarska oprema, nabavka, prijem, magacin, skladistenje, izdavanje opreme, procedura nabavke, priprema, veza sa standardima, sistem kvaliteta, planiranje procesa, rukovodstvo, plan nabavke, sastavnica proizvoda, proizvod, upravljanje zalihama, ugovor, sef nabavke, zaposleni, motivacija zaposlenih, odgovornosti, dijagram toka, zapisi, dokumentacija, uputstva, obrasci, faktura, izbor dobavljaca, dobavljaci, ugovaranje, isporucivanje, otpremnica
Kontrola kvaliteta u izradi softvera
Broj strana: 21

Biljke kao motiv turističkih manifestacija - prezentacija

Biljke kao motiv turistickih manifestacija, prezentacija. Biljke, biljke kao motiv turistickih manifestacija, sajam sljiva, prezentacija, ekologija, festival vatrene vode, biljober, kosidba na rajcu, karneval cveca, karneval, cvece, pasuljijada
Ekologija
Broj strana: 17

Kontrola budžeta

Prezentacija u Power Point-u.
Rad može biti iskorišćen za druge predmete.. Bud?et, kontrola bud?eta, varijanse, novac, zaposleni, motivacija, efikasnost |
Računovodstvo finansijskih i budžetskih organizaija
Broj strana: 15

Kako motivisati nemotivisane ucenike

У чланку се разматра зашто је мотивација важна за успех ученика и како ученике што боље мотивисати за учење. Циљ наставе је да ученици, кроз остваривање наставног програма, што боље упознају и науче развити и искористити своје могућности. При раду са ученицима потребно је у што већој мери искључити присилу. Присилом се у школи и учењу не могу постићи добри резултати. Ученике треба мотивисати, заинтересовати за учење. При томе је важно да ученицима буде јасно зашто је потребно да нешто науче, да им градиво буде занимљиво представљено, а захтеви примерени њиховим способностима. Воља за учење најлакше се изгуби ако рад није одговарајуће награђен. Ученику је награда оцена или похвала . Оцену је важно коментарисати. Кроз коментаре показујемо ученику да пратимо његов рад, указујемо му на грешке које би требао исправити и подстичемо га на самопроцену свог рада. Ако ученике стално подстичемо и својим начином рада мотивишемо на учење они ће постизати добре резултате и такав рад ће донети и ученицима и наставницима задовољство. Motivacija ucenika, ucenik, motivacija, nemotivisani ucenici, psihologija, uciteljski fakultet, nastava, cilj nastave, nastavni program, infirmaticko komunikacijska tehnologija, obrazovanje, skolovanje, bihejvioristi, humanisti, kognitivisti, mek klilend, de carms, robert vajt, mihalj ciksentmihalji
Psihologija
Broj strana: 12

Motiv zene u srpskoj moderni

Rec je o pesnicima srpskog modernizma.. Moderna, jovan ducic, milan rakic, vladislav petkovic dis, aleksa santic, poezija, motiv zene, srpska moderna |
Knjizevnost
Broj strana: 9

Marketing u malom biznisu skripta

Marketing u malom biznisu skripta za finalni ispit. Marketing, biznis, marketing u malom biznisu, promocija, menadzment, skripta marketing, planiranje, segmentiranje trzista, faktura, popusti na cenu, pomotivni miks, funkcije marketinga, proizvod
Marketing
Broj strana: 16

Pisak lokomotive priprema za čas

Detaljna priprema za cas srpskog jezika,za nastavnu jedinicu Pisak lokomotive,koja se obradjuje u 5 razredu onovne skole.. Srpski jezik, pisak lokomotive, priprema za cas, priprema, srpski jezik priprema za cas
Srpski jezik
Broj strana: 10

"Lorelaj", Hajnrih Hajne

Analiza pesme "Lorelaj"; osnovne informacije o pesniku; tumačenje pesme je povezano sa mitologijom. . Lorelaj, hajnrih ha, motivi, simboli, mitologija |
Srpski jezik i knjizevnost za II razred Gimnazije
Broj strana: 15

Humanisticka teorija

Sta je humanisticka psihologija? ko je autor ove teorije? sta je samoaktualizacija? covek kao integrisano i stvaralacko bice, teorija o hijerarhiji motiva, motivi nedostatka i motivi rasta.. Humanizam, maslow, teorija, hijerarhija motiva
Pravci u psihologiji
Broj strana: 10

Ponasanje potrosaca

. Potro?a?, marketing usluga, pona?anje potro?a?a, satisfakcija, kupovina, prodavac, kupac, motivacija, krajnji kupac |
Marketing
Broj strana: 14

Priprema likovna kultura, osnovne i izvedene boje

. Priprema za cas, likovna kulrura, osnovne boje, izvedene boje, priprema likovna kultura, dusko radovic, srecna nova godina, zadatak casa, uvodni deo casa, motivacioni sadrzaj, glavni deo casa, zavrsni deo casa, tehnicka sredstva, obrazovni zadaci
Likovna kultura
Broj strana: 10

Temperament, dimenzije, tipologija seminarski rad

Пре свега, да би се лакше схватило шта се подразумева под цртама темперамента, потребно је приказати место црта темперамента међу цртама личности у целини Кател дели црте личности у три велике групе : црте способности, црте темперамента и динамичке црте. Сличну поделу даје и Гилфорд, који димензије личности одређује као скупове црта и дели их на димензије способности, димензије темперамента и хормичке димензије. . Temperament, karakter, motivacija, seminarski rad, tipologija temperamenta, dimenzije tepramenta
Psihologija
Broj strana: 13

Moje shvatanje romantizma

Osnovna nacela romanticarske poetike, pomeni motiva i tema poezije srpskih romanticara. Romantizam, poetika romantizma, predstavnici romantizma, poetika, moje shvatanje romantizma, |
Srpski jezik i knjizevnost
Broj strana: 4

Sumatra Milos Crnjanski - priprema za cas

Priprema za cas obrade pesme "Sumatra" Milosa Crnjanskog
Priprema sadryi temu, motive, osecanja i poruke koje pesma pruza, kao i objasnjenje poetike sumatraizma. Sumatra, sumatraizma, tema, motivi, poruke, priprema za cas, knjizevnost, srpski jezik, skola, nastavna tema, nastavna jedinica, ciljevi casa, tip casa
Knjizevnost
Broj strana: 9

Ero sa onoga svijeta / motivisanje ucenika

Obradjena tema se odnosi na problematiku citanja i tumacenja dela u osnovnoskolskoj nastavi.. Ero sa onoga svijeta, metodika, tumacenje, citanje dela |
Српска књижевност 20. века
Broj strana: 6

Priprema za cas - Prezent

Opsirna priprema za cas u vidu scenarija, tj. dijaloga izmedju nastavnika i ucenika sa posebno obradjenim uvodnim, glavnim i zavrsnim delom, uz motivaciju i zakljucak casa.. Priprema za cas, prezent, osnovna skola, scenario za cas
Srpski
Broj strana: 10

Podne - Jovan Dučić

Analiza . Pesni?ke slike, sintezija, motiv, deskriptivna pesma, lirska pesma |
Srpski jezik
Broj strana: 1

Sunce se devojkom zeni - motiv lepote

Песма „Сунце се девојком жени“ једна је од најлепших дела српске усмене књижевности са митолошком тематиком. Она сједињује земаљско и космичко, спаја две ненадмашне лепоте. Настала је као потреба наших паганских предака да објасне свет око себе на начин који ће бити занимљив и јасан свима.
. Sunce se devojkom zeni, lepota, sunce, zemlja, hrabrost
Srpski jezik
Broj strana: 1

Limeni doboš Ginter Gras

Struktura, tip romana, umetnički postupak, teme, motivi, likovi . Limeni dobos, gras, savremena knjizevnost, roman, srpski jezik, analiza, knjizevnost, limeni dobos roman analiza |
Svetska književnost
Broj strana: 4

Ugrinov, stara porodična kuća

Priprema je napisana za ispitni čas iz metodike nastave. Kompletna priprema, ispitni ?as, enterijer, eksterijer, plan table, istr?iva?ki zadaci, doma?i rad, motivacija |
Srpski jezik i književnost
Broj strana: 6

Među javom i međ snom

Analiza pesme. Me?u, javom, me?, snom, san, java, jasno, racionalno, raumno, emotivno, stvarala?ko, stvaranje, pesme, pesma, laza, kosti?, analiza |
Srpski jezik
Broj strana: 3

Devojka brža od konja motiv lepote

motiv lepote,pripovetka "Devojka brza od konja",ljudska potraga za lepotom. Motiv, lepo, beskrajno, idealna, apsulutna, savrsena, lepota, covek, zivot, put, istina, potraga, savrsenstvo, ideali, umetnost, tajna, nedostizna, nedokuziva, devojka brza od konja, motiv lepote devojka brza od konja
Srpski jezik i knjizevnost
Broj strana: 1

Okvirna pitanja za zavrsni ispit Menadzment

. Menadzment, ispit, motiv, motivacija, podsticanje, usmeravanje, pristupi motivacije, teorija ocekivanja, klejton alderfer, maslovljeva teorija, dvofaktorska teorija, teorija pravednosti, dzon adams, teorija x, teorija y, daglas mekgregor, grupe, velicina grupe, privlacnost, tim, karakteristike timova, vrste timova, koordinacija, kooperacija, konflikti, konstruktivni konflikti, destruktivni konflikti, kognitivni konflikti, deduktivni konflikti, autokratski stil, demokratski stil, liberalni stil, autoritativnost, poslusnost, kontrola, trzisna kontrola, birokratska kontrola, klanovske kontrole, e-commerceu, e- businessu
Menadzment
Broj strana: 9

Opsti pojmovi o jeziku

Opsti pojmovi o jeziku, beleske sa casa, rad je pisan rucno. Opsti pojmovi, jezik, srpski jezik, srednja skola, beleske, bioloska pojava, socioloska pojava, psiholoska pojava, zavicajna pripadnost, stepen obrazovanosti, emotivno stanje
Srpski jezik
Broj strana: 2

Banović Strahinja, drugi čas obrade novog gradiva

Priprema za čas. Drugi čas obrade novog gradiva.. Banovic strahinja, tema, motivi, kompozicija, lik banovic strahinje |
Srpski jezik i knjizevnost
Broj strana: 6

Simonida, Milan Rakić

. Analiza dela: knjizevni rod, knjizevna vrsta, tema, motivi, pesnicke slike, stilske figure, rima, strofa, stih, poruka |
Srpski jezik i književnost
Broj strana: 2

Simonida, Milan Rakić

Detaljna analiza dela sa nekoliko poruka. Knjizevni rod, knji?evna vrsta, tema, glavni motiv, pesni?ke slike, stilske figure, broj strofa, stihova, vrsta rime, poruke |
Srpski jezik i književnost
Broj strana: 2

Poetski realizam u srpskoj književnosti

Kratka biografija, dela, teme, motivi. Kratka biografija, dela, teme, motivi, poetski realizam, srpska knjizevnost, knjizevnost, srpski jezik |
Srpski
Broj strana: 4

Branko Miljkovic - o piscu

Motivi,stih,spoj klasičnog i modernog. Programska pesme, poetika, struktura, branko miljkovic, srpski jezik, srednja skola |
Srpski jezik za IV razred gimnazije
Broj strana: 3

Rečenični članovi: atribut i apozicija

Njegovanje privrženosti vlastitom jeziku kao nasljeđu, njegovanje govorne kulture, razvijanje međusobnog uvažavanja i poštovanja različitosti u izražajnim sposobnostima, navikavanje na timski rad, razvijanje jezičke radoznalosti i istraživačkog duha, razvijanje sklonosti ka sadržajima koji poboljšavaju komunikacijske sposobnosti, motiviranje stvaralačkih potencijala, kreativnih sposobnosti i sklonosti, razvijanje takmičarskog duha, razvijanje ljubavi prema tradiciji BiH.
Bosanski jezik
Broj strana: 6

Pesma (ili video-zapis) na času stranog jezika

Rad sadrži naslovnu stranu, uvod, glavni deo rada, zaključak i bibliografiju i veoma lepe ilustracije uz tekst rada. Veoma kreativno i praktično predstavljena pesma koja se učenicima predaje na času kao i prednosti učenja jezika kroz pesmu.. Pesma, video-zapis, nastavnik, u?enici, motivacija, autenti?ni dokument, kulturni i interkulturni izve?taj
Metodika nastave francuskog jezika 2
Broj strana: 5

Pitanja i odgovori I kolokvijum Menadzment

Blic pitanja i odgovori za prvi kolokvijum iz premeta Menadzment. Menadzment, kolokvijum, planiranje, organizovanje, vodjenje, kontrolisanje, funkcije menadzmenta, organizaciono okruzenje, interno okruzenje, eksterno okruzenje, stejkholderi, pest, pestel, strategijski menadzment, operativni menadzment, efektivnost, menadzer, motivacija, liderstvo, komunikacija, interpersonalne uloge, figura, lider, kontrolor, redar, potparol, preduzetnik, pregovarac, top menadzer, generalni menadzer, funkcionalni menadzeri, reaktivisti, proaktivisti, neaktivisti, konceptualno znanje
Menadzment
Broj strana: 8

Ep o Gilgamešu - motiv prolaznosti života

. Ep o gilgamesu, prolaznost zivota, esej, pismeni, srpski jezik, knjizevnost |
Srpski jezik i knjizevnost
Broj strana: 1

Kategorije i klase glagola

Klase i kategorije glagola, podela i primeri. Klase, kategorije, glagola, glagoli, vreme, tense, aspekt, aspect, nacin, mood, imperativ, konjuktiv, kondicional, modalni, lice, person, broj, number, prelaznost, neprelaznost, transitivity, intransitivity, stanje, voice, finitnost, nefinitnost, finitude, non-finitude, leksicki, glavni, prelazni, pomocni, kopulativni, dinamicki, staticni, trajni, trenutni, ingresivni, pocetni, terminativni, zavrsni, iterativni, ucestali, konkluzivni, svrseni, privatni, nekonkluzivni, intelektualni, emotivni, perceptivni, telesni, prosti, frazni, predloski, sinteticki, analiticki, grupni
Kontrastivna analiza
Broj strana: 4

Pojam i vrste interpretacije književnih dela

Pojam i vrste interpretacije književnih dela. Srpski jezik, knjizevnost, sonovna skola, srednja skola, pojam interpretacija, vrste in terpretacija knjizevnih dela, tema, ideja, motiv, forma knjizevnog dela, sadrzina knjizevnog dela
Srpski jezik
Broj strana: 1

Srpska djevojka, narodna lirska ljubavna pesma priprema

Priprema za čas.. Srpska djevojka, narodna lirska pesma, tema, motivi, poruka, pesnicke slike, priprema |
Srpski jezik
Broj strana: 5

Ljubavni rastanak - analiza

Analiza ovog dela. Definicija, knji?evni rod, knji?evna vrsta, tema, osnovno ose?anje, motivi, stilske figure, stih forma pripovedanja, poruke |
Srpski jezik i književnost
Broj strana: 2

Мотиви и мотивација у физичком васпитању

. Motivi, motivi u fizickom vaspitanju, fizcko |
Fizicko vaspitanje
Broj strana: 7

Očiju tvojih da nije, Vasko Popa priprema za čas

Priprema za čas za 8.razred osnovne škole. Vasko popa, knjizevnost, motiv ociju, motiv ljubavi, priprema, priprea za cas, srpski jezik, knjizevnost, priprema za cas srpski jezik |
Knjizevnost
Broj strana: 4

Zlatna jabuka i devet paunica, narodna bajka - analiza

Detaljna analiza dela. Knji?evni rod, knji?evna vrsta, tema, likovi, osobine likova, realisti?ni i fantasti?ni motivi, stilske figure, poruka, bajka |
Srpski jezik i književnost
Broj strana: 2

Jovan Dučić - Jablanovi (analiza pesme)

JABLANOVI
Jovan Dučić
Pesmu „Jablanovi“ čine tri katrena, dakle, tri strofe od po četiri stiha; rima je obgrljena (abba, cddc, effe), vrsta stiha- paralelni dvanaesterac (6+6). Pesma u celini izgleda ovako:
Zašto noćas tako šume jablanovi,
Tako strasno, čudno? Zašto tako šume?
Žuti mesec sporo zalazi za hume,
Daleke i crne, ko slutnje; i snovi.

U toj mrtvoj noći pali su na vodu,
Ko olovo mirnu i sivu, u mraku.
Jablanovi samo visoko u zraku
Šume, šume, čudno, i drhću u svodu.

Sam, kraj mutne vode, u noći, ja stojim
Ko potonji čovek. Zemljom prema meni,
Leži moja senka. Ja se noćas bojim,
Sebe, i ja strepim sam od svoje seni.
Smisao pesme je egzistencijalni strah, strah od smrti. Pesma “Jablanovi” donosi subjektivni doživljaj prirode. Umetnički pejzaž izjednačava se sa stanjem u ljudskoj duši, a to je Dučić jasno eksplicirao u svojoj pesmi “Podne” : “ Sve je tako tiho. I u mojoj duši
produženo vidim ovo mirno more...”
Pejzaž čini slika u kojoj dominiraju jablanovi, iza kojih je mesec na zalasku sa obrisima brežuljakaza koje će zaći. Pozadinu pesme čini crna, mrtva noć, a u prvi plan izbija pored jablanova, prizor vode, olovno mirne i sive u čijoj se dubini nazire izvrnuta slika jablanova, sa mesecom, sivim nebom i čovekovom senkom. To je vizuelna slika koju bi slikar mogao sa mnogo uspeha nacrtati, a uz ovu vizuelnu sliku dao je Dučić I akustičnu sliku, u čijoj pozadini je tišina poentirana mrtvilom noći i mirnoćom vode, dok se u prvom planu nalazi šuštanje jablanova- 4 puta naglašeno u pesmi. Pesma započinje nizom upitnih rečenica koje predstavljaju pitanja bez odgovora I kojima se uvodi radoznalost, otkriva se da pesnika muči tajna, želja da tu tajnu odgonetne. Prilogom “tako” iz prvog stiha: ”Zašto noćas tako šume jablanovi”,
postiže se iluzija da jablanovi šume tu odmah pored nas , otuda će se ovaj prilog tri puta ponoviti tokom pesme. Na sličan način deluje i onomatopejski glagol – šume- Za šuštanje jablanova u pesmi se uporno pita. No, ne bi se tako uporno pitalo da je u pitanju obično šuštanje – dakle odgovor je u nekoj drugoj, skrivenoj, važnijoj pojavi koja pripada duhovnom svetu. Spoljašnji šum prekvalifikuje se u duševni nemir. Pesma je napisana u pripovedačkom prezentu- šume, drhću, stojim, strepim- time se sugeriše neposredno prisustvo čulnog sveta, i aktivno učešće lirskog subjekta u njegovom percipiranju. Pesma počinje subjektivnom intonacijom, a ubrzo sledi privid objektivne deskripcije- žuti mesec sporo zalazi za hume, a senka jablanova ogleda se u sivoj, mutnoj void- da bi kraj pesme bio ponovo subjektivno intoniran sa semantički naglašenim prvim licem- ja stojim, ja se noćas bojim itd... Središte pesme je, dakle depersonalizovano- slika noćnog pejzaža data je u trećem licu. Taj pejzaž kreće se od najudaljenije tačke – kosmičkih daljina, prizor meseca, ka crnim humovima na horizontu, do sive I mutne vode da bi se fiksirala senka pesničkog subjekta ove pesme, a onda se svela na njegovo duševno stanje. Duševno stanje tako je postal krajnje ishodište pesme, glavna poenta pesme. Čitav pejzaž podredjen je osnovnoj ideji straha od smrti, a jablanovi šume upravo zato što je pesnički subjekat usamljen i oseća strah pred životom.. Vrsta stiha, strofe, rime; tematika pesme, osnovni motivi pesme, stilsko- izra?ajna sredstva, detaljna analiza pesni?kih slika
Srpski jezik
Broj strana: 2

Prvi put s ocem na jutrenje - analiza

Kratka analiza dela prvi put s ocem na jutrenje. Laza lazarevic, prvi put s ocem na jutrenje, biljeske o piscu, analiza pripovjetke, motivi, stilske figure, ideja dela prvi put s ocem na jutrenje, tema dela, lik marice
Srpski jezik i knjizevnost
Broj strana: 2

Plava grobnica Milutin Bojic - priprema za cas

Priprema za cas obrade pesme Plava grobnica
Priprema sadrzi ciljeve casa, biografiju pisca, pitanja i ocekivane odgovore ucenika, temu , motive, poruke, evaluaciju casa. Plava grobnica, milutin bojic, tema, motivi, poruke, priprema za cas, nastavna jedinica, tema casa, cilj casa, knjizevnost, srpski jezik
Srpski jezik i knjizevnost
Broj strana: 5

Momčilo Nastasijević- Tuga u kamenu

Podaci o piscu; analiza pesme Tuga u kamenu ( svaka strofa pojedinačno).. Tema, motivi, momcilo, nastasijevic, tuga, kamenu |
Srpski jezik
Broj strana: 5

Ciklus hajdučkih pesama, Mali Radojica, Stari Vujadin

Hajdučke pesme, Mali Radojica, Stari Vujadin, kratka analiza. Ciklus hajdu?kih pesama, hajduci, mali radojica, stari vujadin, stilske figure, stereotip, slovenska antiteza, gradacija, hiperbola, tema, poruka, motiv, metafora, epiteti
Srpski jezik
Broj strana: 2

[1] [1]


"motiv" pronađeni su rezultati pretrage 52