Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

nauka

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"nauka" pronađeni su rezultati pretrage 43


Pedagogija pojam predmet i podela

1. Predmet i definicija pedagogije............................................................................. 3
2. Pedagoško naučni zakoni, principi i pravila ......................................................... 4
3. Odnos između pedagogije i drugih nauka............................................................. 6
4. Pojam vaspitanja, znanja i umenja........................................................................ 7
5. Odnos između vaspitanja i obrazovanja................................................................ 11
6. Efikasnost obrazovno-vaspitnog rada ................................................................... 12
7. Objektivni i subjektivni faktori efikasnosti obrazovno-vaspitnog rada................ 15
8. Naziv i pojam didaktike ........................................................................................ 17
9. Predmet i zadatak didaktike.................................................................................. 19
Didaktički principi
10. Princip naučnosti u nastavi i prilagođenosti nastave uzrastu ............................. 21
11. Princip individualizacije nastavnog procesa, sistematičnosti i potpunosti......... 22
12. Princip svesne aktivnosti učenika i očiglednosti u nastavi................................. 22
13. Princip povezanosti teorije i prakse i trajnosti znanja, umenja,
veština i navika................................................................................................... 23
14. Nastava kao specifična ljudska aktivnost ........................................................... 24
15. Vrste nastave ...................................................................................................... 26
16. Didaktička struktura nastavnog sadržaja ............................................................ 27
Komponente didaktičke strukture
17. Model i oblik didaktičke strukture sadržaja ....................................................... 30
18. Veze i odnosi u didaktičkoj strukturi sadržaja.................................................... 31
19. Koncepcija strukturiranja sadržaja ..................................................................... 32
20. Poredak sadržaja u didaktičkoj strukturi ............................................................ 34
Etape nastavnog procesa
21. Pripremanje za nastavni rad i obrađivanje nove građe ....................................... 35
22. Uvežbavanje i ponavljanje.................................................................................. 38
23. Proveravanje i ocenjivanje.................................................................................. 42
Oblici rada u nastavi
24. Frontalni oblik rada ............................................................................................ 44
25. Individualni oblik rada ....................................................................................... 45
26. Grupni oblik rada................................................................................................ 46
27. Rad u parovima................................................................................................... 48
28. Nastavne metode ............................................................................................... 49
29. Verbalno-tekstualne metode ............................................................................... 50
30. Ilustrativno-demonstrativne metode................................................................... 53
31. Laboratorijsko-eksperimentalne metode ............................................................ 54
32. Nastavna sredstva; pojam i podela ..................................................................... 56
33. Funkcije nastavnih sredstava .......................................................................... 59
34. Funkcija postizanja očiglednosti, intenziviranja učenja i razvijanja
umnih sposobnosti ............................................................................................. 60
35. Funkcija racionalizacije i ekonomičnosti nastave, inicijator misaone
i intelektualne aktivnosti .................................................................................... 62
Metodske koncepcije
36. Predavačko-informativna i egzemplarna nastava ............................................... 64
37. Individualizovana i programirana nastava.......................................................... 64
38. Problemska i timska nastava............................................................................... 65
39. Pojam učenja ...................................................................................................... 65
40. Cilj učenja .......................................................................................................... 68
Faktori koji deluju na učenje
41. Motivi i podsticaji za učenje............................................................................... 71
42. Emocije u učenju ................................................................................................ 73
43. Misaoni procesi u učenju.................................................................................... 74
44. Ličnost nastavnika i atmosfera u razredu ........................................................... 76
Metode učenja
45. Induktivna i deduktivna metoda učenja.............................................................. 78
46. Analitička, sintetička i sistematično-progresivna metoda učenja....................... 78
Etape procesa učenja
47. Sticanje percepcija i predstava ........................................................................... 80
48. Misaoni put stvaranja pojmova i usvajanja zakona............................................ 82
49. Utvrđivanje znanja, veština i navika................................................................... 84
50. Primena znanja u praksi...................................................................................... 86
51. Proveravanje znanja, veština i navika................................................................. 88
52. Pamćenje i ponavljanje....................................................................................... 89
53. Zaboravljanje...................................................................................................... 91
54. Grupno učenje i transfer učenja.......................................................................... 93
55. Učenje na školskom času.................................................................................... 95
56. Učenje i radne navike. 1, predmet i definicija pedagogije, , 3 2, pedago?ko nau?ni zakoni, principi i pravila, , 4 3, odnos izme?u pedagogije i drugih nauka, 6 4, pojam vaspitanja, znanja i umenja, 7 5, odnos izme?u vaspitanja i obrazovanja, 11 6, efikasnost obrazovno-vaspitnog rada, , 12 7, objektivni i subjektivni faktori efikasnosti obrazovno-vaspitnog rada, 15 8, naziv i pojam didaktike, , 17 9, predmet i zadatak didaktike, , 19 didakti?ki principi 10, princip nau?nosti u nastavi i prilago?enosti nastave uzrastu, 21 11, princip individualizacije nastavnog procesa, sistemati?nosti i potpunosti, 22 12, princip svesne aktivnosti u?enika i o?iglednosti u nastavi, 22 13, princip povezanosti teorije i prakse i trajnosti znanja, umenja, ve?tina i navika, , 23 14, nastava kao specifi?na ljudska aktivnost, , 24 15, vrste nastave, , 26 16, didakti?ka struktura nastavnog sadr?aja, , 27 komponente didakti?ke strukture 17, model i oblik didakti?ke strukture sadr?aja, 30 18, veze i odnosi u didakti?koj strukturi sadr?aja, , 31 19, koncepcija strukturiranja sadr?aja, 32 20, poredak sadr?aja u didakti?koj strukturi, , 34 etape nastavnog procesa 21, pripremanje za nastavni rad i obra?ivanje nove gra?e, 35 22, uve?bavanje i ponavljanje, , 38 23, proveravanje i ocenjivanje, , 42 oblici rada u nastavi 24, frontalni oblik rada, , 44 25, individualni oblik rada, , 45 26, grupni oblik rada, , 46 27, rad u parovima, , 48 28, nastavne metode, , 49 29, verbalno-tekstualne metode, , 50 30, ilustrativno-demonstrativne metode, , 53 31, laboratorijsko-eksperimentalne metode, , 54 32, nastavna sredstva; pojam i podela, 56 33, funkcije nastavnih sredstava, , 59 34, funkcija postizanja o?iglednosti, intenziviranja u?enja i razvijanja umnih sposobnosti, , 60 35, funkcija racionalizacije i ekonomi?nosti nastave, inicijator misaone i intelektualne aktivnosti, , 62 metodske koncepcije 36, predava?ko-informativna i egzemplarna nastava, 64 37, individualizovana i programirana nastava, 64 38, problemska i timska nastava, , 65 39, pojam u?enja, , 65 40, cilj u?enja, , 68 faktori koji deluju na u?enje 41, motivi i podsticaji za u?enje, , 71 42, emocije u u?enju, , 73 43, misaoni procesi u u?enju, , 74 44, li?nost nastavnika i atmosfera u razredu, , 76 metode u?enja 45, induktivna i deduktivna metoda u?enja, , 78 46, analiti?ka, sinteti?ka i sistemati?no-progresivna metoda u?enja, 78 etape procesa u?enja 47, sticanje percepcija i predstava, , 80 48, misaoni put stvaranja pojmova i usvajanja zakona, , 82 49, utvr?ivanje znanja, ve?tina i navika, , 84 50, primena znanja u praksi, , 86 51, proveravanje znanja, ve?tina i navika, , 88 52, pam?enje i ponavljanje, , 89 53, zaboravljanje, , 91 54, grupno u?enje i transfer u?enja, , 93 55, u?enje na ?kolskom ?asu, , 95 56, u?enje i radne navike
Pedagogija
Broj strana: 105

Njemacka u 20. stoljecu

Razvoj politike, kulutre i nauke njemacke u 20. stoljecu. Istorija, kulutra, nauka, politika, njemacka, 20, stoljece |
Istorija
Broj strana: 21

Pedagogija kao nauka

Pojam pedagogije, opsti zadaci pedagogije, pedagoska teorija i praksa. Pedagogija, pedagogija kao nauka, nauka pedagogija, pedagoska teorija, pedagoska praksa, opsta pedgogija, istorija pedagogije
Pedagogija
Broj strana: 13

Sociologija obrazovanja

Društvene i teorijske determinante nastanka sociologije obrazovanja, nastanak i razvoj sociologije obrazovanja u svetu i kod nas, sociologija obrazovanja i druge nauke. Sociologija, obrazovanje, sociologija obrazovanja, determinante, definicija sociologije obrazovanja, teorijsko metodolo?ki pristup, marksizam, socijalizacija, stadijumi socijalizacije, vaspitanje, faktori, ?kola, dru?tvena ustanova, obrazovanje, znanje, ve?tine, navike, permanentno obrazovanje, formalno, neformalno, spontano, artikulacija, institucionalizacija, diferencijacija, petrifikacija, scientizacija, justifikacija, demokratizacija, visoko obrazovanje, neposredne funkcije, dru?tvene funkcije, inovacija, kvalifikacija, legitimacija, reprodukcija, unesco, maks veber, bouls, ginkis, obrazovna privilegija, obrazovni kapitalizam, mehanizmi socijalne selekcije u obrazovanju, javni jezik, formalni jezik, nauka, kultura, religija
Sociologija
Broj strana: 20

Nauka o književnosti

Srpski jezik i knjizevnost. Srpski jezik, knjizevnost, skripta srpski jezik, osnovna skola, nauka o knjizevnosti, umetnost reci, knjizevnost kao umetnost reci |
Srpski jezik
Broj strana: 2

Magija, nauka, religija seminarski rad

. Magija, nauka, sociologija, religija, seminarski rad |
SOCIOLOGIJA
Broj strana: 8

Uvod u lingvistiku

. Uvod, lingvistiku, lingvistika, nauka, jezik, strukturalizam, naucna, disciplina, sinhronija, filozofija, nemacki, nemci, varijeteti, komunikativna, situacija |
Lingvistika
Broj strana: 9

Lingvistika, nauka o jeziku

nauka o jeziku lingvistika. Srpski jezik, knjizevnost, srednja skola, lingvistika, nauka o jeziku, lingvistika nauka o jezik, pojam lingvistike |
Srpski jezik
Broj strana: 2

Referat iz Kloniranja

Referat koji govori koliko o nacinima, toliko i o mogucnostima kloniranja, i njegovog uticaja na dalji zivot.. Klornianje, biologija, referat, nauka, interesantno, stem celije, embriologija, reproduktivno kloniranje, terapijsko kloniranje
Biologija
Broj strana: 6

Osnovi nauke o saobraćaju

. Osnovi, nauke, saobra?aju, nauka, saobra?aj, proizvodnja, teorija, transport, transportno, sredstvo |
Drumski saobraćaj
Broj strana: 1

Uvod-lingvistika

. Uvod, lingvistika, nauka, jezik, nemacki, skole, nemacke, skola, grim, sistem, germanistika, podela, jezika, dijalekt |
Lingvistika
Broj strana: 3

Biologija kao nauka o životu

Beleske sa casa iz biologije, Biologija kao nauka o životu

Rad je rucno pisan. Biologija, osnovna skola, srednja skola, skripta biologija, beleske sa casa biologija, biologija kao nauka o zivotu, biologija nauka, pojam biologije
Biologija
Broj strana: 2

Istorijat nauke o ćeliji

Skripta biologija, Istorijat nauke o ćeliji. Celija, citoplazma, jedro, nukleus, membrana, nauka o celiji, celija zivotinja, celija biljaka, biologija, srednja skola, citologija |
Biologija
Broj strana: 3

Ekonomija kao društvena nauka

Skripta osnovi ekonomije za srednju skolu, ekonomija kao društvena nauka

Napomena: rad je rucno pisan. Osnovi ekonomije, ekonomija, drustvo, srednja skola, skripta osnovi ekonomije, drustvena nauka, ekonomija kao drustvena nauka, privreda, predmet ekonomija
Osnovi ekonomije
Broj strana: 2

Klasično rimsko pravo i pravna nauka

Skripta rimsko pravo. Rimsko pravo, rimsko pravo skripta, pravna nauka, klasicno rimsko pravo, zakoni, senatske odluke, edictum peretuum, constitutiones principum, ciceron, ulpijam, gaj kasije longin
Rimsko pravo
Broj strana: 4

Lingvistika-nemacki

. Lingvistika, nemacki, jezik, nauka, karakteristike, podela |
Lingvistika
Broj strana: 2

Endocitoza i egzocitoza

Skripta biologija. Celija, citoplazma jedro nukleus membrana nauka o celiji celija zivotinja celija biljaka biologija srednja skola citologija celijski skelet, endocitoza, egzocitoza |
Biologija
Broj strana: 4

Stilistika kao nauka i stilske figure

Srpski jezik i knjizevnost, Stilistika kao nauka i stilske figure. Srpski jezik, knjizevnost, skripta srpski jezik, osnovna skola, stilistika, stilistika kao nauka, stilske figure, epitet, poredjenje, antiteza, metafora, personifikacija, alegorija, ironija, perifraza
Srpski jezik
Broj strana: 3

O istoriji kao nauci

. Istorija, osnovna skola, istorija kao nauka, o istoriji kao nauci, praistorija, nastanak coveka, razvoj coveka |
Istorija
Broj strana: 2

Pojam fizike kao prirodne nauke

Beleske sa casa fizika, Pojam fizike kao prirodne nauke. Fizika, fizika kao prirodna nauka, mega svet, makrosvet, mikrosvet, materija, gradja prirode, osnovna skola |
Fizika
Broj strana: 2

Lizozomi, pojam i uloga

Skripta biologija, lizozomi. Celija, citoplazma, jedro, nukleus, membrana, nauka o celiji, celija zivotinja, celija biljaka, biologija, srednja skola, citologija, lizozomi, organele, heterofagija
Biologija
Broj strana: 2

Fizika - fundamentalna prirodna nauka

Skripta fizika, Fizika - fundamentalna prirodna nauka. Fizika, skripta fizika, srednja skola, pojam fizike, fizika kao nauka, fizika kao fundamentalna nauka, supstanca, fizicko polje, fizika fundamentalna prirodna nauka, kretanje, izucavanje fizike
Fizika
Broj strana: 1

Oblik i veličina ćelija

Skripta biologija, oblik i velicina celija. Celija, modeli celija, citoplazma, jedro, nukleus, membrana, nauka o celiji, celija zivotinja, celija biljaka, biologija, srednja skola, citologija, vilsonov model, model celija
Biologija
Broj strana: 2

Fonetika kao posebna naucna disciplina

Rad se bavi fonetikom kao naukom, definicije vrsta fonetike, ukratko. Fonetika, kjnizevnost, nauka, jezik, sinhronijski pristup, dijahronijski pristup, artikulaciona fonetika, akustcna fonetika, auditivna fonetika, perceptivna fonetika, komparativna fonetika, istorijska fonetika, instrumentalna fonetika, fonologija, fonematika,
Knjizevnost
Broj strana: 3

Struktura i razvoj društvene svijesti

Materijal obrađuje strukturu i razvoj društvene svijesti, kroz objašnjavanje pojmova, razvoja i djelovanje segmenata (Filozofije, Umjetnosti, Religije, Morala, Nauke i ideologije) koji su bitno utjecali na sam nastanak i razvoj te današnju strukturu društvene svijesti.. Filozofija, umjetnost, religija, moral, nauka, ideologija, diogen iz sinope
Sociologija
Broj strana: 5

Znacaj i upotreba pojma organizacija

. Znacaj, upotreba, pojma, organizacija, definicija, predmet, nauka, cilj, ciljevi, metode, povezanost |
Organizacija preduzeća
Broj strana: 2

Zločin i osnovni pojmovi kriminologije

Skripta kriminologija: osnovni pojmovi kriminologije, zlocin, interesovanje za zlocin, znacaj naucnog proucavanja zlocina, definicije kriminologije, bitne crte kriminologije kao nauke, zlocin i devijatnost, podela kriminoloskih metoda, istorijske, komparativne i studije predvidjanja. Kriminologija, skripta kriminologija, kriminalitet, zlocin, osnovni pojmovi kriminologije, interesovanje za zlocin, znacaj naucnog proucavanja zlocina, definicije kriminologije, kriminologija kao nauka, devijatnost, zlocin i devijatnost, podela kriminoloskog metoda, kriminoloski metod, zlocin kao socijalni proces, zlocin i zakon, zlocin i greh, zlocin kao bolest, multidisciplinarnost, kriminalizacija, prestupnik, kriminalac, delikvencija, kriminalni fenomen
Kriminologija
Broj strana: 7

Pozitivizam - ogranicenja i znacaj

Pozitivizam - ogranicenja i znacaj. Pozitivizam, srpski jezik, pesnikova licnost, princip kauzaliteta, lanson, naukamora, aleksandar veselovski, psiholoski pristup, vilhelm diltaj |
Srpski jezik za IV razred gimnazije
Broj strana: 4

Nauka o knjizevnosti i istorija knjizevnosti

nauka o njizevnosti i istorija knjizevnosti, srpski jezik srednja skola. Srpski jezik, srednja skola, nauka o knjizevnosti, knjizevnost, istorija knjizevnosti, knjizevna kritika |
Srpski jezik
Broj strana: 1

Eticka i pravna pitanja - biotehnologija

Skripta etika, Eticka i pravna pitanja - biotehnologija. Etika, skripta etika, srednja skola, pravo, eticka pitanja, pravna pitanja, eticka i pravna pitanja, biotehnologija, nauka, eticki problemi
Etika
Broj strana: 4

Pojam, predmet i zadaci pedagogije - skripta

Skripta iz Pedagogije, dve lekcije, pojam, predmet i zadaci pedagogije i školska pedagogija i druge pedagoške discipline. Pedagogija pojam predmet i zadaci pedagogije sklolska pedagogija pedagoske discipline predmet proucavanja pedagogije sistem nauka o vaspitanju deteta sistem nauka o vaspitanju i obrazovanju adolescenata opsta pedagogija konsenzus kontigencija artikulacija stvaralacki susret proces vaspitanja i obrazovanja
Pedagogija
Broj strana: 4

Praistorija, nastanak i razvoj čoveka

. Istorija, osnovna skola, istorija kao nauka, o istoriji kao nauci, praistorija, nastanak coveka, razvoj coveka, praistorija, pracovek |
Istorija
Broj strana: 1

Osnovna shvatanja pojmova privrednog života

Skripta osnovi ekonomije za srednju skolu, osnovna shvatanja pojmova privrednog života

Napomena: rad je rucno pisan. Osnovi ekonomije, ekonomija, drustvo, srednja skola, skripta osnovi ekonomije, ekonomska nauka, privredni zivot, osnovna shvatanja pojmova privrednog zivota, proizvodnja
Osnovi ekonomije
Broj strana: 4

Intermedijelni - prelazni filamenti

Skripta biologija, prelazni filamenti. Celija citoplazma jedro nukleus membrana nauka o celiji celija zivotinja celija biljaka biologija srednja skola citologija celijski skelet, prelazni filamenti, filamenti, intermedijelni filamenti
Biologija
Broj strana: 2

Sistem prekršajnog prava i njegovo mesto u sistemu pravnih nauka

. Prekrsajno pravo, skripta prekrsajno pravo, kriminologija, pravo, kriminalisticko policijska akademija, sistem prekrsajnog prava, pravne nauke |
Prekršajno pravo
Broj strana: 2

Citoplazma i ćelijski skelet

Skripta biologija, citoplazma i celijski skelet. Celija, citoplazma, jedro, nukleus, membrana, nauka o celiji, celija zivotinja, celija biljaka, biologija, srednja skola, citologija, celijski skelet
Biologija
Broj strana: 3

Modeli ćelija

Skripta biologija, modeli celija. Celija, modeli celija, citoplazma, jedro, nukleus, membrana, nauka o celiji, celija zivotinja, celija biljaka, biologija, srednja skola, citologija, vilsonov model, model celija
Biologija
Broj strana: 3

Klasifikacija organizama prema građi ćelija

Skripta biologija, klasifikacija organizama prema gradji celija. Celija citoplazma jedro nukleus membrana nauka o celiji celija zivotinja celija biljaka biologija srednja skola citologija celijski skelet, klasifikacija organizama prema gradji celija
Biologija
Broj strana: 2

Egzocitoza

Skripta biologija, egzocitoza. Egzocitoza, celija, citoplazma, jedro, nukleus, membrana, nauka o celiji, celija zivotinja, celija biljaka, biologija, srednja skola, citologija, fagocitoza |
Biologija
Broj strana: 1

Odnos prekršajnog prava prema drugim granama prava

. Prekrsajno pravo, skripta prekrsajno pravo, kriminologija, pravo, kriminalisticko policijska akademija, odnos prekrsajnog prava prema drugim naukama, pravne nauke |
Prekršajno pravo
Broj strana: 2

Metode za ispitivanje ćelija

Skripta biologija, Metode za ispitivanje celija. Celija, citoplazma, jedro, nukleus, membrana, nauka o celiji, celija zivotinja, celija biljaka, biologija, srednja skola, citologija, lizozomi, metode za ispitivanje celija
Biologija
Broj strana: 1

Pojam sociologije

Skripta iz sociologije za srednju skolu i fakultet, Pojam sociologije. Sociologija, pojam sociologije, skripta sociologija, srednja skola, nauka o sociologiji, socioloska imanigacija, mils, izucavanje sociologije
Sociologija
Broj strana: 1

Ogist Kont, život i delo

Skripta iz sociologije za srednju skolu i fakultet, Ogist Kont, život i delo. Sociologija, pojam sociologije, skripta sociologija, srednja skola, ogist kont, delo ogist konta, kurs pozitivne filozofije, pozitivizam, pozitivna nauka
Sociologija
Broj strana: 1


"nauka" pronađeni su rezultati pretrage 43