Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

oblici

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"oblici" pronađeni su rezultati pretrage 77

[1] [1]


Pedagogija pojam predmet i podela

1. Predmet i definicija pedagogije............................................................................. 3
2. Pedagoško naučni zakoni, principi i pravila ......................................................... 4
3. Odnos između pedagogije i drugih nauka............................................................. 6
4. Pojam vaspitanja, znanja i umenja........................................................................ 7
5. Odnos između vaspitanja i obrazovanja................................................................ 11
6. Efikasnost obrazovno-vaspitnog rada ................................................................... 12
7. Objektivni i subjektivni faktori efikasnosti obrazovno-vaspitnog rada................ 15
8. Naziv i pojam didaktike ........................................................................................ 17
9. Predmet i zadatak didaktike.................................................................................. 19
Didaktički principi
10. Princip naučnosti u nastavi i prilagođenosti nastave uzrastu ............................. 21
11. Princip individualizacije nastavnog procesa, sistematičnosti i potpunosti......... 22
12. Princip svesne aktivnosti učenika i očiglednosti u nastavi................................. 22
13. Princip povezanosti teorije i prakse i trajnosti znanja, umenja,
veština i navika................................................................................................... 23
14. Nastava kao specifična ljudska aktivnost ........................................................... 24
15. Vrste nastave ...................................................................................................... 26
16. Didaktička struktura nastavnog sadržaja ............................................................ 27
Komponente didaktičke strukture
17. Model i oblik didaktičke strukture sadržaja ....................................................... 30
18. Veze i odnosi u didaktičkoj strukturi sadržaja.................................................... 31
19. Koncepcija strukturiranja sadržaja ..................................................................... 32
20. Poredak sadržaja u didaktičkoj strukturi ............................................................ 34
Etape nastavnog procesa
21. Pripremanje za nastavni rad i obrađivanje nove građe ....................................... 35
22. Uvežbavanje i ponavljanje.................................................................................. 38
23. Proveravanje i ocenjivanje.................................................................................. 42
oblici rada u nastavi
24. Frontalni oblik rada ............................................................................................ 44
25. Individualni oblik rada ....................................................................................... 45
26. Grupni oblik rada................................................................................................ 46
27. Rad u parovima................................................................................................... 48
28. Nastavne metode ............................................................................................... 49
29. Verbalno-tekstualne metode ............................................................................... 50
30. Ilustrativno-demonstrativne metode................................................................... 53
31. Laboratorijsko-eksperimentalne metode ............................................................ 54
32. Nastavna sredstva; pojam i podela ..................................................................... 56
33. Funkcije nastavnih sredstava .......................................................................... 59
34. Funkcija postizanja očiglednosti, intenziviranja učenja i razvijanja
umnih sposobnosti ............................................................................................. 60
35. Funkcija racionalizacije i ekonomičnosti nastave, inicijator misaone
i intelektualne aktivnosti .................................................................................... 62
Metodske koncepcije
36. Predavačko-informativna i egzemplarna nastava ............................................... 64
37. Individualizovana i programirana nastava.......................................................... 64
38. Problemska i timska nastava............................................................................... 65
39. Pojam učenja ...................................................................................................... 65
40. Cilj učenja .......................................................................................................... 68
Faktori koji deluju na učenje
41. Motivi i podsticaji za učenje............................................................................... 71
42. Emocije u učenju ................................................................................................ 73
43. Misaoni procesi u učenju.................................................................................... 74
44. Ličnost nastavnika i atmosfera u razredu ........................................................... 76
Metode učenja
45. Induktivna i deduktivna metoda učenja.............................................................. 78
46. Analitička, sintetička i sistematično-progresivna metoda učenja....................... 78
Etape procesa učenja
47. Sticanje percepcija i predstava ........................................................................... 80
48. Misaoni put stvaranja pojmova i usvajanja zakona............................................ 82
49. Utvrđivanje znanja, veština i navika................................................................... 84
50. Primena znanja u praksi...................................................................................... 86
51. Proveravanje znanja, veština i navika................................................................. 88
52. Pamćenje i ponavljanje....................................................................................... 89
53. Zaboravljanje...................................................................................................... 91
54. Grupno učenje i transfer učenja.......................................................................... 93
55. Učenje na školskom času.................................................................................... 95
56. Učenje i radne navike. 1, predmet i definicija pedagogije, , 3 2, pedago?ko nau?ni zakoni, principi i pravila, , 4 3, odnos izme?u pedagogije i drugih nauka, 6 4, pojam vaspitanja, znanja i umenja, 7 5, odnos izme?u vaspitanja i obrazovanja, 11 6, efikasnost obrazovno-vaspitnog rada, , 12 7, objektivni i subjektivni faktori efikasnosti obrazovno-vaspitnog rada, 15 8, naziv i pojam didaktike, , 17 9, predmet i zadatak didaktike, , 19 didakti?ki principi 10, princip nau?nosti u nastavi i prilago?enosti nastave uzrastu, 21 11, princip individualizacije nastavnog procesa, sistemati?nosti i potpunosti, 22 12, princip svesne aktivnosti u?enika i o?iglednosti u nastavi, 22 13, princip povezanosti teorije i prakse i trajnosti znanja, umenja, ve?tina i navika, , 23 14, nastava kao specifi?na ljudska aktivnost, , 24 15, vrste nastave, , 26 16, didakti?ka struktura nastavnog sadr?aja, , 27 komponente didakti?ke strukture 17, model i oblik didakti?ke strukture sadr?aja, 30 18, veze i odnosi u didakti?koj strukturi sadr?aja, , 31 19, koncepcija strukturiranja sadr?aja, 32 20, poredak sadr?aja u didakti?koj strukturi, , 34 etape nastavnog procesa 21, pripremanje za nastavni rad i obra?ivanje nove gra?e, 35 22, uve?bavanje i ponavljanje, , 38 23, proveravanje i ocenjivanje, , 42 oblici rada u nastavi 24, frontalni oblik rada, , 44 25, individualni oblik rada, , 45 26, grupni oblik rada, , 46 27, rad u parovima, , 48 28, nastavne metode, , 49 29, verbalno-tekstualne metode, , 50 30, ilustrativno-demonstrativne metode, , 53 31, laboratorijsko-eksperimentalne metode, , 54 32, nastavna sredstva; pojam i podela, 56 33, funkcije nastavnih sredstava, , 59 34, funkcija postizanja o?iglednosti, intenziviranja u?enja i razvijanja umnih sposobnosti, , 60 35, funkcija racionalizacije i ekonomi?nosti nastave, inicijator misaone i intelektualne aktivnosti, , 62 metodske koncepcije 36, predava?ko-informativna i egzemplarna nastava, 64 37, individualizovana i programirana nastava, 64 38, problemska i timska nastava, , 65 39, pojam u?enja, , 65 40, cilj u?enja, , 68 faktori koji deluju na u?enje 41, motivi i podsticaji za u?enje, , 71 42, emocije u u?enju, , 73 43, misaoni procesi u u?enju, , 74 44, li?nost nastavnika i atmosfera u razredu, , 76 metode u?enja 45, induktivna i deduktivna metoda u?enja, , 78 46, analiti?ka, sinteti?ka i sistemati?no-progresivna metoda u?enja, 78 etape procesa u?enja 47, sticanje percepcija i predstava, , 80 48, misaoni put stvaranja pojmova i usvajanja zakona, , 82 49, utvr?ivanje znanja, ve?tina i navika, , 84 50, primena znanja u praksi, , 86 51, proveravanje znanja, ve?tina i navika, , 88 52, pam?enje i ponavljanje, , 89 53, zaboravljanje, , 91 54, grupno u?enje i transfer u?enja, , 93 55, u?enje na ?kolskom ?asu, , 95 56, u?enje i radne navike
Pedagogija
Broj strana: 105

Bankarstvo i novac - prezentacija

Prezentacija na temu novac i bankarstvo. Prezentacija, novac, bankarstvo, banke, funkcije novca, novac kao opstge sredstvo razmene, cuvanje vrednosti, standard, vrednost novca, novac kao obracunsko sredstvo, kreditni novac, novac kao sredstvo placanja, oblici novca, novcani agregati, razvoj bankarstva, poslovi banaka, centralna banka, bankarski sistem, monopol banaka, zajam, kredit, monetarni multiplikator
Bankarstvo
Broj strana: 80

Elevatori i kofičasti transporteri - seminarski rad

Seminarski rad iz proizvodnje, elevatori i koficasti transporteri. Elevatori i koficasti transporteri, elevatori, transporteri, koficasti transporteri, seminarski rad, proizvodnja, masinski fakultet, vucni elementi, zatezni uredjaj, oblici nosaca materijala, elevatori sa koficama, vucni proracun
Proizvodnja
Broj strana: 68

Glagolski oblici

Pojam glagola i glagolski oblici. Glagoli, glagolski oblici, pojam glagola, reci, prelazni glagoli, neprelazni glagoli, povratni glagoli |
Srpski jezik
Broj strana: 40

Proizvodni oblici

Prezentacija na temu Proizvodni oblici, iz predmeta Proizvodno mašinstvo. Proizvodni oblici, proizvodno masinstvo, tehnoloska oprema, kretanje proizvoda, prekidni tok, neprekidni tok, paralelno, kombinovano, uzastopno, m, tpzi, q, ti, toi, predmet obrade, skladiste, bunker, blok linija, linija sa nezavisnim tehnolosikm jedinicama, tehnoloske jedinice, uredjaji, skladistenje
Proizvodno mašinstvo
Broj strana: 14

Glagolski oblici

Sve vezano za glagolske oblike mozete ovde saznati. Ovo je gradivo iz 5-og i iz 6-og razreda !. Glagolski, oblici, infinitiv, infinitivna, osnova, prezent, perfekat, futur, radni, glagolski, pridev, aorist, potencijal, imperativ, futur, 2, imperfekat, pluskvamperfekar, trpni, glagolski, pridev, glagolski, prilog, sadasnji, glagolski, prilog, prosli, srpski, jezik, osnovna, skola, 5, razred, 6, razred
Srpski jezik
Broj strana: 10

Jezicki oblici - seminarski rad

Jezicki oblici, pesnicka leksika, pesnicka sintaksa i eufonija, seminarski rad. Jezicki oblici, pesnickta sintaksa, seminarski rad, knjizevnost, seminarski rad srpski jezik, eufonija, pesnicka leksika, varvarizmi, dijalektizmi, arhaizmi, neologizmi, prozaizmi, metafora, epiteti, alegorija, perifraza, antiteza, ponavljanje, hiperbola
Knjizevnost
Broj strana: 15

Prostitucija - seminarski rad

Seminarski rad- Tema ovog seminarskog rada je drustveni fenomen prostitucije posmatran sa socio-psiholoskog stanovista. Rad ce se baviti drustvenim i psiholoskim uslovima koji podsticu prosticu prostituciju odnosom drustva prema ljudskoj seksualnosti, prostituciji i seksualnim radnicima kao i motivom ulaska u prostituciju. Bice prikazane najznacajnije definicije prostitucije, njeni oblici ispoljavanja kao i raylicita objasnjenja fenomena prostitucije pre svega psiholoske i socioloske teorije.. Prostitucija, seksualni radnici, definicije, motivacija, teorijsko-hipoteticki okvir, seminarski rad, psihologija, psihoanaliticko objasnjenje,
Psihologija
Broj strana: 20

Operativni plan rada nastavnika, matematika, treći razred

Operativni, godisnji plan rada nastavnika za treci razred iz predmeta matematika. Operativni plan rada matematika, godisnji plan rada matematika, nastavni plan, osnovna skola, matematika, nastavne metode, oblici rada, nastavna sredstva, obrazovni standardi, ciljevi i zadaci, vreme realizacije
Matematika
Broj strana: 19

Oblici reči uz brojeve

oblici reči uz brojeve, srpski jezik. Srpski jezik, osnovna skola, knjizevnost, srpski jezik knjizevnost, srpski, reci, recenice, brojevi, ob, ici reci, oblici reci uz brojeve |
Srpski jezik
Broj strana: 2

Vežbanje glagolski oblici

Vezbanje srpski jezik, glagolski oblici

Napomena: rad je rucno pisan. Srpski jezik, srpski, gramatika, osnovna skola, glagolski oblici, glagoli, vezbanje srpski jezik, imperfekat, glagoli srpski jezik, gramatika srpski jezik
Srpski jezik
Broj strana: 4

Vežbanje glagolski oblici

Vežbanje gagolski oblici

Napomena rad je rucno pisan. Srpski jezik, knjizevnost, osnovna skola, srpski, glagolski oblici, glagoli, vezbanje glagoli, vezbanje srpskijezik, vezbanje glagolski oblici
Srpski jezik
Broj strana: 3

Pojam demokratije - prezentacija

Prezentacija na temu pojam demokratije. Demokratija, prezentacija, pojam demokratije, oblici demokratije, vrste demokratije, modeli demokratije, posredna demokratija, neposredna demokratija, poluneposredna demokratija, klasicna demokratija, narodna demokratija, razvojna demokratija
Sociologija
Broj strana: 10

Pomocni glagoli

Pomocni glagoli, podela i primeri. Pocni, glagol, glagoli, podela, primarni, sekundarni, funkcije, obelezja, odricni, oblici, enkliticki, nenaglaseni, inverzija, emfaza, izbegavanje, ponavljanja, ponavljanje, distribucija, be, have, do, am, is, are, was, were, been, being, has, had, having, does, did
Kontrastivna analiza
Broj strana: 6

Glagoli-Verben

. Glagoli, verben, fleksija, konjugacija, valentnost, podela, oblici |
Lingvistika
Broj strana: 5

Glagoli (verb)

- podele
- odredjeni i neodredjeni glagolski oblici
- pravilni glagoli u indikativu i aktivu
- nepravilni glagoli u aktivu i pasivu
- prezent glagola sa nepravilnom promenom
. Glagoli, verb, podela, vrste, konjugacija, tvorba, pravilni, nepravilni, samostalni, pomocni, prelazni, neprelazni, licni, bezlicni, slozeni, prosti, odredjeni, neodredjeni, glagolski, oblici, aktiv, pasiv
Lingvistika
Broj strana: 5

Polumodalni oblici, Modalni idiomi

Polumodalni oblici, Modalni idiomi, upotreba sa primerima. Polumodalni oblici, polumodali, modalni idiomi, be able to, be about to, be bound to, be going to, be willing to, be obliged to, have to, had better, would rather, be to, have got to, upotreba, znacenje, primeri
Knjizevnost
Broj strana: 4

Integracioni oblici preduzeća

. Preduze?e, integracija |
Ekonomika preduzeca
Broj strana: 2

Oblici novinskog istraživanja

Novinsko istrazivanje i oblici novinskog istrazivanja, srpski jezik. Srpski jezik, osnovna skola, knjizevnost, srpski jezik knjizevnost, srpski, novinsko istrazivanje, oblici novinskog istrazivanja, vest, izvestaj, reportaza
Srpski jezik
Broj strana: 2

Glagolski oblici

Kratka podela glagolskih oblika.. Glagol, glagolski, oblik, prosti, slozeni, licni, nelicni, prezent, perfekat, aorist, imperfekat, pluskvamperfekat, futur, i, futur, ii, imperativ, potencijal, radni, trpni, prilog, prosli, prilog, sadasnji,
Srpski jezik
Broj strana: 1

Jezicki sistem

. Jezicki, sistem, morfologija, podela, morfem, rec, fleksija, promene, vokala, analiticki, oblici, rod, reakcija, valentnost, konverzija |
Lingvistika
Broj strana: 2

Pojam i oblici društvene reprodukcije

Skripta osnovi ekonomije za srednju skolu, pojam i oblici društvene reprodukcije

Napomena: rad je rucno pisan. Osnovi ekonomije, ekonomija, drustvo, srednja skola, skripta osnovi ekonomije, drustvena reprodukcija, pojam drustvene reprodukcije, oblici drustvene reprodukcije, proizvodnja, robna proizvodnja
Osnovi ekonomije
Broj strana: 3

Glagolski oblici - tabela podsetnik

Kratak podsetnik za lako snalaženje sa glagolskim oblicima: sa primerima i kratkim definicijama. Vrlo praktično. . Glagolski oblici, vremena, na?ini, neli?ni glagolski oblici, primeri, prezent, aorist, perfekat, imperfekat, pluskvamperfekat, futur 1, futur 2, imperativ, potencijal, infinitiv, radni glagolski pridev, trpni glagolski pridev, glagolski prilog sada?nji, glagolski prilog pro?li
Srpski jezik
Broj strana: 2

Karakteristike i oblici mrežne organizacije

Skenirano. Mre?na, organizacija, karakteristike, oblici, koncept, primarne, sekundarne, modularna, organizacija, virtuelna, strategijske, alijanse, virtuelne, faze, kreativnost, usmeravanje, delegiranje, korrodinacije, saradnje
Organizacija preduzeća
Broj strana: 4

Pojam bakterija

Beleske sa casa iz biologije, Pojam bakterija

Rad je rucno pisan. Biologija, osnovna skola, srednja skola, skripta biologija, beleske sa casa biologija, bakterije, pojam bakterija, gradja bakterije, oblici bakterije
Biologija
Broj strana: 2

Pravna sposobnost

. Pravna sposobnost, ropstvo, sloboda, status civitatis, status famliae, aktivno biracko pravo, pasivno biracko pravo, patrijarhalno ropstvo, pravni polozaj, stvarni polozaj, oblici borbe, izvori ropstva, ublazavanje polozaja robova, mancipium, kolonat, cives, latini, perigrini, prirodne obligacije
Rimsko pravo
Broj strana: 5

Vežbanje glagoli

Vežbanje glagoli

Napomena rad je rucno pisan. Srpski jezik, knjizevnost, osnovna skola, srpski, glagoli, glagosli oblici, vezbanje glagoli, vezbanje glagolski oblici, vezbanje srpski jezik
Srpski jezik
Broj strana: 2

Glagolski prilog sadašnji

Glagolski prilog sadašnji

Napomena rad je rucno pisan

. Srpski jezik, knjizevnost, osnovna skola, srpski, glagolski prilog sadasnji, oblici reci, glagolski prilog, nastavci glagolski prilog sadasnji
Srpski jezik
Broj strana: 2

Slaba promena glagola

. Slaba, promena, glagola, infinitiv, prefiks, glagolski oblicisadasnje, vreme, imprefekt, perfekt, particip, partizip, pluskvamperfekt, plusquamperfekt, futur, i, ii, indikativ, konjuktiv, konditional, imperativ, pasiv, werden
Lingvistika
Broj strana: 7

Osiguranje imovine

2. kolokvijum. Osiguranje, imovine, na?ela, pravila, interesi, naknada, visina, naknade, metode, oblici, dvostruko, vi?estruko, situacije, zakonska, pravila |
Rizik i osiguranje
Broj strana: 1

Voda kao supstanca

. Voda, op?te karakteristike, gustina, viskozitet, povr?inski napon, kapacitet, kru?enje, oblici, teku?e vode, izvor, tok, u??e, pritoke, re?ni sliv, proticaj, korito, ritron, potamon, morfometrija
Hidrobiologija
Broj strana: 5

Ekonomska aktivnost i organizacioni oblici ekonomije

Skenirana skripta. Determinante, preduze?a, preduze?e, ekonomska, aktivnost, organizacioni, organizacija, oblici, ekonomije, ekonomija, pojam, aktivnost, proizvodnja, razmena, raspodela, potro?nja, reprodukcija, makroekonomija, mikroekonomija, mezoekonomija, zadovoljenje, potreba, metode, organizovanja, organizovanje, principi, funkcionisanja, dejstvo, tr?i?na, privreda, normativna, regulativa
Ekonomika preduzeća
Broj strana: 3

Klasifikacija toksicnih materijala

Klasifikacija toksicnih materijala, ekotoksikologija, izvori i oblici zagadjivanja, . Toksicni, materijali, etoksikologija, zagadjivanje, biologija, ekologija, gasovite, lako isparljive, mineralne, bil, sintetske, zracenje, vibracije, buka, ostecenje ploda, vazduh, voda zemljiste, svetlosno zagadjenje, vizuelno zagadjivanje
Biologija
Broj strana: 3

Globalni plan rada nastavnika, narodna tradicija

Godisnji globalni plan rada nastavnika iz predmeta narodna tradicija, treci razred. Narodna tradicija, nastavni plan rada, globalni plan rada, nastavne metode, oblici rada, nastavna sredstva, nastavna jedinica
Narodna tradicija
Broj strana: 2

Promena glagola

Beleske sa casa iz latinskog jezika, Promena glagola

NAPOMENA: Rad je rucno pisan!. Latinski jezik, srednja skola, gimnazija, osnovna skola, beleske, beleske sa casa, beleske sa casa latinski jezik, latina, glagoli, promena glagola, glagolski oblici
Latinski jezik
Broj strana: 3

Pasiv

. Pasiv, oblici, upotreba, prezent, perfekt, preterit, pluskvamperfekat, futur, konjuktiv |
Lingvistika
Broj strana: 3

Izvođenje imenica, izvođenje prideva, izvođenje glagola

Vezbanje srpski jezik, glagolski oblici

Napomena: rad je rucno pisan. Srpski jezik, srpski, gramatika, osnovna skola, gramatika srpski jezik, reci, izvodjenje imenica, izvodjenje prideva, izvodjenje glagola, gradjenje reci srpski jezik, slozene reci, porodica reci, izvodjenje rec
Srpski jezik
Broj strana: 6

Odlike pesničkog jezika, lirski paralelizmi

Srpski jezik i knjizevnost, Odlike pesničkog jezika, lirski paralelizmi. Srpski jezik, knjizevnost, skripta srpski jezik, osnovna skola, lirski paralelizmi, pesnicki jezik, oblici pesnickog jezika, odlike pesnickog jezika
Srpski jezik
Broj strana: 4

Oblici plaćanja u poslovanju turističkih agencija

oblici plaćanja u poslovanju turističkih agencija, virmansko, poluvirmansko i gotovinsko placanje. Oblik, placanje, turisticke agencije, turisticke, agencije, virmansko, poluvirmansko, gotovinsko
Agencijsko i hotelijersko poslovanje
Broj strana: 1

Oblici profila zubaca, geometrijska definicija evokvente

. Oblici, profila, zubaca, geometrijska, definicija, evokvente, profil, evokventa, zubci, zup?anik, krug, kotrljanja, funkcija |
Osnovi mašinstva
Broj strana: 2

Jaka promena glagola

. Jaka, promena, glagola, infinitiv, prefiks, glagolski oblicisadasnje, vreme, imprefekt, perfekt, pluskvamperfekt, plusquamperfekt, futur, i, ii, indikativ, konjuktiv, konditional, pasiv |
Lingvistika
Broj strana: 4

Globalni plan rada nastavnika, likovna kultura, treći razred

Godisnji globalni plan rada nastavnika iz predmeta likovna kultura za treci razred. Nastavni plan rada, globalni plan rada, osnovna skola, likovna kultura, godisnji globalni plan rada nastavnika likovna kultura, nastavna tema, mesec, nastavne metode, oblici rada, nastavna sredstva
Likovna kultura
Broj strana: 4

Ulaganje novčanih sredstava u finansijske oblike imovine

Skenirano. Ulaganje, nov?anih, sredstava, finansijske, oblike, imovine, osnovnih, sredstava, zalihe, nov?ana, sredstva, oblici, imovina, osnovni, hartije, vrednosti, dugoro?ni, plasmani, u?e??e, akcije, obveznice, blagajni?ki, zapisi, prometna, vrednost, obrtna, imovina, dugoro?ni
Dvojno knjigovodstvo
Broj strana: 3

Odnos domacin - parazit, Infekcija

Skenirano. Odnos, doma?in, parazit, infekcija, neutralizam, komensalizam, antagonizam, parazitizam, predatorstvo, zoonoze, bolest, uzrok, uzro?nik, zna?aj, noramalna, bakterijska, flora, ?ovek, modifikacije, l-oblici, l, oblici, bakterije, terapije, osobine
Mikrobiologija i imunologija
Broj strana: 3

Glasovne promene, vežbanje

Glasovne promene, vezbanje srpski jezik

Napomena rad je rucno pisan. Glasovne promene, ve?banje, srpski jezik, knjizevnost, osnovna skola, srpski, vezbanje glasovne promene, vezbanje srpski jezik, oblici reci, imenice
Srpski jezik
Broj strana: 4

Padeži (najosnovnije)

Padezi, najosnovnije, pitanja, funkcija. Padezi, nominativ, genitiv, dativ, akuzativ, vokativ, lokativ, instrumental, pitanja padezi, funkcija padeza, odnosi u recenici, imenski oblici reci, pojam padeza, zavisni padezi,
Srpski jezik
Broj strana: 2

Sinonimi i antonimi (vježba) priprema za čas

. Sinonimi, antonimi, priprema za cas, srpski jezik, knjizevnost, vaspitni cilj, uvodni deo casa, glavni deo casa, oblici rada, nastavne jedinice |
Pripreme za čas srpskog jezika i književnosti
Broj strana: 2

Futur priprema za čas

. Peti razred, glagolski oblici, futur, srpski jezik, priprema za cas srpski jezik, priprema za cas futur |
Srpski jezik
Broj strana: 4

Preterito-prezentski, infinitvni glagoli

Beleske sa predavanja. Preterito-prezentski, infinitvni, glagoli, oblici, finitni, obelezja |
Savremeni nemacki jezik
Broj strana: 1

Jednostavni književni oblici, legende, poslovice, zagonetke

Srpski jezik i knjizevnost, Jednostavni književni oblici, legende, poslovice, zagonetke, mit

Napomena: Rad je rucno pisan. Srpski jezik, knjizevnost, skripta srpski jezik, osnovna skola, jednostavni knjizevni oblici, knjizevni oblik, poslovice, mit, zagonetke, legende, aforizmi
Srpski jezik
Broj strana: 1

[1] [1]


"oblici" pronađeni su rezultati pretrage 77