Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

obveznice

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"obveznice" pronađeni su rezultati pretrage 14


Obveznice

. Obveznice, vrste, razlike, knjigovodstvena, nominalna, trzisna, vrednost |
Bankarstvo
Broj strana: 3

Obveznice - prezentacija

Prezentacija, vrednovanje obveznica sa primerima. Obveznice, prezentacija, vrednovanje obveznica, kupon, glavnica, kuponska stopa, faktor anuiteta, cene obveznica, tekuci prinos, prinos do dospeca, kamatna stopa, rizik kamatne stope, nominalne kamatne stope, realne kamatne stope, ekonomski fakultet
Organizacija preduzeća
Broj strana: 17

Hartije od vrednosti, akcije i obveznice - prezentacija

Prezentacija na temu hartije od vrednosti. Prezentacija, hartije od vrednosti, akcije, obveznice, akcionarska drustva, preferencijalne akcije, redovne akcije, dividenda, zamenljive obveznice, struktura kapitala, varant, seminarski rad, ekonomski fakultet
Organizacija preduzeća
Broj strana: 26

Prodaja obveznica

Skenirano. Prodaja, obveznica, obveznice, rok, dospe?a, dospe?e, diskont, banka, kupac, premija |
Kreditna analiza preduzeća
Broj strana: 2

Novac, banke i finansijski instrumenti

Cilj ovog rada je da objasni suštinu novca, šta određuje ponudu i tražnju za novcem, na koji način banke stvaraju novac, i na kraju da objasni osnovne finansijske intrumente.

U prvom delu rada govoriće se o pojmu i vrstama novca, njegovim funkcijama, novčanim agregatima i ponudi i tražnji za novcem.

Drugi deo rada obradiće temu bankarskog sistema, razvoja banaka i njihove uloge u kreiranju novca.

Treći deo rada posvećen je osnovnim vrstama finansijskih instrumenata.

. Novac, pojam i vrste novca, funkcije novca, novcani agregati, ponuda novca, potraznja za novcem, bankarski sistem i stvaranje depozita, proces stvaranja novca, finansijski instrumenti, obveznice, akcije, menice, blagajnicki zapisi
Osnovi ekonomije
Broj strana: 16

Obveznice lekcija rimsko pravo

Obligaciono pravo skripta: obveznice. Obligaciono pravo, skripta obligaciono pravo, obveznice, hartije od vrednosti, dugorocne hartije od vrednosti, emisiona vrednost obveznica, vrste obveznica, pojam obveznica
Obligaciono pravo
Broj strana: 2

Osnovna svojstva obveznica

Osnovna svojstva obveznica, lekcija. Obveznice, osnovna svojstva obveznica, hartije od vrednosti, rok dospeca, kamatna stopa, nominalni iznos, ekonomski fakultet |
Organizacija preduzeća
Broj strana: 1

Pribavljanje sredstava preduzeca

Skenirana skripta. Pribavljanje, sredstava, preduze?a, sredstva, preduze?e, sopstveni, pozajmljeni, tu?i, kapital, inokosna, pojedina?na, dru?tva, lica, orta?ka, kapitala, formiranje, promene, akcije, redovne, obi?ne, prioritetne, povla??ene, dugoro?ni, kratkoro?ni, krediti, krediti, kamata, kamate, emitovanje, obveznica, obveznice
Dvojno knjigovodstvo
Broj strana: 10

Cene obveznica i tržišna kamatna stopa

. Cene, obveznica, tr?i?na, kamatna, stopa, inflacija, cene, obveznica, ro?na, struktura, kriva, prinosa, teorija, teorije, o?ekivanja, segmentarnih, tr?i?ta, kompozitna, pasivna, strategija, portfolio, obveznica, obveznice
Bankarstvo
Broj strana: 4

Proširenje uloge subordiniranih obveznica

. Pro?irenje, uloge, subordiniranih, obveznica, subordinirane, obveznice, prednosti, projekat |
Bankarstvo
Broj strana: 1

Značaj krive prinosa

Skenirano. Zna?aj, krive, prinosa, kriva, prinos, investitor, obveznice, odnos |
Kreditna analiza preduzeća
Broj strana: 2

Finansijsko posredovanje

. Finansijsko, posredovanje, potro?nje, ravnote?ne, suficitarne, deficitarne, direktan, prenos, tr?i?te, novac, kapital, hov, vlasnici, akcije, obi?ne, prioritetne, obveznice, korporativne, posredan, indirektan, kreditne, institucije, banke, investitori
Bankarstvo
Broj strana: 2

Funkcije bankarskog sistema

. Bankarstvo, elementarna funkcija bankarskog kapitala, zastita deponenata, drzavni mehanizam osiguranja, ogranicavanje rasta aktive, akcionarski kapital, subordinirane obveznice, opste rezerve za pokrice gubitaka banaka, kratkorocni aspekt, dugorocni aspekt
Bankarstvo
Broj strana: 4

Ulaganje novčanih sredstava u finansijske oblike imovine

Skenirano. Ulaganje, nov?anih, sredstava, finansijske, oblike, imovine, osnovnih, sredstava, zalihe, nov?ana, sredstva, oblici, imovina, osnovni, hartije, vrednosti, dugoro?ni, plasmani, u?e??e, akcije, obveznice, blagajni?ki, zapisi, prometna, vrednost, obrtna, imovina, dugoro?ni
Dvojno knjigovodstvo
Broj strana: 3


"obveznice" pronađeni su rezultati pretrage 14