Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

poslovna

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"poslovna" pronađeni su rezultati pretrage 21


Primer projektovanja informacionih sistema - seminarski rad

Projektovanje informacionih sistema na konkretnom primeru prodavnice mobilnih telefona, seminarski rad. Projaktovanje informacionih sistema informacioni sistemi seminarski rad poslovna komunikacija organizaciona struktura analiza problema specifikacija problema indentifikacija entiteta entitet dijagram zavisnosti entiteta
Projektovanje Informacionih sistema
Broj strana: 24

Izborni sistem

. |
Poslovna ekonomija
Broj strana: 20

Lišenje poslovne sposobnosti

Skripta porodicno pravo: Lisenje poslovne sposobnosti, prava i duznosti staranja o licu lisenog poslovne sposobnosti, prestanak starateljstva. Porodicno pravo, skripta porodicno pravo, lisenje poslovne sposobnosti, poslovna sposobnost, prestanak starateljstva, staratelj, prava duznosti staranja lica lisenog poslovne sposobnosti, vracanje poslovne sposobnosti
Porodično pravo
Broj strana: 3

Poslovna pisma u robnom prometu seminarski rad

Kratka i jasna objašnjenja osnovnih pisanih sastava u poslovnoj korespondenciji na jednom mestu.. Upit, ponuda, porudzbenica, faktura, otpremnica, komisijski zapisnik, bonifikacija, urgencija, reklamacija, tender, seminarski rad, nabavka, prodaja
Kancelarijsko poslovanje
Broj strana: 6

Poslovna sposobnost, tutela, starateljstvo

Rimsko pravo skripta. Rimsko pravo, skripta rimskopravo, pravni fakultet, poslovna sposobnost, tutela, starateljstvo, razvoj porodice, porodica, familija, consortium, agnatska familija, kognatska porodica
Rimsko pravo
Broj strana: 4

TQM Total Quality Menagment - seminarski rad

Menadžment totalnim kvalitetom (TQM -Total Quality Management) je sveobuhvatan koncept, koji objedinjuje: tržišni, tehnološki, tehnički, organizacioni, ekonomski i etički aspekt funkcionisanja i poslovanja. To je nova poslovna filozofija usmjerena na kvalitet, zasnovana na aktivnom angažovanju svih učesnika, a u cilju zadovoljenja zahtjeva korisnika (eksternih i internih), zaposlenih i društva u cjelini. TQM se bazira na naučnim metodama i tehnikama upravljanja i unaprijeđenja kvaliteta, ali i na kulturi i timskom radu. U osnovi menadženta totalnim kvalitetom je postizanje tržišne konkurentnosti. Konkurentnost se postiže kroz: anticipaciju tržišnih faktora, kreiranje promjena, brzo prilagođavanje nastalim promjenama i mijenjanje načina poslovanja brže od promjena u okruženju. TQM je višedimezionalan i dinamičan koncept, koji uzima u obzir sve značajnije parametre poslovanja, a u cilju stalnog unaprijeđenja kvaliteta. U naučnoj i stručnoj literaturi se mogu naći različite definicije, jer sami tvorci i vodeći autori vrlo teško se slažu oko zajedničkog tumačenja.
Osnova TQM koncepta jeste menadžment u kompaniji sa orijentacijom na kvalitet. Prema autoru J. E. Rosu (Ross), TQM znači sposobnost za kvalitet u svim funkcijama kompanije i u svim dijelovima procesa od početka do kraja, uz istovremenu integraciju međusobno povezanih funkcija na svim nivoima. To je sistemski pristup koji ostvaruje veze između različitih elemenata organizacije, tako da je ukupna efektivnost sistema veća od zbira izlaza pojedinih elemenata. Evropska fondacija za menadžment kvalitetom TQM Upravljanje kvalitetom u logistici definiše kao metod menadžmenta u kompaniji za ostvarivanje poslovne izvršnosti baziran na: fokusu na kupca, partnerstvo sa dobavljačima, razvoju i uključivanju zaposlenih. Prema EOQ (European Organisation for Quality - Evropska organizacija za kvalitet): TQM – koncept je sveobuhvatan pristup kvalitetu i konkurentnosti, koji se razlikuje od standardizovanog opšte prihvaćenog modela. TQM je višedimenzionalan i dinamičan, uzima u obzir sve značajne parametre naglašavajući učešće ljudi i trajno poboljšanje. Prema ISO standardima TQM predstavlja pristup upravljanja u organizaciji usresređen na kvalitet, zasnovan na učešću svih njenih članova, usmjeren na dugoročan uspjeh putem zadovoljenja kupca, a u korist svih članova organizacije i društva. TQM zahtijeva menadžment na osnovu činjenica, tj. poslovne odluke moraju biti zasnovane na podacima, a ne samo na pretpostavkama ili mišljenjima.
Primjenu TQM-a u transportu prate problemi izazvani specifičnom tehnologijom realizacije usluga transporta.Brzina, složenost i kvalitet transportnog procesa zahtijevaju visok kvalitet sistema upravljanja transportnim procesom uz primjenu savremenih tehnologija i metoda, razvijenu organizaciju i visoku zastupljenost vrhunske informacione tehnologije. Gotovo cjelokupna savremena tehnologija koja se koristi u upravljanju transportnim sistemima počiva u manjoj ili većoj mjeri na najrazličitijim softverskim aplikacijama (npr. sistemi koji uključuju satelitsku navigaciju/komunikaciju, voice-input kompjuteri, roboti, on¬board kompjuteri, softver za planiranje zasnovan na vještačkoj inteligenciji, itd).
. Tqm, menadzment, upravljanje
Drumski saobracaj
Broj strana: 12

Pojam računovodstva i zadaci

Skenirano. Pojam, ra?unovodstva, ra?unovodstvo, zadaci, upravljanje, preduze?e, bilans, obra?un, tro?kovi, rezltati, planiranje, analiza, nadzor, imovina, preduze?a, aktiva, pasiva, poslovna, neposlovna, sopstveni, pozajmljeni, kapital
Dvojno knjigovodstvo
Broj strana: 5

Računovodstvena načela

Skenirano. Ra?unovodstvena, na?ela, dvostrano, obuhvatanje, poslovne, promene, na?elo, dvostranog, obuhvatanja, poslovnih, promena, poslovne, jedinice, poslovna, jedinica, kontinuiteta, poslovanja, kontinuitet, poslovanje, nov?anog, merila, nov?ano, merilo, istorijskog, tro?ka, istorijski, tro?ak, uzro?nosti, uzro?nost, opreznosti, opreznost, konzervativizam
Dvojno knjigovodstvo
Broj strana: 4

Izveštaj o tokovima gotovine

. Izve?taj, tokovima, gotovine, tokovi, tok, gotovina, uvod, kategorizacija, nov?ani, bilans, uspeh, poslovna, aktivnost, investiciona, ?ema, finansijska, modaliteti |
Poslovne finansije
Broj strana: 6

Prava i dužnosti deteta

Skripta porodicno pravo: prava deteta, pravo deteta da zna svoje poreklo, pravo deteta na licne odnose, pravo deteta na razvoj i obrazovanje, poslovna sposobnost maloletnika, pravo deteta na misljenje, duznosti deteta. Porodicno pravo, skripta porodicno pravo, dete, prava deteta, duznosti deteta, prava duznosti deteta, pravo deteta da zna svoje poeklo, pravo deteta na licne odnose, pravo deteta na razvoj obrazovanje, poslovne sposobnosti maloletnika
Porodično pravo
Broj strana: 4

Preduzeće kao ekonomski i poslovni sistem

Skenirana skripta, delovi koji su bili slabo vidljivi su otkucani. Preduze?e, poslovni, ekonomski, sistem, ekonomska, aktivnost, preduze?e, transformacioni, procesi, cilj, ciljevi, poslovna, samostalnost, pravna, preduzetni?ka, funkcija, ekonomika
Ekonomika preduzeća
Broj strana: 2

Štednja, investicije i finansijski sistem seminarski rad

. Osnove ekonomije, ekonomija, visoka poslovna skola, stednja, investicije, finansijski sistem, stednja i investicije |
Osnove ekonomije
Broj strana: 10

Excel 2003 - 05 - Osnovne matematicke operacije

Materijal je namenjen učenicima srednjih stručnih škola i gimnazija koji u nastavnom programu predmeta Informatika, poslovna informatika i Primena računara u elektrotehnici imaju nastavnu oblast rad sa tabelama. . Matematicke operacije, matematicke funkcije, funkcije, unos funkcija, konstante, konstanta, sabiranje, oduzimanje, mnozenje, deljenje, stepenovanje, korenovanje
Racunarstvo i informatika
Broj strana: 3

Excel 2003 - 02 - Tipovi podataka

Materijal je namenjen učenicima srednjih stručnih škola i gimnazija koji u nastavnom programu predmeta Informatika, poslovna informatika i Primena računara u elektrotehnici imaju nastavnu oblast rad sa tabelama. . Excel, 2003, informatika, poslovna informatika, primena racunara, elektrotehnika, formatiranje, tabele, tabela, tipovi, podataka, podaci, currency, percentage, scientific, fraction, number, date, time, text, logical, true, false, tomicko, tomislav, mijic
Racunarstvo i informatika
Broj strana: 3

Odgovornost i pravni subjektivitet pravnih društava

Skripta obligaciono pravo: odgovornost privrednog drustva i clanova drustva za obaveze drustva, pravni subjektivitet privrednog drustva, zastupanje i zastupnici privrednog drustva, nacelo lojalnosti i zabrana sukoba interesa, zabrana konkurencije i poslovna tajna, individualna i derivativna tuzba. Obligaciono pravo, skripta obligaciono pravo, privreda, drustvo, privredno drustvo, obaveze drustva, nacelo lojalnosti, sukob interesa, zabrane, zabrana sukoba interesa, konkurencija, zabrana konkurencije, poslovna tajna, tuzba, derivativna tuzba, individualna tuzba
Obligaciono pravo
Broj strana: 4

Actiones adiectaciae qualitatis

Rimsko pravo skripta. Rimsko pravo, skripta rimsko pravo, pravni fakultet, actiones adiectaciae qualitatis, poslovna sposobnost, mogucnost-sticanja imovine, imovina, capitis deminutio, deliktna odgovornost
Rimsko pravo
Broj strana: 2

Excel 2003 - 06 - Adresiranje, Automatsko popunjavanje

Materijal je namenjen učenicima srednjih stručnih škola i gimnazija koji u nastavnom programu predmeta Informatika, poslovna informatika i Primena računara u elektrotehnici imaju nastavnu oblast rad sa tabelama. . Adresa, adresiranje, excel, 2003, apsolutna, polurelativna, poluapsolutna, apsolutna, fiksiranje, geometrijski, niz, automatsko, popunjavanje
Racunarstvo i informatika
Broj strana: 5

Preduzetnistvo

Vrlo kratak opis preduzetnistva, u par recenica. Preduzetnistvo, ekonomija, preuzimanje rizika, poslovna moc, novac |
Ekonomija
Broj strana: 1

Excel 2003 - 04 - Sortiranje

Materijal je namenjen učenicima srednjih stručnih škola i gimnazija koji u nastavnom programu predmeta Informatika, poslovna informatika i Primena računara u elektrotehnici imaju nastavnu oblast rad sa tabelama. . Sortiranje, lista, liste, pretraga, excel, 2003, create list
Racunarstvo i informatika
Broj strana: 4

Excel 2003 - 01 - Dizajn tabele

Materijal je namenjen učenicima srednjih stručnih škola i gimnazija koji u nastavnom programu predmeta Informatika, poslovna informatika i Primena računara u elektrotehnici imaju nastavnu oblast rad sa tabelama. . Excel, 2003, informatika, poslovna informatika, poslovna, primena, racunara, elektrotehnika, elektrotehnici, dizajn, celija, tabele, tabela, border, aligment, patterns, kolona, red, tomicko, tomislav, mijic
Racunarstvo i informatika
Broj strana: 3

Excel 2003 - 03 - Komentari i ubacivanje slika

Materijal je namenjen učenicima srednjih stručnih škola i gimnazija koji u nastavnom programu predmeta Informatika, poslovna informatika i Primena računara u elektrotehnici imaju nastavnu oblast rad sa tabelama. . Slika, slike, unos slika, unos slike, komentar, unos komentara, excel, 2003
Racunarstvo i informatika
Broj strana: 2


"poslovna" pronađeni su rezultati pretrage 21