Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

pravni fakultet

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"pravni fakultet" pronađeni su rezultati pretrage 93

[1] [1]


Uporedna pravna tradicija skripta

Skripta uporedna pravna tradicija, 86 strana, 96 ispitnih pitanja. Uporedna pravna tradicija skripta, pravni fakultet, skripta uporedna pravna tradicija, izvori saznanja, izvori prava, srodstvo u plemenskim drustvima, razvoj porodice, razvoj braka, primitivno pravo i njegove odlike, odlike prvih kodifikacija, hamurabijev zakonik
Uporedna pravna tradicija
Broj strana: 86

Građansko pravo - opšti deo

. Gra?ansko pravo, pravni fakultet, gra?ansko pravo op?ti deo |
Gradjansko Pravo
Broj strana: 73

KRIVICNO PRAVO, druga knjiga, pravni fakultet NIS

. Skripta krivicno pravo pravni fakultet nis |
KRIVICNO PRAVO
Broj strana: 34

Krivično pravo skripta opšti deo

. Krivicno, pravo, skripta, pravni, fakultet, krivicno, delo, novcana, kazna, juristicka, teorija |
KRIVICNO PRAVO
Broj strana: 35

Krivicno pravo skripta

Skripta iz krivicnog prava, 69. pitanja. Krivicno pravo, skripta krivicno pravo, krivicno pravo skripta, pravo, pravni fakultet, pojam i vrste pmaganja, podstrekivanje, pojam krivicnog prava, predmet krivicnog prava, osnovni pojmovi krivicnog prava
KRIVICNO PRAVO
Broj strana: 25

Krivicnopravni status maloletnika u nasem krivicnom pravu

. Krivicno, pravo, seminarski, rad, status, maloletnika, pravni, sistem, krivicnopravni, status, pravni, fakultet, krivicna, odgovornost, vaspitna, ustanova, disciplinksi, centar, staratelji
KRIVICNO PRAVO
Broj strana: 18

Srpsko pravo - kratka pitanja

Prezentacija iz Srpskog prava sa pitanjima i odgovorima
Npr:
1. Sta se zna o teritoriji srpske drzave u prva tri veka po doseljavanju Srba na Balkansko poluostrvo?
Spis o narodima
Srpske zemlje – izmedju Save, Cetine i Bojane
Knezevine (arhontije): Dioklitija, Travunija, Zahumlje, Paganija,(Neretljanska knezevina) i "Brdska Srbija"
Ras - na granici. Srpsko pravo, pravni fakultet, srpske zemlje, srbija, srpski narod, balkansko poluostrvo, zahumlje, travunija, cetina, sava, bojana, monarhija, zupani, mutimir, petar gojnikoiv, stefan nemanja
Srpsko pravo
Broj strana: 20

Ljudska i gradjanska prava

Rad na temu Ljudska i gradjanska prava. Temom su obuhvaceni:
Увод
Појам људских и грађанских права
Еволуција људских и грађанских права
Подела људских и грађанских права
Лична права
Политичка права
Економска и социјална права
Права припадника националних мањина
Уставне дужности
Права и дужности странаца
Остваривање и заштита људских права
Омбудсман
Надгледање
Закључак
. Ljudska prava, gradjanska prava, matijas storme, ustavno pravo, pravni fakultet, deklaracija prava coveka, vrhovni sud, vrhovni sudija, mir u svetu, ustav republike srbije, politicka prava, ekonomska prava, socijalna prava, ustavna drzavnost, prava stranaca, ombudsman
Ustavno Pravo
Broj strana: 16

Pravne norme, vrste - prezentacija

Pravne norme, prezentacija. Pravne norme, pravo, pravni fakultet, prezentacija, sankcije, dispozicija, vrste pravnih normi, pojedinacne pravne norme, opste pravne norme, ustavne pravne norme, gradjanske pravne norme, krivicne pravne norme, upravne pravne norme
Obligaciono pravo
Broj strana: 6

Bračne parnice

Skripta porodicno pravo: bracne parnice, nadleznosti u pokretanju bracnih parnica, postupak posredovanja u bracnom sporu, postupak za mirenje supruznika u sporu za razvod braka, presude u bracnim parnicama i pravni lekovi protiv njih. Porodicno pravo, skripta porodicno pravo, pravni fakultet, bracne parnice, nadleznosti u pokretanju bracnih parnica, postupak za mirenje u sporu za razvod braka, razvod braka, brak, presude, presude u bracnim parnicama, pravni lekovi
Porodično pravo
Broj strana: 7

Vanredni pravni lekovi

Skripta prekršajno pravo. Pravo, pravni fakultet, skripta pravo, prekrsajno pravo, prekrsajno pravo skripta, vanredni pravni lekovi, pravni lekovi |
Prekrsajno pravo
Broj strana: 2

Izazov kolektivnih prava u savremenoj liberalnoj drzavi

. Savremena drzava, kolektivna prava, liberalna drzava, politicki sistemi, pravni fakultet, sloboda, socijalna grupa, nacija, konvencija o ljudskim pravima, kimlika, vrhovni sud |
Politicki sistemi
Broj strana: 10

Mandatum i bezimeni kontrakti

Rimsko pravo skripta. Rimsko pravo, skripta rimsko pravo, pravni fakultet, mandatum, bezimeni kontrakti, sporazumi, dodatni neformalni sporazumi, pretorski paktovi, pacta legitima, negotiorum gestio
Rimsko pravo
Broj strana: 4

Postupak po pravnim lekovima

Skripta prekrsajno pravo. Pravo, pravni fakultet, skripta pravo, prekrsajno pravo, prekrsajno pravo skripta, postupak po pravnim lekovima, pravni lekovi |
Prekrsajno pravo
Broj strana: 1

Potklasicno pravo, Justinijanova kodifikacija

Rimsko pravo skripta. Rimsko pravo, skripta rimsko pravo, pravni fakultet, potklasicno pravo, pravnici, nova uloga ucenih pravnika, zbornici, zbornici pre justinijana, justinijanova kodifikacija, kodifikacija, recepcija rimskog prava
Rimsko pravo
Broj strana: 4

Actiones adiectaciae qualitatis

Rimsko pravo skripta. Rimsko pravo, skripta rimsko pravo, pravni fakultet, actiones adiectaciae qualitatis, poslovna sposobnost, mogucnost-sticanja imovine, imovina, capitis deminutio, deliktna odgovornost
Rimsko pravo
Broj strana: 2

Klasifikacija kontrakata

Rimsko pravo skripta. Rimsko pravo, skripta rimsko pravo, kontrakti, klasifikacija kontrakta, neksum, verbalni kontrakti, stipulacija, pisani ugovori, zajam, posluga, kupoprodaja, pravni fakultet
Rimsko pravo
Broj strana: 8

Glavni postupak za privredne prestupe

Skripta prekrsajno pravo. Pravo, pravni fakultet, skripta pravo, prekrsajno pravo, prekrsajno pravo skripta, glavni postupak za privredne prestupe, glavni postupak, priredni prestupi |
Prekrsajno pravo
Broj strana: 1

Prethodni postupak za privredne prestupe

Skripta prekrsajno pravo. Pravo, pravni fakultet, skripta pravo, prekrsajno pravo, prekrsajno pravo skripta, prethodni postupak za privredne prestupe, privredne prestupe, glavni postupak
Prekrsajno pravo
Broj strana: 2

Obligaciono pravo

. Jemstvo, ugovorna kazna, kreditni nalog, solidni obligacioni odnos, podeljeni obligacioni odnos, ugovori, treca lica, zastupnistvo, kognitor, obicne obligacije, alternativne obligacije, dare, facere, praestare, prestacija, obligaciono pravo, pravni fakultet, rimsko pravo
Kriminologija
Broj strana: 5

Nužna odbrana i krajnja nužda

Skripta prekršajno pravo. Prekrsajno pravo, prekrsajno, pravni fakultet, skripta prekrsajno pravo, nuzda, krajnja nuzda, nuzna odbrana |
Prekrsajno pravo
Broj strana: 2

Dužnička docnja

Skripta rimsko pravo, duznicka docnja, gasenje voljom stranaka, gasenje bez volje stranaka. Rimsko pravo, skripta rimsko pravo, pravni fakultet, duznicka docnja, gasenje voljom stranaka, gasenje bez volje stranak, stranke, neskrivljena propast stvari, prebijanje
Rimsko pravo
Broj strana: 4

Skraćeni postupak i posebni postupci

Skripta prekrsajno pravo. Pravo, pravni fakultet, skripta pravo, prekrsajno pravo, prekrsajno pravo skripta, skraceni postupak, posebni postupci, posebni postupci prekrsajno pravo |
Prekrsajno pravo
Broj strana: 1

Testament - pojam i sadrzina

. Fideikomisi, ogranicenja legata, legati, testamenti factio, rimsko pravo, skripta, pravni fakultet, formalno nuzno nasledno pravo, principi oblatum, mancipatio familiae, suspstitucija, ostale odredbe, mortis causa
Rimsko pravo
Broj strana: 4

Zaštitne mere za privredne prestupe

Skripta prekrsajno pravo. Pravo, pravni fakultet, skripta pravo, prekrsajno pravo, prekrsajno pravo skripta, zastitne mere za privredne prestupe, zastitne mere, mere zastite, privredni prestupi
Prekrsajno pravo
Broj strana: 2

Odgovornost za privredne prestupe

Skripta prekršajno pravo. Pravo, pravni fakultet, skripta pravo, prekrsajno pravo, prekrsajno pravo skripta, odgovornost za privredne prestupe, pivredni prestup |
Prekrsajno pravo
Broj strana: 1

Žalba u prekršajnom postupku i postupak po žalbi

Skripta prekršajno pravo. Pravo, pravni fakultet, skripta pravo, prekrsajno pravo, prekrsajno pravo skripta, zalba u prekrsajnom postupku, postupak po zalbi |
Prekrsajno pravo
Broj strana: 2

Protivpravnost i određenost u procesu i objekat i subjekat p

Skripta prekršajno pravo. Prekrsajno pravo, prekrsajno, pravni fakultet, protivpravnost i odredjenost u procesu, objekat i subjekat prekrsaja, objekat prekrsaja, subjekat prekrsaja |
Prekrsajno pravo
Broj strana: 2

Jemstvo, krivica, šteta, slučaj i viša sila

Skripta rimsko pravo. Rimsko pravo, skripta rimsko pravo, jemstvo, krivica, steta, uracunljivost, visa sila, obligacije, izvori obligacija, pravni fakultet, formalizam rimskog prava, teski nehat, laki nehat
Rimsko pravo
Broj strana: 5

Poslovna sposobnost, tutela, starateljstvo

Rimsko pravo skripta. Rimsko pravo, skripta rimskopravo, pravni fakultet, poslovna sposobnost, tutela, starateljstvo, razvoj porodice, porodica, familija, consortium, agnatska familija, kognatska porodica
Rimsko pravo
Broj strana: 4

Škola prirodnog prava, istorijska pravna škola

Rimsko pravo skripta. Rimsko pravo, skripta rimsko pravo, pravni fakultet, prirodno pravo, skola prirodnog prava, istorijsko pravna skola, pandekstiti, triparticija, sistem triparticija, dekard, bekom
Rimsko pravo
Broj strana: 2

Gašenje sankcija za privredne prestupe

Skripta prekrsajno pravo. Pravo, pravni fakultet, skripta pravo, prekrsajno pravo, prekrsajno pravo skripta, gasenje sankcija za privredne prestupe, privredni prestupi, gasenje sankcija |
Prekrsajno pravo
Broj strana: 2

Posebni prekršajni postupci

Skripta prekršajno pravo. Pravo, pravni fakultet, skripta pravo, prekrsajno pravo, prekrsajno pravo skripta, posebni prekrsajni postupci, posebni prekrsajni postupci prema maloletnicima, postupak za naknadu stete zbog neopravdanog kaznjavanja
Prekrsajno pravo
Broj strana: 1

Mali značaj prekršaja i sticaj prekršaja

Skripta prekršajno pravo. Prekrsajno pravo, prekrsajno, pravni fakultet, skripta prekrsajno pravo, znacaj prekrsaja, mali znacaj prekrsaja, sticaj prekrsaja |
Prekrsajno pravo
Broj strana: 2

Građansko i stvarno pravo

Skripta rimsko pravo, razlika izmedju stvarnopravnog i obligacionog odnosa, gradjansko i stvarno pravo, pojam stvari, sta spada u stvarno pravo, podela stvari. Rimsko pravo, skripta rimsko pravo, pravni fakultet, gradjansko pravo, stvarno pravo, obligacioni odnos, stvarnopravni odnos, pojam stvari, podela stvari
Rimsko pravo
Broj strana: 4

Pravne posledice osude, brisanje osude i davanje podataka iz

Skripta prekrsajno pravo. Pravo, pravni fakultet, skripta pravo, prekrsajno pravo, prekrsajno pravo skripta, pravne posledice osude, brisanje osude, davanje podataka iz evidencije |
Prekrsajno pravo
Broj strana: 1

Rešenje o prekršaju

Skripta prekršajno pravo. Pravo, pravni fakultet, skripta pravo, prekrsajno pravo, prekrsajno pravo skripta, resenje o prekrsaju, prekrsaj |
Prekrsajno pravo
Broj strana: 2

Pojam i značaj naslednog prava

Rimsko pravo skripta. Rimsko pravo, skripta rimsko pravo, pravni fakultet, klasicni period, izmene u klasicnom perioodu, nasledno pravo, poja naslednog prava, znacaj naslednog prava, nasledjivanje, nasledjivanje prema zakonu 12 tablica, nasledni redovi po pretoru, nasledjivanje u porodici
Rimsko pravo
Broj strana: 2

Sastav suda za privredne prestupe i privredno prestupne proc

Skripta prekrsajno pravo. Pravo, pravni fakultet, skripta pravo, prekrsajno pravo, prekrsajno pravo skripta, sastav suda za privredne prestupe, privredno prestupne procesne stranke |
Prekrsajno pravo
Broj strana: 2

Privredne prestupi protiv zdravstvene ispravnosti i privredn

Skripta prekrsajno pravo. Pravo, pravni fakultet, skripta pravo, prekrsajno pravo, prekrsajno pravo skripta, privredni prestupi protiv zdravstvene ispravnosti, privredni prestupi u vezi sa oruzjem i municijom
Prekrsajno pravo
Broj strana: 2

Novčana kazna i uslovna osuda za privredne prestupe

Skripta prekršajno pravo. Pravo, pravni fakultet, skripta pravo, prekrsajno pravo, prekrsajno pravo skripta, novcana kazna za privredne prestupe, uslovna osuda za privredne prestupe, novcana kazna, uslovna osuda
Prekrsajno pravo
Broj strana: 2

Radnja, posledica i uzročni odnos

Skripta prekršajno pravo. Prekrsajno pravo, prekrsajno, pravni fakultet, radnja, posledica, uzrocni donos, objektivno subjektivna radnja |
Prekrsajno pravo
Broj strana: 2

Praktikum rimsko pravo

Rimsko pravo skripta. Rimsko pravo, skripta-rimsko pravo, pravni fakultet, praktikum rimsko pravo, praktikum, o pravu, pravo, podela prava, izvor prava |
Rimsko pravo
Broj strana: 1

Škola elegantne jurisprudencije

Rimsko pravo skripta. Rimsko pravo, skripta rimsko pravo, rimsko pravo, pravni fakultet, skola elegantne jurisprudencije, prodor rimskog prava u praksu, uticaj rimskog prava |
Rimsko pravo
Broj strana: 1

Privredno prestupno pravo, pojam, predme, nastanak, izvori

Skripta prekršajno pravo. Pravo, pravni fakultet, skripta pravo, prekrsajno pravo, prekrsajno pravo skripta, privredno prestupno pravo, pojam privredno prestupnog prava, predmet privredno prestupnog prava, nastanak privredno prestupnog prava, izvori privredno prestupnog prava
Prekrsajno pravo
Broj strana: 2

Pojam i elementi prekršaja

Skripta prekršajno pravo. Prekrsajno pravo, prekrsajno, pravni fakultet, pojam i elementi prekrsaja, prekrsaj, pojam prekrsaja, zakon o prekrsajima |
Prekrsajno pravo
Broj strana: 2

Vizantijski i varvarski zbornici rimskog prava

Rimsko pravo skripta. Rimsko pravo, skripta rimsko pravo, pravni fakultet, zbornici rimskog prava, vizantijski zbornici rimskog prava, varvarski zbornici rimskog prava, postglosator, postovanje rimskog prava
Rimsko pravo
Broj strana: 2

Privredni prestupi iz oblasti platnog prometa i opšta pravil

Skripta prekrsajno pravo. Pravo, pravni fakultet, skripta pravo, prekrsajno pravo, prekrsajno pravo skripta, privredni prestupi iz oblasti platnog prometa, opsta pravila postupka za privredne prestupe, privredni prestup
Prekrsajno pravo
Broj strana: 2

Izvršenje rešenja o prestupu

Skripta prekršajno pravo. Pravo, pravni fakultet, skripta pravo, prekrsajno pravo, prekrsajno pravo skripta, izvrsenje resenja o prestupu, prestup |
Prekrsajno pravo
Broj strana: 2

Pojam i elementi privrednog prestupa

Skripta prekršajno pravo. Pravo, pravni fakultet, skripta pravo, prekrsajno pravo, prekrsajno pravo skripta, pojam privrednog prestupa, elementi privrednog prestupa, privredni prestup |
Prekrsajno pravo
Broj strana: 2

[1] [1]


"pravni fakultet" pronađeni su rezultati pretrage 93