Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

prednosti

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"prednosti" pronađeni su rezultati pretrage 23


Reciklaža papira prezentacija

Opis procesa recikliranja papira u 8 koraka.. Recikliranje papira, prednosti recikliranja papira, prezentacija, tehnicki materijali, papir |
Tehnicki materijali
Broj strana: 14

Kaišni prenosnici

. Kai?ni, prenosnici, prenosnik, vrste, tipovi, prednosti, nedostaci |
Osnovi mašinstva
Broj strana: 3

Impulsna kodna modulacija

Prezentacija power point. Ikm, impulsna kodna modulacija, prezentacija, seminarski rad, istorijat, kodovanje, kvantovanje, odmeravanje, podela pcm kodera, modulator, demodulator, prednosti i mane ikm, primena
Telekomunikacije
Broj strana: 13

Prednosti recnog saobracaja

Skripta biologija, prednosti recnog saobracaja

Napomena: rad je rucno pisan. Biologija, srednja skola, skripta biologija, recni saobracaj, prednosti recnog saobracaja, mane recnog saobracaja, prevoz, cena prevoza, reke, recni transport
Biologija
Broj strana: 2

Prednosti drumskog saobracaja

Skripta biologija, prednosti drumskog saobracaja.

Napomena: rad je rucno pisan. Biologija, srednja skola, skripta biologija, drumski saobracaj, prednosti drumskog saobracaja, mane drumskog saobracaja, prevoz, cena prevoza
Biologija
Broj strana: 3

Preduzece

. Preduzece, inokosno, karakteristike, prednosti, drustva, ortacko, komanditno, komanditori, doo, ad, odbor |
Organizacija preduzeća
Broj strana: 4

Faktoring saradnja u prometu roba seminarski rad

U prvom dijelu obrađen je pojam i povjesni razvoj faktoringa.
U drugom dijelu obrađene su vrste faktoringa.
U trećem dijelu obrađen je ugovor o faktoringu.
U četvrtom dijelu obrađen je međunarodni faktoring.
U petom dijelu obrađeni su prednosti i nedostaci faktoringa.
U šestom dijelu date su osnovne napomene o “UNIDROIT” konvenciji o međunarodnom faktoringu.
U sedmom dijelu obrađeni su finansijski instituti slični faktoringu: forfeiting i sekuritizacija.
. Seminarski rad, marketing, ekonomija, faktoring saradnje u prometu robe, promet robe, roba, definicija faktoringa, faktoring
Ekonomija
Broj strana: 19

Prednost zeleznickog saobracaja

Skripta biologija, Prednost zeleznickog saobracaja.

Napomena: rad je rucno pisan. Biologija, srednja skola, skripta biologija, drumski saobracaj, zeleznicki saobracaj, prednosti zeleznickog saobracaja, mane zeleznickog saobracaja, prevoz, cena prevoza, cena zeleznickog prevoza, zeleznice
Biologija
Broj strana: 2

Prednosti vazdusnog saobracaja

Skripta biologija, prednosti vazdusnog saobracaja

Napomena: rad je rucno pisan. Biologija, srednja skola, skripta biologija, vazdusni saobracaj, prednosti vazdusnog saobracaja, mane vazdusnog saobracaja, prevoz, cena prevoza, vazdusni transport, avion, potrosnja goriva
Biologija
Broj strana: 1

Marketing u osiguranju

. Marketing, osiguranje, informacioni, sistem, segmentacija, prednosti, kriterijumi, uslovi, planiranje, mix, grupe, ?ivotno, ne?ivotno |
Rizik i osiguranje
Broj strana: 1

Vrste preduzeća i društava

Skenirano. Preduze?e, inoksna, inoksno, preduze?a, zahtev, karakteristike, prednosti, nedostaci, dru?tva, lica, neograni?ena, solidarna, odgovornost, komanditno, dru?tvo, nso, komplementari, dru?tva, kapitala, ograni?enom, ogovorno??u, ograni?ena, odgovornost, doo, akcionarsko, ad, organi, upravljanja, skup?tina, upravni, odbor, interni, revizor, akcije, osnivanje, formiranje, osniva?ki, dividenda, u?e??e
Organizacija preduzeća
Broj strana: 6

Gradivo za prvi kolokvijum

. 30, navedite i ukratko opi?ite ?etiri definicije informatike? 31, ?ta je elektronska komunikacija? 32, ?ta omogu?uje mre?e za prenos podataka? 33, ?ta omogu?uju banke podataka? 34, multimedija predstavlja: 35, informacija je: 36, komunikacija je: 37, podatak je: 38, ?ta je virtuelna realnost? 39, probleme distribucije informacija prema, v, sri?eu sa stanovi?ta poslovnog menad?menta mo?emo podeliti u slede?e 40, pobrojati i opisati strukturu informacionog sistema? 41, navedite generacije kompjutera prema fazama razvoja? 42, na osnovu karakteristika hardverskih komponenti, pouzdanosti sistema, raspolo?ivosti softvera i nabavne cene, 43, navedite ulogu i vrste mikroprocesora? 44, navedite ulogu i vrste interfejs? 45, navedite tipi?nu, hardversku konfiguraciju desktop (neprenosivor) jednokorisni?kog personalnog ra?unara? 46, osnovne karakteristike novog informacionog okru?enja su slede?e: 47, navedite zadatak komunikacionih kanala? 48, kontroler perifernih u/i jedinica ima zadatak: 49, navedite osnovne elemente hardvera sa funkcionalnog stanovi?ta? 50, pored memorisanja i obrade podataka kao osnovnog, ostali zadaci glavne memorije su slede?i: 51, u okviru glavne memorije mo?emo razlikovati pet osnovnih podru?ja: 52, ?ta je rom? 53, ?ta je ram? 54, ke? (cash) memorija slu?i kao: 55, navedite najva?nije zadatke upravlja?ke jedinice ra?unara? 56, navedite najjednostavnije obja?njenje toka operacija u aritmeti?ko-logi?koj jedinici ra?unara? 57, ?ta je tastatura? 58, mi? je: 59, jedinica za opti?ki ulaz je : 60, pobrojati i opisati osnovne vrste ?tampa?a koji su u ?iroj upotrebi? 61, navedite prema ?emu se rangira kvalitet monitora? 62, navedite eksterne (periferne) memorije koje se danas najvi?e primenjuju? 63, ?ta je magnetna traka? 64, ?ta je magnetni disk (navedite vrste)? 65, prema hardverskim karakteristikama, diskovi se mogu upore?ivati po: 66, sa aspekta rada sa bazama podataka, diskovi se mogu podeliti prema: 67, magnetna disketa je: 68, zip disketa je: 69, kompakt disk je: 70, navedite vrste i karakteristike kompakt diskova? 71, dvd ure?aj je: 72, mikrofilm je: 73, organizacija podataka podrazumeva ure?enost podataka kojom se defini?e: 74, datoteke se me?usobno razlikuju prema slede?im osobinama: 75, opi?ite organizaciju datoteka? 76, navedite osnovna obele?ja direktne organizacije koja se mogu identifikovati: 77, prema j, martinu mogu se identifikovati ?etiri vrste organizacije podataka: 78, baza podataka se obi?no defini?e: 79, mo?e se konstatovati da su prednosti baze podataka u odnosu na ni?e organizacione strukture podataka slede?e: 80, sistem za upravljanje bazom podataka je (dbms): 81, postoje ?etiri elementa vezana za pojam baze podataka koje treba razmotriti: 82, op?te logi?ki i fizi?ki aspekt baze podataka? 83, navedite strukture baze podataka? 84, opi?ite hijerarhijski dbms? 85, opi?ite mre?nu strukturu dbms? 86, opi?ite relacioni dbms? 87, relacioni modeli baza podataka imaju slede?e osobine: 88, navedite prednosti i nedostatke razli?itih baza podataka? 89, opi?ite koncept distribuirane baze podataka? 90, navedite karakteristike operativnog sistema windows xp (navesti i karakteristike programske grupe contol panel) ? 91, definisati pojmove: desktop, shortcut, task bar ? 92, definisati pojmove: folder, file i clipboard? 93, ?ta zna?i kompresija podataka (navesti bar 3 primera komprimovanih datoteka)? 94, navedite programe za multimedijalne aplikacije koje podr?ava operativni sistem windows? slede?e aktivnosti: 95, operativni sistem multimedijalnih sistema windows xp je univerzalni sistem koji omogu?ava, pored ostalog, 97, navedite pet klju?nih faza u procesu prevo?enja izvornog programa (sources programs objects program)? 96, ?ta su programi prevodioci?
Pedagoska informatika
Broj strana: 7

Koncept projektne organizacije

Skenirano. Koncept, projektne, organizacije, projektna, organizacija, preduze?a, projekt, karakteristike, vrste, top menad?ment, prednosti, menad?ment |
Organizacija preduzeća
Broj strana: 2

Franšiza seminarski rad

Seminarski rad. Fransiza, seminarski rad, preduzetnistvo, ekpanzija fransiza u evropi, prednosti i nedostaci u fransiznom poslu |
Preduzetnistvo
Broj strana: 8

Servo uređaji

. Servo, ure?aji, ure?aj, zahtevi, upravlja?ki, prenosnik, zavojnica, kombinacije, vrste, podela, pneumatski, prednosti |
Mašinstvo
Broj strana: 3

Koncept sekjuritizacije kredita

. Koncept, sekjuritizacije, kredita, struktuirani, sejuritiyovani, kredit, tehnologija, inicijatori, strukturiranje, pobolj?anje, promet, servisiranje, likvidnost, prednosti, profitabilsnost, smanjenje, rizika
Bankarstvo
Broj strana: 3

Proširenje uloge subordiniranih obveznica

. Pro?irenje, uloge, subordiniranih, obveznica, subordinirane, obveznice, prednosti, projekat |
Bankarstvo
Broj strana: 1

Pesma (ili video-zapis) na času stranog jezika

Rad sadrži naslovnu stranu, uvod, glavni deo rada, zaključak i bibliografiju i veoma lepe ilustracije uz tekst rada. Veoma kreativno i praktično predstavljena pesma koja se učenicima predaje na času kao i prednosti učenja jezika kroz pesmu.. Pesma, video-zapis, nastavnik, u?enici, motivacija, autenti?ni dokument, kulturni i interkulturni izve?taj
Metodika nastave francuskog jezika 2
Broj strana: 5

Integracioni oblik preduzeca

. Integracioni, oblik, preduzeca, pravac, pravci, vertikalna, horizontalna, prednosti, konglomeratska, monopol |
Organizacija preduzeća
Broj strana: 2

Prednosti i mane predstavljanja reljefa zemljišta izohipsama na topografskoj karti

. prednosti i mane predstavljanja reljefa zemljista izohipsama na topografskoj karti, topografska karta, topografija, policijska topografija, policijska topografija skripta, zemljiste, reljef |
Policijska topografija
Broj strana: 2

Elektromagnetna spojnica

. Elektromagnetna, spojnica, frikciona, hidrauli?na, pumpa, turbinsko, kolo, ulje, prednosti, nedostaci |
Mašinstvo
Broj strana: 1

Bazični modeli organizacione strukture

Skenirano. Bazi?ni, modeli, organizacione, strukture, model, struktura, funkcionalni, prednosti, nedostaci, divizioni, model, ?ist, me?ovit, modifikacija, projektni, karakteristike, matri?ni, strate?ki, vrh, srednja, linija, operativni, nivo, osoblje, podr?ke, podr?ka, primene, ograni?enja
Organizacija preduzeća
Broj strana: 5

Menjački prenosnici sa kontinualnim prenosom

. Menja?ki, prenosnici, kontinualnim, prenosom, kontinualni, prenos, prednosti, zahtevi, frikcioni |
Mašinstvo
Broj strana: 3


"prednosti" pronađeni su rezultati pretrage 23