Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

prevod

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"prevod" pronađeni su rezultati pretrage 9


Prevodjenje

. Prevodjenje, pojam, karakteristike, prevodilac, estetska, vrednost, adaptacije, translacija |
Savremeni nemacki jezik
Broj strana: 6

Utopija seminarski rad

U djelu Mor kritikuje i suprostavlja se Engleskom društvu i daje svoju viziju idealne zajednice na umišljenom ostrvu nazvanom Utopija.
Opisuje se državno, društveno i političko uređenje uređenje, koja će po svojoj formi i po zakonima odgovarati ljudima koji je čine i kao takva, uz sav sklad i ravnopravnost postat će najsavršenija država po kojoj bi trebale sve ostale da se ugledaju.
Nije slučajan naziv ove države i glavnog grada.
- Utopija zapravo znači mjesto, odnosno nepostojeće mjesto, u ovom slučaju nepostojeća
država;
- Amaurot znači slijepi grad, grad u tami, grad koji niko ne vidi, a Mora je ovaj grad
prvenstveno nazvao Mentirum (lagati) a zapravo se prevodi kao izmišljeni.
Tomas Mor je skrenuo pažnju na probleme koji i danas muče ljude i ostao je u tome dosljedan sebi i svojim ciljevima.
. Utopija, tomas mor, utopija seminarski rad, seminarski rad, pedagogija, istorija pedagogije seminarski rad, tomas mur utopija seminarski rad
Istorija pedagogije
Broj strana: 12

Makedonska književnost

Makedonska knjizevnost, prevod sa makedonskog na srpski jezik. Slavko janevski, poema serdar, selo iznad sedam jasenova, dve marije, grigor prlicev |
Knjizevnost
Broj strana: 12

Gradivo za prvi kolokvijum

. 30, navedite i ukratko opi?ite ?etiri definicije informatike? 31, ?ta je elektronska komunikacija? 32, ?ta omogu?uje mre?e za prenos podataka? 33, ?ta omogu?uju banke podataka? 34, multimedija predstavlja: 35, informacija je: 36, komunikacija je: 37, podatak je: 38, ?ta je virtuelna realnost? 39, probleme distribucije informacija prema, v, sri?eu sa stanovi?ta poslovnog menad?menta mo?emo podeliti u slede?e 40, pobrojati i opisati strukturu informacionog sistema? 41, navedite generacije kompjutera prema fazama razvoja? 42, na osnovu karakteristika hardverskih komponenti, pouzdanosti sistema, raspolo?ivosti softvera i nabavne cene, 43, navedite ulogu i vrste mikroprocesora? 44, navedite ulogu i vrste interfejs? 45, navedite tipi?nu, hardversku konfiguraciju desktop (neprenosivor) jednokorisni?kog personalnog ra?unara? 46, osnovne karakteristike novog informacionog okru?enja su slede?e: 47, navedite zadatak komunikacionih kanala? 48, kontroler perifernih u/i jedinica ima zadatak: 49, navedite osnovne elemente hardvera sa funkcionalnog stanovi?ta? 50, pored memorisanja i obrade podataka kao osnovnog, ostali zadaci glavne memorije su slede?i: 51, u okviru glavne memorije mo?emo razlikovati pet osnovnih podru?ja: 52, ?ta je rom? 53, ?ta je ram? 54, ke? (cash) memorija slu?i kao: 55, navedite najva?nije zadatke upravlja?ke jedinice ra?unara? 56, navedite najjednostavnije obja?njenje toka operacija u aritmeti?ko-logi?koj jedinici ra?unara? 57, ?ta je tastatura? 58, mi? je: 59, jedinica za opti?ki ulaz je : 60, pobrojati i opisati osnovne vrste ?tampa?a koji su u ?iroj upotrebi? 61, navedite prema ?emu se rangira kvalitet monitora? 62, navedite eksterne (periferne) memorije koje se danas najvi?e primenjuju? 63, ?ta je magnetna traka? 64, ?ta je magnetni disk (navedite vrste)? 65, prema hardverskim karakteristikama, diskovi se mogu upore?ivati po: 66, sa aspekta rada sa bazama podataka, diskovi se mogu podeliti prema: 67, magnetna disketa je: 68, zip disketa je: 69, kompakt disk je: 70, navedite vrste i karakteristike kompakt diskova? 71, dvd ure?aj je: 72, mikrofilm je: 73, organizacija podataka podrazumeva ure?enost podataka kojom se defini?e: 74, datoteke se me?usobno razlikuju prema slede?im osobinama: 75, opi?ite organizaciju datoteka? 76, navedite osnovna obele?ja direktne organizacije koja se mogu identifikovati: 77, prema j, martinu mogu se identifikovati ?etiri vrste organizacije podataka: 78, baza podataka se obi?no defini?e: 79, mo?e se konstatovati da su prednosti baze podataka u odnosu na ni?e organizacione strukture podataka slede?e: 80, sistem za upravljanje bazom podataka je (dbms): 81, postoje ?etiri elementa vezana za pojam baze podataka koje treba razmotriti: 82, op?te logi?ki i fizi?ki aspekt baze podataka? 83, navedite strukture baze podataka? 84, opi?ite hijerarhijski dbms? 85, opi?ite mre?nu strukturu dbms? 86, opi?ite relacioni dbms? 87, relacioni modeli baza podataka imaju slede?e osobine: 88, navedite prednosti i nedostatke razli?itih baza podataka? 89, opi?ite koncept distribuirane baze podataka? 90, navedite karakteristike operativnog sistema windows xp (navesti i karakteristike programske grupe contol panel) ? 91, definisati pojmove: desktop, shortcut, task bar ? 92, definisati pojmove: folder, file i clipboard? 93, ?ta zna?i kompresija podataka (navesti bar 3 primera komprimovanih datoteka)? 94, navedite programe za multimedijalne aplikacije koje podr?ava operativni sistem windows? slede?e aktivnosti: 95, operativni sistem multimedijalnih sistema windows xp je univerzalni sistem koji omogu?ava, pored ostalog, 97, navedite pet klju?nih faza u procesu prevo?enja izvornog programa (sources programs objects program)? 96, ?ta su programi prevodioci?
Pedagoska informatika
Broj strana: 7

Future Forms

Future Forms, primeri, upotreba. Future, going to, future simple, present continuous, will, primeri, vazbanje, prevod |
Engleski jezik
Broj strana: 2

Instruments

Instruments, najcescci instrumenti i njihovi nazivi na engleskom jeziku, sa slikama. Instruments, instrumenti, prevod, nazivi instrumenata |
Engleski jezik
Broj strana: 7

Test iz engleskog 1

Test iz engleskog, urađen
4 grupe
prevod (simple present, to be- simple past, present continuous)
Glagol u zagradi (simple present, to be- simple past, present continuous)
Pravljenje upitnog i odričnog oblika
6. razred. Simple, present, to be, past, present, continuous, was, were, glagol, u zagradi, kontrolni, test, engleski, jezik, osnovna, ?kola, ?esti, 6, razred
Engleski jezik
Broj strana: 5

Translation

Beleske sa predavanja. Translation, prevod, prevodjenje, prevodilac, pismeno, usmeno, komunikacija, verbalna, neverbalna, semantika, agens |
Lingvistika
Broj strana: 1

Vezbanja iz engleskog

prevod recenica (vremena) i prebacivanje iz direktnog u indirektni govor. Recenice, vezbanje, prevod, vremena, tenses, direktni, govor, indirektni, prebacivanje, engleski, jezik |
Engleski jezik
Broj strana: 3


"prevod" pronađeni su rezultati pretrage 9