Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

primena

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"primena" pronađeni su rezultati pretrage 41


Pedagogija pojam predmet i podela

1. Predmet i definicija pedagogije............................................................................. 3
2. Pedagoško naučni zakoni, principi i pravila ......................................................... 4
3. Odnos između pedagogije i drugih nauka............................................................. 6
4. Pojam vaspitanja, znanja i umenja........................................................................ 7
5. Odnos između vaspitanja i obrazovanja................................................................ 11
6. Efikasnost obrazovno-vaspitnog rada ................................................................... 12
7. Objektivni i subjektivni faktori efikasnosti obrazovno-vaspitnog rada................ 15
8. Naziv i pojam didaktike ........................................................................................ 17
9. Predmet i zadatak didaktike.................................................................................. 19
Didaktički principi
10. Princip naučnosti u nastavi i prilagođenosti nastave uzrastu ............................. 21
11. Princip individualizacije nastavnog procesa, sistematičnosti i potpunosti......... 22
12. Princip svesne aktivnosti učenika i očiglednosti u nastavi................................. 22
13. Princip povezanosti teorije i prakse i trajnosti znanja, umenja,
veština i navika................................................................................................... 23
14. Nastava kao specifična ljudska aktivnost ........................................................... 24
15. Vrste nastave ...................................................................................................... 26
16. Didaktička struktura nastavnog sadržaja ............................................................ 27
Komponente didaktičke strukture
17. Model i oblik didaktičke strukture sadržaja ....................................................... 30
18. Veze i odnosi u didaktičkoj strukturi sadržaja.................................................... 31
19. Koncepcija strukturiranja sadržaja ..................................................................... 32
20. Poredak sadržaja u didaktičkoj strukturi ............................................................ 34
Etape nastavnog procesa
21. Pripremanje za nastavni rad i obrađivanje nove građe ....................................... 35
22. Uvežbavanje i ponavljanje.................................................................................. 38
23. Proveravanje i ocenjivanje.................................................................................. 42
Oblici rada u nastavi
24. Frontalni oblik rada ............................................................................................ 44
25. Individualni oblik rada ....................................................................................... 45
26. Grupni oblik rada................................................................................................ 46
27. Rad u parovima................................................................................................... 48
28. Nastavne metode ............................................................................................... 49
29. Verbalno-tekstualne metode ............................................................................... 50
30. Ilustrativno-demonstrativne metode................................................................... 53
31. Laboratorijsko-eksperimentalne metode ............................................................ 54
32. Nastavna sredstva; pojam i podela ..................................................................... 56
33. Funkcije nastavnih sredstava .......................................................................... 59
34. Funkcija postizanja očiglednosti, intenziviranja učenja i razvijanja
umnih sposobnosti ............................................................................................. 60
35. Funkcija racionalizacije i ekonomičnosti nastave, inicijator misaone
i intelektualne aktivnosti .................................................................................... 62
Metodske koncepcije
36. Predavačko-informativna i egzemplarna nastava ............................................... 64
37. Individualizovana i programirana nastava.......................................................... 64
38. Problemska i timska nastava............................................................................... 65
39. Pojam učenja ...................................................................................................... 65
40. Cilj učenja .......................................................................................................... 68
Faktori koji deluju na učenje
41. Motivi i podsticaji za učenje............................................................................... 71
42. Emocije u učenju ................................................................................................ 73
43. Misaoni procesi u učenju.................................................................................... 74
44. Ličnost nastavnika i atmosfera u razredu ........................................................... 76
Metode učenja
45. Induktivna i deduktivna metoda učenja.............................................................. 78
46. Analitička, sintetička i sistematično-progresivna metoda učenja....................... 78
Etape procesa učenja
47. Sticanje percepcija i predstava ........................................................................... 80
48. Misaoni put stvaranja pojmova i usvajanja zakona............................................ 82
49. Utvrđivanje znanja, veština i navika................................................................... 84
50. primena znanja u praksi...................................................................................... 86
51. Proveravanje znanja, veština i navika................................................................. 88
52. Pamćenje i ponavljanje....................................................................................... 89
53. Zaboravljanje...................................................................................................... 91
54. Grupno učenje i transfer učenja.......................................................................... 93
55. Učenje na školskom času.................................................................................... 95
56. Učenje i radne navike. 1, predmet i definicija pedagogije, , 3 2, pedago?ko nau?ni zakoni, principi i pravila, , 4 3, odnos izme?u pedagogije i drugih nauka, 6 4, pojam vaspitanja, znanja i umenja, 7 5, odnos izme?u vaspitanja i obrazovanja, 11 6, efikasnost obrazovno-vaspitnog rada, , 12 7, objektivni i subjektivni faktori efikasnosti obrazovno-vaspitnog rada, 15 8, naziv i pojam didaktike, , 17 9, predmet i zadatak didaktike, , 19 didakti?ki principi 10, princip nau?nosti u nastavi i prilago?enosti nastave uzrastu, 21 11, princip individualizacije nastavnog procesa, sistemati?nosti i potpunosti, 22 12, princip svesne aktivnosti u?enika i o?iglednosti u nastavi, 22 13, princip povezanosti teorije i prakse i trajnosti znanja, umenja, ve?tina i navika, , 23 14, nastava kao specifi?na ljudska aktivnost, , 24 15, vrste nastave, , 26 16, didakti?ka struktura nastavnog sadr?aja, , 27 komponente didakti?ke strukture 17, model i oblik didakti?ke strukture sadr?aja, 30 18, veze i odnosi u didakti?koj strukturi sadr?aja, , 31 19, koncepcija strukturiranja sadr?aja, 32 20, poredak sadr?aja u didakti?koj strukturi, , 34 etape nastavnog procesa 21, pripremanje za nastavni rad i obra?ivanje nove gra?e, 35 22, uve?bavanje i ponavljanje, , 38 23, proveravanje i ocenjivanje, , 42 oblici rada u nastavi 24, frontalni oblik rada, , 44 25, individualni oblik rada, , 45 26, grupni oblik rada, , 46 27, rad u parovima, , 48 28, nastavne metode, , 49 29, verbalno-tekstualne metode, , 50 30, ilustrativno-demonstrativne metode, , 53 31, laboratorijsko-eksperimentalne metode, , 54 32, nastavna sredstva; pojam i podela, 56 33, funkcije nastavnih sredstava, , 59 34, funkcija postizanja o?iglednosti, intenziviranja u?enja i razvijanja umnih sposobnosti, , 60 35, funkcija racionalizacije i ekonomi?nosti nastave, inicijator misaone i intelektualne aktivnosti, , 62 metodske koncepcije 36, predava?ko-informativna i egzemplarna nastava, 64 37, individualizovana i programirana nastava, 64 38, problemska i timska nastava, , 65 39, pojam u?enja, , 65 40, cilj u?enja, , 68 faktori koji deluju na u?enje 41, motivi i podsticaji za u?enje, , 71 42, emocije u u?enju, , 73 43, misaoni procesi u u?enju, , 74 44, li?nost nastavnika i atmosfera u razredu, , 76 metode u?enja 45, induktivna i deduktivna metoda u?enja, , 78 46, analiti?ka, sinteti?ka i sistemati?no-progresivna metoda u?enja, 78 etape procesa u?enja 47, sticanje percepcija i predstava, , 80 48, misaoni put stvaranja pojmova i usvajanja zakona, , 82 49, utvr?ivanje znanja, ve?tina i navika, , 84 50, primena znanja u praksi, , 86 51, proveravanje znanja, ve?tina i navika, , 88 52, pam?enje i ponavljanje, , 89 53, zaboravljanje, , 91 54, grupno u?enje i transfer u?enja, , 93 55, u?enje na ?kolskom ?asu, , 95 56, u?enje i radne navike
Pedagogija
Broj strana: 105

Primena metoda inženjerskih proračuna u CAD software-ima

Diplomski rad. Cad, metoda konacnih elemenata, mke, diplomski, rad, informatika, softveri, cad, inzenjerski, proracun, inzenjerska, informatika |
Inzinjerska Informatika
Broj strana: 37

Integrali

Jednačina ravni, cilindar, sfera, elipsoid, paraboloid, konusna površ, primena dvostrukog integrala, trojni integral, krivolinijski integrali, . Jedna?ina ravni, cilindar, sfera, elipsoid, paraboloid, konusna povr?, primena dvostrukog integrala, polarne koordinate, trojni integral, krivolinijski integrali
Matematika
Broj strana: 26

Upravljanje kvalitetom

Uvod
Od 1920. godine do 1940. godine obezbjeĎenje isporuke kvalitetnih proizvoda za kupca se
baziralo na znanjima o kontroli kvaliteta proizvoda i tadašnjem razvoju tehnologije. Na
završetku proizvodnih linija je postojao tim kontrolora koji su isključivali proizvode koji
vizuelno ili na osnovu skromnih mernih pokazatelja ne zadovoljavaju planirane tolerancije.
Povratna informacija od kupca i njegovi zahtevi nisu se uzimali u obzir i preporučenih mera ili
normi za dati proizvod nije bilo. Krajem 1940. godine Ministratsvo odbrane u Sjedinjenim
Američkim Drţavama, je prepoznalo korist koja je dobijena globalnom transformacijom
japanske proizvodne industrije. Ovo ministarstvo razvija sistem standardizacije koji dobija naziv
“ObezbjeĎenje kvaliteta” i uvoĎenje organizacionih procedura za upravljanje svim funkcijama
koje utiču na kvalitet proizvoda. Nešto kasnije se razvijaju i prvi standardi vojne industrije tj.
MIL standardi američke vojske koji su bili osnova za razvoj serije standarda ISO 9000.
Ovi standardi su unapreĎivani od strane Asocijacije za standard i kvalitet u Velikoj Britaniji i
Kanadi.
MeĎunarodne organizacije za standardizaciju ISO je 1979. godine formirala Tehnički komitet
TC 176 sa osnovnim zadatkom da radi na “standardizaciji i usaglašavanju područja sistema
kvaliteta, obezbjeĎenja kvaliteta i odgovarajućim tehnologijama kvaliteta”, na osnovama
postojećih nacionalnih standarda. Kao rezultat tog rada izašla je 1987. godine serija standarda
ISO 9000. Ova serija standada na našim prostorima je nakon četiri godine kašnjenja ugledala
svetlo dana. Standardi serije ISO 9000 su koncipirani tako da ne daju rešenja. Oni samo daju
zahteve koje treba ispoštovati i smernice kojima se treba rukovoditi da bi se obezbedio sistem
kvaliteta. Namenjeni su industrijskim, komercijalnim ili drţavnim organizacijama, sa ciljem da
im omoguće obezbjeĎenje zadovoljenja zahteva i/ili potreba kupaca, da zadrţe dobre ekonomske
performanse i da razviju efektivnije i efikasnije sisteme. Često se dešava da ispunjenje uslova
tehničke specifikacije koje kupac postavlja ne rezultira uvek i njegovim zadovoljstvom. Razlog
tome leţi u nedostacima u organizacionom sistemu za isporuku i podršku proizvodu. Upravo,
rešenje za ove probleme treba traţiti u seriji standarda ISO 9000. Oni opisuju koje elemente
sistema kvaliteta treba uzeti u obzir, ali ne i kako pojedine organizacije treba da primene ove
sisteme. Ovi standardi su prvim izdanjem sa pravom tretirani kao proizvodni, jer su upravo i bili
kao i njihove pretače namenjeni hardverskim preduzećima.
Serija standarda ISO 9000 jasno definiše zahteve i smernice za svaki segment poslovnog
sistema. Mnoštvo uključenih nacionalnih standarda, stručnjaka iz zemalja kooperanata na
projektu izrade ISO 9000, kao i razlozi nekih zemalja za sertifikaciju sistema kvaliteta su
dovoljan garant da primena odgovarajućih ISO 9000 standarda poslovni sistem dovodi u stanje
konkurentnosti i otvorenosti za saradnju i dalji razvoj.. Standard, kvalitet
Arhitektura računara
Broj strana: 21

Primena proporcija

Primeri primene proporcija. Primer primena proporcija, matematika |
Matematika
Broj strana: 4

Bogomoljke prezentacija

U materijalu mozete naci informacije na temu bogomoljki:
osnovne infomacije
familije
karakteristike
razmnozavanje
metamorfoza
diverzitet
znacaj i primena. Bogomoljke, razmnozavanje insekata, metamorfoza, diverzitet, mantis religiosa, mimikrija, hemimetabolija, nimfa, kontrola biljnih va?i, kanibalizam, kainizam
Biologija
Broj strana: 14

Laseri i primena lasera - seminarski rad

Seminarski rad, laseri i primena lasera. Laseri, primena lasera, masinska obrada, tehnologija, tehnologija masinske obrade, seminarski rad, masinski fakultet, obrada dubinskim laserom, tipovi lasera
Tehnologije masinske obrade
Broj strana: 12

Hardver seminarski rad

. Hardver, visoka tehnicka skola, primena racunara, seminarski rad, procesor, aritmeticko logicka jedinica, ram, ram memorija, periferni uredjaji racunara |
Primena Računara
Broj strana: 13

Impulsna kodna modulacija

Prezentacija power point. Ikm, impulsna kodna modulacija, prezentacija, seminarski rad, istorijat, kodovanje, kvantovanje, odmeravanje, podela pcm kodera, modulator, demodulator, prednosti i mane ikm, primena
Telekomunikacije
Broj strana: 13

Primena operacionih pojačavača zadaci

. Zadaci, primena operacionih pojacavaca, elektronika, zadaci elektronika, zadaci sa resenjima elektronika, transidimnzioni pojacavac |
Elektronika 1
Broj strana: 10

Cement, kreč, malter i beton

-oblik, izlged, površina zrna agregata, štetne primese u agregatu, vrste i gipsa i primena u građevinarstvu, gašenje kreča, proces korišćenja gašenog kreča, hidraulični kreč, vodokrečni faktor i njegovo određivanje
-vrste cementa, osobine i primena, standardna cementna kaša, vreme vezivanja, lažno vezivanje elemenata, mehanička čvrstoća cementa,
-agregat za izradu maltera, čvrstoća maltera, otpornost,
-izbor cementa za beton, uloga vode u betonu, aditivi za beton, konsistencija betona, faktori koji utiču na ugradljivost i obradivost betonske smeše, zakoni čvrstoće, vodonepropustljivost, ugradjivanje, oplate ze beton, plan betoniranja, program kontrolnih ispitivanja, nega, očvršćavanje betona, lakorazgradivi beton, jednozrni, ćelijasti beton, teški betoni.

NAPOMENA:Materijal je rucno pisan!. -oblik, izlged, povr?ina zrna agregata, gipsa, ga?enje kre?a, hidrauli?ni kre?, vodokre?ni faktor, cement, cementna ka?a, vezivanje, la?no vezivanje, ?vrsto?a, malter, agregat, otpornost, aditivi, konsistencija betona, faktori, ugradljivost, obradivost, zakoni ?vrsto?e, vodonepropustljivost, ugradjivanje, oplate, betoniranje, kontrolna ispitivanja, nega, o?vr??avanje, lakorazgradivi beton, jednozrni, ?elijasti beton, te?ki betoni
Betonske konstrukcije
Broj strana: 12

Primena E-poslovanja u turizmu - prezentacija

. E-poslovanje, seminarski, prezentacija, turizam |
Agencijsko i hotelijersko poslovanje
Broj strana: 10

Kviz iz sistema racunara

. Kviz, tehnicko, racunarske mreze, primena racunara, sistem racunara, tastatura, mis, skener, stampac, medicina, saobracaj, skola, kablovi, ruter, hab, mrezna kartica, prezentacija |
Tehničko obrazovanje
Broj strana: 13

Primena i tumačenje prava

Beleške sa predavanja. Primena, tuma?enje, prava, pravo, ugovorna, zakonska, odredba, ciljno, analogno, analogija, subjektivno |
Međunarodno privredno pravo
Broj strana: 1

Feromoni u opštem smislu - seminarski rad

Feromoni u opstem smislu, seminarski rad. Seminarski rad, biologija, feromoni, feromoni u opstem smislu, primena feromona u parfimerijskoj industriji, ekofiziologija zivotinja, feromoni coveka |
Biologija
Broj strana: 12

Primena savremenih nastavnih sredstava u nastavi srpskog jezika

Tema rada je primena savremenih nastavnih sredstava u nastavi srpskog jezika. U pitanju je projekat radjen na predmetu Metodologija pedagoskih istrazivanja na master studijama. U radu su prilozi anketa koje su koriscene u projektu. . Nastava, srpski jezik, savremena nastavna sredstva, anketa, primena, predmet nastave srpskog jezika, didakticki principi, nastavni casovi, citanje, sistemi, nastavne metode, korelacija, predmet istrazivanja, cilj istrazivanja, zadaci istrazivanja, hipoteze, varijable, metode istrazivanja, statisticka obrada podataka, tabela
Metodologija pedagoskog istrazivanja
Broj strana: 12

Primena GIS i GPS tehnologije

. Topografija, policijska topografija, skripta policijska topografija, topografska karta, kriminalisticko policijska akademija, primena gis tehnologije, primena gps tehnologije |
Policijska topografija
Broj strana: 2

Bernulijeva jednacina - seminarski rad

Bernulijeva jednacina - seminarski rad. Bernulij, bernulijeva jednacina, pitoova cev, venturij, venturijeva cev, fizika, maturski, srednja skola, zavrsni rad, jednacina kontinuiteta, toriceli, toricelijeva teorema, primena, hidrodinamika, fluidi, brzina, pritisak, tecnost
Fizika
Broj strana: 10

Izvori medjunarodnog privrednog prava

Beleške sa predavanja. Izvori, medjunarodnog, privrednog, prava, me?unarodno, privredno, pravo, podela, poreklo, normi, konvencije, meko, pravo, dejstvo, primena, sadr?ina, lex, mercatoria, formularni, ugovori, op?ti, uslovi, uzanse, kondifikacija, obi?aji, norma
Međunarodno privredno pravo
Broj strana: 7

Viljuskari - seminarski rad

Viljuskari - seminarski rad
Teme:
1. Prečišćavanje ulja u svim komponentama viljuškara
2. Havarije usled neadekvatnog podmazivanja
3. primena higijenskih normi pri radu
. Viljuskari, seminarski rad, masinski elementi, komponente, konstrukcija, modeliranje masinskih elemenata, vazduhoplovna akademija, havarije
Modeliranje mašinskih elemenata i konstrukcija
Broj strana: 6

Primena bioloških satova kod ljudi

Skripta biologija, primena bioloških satova kod ljudi. Biologija, srednja skola, bioloski satovi, upotreba i znacaj bioloskih satova, merenje vremena, hemoostaza, vremenska organizacija, sisari, bioloski satovi kod ljudi
Biologija
Broj strana: 3

Padeži

Padeži, pravila, primena, upotreba, primeri. Nominativ, genitiv, deoni, partitivni, prisvojni, posesivni, ablativni, kvalitativni, temporalni, kvalifikativni, kauzalni, slovenski, pravi objekat, nepravi objekat, dativ, eti?ki dativ, akuzativ, vokativ, instrumental, lokativ
Srpski jezik
Broj strana: 5

Primena toplotnog delovanja električne struje

Prezentacija iz fizike, primena toplotnog delovanja elektricne struje. Fizika, elektricna struja, struja, primena toplotnog delovanja elektricne struje, toplotno delovanje, prezentacija,
Fizika
Broj strana: 6

Reported Speech

Reported Speech (Neupravni govor), primena, pravila, primeri, vezbanja. Reported, direct, speech, upravni, neupravni, govor, orders, naredbe, request, molbe, suggestion, predlozi, practice, vezbanje, recenice, primeri
Engleski jezik
Broj strana: 4

Zupčasti prenosnici

. Zup?asti, prenosnici, prenosnik, primena, mehani?ki, op?ti, pojmovi, par, povr?ina, bok, profil, debljina, korak, modul |
Osnovi mašinstva
Broj strana: 3

Multimedijalna primena računara u nastavi priprema za čas

Cas je posvecen pocetnom ucenju rada na racunaru dece.. Multimedijalna, primena, racunar, nastava, cas, ugledni, ucenici, priprema |
Priroda i drustvo
Broj strana: 7

The Passive Voice

Pasiv, sadasnji i prosli, Present/Past Passive, pravila, primena, primeri. Passive, pasiv, prosli, sadasnji, past, present, simple, past participle, pravila, primena, recenice, primeri, vezbanja
Engleski jezik
Broj strana: 4

Seminarski: Marketing u neprofitnim organizacijama

-zbog čega je bitno koristiti marketing u neprofitnim organizacijama , te smo zaključili da marketing doprinosi njenoj mnogo boljoj organizaciji i funkcionisanju
-moguće primjene marketinga u neprofitnim organizacijama , kao naprimjer u :
• Identificiranje svih sudionika/ciljnih grupa u djelovanju organizacije i utvrđivanje njihovih potreba
• Uspješnije zadovoljavanje utvrđenih potreba sudionika/ciljnih grupa
• Kvalitetnija osiguravanja resursa za djelovanje i osiguravanje financijske stabilnosti
• Snižavanje troškova djelovanja
• Osmišljavanje programa komunikacije organizacije s okružjem.
. Marketing u neprofitnim organizacijama, seminarski, rad, marketing, nevladine, organizacije, ciljne, grupe, primena, marketinga, lobiranje, odnosi, sa, javnoscu,
Marketing
Broj strana: 6

Superkompjuteri i njihova primena u modernom poslovanju seminarski rad

. Superkompjuteri, informacione tehnologije, informatika, moderno poslovanje, superkompjuteri i njihova primena, seminarski rad, hardver, softver |
Informacione tehnologije
Broj strana: 7

Modal Verbs

Modalni glagoli, kratak pregled znacenja i upotrebe sa vezbanjima. Modal, modals, verbs, verb, can, could, may, should, need, have to, must, mustn\\ t, primena, pravila, primeri, recenice, vezbanje
Engleski jezik
Broj strana: 2

Procena uspešnosti primene strateškog plana

Procena uspešnosti primene Plana. Policija u zajednici skripta, kriminalisticko policijska akademija, policija, kriminologija, skripta policija u zajednici, policija u zajednici, strateski plan, procena uspesnosti strateskog plana, primena strateskog plana
Policija u zajednici
Broj strana: 2

Kritika statističke evidencije i primena u kriminologiji

Skripta kriminologija, Kritika statističke evidencije i primena statistike u kriminologiji. Kriminologija, skripta kriminologija, kriminalisticka akademija, kriminalisticko policijska akademija, statisticka evidencija kriminaliteta, statistika, primena statistike u kriminologiji, legalisticko glediste, realisticko glediste
Kriminologija
Broj strana: 3

Excel 2003 - 04 - Sortiranje

Materijal je namenjen učenicima srednjih stručnih škola i gimnazija koji u nastavnom programu predmeta Informatika, Poslovna informatika i primena računara u elektrotehnici imaju nastavnu oblast rad sa tabelama. . Sortiranje, lista, liste, pretraga, excel, 2003, create list
Racunarstvo i informatika
Broj strana: 4

Klinički metod, prognoza kriminalnog ponašanja

Skripta kriminologija, Klinički metod, prognoza kriminalnog ponašanja. Kriminologija, skripta kriminologija, kriminalisticka akademija, kriminalisticko policijska akademija, klinicki metod, kriminalno ponasanje, prognoza kriminalnog ponasanja, klinicko ispitivanje, primena terapije
Kriminologija
Broj strana: 1

Ciljevi komunikacije, vezbanje

PMaterijal sadrzi primere u kojima treba odrediti cilj komunikacije.. Ciljevi komunikacije, prakticna primena |
Vestine komunikacije
Broj strana: 1

Statisticke evidencije kriminaliteta, statisticki metod

Skripta kriminologija: primena statistickog metoda, statisticke evidencije kriminaliteta, tamna brojka kriminaliteta, metodi za otkrivanje tamne brojke kriminaliteta, triangulacija metoda i teorije. Kriminologija, skripta kriminologija, statisticki metod, statisticke evidencije kriminaliteta, tamna brojka kriminaliteta, metod za otkrivanje tamne brojke kriminaliteta, triangulacija metoda teorije, pregled zrtava kriminaliteta
Kriminologija
Broj strana: 3

Excel 2003 - 02 - Tipovi podataka

Materijal je namenjen učenicima srednjih stručnih škola i gimnazija koji u nastavnom programu predmeta Informatika, Poslovna informatika i primena računara u elektrotehnici imaju nastavnu oblast rad sa tabelama. . Excel, 2003, informatika, poslovna informatika, primena racunara, elektrotehnika, formatiranje, tabele, tabela, tipovi, podataka, podaci, currency, percentage, scientific, fraction, number, date, time, text, logical, true, false, tomicko, tomislav, mijic
Racunarstvo i informatika
Broj strana: 3

Excel 2003 - 05 - Osnovne matematicke operacije

Materijal je namenjen učenicima srednjih stručnih škola i gimnazija koji u nastavnom programu predmeta Informatika, Poslovna informatika i primena računara u elektrotehnici imaju nastavnu oblast rad sa tabelama. . Matematicke operacije, matematicke funkcije, funkcije, unos funkcija, konstante, konstanta, sabiranje, oduzimanje, mnozenje, deljenje, stepenovanje, korenovanje
Racunarstvo i informatika
Broj strana: 3

Excel 2003 - 06 - Adresiranje, Automatsko popunjavanje

Materijal je namenjen učenicima srednjih stručnih škola i gimnazija koji u nastavnom programu predmeta Informatika, Poslovna informatika i primena računara u elektrotehnici imaju nastavnu oblast rad sa tabelama. . Adresa, adresiranje, excel, 2003, apsolutna, polurelativna, poluapsolutna, apsolutna, fiksiranje, geometrijski, niz, automatsko, popunjavanje
Racunarstvo i informatika
Broj strana: 5

Excel 2003 - 03 - Komentari i ubacivanje slika

Materijal je namenjen učenicima srednjih stručnih škola i gimnazija koji u nastavnom programu predmeta Informatika, Poslovna informatika i primena računara u elektrotehnici imaju nastavnu oblast rad sa tabelama. . Slika, slike, unos slika, unos slike, komentar, unos komentara, excel, 2003
Racunarstvo i informatika
Broj strana: 2

Excel 2003 - 01 - Dizajn tabele

Materijal je namenjen učenicima srednjih stručnih škola i gimnazija koji u nastavnom programu predmeta Informatika, Poslovna informatika i primena računara u elektrotehnici imaju nastavnu oblast rad sa tabelama. . Excel, 2003, informatika, poslovna informatika, poslovna, primena, racunara, elektrotehnika, elektrotehnici, dizajn, celija, tabele, tabela, border, aligment, patterns, kolona, red, tomicko, tomislav, mijic
Racunarstvo i informatika
Broj strana: 3


"primena" pronađeni su rezultati pretrage 41