Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

princip

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"princip" pronađeni su rezultati pretrage 63

[1] [1]


Pedagogija pojam predmet i podela

1. Predmet i definicija pedagogije............................................................................. 3
2. Pedagoško naučni zakoni, principi i pravila ......................................................... 4
3. Odnos između pedagogije i drugih nauka............................................................. 6
4. Pojam vaspitanja, znanja i umenja........................................................................ 7
5. Odnos između vaspitanja i obrazovanja................................................................ 11
6. Efikasnost obrazovno-vaspitnog rada ................................................................... 12
7. Objektivni i subjektivni faktori efikasnosti obrazovno-vaspitnog rada................ 15
8. Naziv i pojam didaktike ........................................................................................ 17
9. Predmet i zadatak didaktike.................................................................................. 19
Didaktički principi
10. princip naučnosti u nastavi i prilagođenosti nastave uzrastu ............................. 21
11. princip individualizacije nastavnog procesa, sistematičnosti i potpunosti......... 22
12. princip svesne aktivnosti učenika i očiglednosti u nastavi................................. 22
13. princip povezanosti teorije i prakse i trajnosti znanja, umenja,
veština i navika................................................................................................... 23
14. Nastava kao specifična ljudska aktivnost ........................................................... 24
15. Vrste nastave ...................................................................................................... 26
16. Didaktička struktura nastavnog sadržaja ............................................................ 27
Komponente didaktičke strukture
17. Model i oblik didaktičke strukture sadržaja ....................................................... 30
18. Veze i odnosi u didaktičkoj strukturi sadržaja.................................................... 31
19. Koncepcija strukturiranja sadržaja ..................................................................... 32
20. Poredak sadržaja u didaktičkoj strukturi ............................................................ 34
Etape nastavnog procesa
21. Pripremanje za nastavni rad i obrađivanje nove građe ....................................... 35
22. Uvežbavanje i ponavljanje.................................................................................. 38
23. Proveravanje i ocenjivanje.................................................................................. 42
Oblici rada u nastavi
24. Frontalni oblik rada ............................................................................................ 44
25. Individualni oblik rada ....................................................................................... 45
26. Grupni oblik rada................................................................................................ 46
27. Rad u parovima................................................................................................... 48
28. Nastavne metode ............................................................................................... 49
29. Verbalno-tekstualne metode ............................................................................... 50
30. Ilustrativno-demonstrativne metode................................................................... 53
31. Laboratorijsko-eksperimentalne metode ............................................................ 54
32. Nastavna sredstva; pojam i podela ..................................................................... 56
33. Funkcije nastavnih sredstava .......................................................................... 59
34. Funkcija postizanja očiglednosti, intenziviranja učenja i razvijanja
umnih sposobnosti ............................................................................................. 60
35. Funkcija racionalizacije i ekonomičnosti nastave, inicijator misaone
i intelektualne aktivnosti .................................................................................... 62
Metodske koncepcije
36. Predavačko-informativna i egzemplarna nastava ............................................... 64
37. Individualizovana i programirana nastava.......................................................... 64
38. Problemska i timska nastava............................................................................... 65
39. Pojam učenja ...................................................................................................... 65
40. Cilj učenja .......................................................................................................... 68
Faktori koji deluju na učenje
41. Motivi i podsticaji za učenje............................................................................... 71
42. Emocije u učenju ................................................................................................ 73
43. Misaoni procesi u učenju.................................................................................... 74
44. Ličnost nastavnika i atmosfera u razredu ........................................................... 76
Metode učenja
45. Induktivna i deduktivna metoda učenja.............................................................. 78
46. Analitička, sintetička i sistematično-progresivna metoda učenja....................... 78
Etape procesa učenja
47. Sticanje percepcija i predstava ........................................................................... 80
48. Misaoni put stvaranja pojmova i usvajanja zakona............................................ 82
49. Utvrđivanje znanja, veština i navika................................................................... 84
50. Primena znanja u praksi...................................................................................... 86
51. Proveravanje znanja, veština i navika................................................................. 88
52. Pamćenje i ponavljanje....................................................................................... 89
53. Zaboravljanje...................................................................................................... 91
54. Grupno učenje i transfer učenja.......................................................................... 93
55. Učenje na školskom času.................................................................................... 95
56. Učenje i radne navike. 1, predmet i definicija pedagogije, , 3 2, pedago?ko nau?ni zakoni, principi i pravila, , 4 3, odnos izme?u pedagogije i drugih nauka, 6 4, pojam vaspitanja, znanja i umenja, 7 5, odnos izme?u vaspitanja i obrazovanja, 11 6, efikasnost obrazovno-vaspitnog rada, , 12 7, objektivni i subjektivni faktori efikasnosti obrazovno-vaspitnog rada, 15 8, naziv i pojam didaktike, , 17 9, predmet i zadatak didaktike, , 19 didakti?ki principi 10, princip nau?nosti u nastavi i prilago?enosti nastave uzrastu, 21 11, princip individualizacije nastavnog procesa, sistemati?nosti i potpunosti, 22 12, princip svesne aktivnosti u?enika i o?iglednosti u nastavi, 22 13, princip povezanosti teorije i prakse i trajnosti znanja, umenja, ve?tina i navika, , 23 14, nastava kao specifi?na ljudska aktivnost, , 24 15, vrste nastave, , 26 16, didakti?ka struktura nastavnog sadr?aja, , 27 komponente didakti?ke strukture 17, model i oblik didakti?ke strukture sadr?aja, 30 18, veze i odnosi u didakti?koj strukturi sadr?aja, , 31 19, koncepcija strukturiranja sadr?aja, 32 20, poredak sadr?aja u didakti?koj strukturi, , 34 etape nastavnog procesa 21, pripremanje za nastavni rad i obra?ivanje nove gra?e, 35 22, uve?bavanje i ponavljanje, , 38 23, proveravanje i ocenjivanje, , 42 oblici rada u nastavi 24, frontalni oblik rada, , 44 25, individualni oblik rada, , 45 26, grupni oblik rada, , 46 27, rad u parovima, , 48 28, nastavne metode, , 49 29, verbalno-tekstualne metode, , 50 30, ilustrativno-demonstrativne metode, , 53 31, laboratorijsko-eksperimentalne metode, , 54 32, nastavna sredstva; pojam i podela, 56 33, funkcije nastavnih sredstava, , 59 34, funkcija postizanja o?iglednosti, intenziviranja u?enja i razvijanja umnih sposobnosti, , 60 35, funkcija racionalizacije i ekonomi?nosti nastave, inicijator misaone i intelektualne aktivnosti, , 62 metodske koncepcije 36, predava?ko-informativna i egzemplarna nastava, 64 37, individualizovana i programirana nastava, 64 38, problemska i timska nastava, , 65 39, pojam u?enja, , 65 40, cilj u?enja, , 68 faktori koji deluju na u?enje 41, motivi i podsticaji za u?enje, , 71 42, emocije u u?enju, , 73 43, misaoni procesi u u?enju, , 74 44, li?nost nastavnika i atmosfera u razredu, , 76 metode u?enja 45, induktivna i deduktivna metoda u?enja, , 78 46, analiti?ka, sinteti?ka i sistemati?no-progresivna metoda u?enja, 78 etape procesa u?enja 47, sticanje percepcija i predstava, , 80 48, misaoni put stvaranja pojmova i usvajanja zakona, , 82 49, utvr?ivanje znanja, ve?tina i navika, , 84 50, primena znanja u praksi, , 86 51, proveravanje znanja, ve?tina i navika, , 88 52, pam?enje i ponavljanje, , 89 53, zaboravljanje, , 91 54, grupno u?enje i transfer u?enja, , 93 55, u?enje na ?kolskom ?asu, , 95 56, u?enje i radne navike
Pedagogija
Broj strana: 105

Principi genetičke toksikologije - prezentacija

Prezentacija principi genetičke toksikologije, odlicna prezentacija na 58 slajdova.. Genetika, prezentacija, geneticka toksikologija, principi geneticke toksikologije, toksikologija, nasledni materijal, mutageni, mutagen efekat, mutacija, bakterija, test za genske mutacije, aneuploidija
Genetika
Broj strana: 58

Vrednovanje rad učenika

. Ocenjivanje, vrednovalje, pedologija, vrednovanje rada ucenika, ucenici, greske u ocenjivanju, kompleksno vrednovanje rezultata, pismeno proveravanje, usmeno proveravanje, princip autonomnosti ucenika
Pedologija
Broj strana: 38

Principi membranskg transporta

. Osmoza, difuzija, aktivni transport, pasivni transport, fagocitoza, egzocitoza |
Biologija
Broj strana: 18

Modeliranje sistema i njihova klasifikacija - Seminarski rad

Seminarski rad iz automatskog upravljanja, modeliranje sistema i njihova klasifikacija. Modeliranje sistema, modeliranje, klasifikacija sistema, model sistema, signal, automatsko upravljanje, seminarski rad, osnovni elementi sau, princip neometane superpozicije, laplasova transformacija
Automatsko upravljanje
Broj strana: 30

Didakticki principi seminarski rad

. Didaktika, didakticki principi, seminarski rad, sistem didaktickih principa, princip ociglednosti, princip naucnosti, princip sistematicnosti, pristip postupnosti |
Didaktika
Broj strana: 17

3D modeliranja od geometrijskih do inteligentnih modela

Prezentacija na temu 3D modeliranje od geometrijskih do inteligentnih modela iz predmeta Računarsko projektovanje tehnologije. 3d modeliranje od geometrijskih do inteligentnih modela, racunarsko projektovanje, principi mbpa sistema, kreiranje modela, model, vizuelizacija, asocijativnost modela, relacije, geometrijski model, tehnoloski model, inzenjerski model, proizvodni model, cad sistem, modelske forme, vrednosni parametri, zljeb, sirina zljeba, glava zavrtnja
RAČUNARSKO PROJEKTOVANJE TEHNOLOGIJA
Broj strana: 26

Nastanak principata

. Principat, avgust, dioklecijan, agonija republike, nastanak principata, spartakov ustanak, rimska drzava, populari, sula, pompej, cezar, kras, politicka kriza, dijarhija, senat, magistratura, fiscus, aerarium, rimski mir, pax romana, nobili, ekvestri, cinovnistvo, gradska sirotinja, seljastvo, robovi
Rimsko pravo
Broj strana: 4

Prvi svetski rat prezentacija

. Istorija, prvi svetski rat, sarajevski atentat, gavrilo princip, franc ferdinand, prezentacija, prezentacija istorija, austro ugarska, srbija |
Istorija
Broj strana: 13

Nastavak Mendelovih principa genetika - seminarski rad

Seminarski rad iz genetike, nastavak mendelovih sistema genetike. Genetika, seminarski rad, mendel, nastavak mendelovih principa, geneticka konstitucija, geni, broj gena, mutacija, krvne grupe, abo krvne grupe, alelne forme gena
Genetika
Broj strana: 16

Kablovski distributivni sistemi (KDS) - seminarski rad

Seminarski rad na temu kablovski distributivni sistemi. Seminarski rad, kablovski distributivni sistemi, kds, kds mreza, digitalna televizija, ntsc, pal, secam, osnovni principi digitalne televizije, tv, hdtv, high definition television, standardi za emitovanje digitalne televizije, digitalni prijemnik, kablovski internet, kablovski modem
Upravljanje i nadzor distributivnih sistemima
Broj strana: 20

Lasersko zavarivanje i rezanje

Maturski rad. Lasersko zavarivanje, lasersko rezanje, maturski rad, seminarski rad, masinski elementi, seminarski rad masinski elementi, laser, princip rada lasera |
MASINSKI ELEMENTI
Broj strana: 14

Ekonomika preduzeća-kratke teze

Pitanja koja mogu biti od velike pomoći za spremanje kolokvijuma iz predmeta Ekonomika preduzeća. Oblasti su: resursi preduzeća, Leontijeva proizvodna funkcija, tehnički koeficijenti, podela rada, koeficijenti konverzije i elastičnosti, sredstva za rad, predmeti rada, podela preduzeća, ekonomska dobra, transformacioni procesi i modeli svojinske transformacije, osnivački akt, biznis plan, ekonosmka efikasnost, proizvodni potencijal preduzeća, predmet i cilj izučavanja ekonomike preduzeća, princip reprodukcije, primarni ciljevi preduzeća, kalkulacija. Resursi, preduze?e, leontijeva proizvodna funkcija, koeficijent, podela, rad, podela rada, konverzija, elasti?nost, sredstva rada, predmeti rada, podela, ekonomija, dobra, transformacioni procesi, svojinska transformacija, osniva?ki akt, akt, biznis plan, efikasnost, ekonomska efikasnost, potencijal preduze?a, ekonomika preduze?a, predmet, cilj, reprodukcija, kalkulacija, diviziona kalkulacija, naknadna kalkulacija, me?ufazna kalkulacija, direct cosping
Ekonomika preduzeća
Broj strana: 20

Rim u doba carstva...

Detaljnija istorija Rimskog carstva... Od samog osnivanja, pa sve do kraja Rimskog carstva.... Rimsko carstvo, rim, osnivanje grada, principat, dominat, kraj rimskog carstva, istorija |
Istorija
Broj strana: 11

Ekonomski principi reprodukcije

. Ekonomski, principi, reprodukcije, reprodukcija, produktivnost, faktori, eksterni, ekonomi?nost, interni, unutra?nji, rentabilnost, dobit, podela, akumulacija, potro?nja |
Drumski saobraćaj
Broj strana: 4

Atomska fizika seminarski rad

. Fizika, atomska fizika, tomsonov model atoma, borovi postulati, spektar atoma vodonika, kvantni brojevi, paulijev princip |
Fizika
Broj strana: 14

Polilejev princip relativnosti

Skripta fizika, Polilejev princip relativnosti i klasičan zakon sabiranja brzine. Fizika, skripta fizika, srednja skola, princip relativnosti, polilejev princip relativnosti, brzina, sabiranje brzina, brzina tela, brzina pokretnog sistema
Fizika
Broj strana: 2

Nacelo povlascenije nacije

Beleske sa predavanja. Nacelo, povlascenije, nacije, povlascenija, nacija, klauzula, gatt, dejstvo, usmereno, prava, povlastice, vrste, princip, reciprocitet, ogranicenja, izuzeci, izuzetak, sistem
Međunarodno privredno pravo
Broj strana: 4

Osnovni principi zaštite pri radu

Beleske sa casa prakticne nastave, Osnovni principi zastite pri radu. Srednja skola, prakticna nastava, beleske sa casa, beleske sa casa prakticne nastave, skripta srednja skola, zastita pri radu, osnovni principi zastite pri radu, mere opreznosti, zastitna sredstva
Prakticna nastava
Broj strana: 2

Osnovni principi merenja i kontrole i greske instrumenata

Osnovni principi merenja i kontrole, osnovne karakteristike merne instrumentacije i greske instrumenata. Merenje, kontrola, greske, instrumentacija, instrumenti, kompratatorski princip, tejlorov princip, vrednost podele skale, opseg podesavanja, opseg merenja, paralaks, greske instrumenata, sistemske greske, sluca greske, grube greske, standardna devijacija
Proizvodno mašinstvo
Broj strana: 8

Kontni okvir po fukncionalnom principu

Sa vezbom. Kontni, okvir, po, fukncionalnom, principu, funkcionalni, princip, karakteristike, klase, vezbe |
Racunovodstvo
Broj strana: 3

Princip rada cetvorotaktnog OTO motora

Beleske sa casa prakticne nastave, princip rada cetvorotaktnog OTO motora. Srednja skola, prakticna nastava, beleske sa casa, beleske sa casa prakticne nastave, skripta srednja skola, motor, princip rada oto motora, cetvorotaktni oto motor, principi rada cetvorotaktnog oto motora
Prakticna nastava
Broj strana: 3

Kontni okvir po bilansnom principu

. Kontni, okvir, po, bilansnom, principu, bilansni, princip, bilans, klase, karakteristike |
Racunovodstvo
Broj strana: 1

Princip rada dvotaktnog OTO motora

Beleske sa casa prakticne nastave, princip rada dvotaktnog OTO motora. Srednja skola, prakticna nastava, beleske sa casa, beleske sa casa prakticne nastave, skripta srednja skola, motor, princip rada oto motora, oto motor, dvotaktni oto motor
Prakticna nastava
Broj strana: 1

Merenje i kontrola (osnovi metrologije)

Merenje i kontrola, osnovni principi merenja i kontrole, osnovni metroloski pojmovi. Merenje, kontrola, metroloski pojmovi, nominalna vrednost, stvarna vrednost, izmerena vrednost, greske merenja, prvi pregled, periodicni pregled, vanredni pregled, metode merenja, direktne metode, indirektne metode, merni sistemi, merni i kontrolni instrumenti, merna sredstva, etaloni, merila, kontrolni uredjaji, kontrolnici
Proizvodno mašinstvo
Broj strana: 9

Kontni okvir po funkcionalnom principu

Skenirana skripta. Kontni, okvir, funkcionalnom, principu, funkcionalni, princip, raspored, klase, racun, kapital, kruzni, tok, finansijsko, pogonsko, knjigovodstvo, konta, finansijska, nrashodi, rashodi, troskovi, slobodna, klasa, pomocni, pogoni, glavni, polufabrikati
Dvojno knjigovodstvo
Broj strana: 1

Principi pravilne ishrane

Principi pravilne ishrane, sastavljanje obroka, unošenje neophodnih materija. Principi, pravilan, ishrana, pravilna ishrana, obrok, namirnice, vitamini, ravnote?a |
Prehrambena tehnologija
Broj strana: 3

Pozitivizam - ogranicenja i znacaj

Pozitivizam - ogranicenja i znacaj. Pozitivizam, srpski jezik, pesnikova licnost, princip kauzaliteta, lanson, naukamora, aleksandar veselovski, psiholoski pristup, vilhelm diltaj |
Srpski jezik za IV razred gimnazije
Broj strana: 4

Sistem principa u medjunarodnim trgovinskim ugovorima

Beleske sa predavanja. Sistem, principa, medjunarodnim, trgovinskim, ugovorima, medjunarodni, trgovinski, ugovori, nacelo, princip, formalni, fakticki, minimalna, prava, nacionalni, tretman, preferencijalni, sistem, pravicni, sistem, otvorenih, vrata, otvorena, vrata
Međunarodno privredno pravo
Broj strana: 4

Testament - pojam i sadrzina

. Fideikomisi, ogranicenja legata, legati, testamenti factio, rimsko pravo, skripta, pravni fakultet, formalno nuzno nasledno pravo, principi oblatum, mancipatio familiae, suspstitucija, ostale odredbe, mortis causa
Rimsko pravo
Broj strana: 4

Prilagodjavanje knjigovodstva i poslovni ciklusi

Skenirana skripta. Prilagodjavanje, knjigovodstva, poslovni, ciklusi, knjigovodstvo, dvojno, obuhvatanje, knjigovodstveno, poslovnih, promena, poslovne, promene, principi, vrednovanja, vrednovanje, sredstava, obaveza, kapitala, kapital, obaveze
Dvojno knjigovodstvo
Broj strana: 4

II zakon termodinamike

. Ii, zakon, termodinamike, drugi, princip, klasusios, postulat, maks, plank, vilhelm, osvald, toplota |
Termodinamika
Broj strana: 1

Znacaj prava i izvori saznanja

. Rimsko pravo, izvori saznanja, vojna demokratija, demokratija, politicki poreda, pravni poredak, podela stvari, zastita svojine, drzavina, sluzbenost, klasifikacija ugovora, robovlasnicko, rimljani, robovi, pravne, vanpravne, zbornici, zakoni, dela pravnika, spisi istoricara, knjizevna dela, justinijanova kodifikacija, gajeve institucije, zakon 12 tablica, tarent, neapolis, sirakuza, tit livije, tacit, apian, principat, comitia curiata, bratstvenicka, skupstina, ticiji, luceri, ramni, senat, reks
Rimsko pravo
Broj strana: 4

Streljačko oružje, princip rada automatskog oružja

. Oruzje, streljacko oruzje, princip rada streljackog oruzja, automatsko oruzje, princip rada automatskog oruzja, pistolj |
Naoružanje
Broj strana: 3

Obracun periodicnog rezultata na osnovu metode ukupnih trosk

Skenirana skrpita. Obracun, periodicnog, rezultata, metode, ukupnih, troskova, periodicni, rezultat, metoda, ukupni, troskovi, potpuni, nepotpuni, bruto, princip, neto, bilansiranje, uspeh, proizvodno, preduzece, trgovinsko, preduzece, ocena
Dvojno knjigovodstvo
Broj strana: 7

Reakcija društva na zločin i sankcije

Skripta kriminologija: reakcija drustva na zlocin i sankcije, vidovi reakcije drustva na zlocin, formalna socijalna kontrola, novi trendovi u kontroli kriminaliteta. Kriminologija, skripta kriminologija, kriminalitet, zlocin, sankcija, reakcije drustva na zlocin i sankcije, kontrola kriminaliteta, formalna socijalna kontrola kriminaliteta, princip jurisdikcije, princip nepostupanja po sluzbenoj duznosti, princip prava na odbranu
Kriminologija
Broj strana: 3

Prilagodjavanje knjigovodstva i poslovni bilans

. Prilagodjavanje, knjigovodstva, poslovni, bilans, sistem, dvojnog, dvojno, knjigovodstvo, poslvne, promene, princip, vrednovanje, sredtva, kapital, obaveza |
Racunovodstvo
Broj strana: 2

Klasično rimsko pravo i pravna nauka

Skripta rimsko pravo. Rimsko pravo, rimsko pravo skripta, pravna nauka, klasicno rimsko pravo, zakoni, senatske odluke, edictum peretuum, constitutiones principum, ciceron, ulpijam, gaj kasije longin
Rimsko pravo
Broj strana: 4

Krivične sankcije i uprava za njihovo izvršenje

Skripta penologija, kriminologija: krivicne sankcije, pojam, vrste i osnovne karakteristike, pravni okvir i osnovni principi izvrsenja krivicnih sankcija, medjunarodni standardi u izvrsenju krivicnih sankcija, uprava za izvrsenje krivicnih sankcija . Penologija, skripta penologija, kriminologija, skripta kriminologija, krivicne sankcije, pojam vrste karakteristike krivicnih sankcija, osnovni principi izvrsenja krivicnih sankcija, uprava za izvrsenje-krivicnih sankcija, vrste zavoda po stepenu obezbedjenja, pravni okvir
Penologija
Broj strana: 5

Metode izučavanja fizičkih pojmova i fizički zakoni, princip

Skripta fizika, Metode izučavanja fizičkih pojmova i fizički zakoni i principi. Skripta fizika, fizika, srednja skola, fizicki pojmovi, fizicki zakoni, fizicki principi, fizicki eksperiment, fizicke velicine
Fizika
Broj strana: 2

Pojam, klasifikacija, vrednovanje i evidentiranje prihoda

Skenirana skripta. Pojam, klasifikacija, vrednovanje, evidentiranje, prihoda, prihodi, pojam, redovni, vanredni, prihodi, prihvatanje, isporuke, naplata, proizvodnja, ucinka, princip, fakture, knjigovodstveno, menicno, potrazivanje, menice, ostali
Dvojno knjigovodstvo
Broj strana: 7

Kontni okvir

Skenirano. Kontni, okvir, jednobrazno, knjigovodstvo, klase, karakteristike, raspored, ra?una, ra?un, finansijksko, pogonsko, knjigovodstvo, metoda, ukupnih, tro?kova, tro?kovi, ukupni, neupla?eni, upisani, kapital, zalihe, kratkoro?na, potra?ivanja, plasman, gotovina, dugoro?na, rezervisanja, rashodi, prihodi, otvaranje, zaklju?ak, vanbilansna, evidencija, obra?un, u?inka, u?inak, funkcionalnom, principu, funkcionalni, princip, raspored, klase, kapital, kru?ni, tok, finansijsko, pogonsko, konta, finansijska, slobodna, klasa, pomocni, pogoni, glavni, polufabrikati
Dvojno knjigovodstvo
Broj strana: 6

Princip mogucnosti provere, jasnosti,materijalne ispravnosti

. Princip, mogucnosti, provere, jasnosti, jasnost, materijalne, ispravnosti, materijalna, ispravnost, ekonomicnosti, skonomicnost |
Bankarstvo
Broj strana: 1

Rezultati i ulaganja preduzeća

Skenirana skripta. Rezultati, ulaganja, preduze?a, ulaganje, reprodukcija, faktori, principi, kvalitet, naturalni, vrednosni, oblik, karakteristike, prouzvoda, sredstava, rad, tehnolo?kog, procesa, tehnolo?ki, proces, materijala, predmet, materijal, vida, vid, proizvodnje, proizvodnja, tehni?ke, opremljenosti, tehni?ka, opremnljenost, prirodni, faktori, ljudski, objektivni, subjektivni, dru?teveni, tr?i?ni, mere, dr?avne, intervencije, dr?avna, intervencija, tehni?ki, kulturne, op?teobrazovne, vrednosti, dispozitivni
Ekonomika preduzeća
Broj strana: 5

Glavni nosioci klasične teorije

Skenirana skripta. Glavni, nosioci, klasi?ne, teorije, frederik, tejlor, tejlorovi, principi, preduslovi, andri, fajol, administrativni, poslovi, henri, ford, podela, rada, hijerarhija, autoritet, centralizacija, individualni, ciljevi
Organizacija preduzeća
Broj strana: 5

Nacelo slobode saobracaja

Beleske sa predavanja. Nacelo, slobode, saobracaja, principi, plovidba, sloboda, mora, more, konvencija, teritorijalna, pravila, teritorijalno, moreuz, prolaz, kanal, resenje, bratislavski, sporazum, drumski, zeleznicki, saobracaj, vazdusni, prostor
Međunarodno privredno pravo
Broj strana: 4

Ekonomska aktivnost i organizacioni oblici ekonomije

Skenirana skripta. Determinante, preduze?a, preduze?e, ekonomska, aktivnost, organizacioni, organizacija, oblici, ekonomije, ekonomija, pojam, aktivnost, proizvodnja, razmena, raspodela, potro?nja, reprodukcija, makroekonomija, mikroekonomija, mezoekonomija, zadovoljenje, potreba, metode, organizovanja, organizovanje, principi, funkcionisanja, dejstvo, tr?i?na, privreda, normativna, regulativa
Ekonomika preduzeća
Broj strana: 3

Glavni nosioci klasicne teorije

. Glavni, nosioci, klasicne, teorije, klasicna, teorija, tejlor, fajol, ford, autori, autor, princip, principi |
Organizacija preduzeća
Broj strana: 3

Održavanje reda i bezbednosti tokom izdržavanja kazne

Skripta penologija, kriminologija: Održavanje reda i bezbednosti tokom izdržavanja kazne, disciplinska i materijalna odgovornost osuđenih lica. Penologija, skripta penologija, kriminologija, red bezbednost, izdrzavanje kazne, kazna, zatvor, disciplinska materijalna odgovornost osudjenih lica, obaveze osudjenih, princip zakonistosti neophodnosti primene mera
Penologija
Broj strana: 2

Električni motor i generator

Elektromotor i generator, njihov princip i način rada, podela. Elektromotor, generator, elktri?no, indukcioni motor, tesla, teslin motor, komutator, polja, armature, sinhroni, jednofazni, dvofazni, indukcija, magnetno polje, stator, rotor
Tehničko obrazovanje
Broj strana: 5

[1] [1]


"princip" pronađeni su rezultati pretrage 63