Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

principu

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"principu" pronađeni su rezultati pretrage 6


Vanparnični postupak seminarski rad

Najvažnija obilježja vanparničnog postupka su:

• U većini predmeta interesi učesnika su istovrsni, a ne meñusobno suprotstavljeni;
• Procesna forma je izgubila na svojoj strogosti u odnosu na parnični postupak. Procesne norme samookvirno uobličavaju postupak, a sudu ostavljaju da ga konkretizira u skladu sa zahtjevima konkretnihslučajeva. Elastičnost forme je u službi ostvarenja načela efikasnosti
• Za najtipičnije vanparnične postupke može se reći da je u njima došlo do izražaja načelo oficijelnostiu pokretanju postupka, načelo inkvizitornosti u prikupljanju procesne grañe i načelo efikasnosti uodvijanju postupka.
• Za odluke u vanparničnom postupku je karakteristično da se njima ureñuju pravni odnosi. Time jeodstupljeno od pravila parničnog postupka ukome se odlučuje po principu «ili-ili».
U vanparničnom postupku sve odluke nisu podobne za materijalnu pravosnažnost. To su konstitutivneodluke kojima se stvaraju nove pravne situacije i ureñuju odnosi za budućnost.
. Vanparnicni postupak, seminarski rad, gradjansko procesno pravo, pravo, vrste vanparnicnog postupka
Gradjansko procesno pravo
Broj strana: 10

Kontni okvir po bilansnom principu

. Kontni, okvir, po, bilansnom, principu, bilansni, princip, bilans, klase, karakteristike |
Racunovodstvo
Broj strana: 1

Kontni okvir po fukncionalnom principu

Sa vezbom. Kontni, okvir, po, fukncionalnom, principu, funkcionalni, princip, karakteristike, klase, vezbe |
Racunovodstvo
Broj strana: 3

Kontni okvir po funkcionalnom principu

Skenirana skripta. Kontni, okvir, funkcionalnom, principu, funkcionalni, princip, raspored, klase, racun, kapital, kruzni, tok, finansijsko, pogonsko, knjigovodstvo, konta, finansijska, nrashodi, rashodi, troskovi, slobodna, klasa, pomocni, pogoni, glavni, polufabrikati
Dvojno knjigovodstvo
Broj strana: 1

Klasično rimsko pravo i pravna nauka

Skripta rimsko pravo. Rimsko pravo, rimsko pravo skripta, pravna nauka, klasicno rimsko pravo, zakoni, senatske odluke, edictum peretuum, constitutiones principum, ciceron, ulpijam, gaj kasije longin
Rimsko pravo
Broj strana: 4

Kontni okvir

Skenirano. Kontni, okvir, jednobrazno, knjigovodstvo, klase, karakteristike, raspored, ra?una, ra?un, finansijksko, pogonsko, knjigovodstvo, metoda, ukupnih, tro?kova, tro?kovi, ukupni, neupla?eni, upisani, kapital, zalihe, kratkoro?na, potra?ivanja, plasman, gotovina, dugoro?na, rezervisanja, rashodi, prihodi, otvaranje, zaklju?ak, vanbilansna, evidencija, obra?un, u?inka, u?inak, funkcionalnom, principu, funkcionalni, princip, raspored, klase, kapital, kru?ni, tok, finansijsko, pogonsko, konta, finansijska, slobodna, klasa, pomocni, pogoni, glavni, polufabrikati
Dvojno knjigovodstvo
Broj strana: 6


"principu" pronađeni su rezultati pretrage 6