Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

rast

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"rast" pronađeni su rezultati pretrage 112

[1] [1]


Pedagogija pojam predmet i podela

1. Predmet i definicija pedagogije............................................................................. 3
2. Pedagoško naučni zakoni, principi i pravila ......................................................... 4
3. Odnos između pedagogije i drugih nauka............................................................. 6
4. Pojam vaspitanja, znanja i umenja........................................................................ 7
5. Odnos između vaspitanja i obrazovanja................................................................ 11
6. Efikasnost obrazovno-vaspitnog rada ................................................................... 12
7. Objektivni i subjektivni faktori efikasnosti obrazovno-vaspitnog rada................ 15
8. Naziv i pojam didaktike ........................................................................................ 17
9. Predmet i zadatak didaktike.................................................................................. 19
Didaktički principi
10. Princip naučnosti u nastavi i prilagođenosti nastave uzrastu ............................. 21
11. Princip individualizacije nastavnog procesa, sistematičnosti i potpunosti......... 22
12. Princip svesne aktivnosti učenika i očiglednosti u nastavi................................. 22
13. Princip povezanosti teorije i prakse i trajnosti znanja, umenja,
veština i navika................................................................................................... 23
14. Nastava kao specifična ljudska aktivnost ........................................................... 24
15. Vrste nastave ...................................................................................................... 26
16. Didaktička struktura nastavnog sadržaja ............................................................ 27
Komponente didaktičke strukture
17. Model i oblik didaktičke strukture sadržaja ....................................................... 30
18. Veze i odnosi u didaktičkoj strukturi sadržaja.................................................... 31
19. Koncepcija strukturiranja sadržaja ..................................................................... 32
20. Poredak sadržaja u didaktičkoj strukturi ............................................................ 34
Etape nastavnog procesa
21. Pripremanje za nastavni rad i obrađivanje nove građe ....................................... 35
22. Uvežbavanje i ponavljanje.................................................................................. 38
23. Proveravanje i ocenjivanje.................................................................................. 42
Oblici rada u nastavi
24. Frontalni oblik rada ............................................................................................ 44
25. Individualni oblik rada ....................................................................................... 45
26. Grupni oblik rada................................................................................................ 46
27. Rad u parovima................................................................................................... 48
28. Nastavne metode ............................................................................................... 49
29. Verbalno-tekstualne metode ............................................................................... 50
30. Ilustrativno-demonstrativne metode................................................................... 53
31. Laboratorijsko-eksperimentalne metode ............................................................ 54
32. Nastavna sredstva; pojam i podela ..................................................................... 56
33. Funkcije nastavnih sredstava .......................................................................... 59
34. Funkcija postizanja očiglednosti, intenziviranja učenja i razvijanja
umnih sposobnosti ............................................................................................. 60
35. Funkcija racionalizacije i ekonomičnosti nastave, inicijator misaone
i intelektualne aktivnosti .................................................................................... 62
Metodske koncepcije
36. Predavačko-informativna i egzemplarna nastava ............................................... 64
37. Individualizovana i programirana nastava.......................................................... 64
38. Problemska i timska nastava............................................................................... 65
39. Pojam učenja ...................................................................................................... 65
40. Cilj učenja .......................................................................................................... 68
Faktori koji deluju na učenje
41. Motivi i podsticaji za učenje............................................................................... 71
42. Emocije u učenju ................................................................................................ 73
43. Misaoni procesi u učenju.................................................................................... 74
44. Ličnost nastavnika i atmosfera u razredu ........................................................... 76
Metode učenja
45. Induktivna i deduktivna metoda učenja.............................................................. 78
46. Analitička, sintetička i sistematično-progresivna metoda učenja....................... 78
Etape procesa učenja
47. Sticanje percepcija i predstava ........................................................................... 80
48. Misaoni put stvaranja pojmova i usvajanja zakona............................................ 82
49. Utvrđivanje znanja, veština i navika................................................................... 84
50. Primena znanja u praksi...................................................................................... 86
51. Proveravanje znanja, veština i navika................................................................. 88
52. Pamćenje i ponavljanje....................................................................................... 89
53. Zaboravljanje...................................................................................................... 91
54. Grupno učenje i transfer učenja.......................................................................... 93
55. Učenje na školskom času.................................................................................... 95
56. Učenje i radne navike. 1, predmet i definicija pedagogije, , 3 2, pedago?ko nau?ni zakoni, principi i pravila, , 4 3, odnos izme?u pedagogije i drugih nauka, 6 4, pojam vaspitanja, znanja i umenja, 7 5, odnos izme?u vaspitanja i obrazovanja, 11 6, efikasnost obrazovno-vaspitnog rada, , 12 7, objektivni i subjektivni faktori efikasnosti obrazovno-vaspitnog rada, 15 8, naziv i pojam didaktike, , 17 9, predmet i zadatak didaktike, , 19 didakti?ki principi 10, princip nau?nosti u nastavi i prilago?enosti nastave uzrastu, 21 11, princip individualizacije nastavnog procesa, sistemati?nosti i potpunosti, 22 12, princip svesne aktivnosti u?enika i o?iglednosti u nastavi, 22 13, princip povezanosti teorije i prakse i trajnosti znanja, umenja, ve?tina i navika, , 23 14, nastava kao specifi?na ljudska aktivnost, , 24 15, vrste nastave, , 26 16, didakti?ka struktura nastavnog sadr?aja, , 27 komponente didakti?ke strukture 17, model i oblik didakti?ke strukture sadr?aja, 30 18, veze i odnosi u didakti?koj strukturi sadr?aja, , 31 19, koncepcija strukturiranja sadr?aja, 32 20, poredak sadr?aja u didakti?koj strukturi, , 34 etape nastavnog procesa 21, pripremanje za nastavni rad i obra?ivanje nove gra?e, 35 22, uve?bavanje i ponavljanje, , 38 23, proveravanje i ocenjivanje, , 42 oblici rada u nastavi 24, frontalni oblik rada, , 44 25, individualni oblik rada, , 45 26, grupni oblik rada, , 46 27, rad u parovima, , 48 28, nastavne metode, , 49 29, verbalno-tekstualne metode, , 50 30, ilustrativno-demonstrativne metode, , 53 31, laboratorijsko-eksperimentalne metode, , 54 32, nastavna sredstva; pojam i podela, 56 33, funkcije nastavnih sredstava, , 59 34, funkcija postizanja o?iglednosti, intenziviranja u?enja i razvijanja umnih sposobnosti, , 60 35, funkcija racionalizacije i ekonomi?nosti nastave, inicijator misaone i intelektualne aktivnosti, , 62 metodske koncepcije 36, predava?ko-informativna i egzemplarna nastava, 64 37, individualizovana i programirana nastava, 64 38, problemska i timska nastava, , 65 39, pojam u?enja, , 65 40, cilj u?enja, , 68 faktori koji deluju na u?enje 41, motivi i podsticaji za u?enje, , 71 42, emocije u u?enju, , 73 43, misaoni procesi u u?enju, , 74 44, li?nost nastavnika i atmosfera u razredu, , 76 metode u?enja 45, induktivna i deduktivna metoda u?enja, , 78 46, analiti?ka, sinteti?ka i sistemati?no-progresivna metoda u?enja, 78 etape procesa u?enja 47, sticanje percepcija i predstava, , 80 48, misaoni put stvaranja pojmova i usvajanja zakona, , 82 49, utvr?ivanje znanja, ve?tina i navika, , 84 50, primena znanja u praksi, , 86 51, proveravanje znanja, ve?tina i navika, , 88 52, pam?enje i ponavljanje, , 89 53, zaboravljanje, , 91 54, grupno u?enje i transfer u?enja, , 93 55, u?enje na ?kolskom ?asu, , 95 56, u?enje i radne navike
Pedagogija
Broj strana: 105

Investicije, privredni rast i problem zaposlenosti

INVESTICIJE, PRIVREDNI rast I PROBLEM ZAPOSLENOSTI U KRAGUJEVCU U PERIODU 1999. – 2000. GODINE. Pojam i značaj investicija, njihova podela, struktura investicija u Kragujevcu, Ostvarene investicije u društvenom sektoru u Kragujevcu, faktori privrednog rasta, PRIVREDNI rast i ODNOS INVESTICIJA i POTROŠNJE, kretanje društvenog proizvoda i nacionalnog dohotka, akumulativna i reproduktivna sposobnost privrede, uticaj zaposlenosti na privredni rast, promene u strukturi stanovništva, uzroci i rešavanje problema nezaposlenosti, . Investicije, privreda, privredni rast, problem zaposlenosti, zaposlenost, kragujevac, zna?aj investicija, podela, struktura, dru?tveni sektor, faktori, potro?nja, odnos investicija i potro?nje, nezaposlenost, sposobnost privrede, akumulativna i reproduktivna, privredni rast, promene u strukturi stanovni?tva, uzroci, re?avanje problema nezaposlenosti
Nacionalana ekonomija
Broj strana: 36

Srednje vrednosti, mere disperzije, oblik rasporeda

Zadaci sa rešenjima iz oblasti srednje vrednosti, oblik rasporeda, mere disperzije odnosno određivanje stope rasta, aritmetičke i geometrijske sredine, modusa, medijane, kvartila. Srednja vrednost, medijana, modus, aritmeti?ka sredina, geometrijska sredina, sredina, grafik, mere disperzije
Statistika
Broj strana: 26

Arhitektura racunara, brojevi od 0 do 9 - prezentacija

Prezentacija zadatka: Prikazati redom brojeve od 0 do 9 na sedmosegmentnom displeju. Svaka cifra se prikazuje 1 sekundu. Prikaz može da bude u rastućem ili opadajućem redosledu. Zadatak realizovati pomoću mikrokontrolera PIC16F84 na asembleru. . Arhitektura racunara, mikrokontroler, pic mikrokontroler, asembler, program, algoritam, prikazati redom brojeve od 0 do 9
Arhitektura računara
Broj strana: 25

Must

Must, upotreba sa primerima. Must, have to, obliged to, be forced to, upotreba, znacenje, koriscenje, primeri, vrste |
Kontrastivna analiza
Broj strana: 2

Mašina alatki - projektni zadatak

Projektni zadatak masina alatki. Masina, alatki, materijal, materijal predmeta obrade, valjkasto glodalo, glodalo, koturasto glodalo, karakteristike alata, ekstremne vrednosti, kvalitet obradjene povrsine, dozvoljeni ugib, proracun ekonomicne brzine, broj obrtaja, brzine pomocnog kretanja, snaga masine, strukturni dijagram glavnog prenosnika, kinematska sema prenosnika, slezingerov dijagarm, zub zubcanika, vratila, proracun modula, proracun stepena sigurnosti, proracun vratila
Mašine i alati u obradi metala deformisanjem
Broj strana: 18

Imperativ

Imeprativ, vrste, gradjenje, primeri. Imperativ, prosti, potvrdni, odricni, emfaticni, progresivni, perfektivni, pasivni, disjunktivna pitanja, please, you, slozeni, let, do, don\\ t, let\\ s |
Kontrastivna analiza
Broj strana: 2

Analiza rečenica

Vežbe iz kontrastivne analize, raščlanjavanje rečenica, analiza. Ve?be, kontrastivna, analiza, ve?banje, engleski, jezik, sent, np, ajdp, propp, vp |
Kontrastivna analiza
Broj strana: 15

PE cevi za zastitu kablova - prezentacija

Prezentacija na temu PE cevi za zastitu kablova . Pe, pe cevi, telekomunikacija, cevi za zastitu kablova, kablovi, materijal polietilen, polietilenske cevi, zastita telekomunikacionih kablova, zastita elektro-energetskih kablova, prezentacija, seminarski rad
Infrastruktura
Broj strana: 18

Humanisticka teorija

Sta je humanisticka psihologija? ko je autor ove teorije? sta je samoaktualizacija? covek kao integrisano i stvaralacko bice, teorija o hijerarhiji motiva, motivi nedostatka i motivi rasta.. Humanizam, maslow, teorija, hijerarhija motiva
Pravci u psihologiji
Broj strana: 10

Prikazati brojeve od 0 do 99 - prezentacija

Prezentacija zadatka: Prikazati redom brojeve od 0 do 99 na sedmosegmentnom displeju. Svaka cifra se prikazuje 1 sekundu. Prikaz moze da bude u rastucem ili opadajucem redosledu. Zadatak realizovati pomocu mikrokontrolera PIC16F84 na asembleru. . Arhitektura racunara, multikontroler, algoritam, program, programiranje, arhitektura racunarskih sistema, program za prikazivanje brojeva, mikrokontroler pic16f84, inicijalizacija, stampanje nule
Arhitektura računara
Broj strana: 16

Stilske figure

Sve stilske figure sa primerima. Stilske figure, primeri, metafora, simbol, anadiploza, anafora, epifora, asonanca, retoricko pitanje, poredjenje, kontrast, perosnifikacija, hiperbola, alegorija, epitet, ironija, metonimija, simbol, paradoks, gradacija, tautologija, apostrofa, elipsa, simploha, palilogija
Srpski jezik
Broj strana: 8

Prezent

Prezent, upotreba, podela, primeri. Prezent, simple, present, znacenje, osnovno, iterativni, glagol, pomereno, pomerena, znacenja, primeri, podela |
Kontrastivna analiza
Broj strana: 2

Participi

Participi, upotreba, podela, funkcije. Particip, participle, sadasnji, prosli, pasivni, glagol, progresivni oblik, adjektival, konverzije, atributativno, predikativno, subjekat, konstrukcije nominala, podela, vrste, funkcije, koriscenje, primeri
Kontrastivna analiza
Broj strana: 5

Izrazavanje buducnosti

Izrazavanje buducnosti, vremena i konstrukcije sa primerima. Buducnost, prosto buduce, vreme, future, tense, shall, will, shan\\ t, won\\ t, infinitiv, aspekatske forme, buduci, perfekt, perfect, have, perfektivni, osnovno, znacenje, pomereno, pomerena, znacenja, progresiv, progressive, continuous, prodresivni, perfektivno-progresivni, leksicki, glagol, prost, prezent, present, preterit, past, simple, sadasnji, be going to, be about to, be to
Kontrastivna analiza
Broj strana: 5

Jutarnja toaleta novorođenčeta u inkubatoru pod kiseonikom

Prezentacija na temu Jutarnja toaleta novorođenčeta u inkubatoru pod kiseonikom iz predmeta pedijatrija. Prezentacija, medicinski fakultet, pedijatrija, seminarski rad, novorodjence, beba, inkubator, izoleta, infekcija, vitalno ugrozena beba, foto terapija, dezinfekcija, sterilne pelene, sterilna gaza, vata, rukavice, acidi borici, alkohl, providon jod, nazograsticna sonda, nega ociju, nega nosa, aspiriranje deteta, merenje vitalnih funkcija
Pedijatrija
Broj strana: 15

Preterit

Preterit, simple past, upotreba, podela, primeri. Preterit, simple past, tense, odredjeni, trajni, iterativni, pomerena, znacenja, podela, primeri |
Kontrastivna analiza
Broj strana: 1

May, Might

May, Might, upotreba, znacenja, primeri. May, might, upotreba, znacenje, znacenja, primeri, koriscenje |
Kontrastivna analiza
Broj strana: 3

Sekjuritizacija kredita

Skenirano. Sekjuritizacija, kredita, hov, faze, inicijalna, strukturiranje, kredit, pobolj?anje, promet, servisiranje, rast, opadanje, likvidnost, profitabilnost, rizik |
Kreditna analiza preduzeća
Broj strana: 4

Okunova kriva

. Okunova, kriva, okun, nezaposlenost, privredni, rast, grafik, okunov, zakon |
Monetarna
Broj strana: 3

Hajduci - Branislav Nušić

Ukratko prepricana lektira Branislava Nusica, Hajduci. Hajduci, branislav nusic, ben akiba, hajduci branislav nusic, laza cvrca, sima gluvac, mita trta, ceda brba, hrastovo stablo, lektira, srpski jezik
Srpski jezik
Broj strana: 5

Kategorije i klase glagola

Klase i kategorije glagola, podela i primeri. Klase, kategorije, glagola, glagoli, vreme, tense, aspekt, aspect, nacin, mood, imperativ, konjuktiv, kondicional, modalni, lice, person, broj, number, prelaznost, neprelaznost, transitivity, intransitivity, stanje, voice, finitnost, nefinitnost, finitude, non-finitude, leksicki, glavni, prelazni, pomocni, kopulativni, dinamicki, staticni, trajni, trenutni, ingresivni, pocetni, terminativni, zavrsni, iterativni, ucestali, konkluzivni, svrseni, privatni, nekonkluzivni, intelektualni, emotivni, perceptivni, telesni, prosti, frazni, predloski, sinteticki, analiticki, grupni
Kontrastivna analiza
Broj strana: 4

Infinitiv

Infinitiv, vrste, klase infinitiva, podele, primeri. Infinitive, infinitiv, sadasnji, aspekatske forme, perfektivni, progresivni, perfektivno-progresivni, pasivne forme, pasivna forma, vremenske relacije, would, could, might, modalni, glagoli, intend, wish, mean, want, think, pomeranje, modali, be able to, be allowed to, be obliged to, have to, aktivne, aktivna, pasivne, pasivna, forma, forme, kolebanje, be, blame, leave, let, remain, seek, do, still, yet, easy, difficult, hard, too, dupli pasiv, klase, klasa, to-infinitiv, ought, used, be, have, need, dare, privatni glagoli, begin, come, fail, happen, seem, stand, know, how, when, far, best, elipticne, apsolutne konstrukcije, bare-infinitiv, will, can, may, idiomi, help, iskustveni glagoli, listen to, look at, feel, hear, see, why, razdvojeni, nominal, subjekat, objekat, logicki, direktni, komplement, ajdektivali, modifikator, adverbijal
Kontrastivna analiza
Broj strana: 6

Branching Diagram

Branching Diagram, primeri sa vežbi. Branching, diagram, primeri, engleski, jezik |
Kontrastivna analiza
Broj strana: 4

Funkcije bankarskog sistema

. Bankarstvo, elementarna funkcija bankarskog kapitala, zastita deponenata, drzavni mehanizam osiguranja, ogranicavanje rasta aktive, akcionarski kapital, subordinirane obveznice, opste rezerve za pokrice gubitaka banaka, kratkorocni aspekt, dugorocni aspekt
Bankarstvo
Broj strana: 4

Branislav Nusic, Autobiografija

. Branislav, nusic, autobiografija, zavor, diplomatija, dela, odrastanje, alkibijades |
Srpski jezik
Broj strana: 2

Sadasnji i prosli perfekt

Sadasnji i prosli perfekt, upotreba, podela, primeri. Sadasnji, prosli, perfekt, present, past, perfect, upotreba, podela, primeri, have, has, participle, particip, had, znacenje, osnovno, pomereno, znacenja
Kontrastivna analiza
Broj strana: 3

Gerund

Gerund, upotreba, funkcije, primeri. Gerund, ing, sadasnji, perfektivni, progresivni, pasivni, bear, need, require, stand, take, want, worth, subjekat, for, imenica, mnozina, genitiv, determinatori, modifikatori, koordinacija, glagol, objekat
Kontrastivna analiza
Broj strana: 3

Branching Diagram1

Branching Diagram, primeri sa vežbi. Branching diagram primeri engleski jezik |
Kontrastivna analiza
Broj strana: 4

Klauze

. Klauza, klauze, clause, clauses, elementi, subjekat, verbal, objekat, komplement, adverbijal, vrste, finitne, finite, nefinitne, non-finite, nezavisne, zavisne, zavisno, slozene, nominalne, adverbijalne, manner, place, time, cause, purpose, concessive, condition, adjektivalne, primeri
Kontrastivna analiza
Broj strana: 2

Kontrukcije nominala sa infinitivom

Kontrukcije nominala sa infinitivom, definicije i primeri. Konstrukcije, nominala, nominali, infitiv, subjekt, klauza, klauze, objekt, objekat, subjekat, akuzativ, sa infinitivom, nominativ, for, for-akuzativ, that
Kontrastivna analiza
Broj strana: 2

Čiča Gorio

. ?i?a, gorio, onore, de balzak, e?en de rastinjak, visoko dru?tvo, pariz, krivica, ljubav, k?erke, anastazija, delfina, analiza, likovi, prepri?ano, prepri?avanje |
Srpski jezik
Broj strana: 4

Pravila za investicione aktivnosti banaka

Skenirano. Pravila, investicione, aktivnosti, banaka, banka, ivesticije, oscilacija, inflacija, rast, prinos, tr?i?ne, cene |
Kreditna analiza preduzeća
Broj strana: 3

Pomocni glagoli

Pomocni glagoli, podela i primeri. Pocni, glagol, glagoli, podela, primarni, sekundarni, funkcije, obelezja, odricni, oblici, enkliticki, nenaglaseni, inverzija, emfaza, izbegavanje, ponavljanja, ponavljanje, distribucija, be, have, do, am, is, are, was, were, been, being, has, had, having, does, did
Kontrastivna analiza
Broj strana: 6

Kopulativni glagol

Kopulativni glagoli, podele, primeri. Kopulativni, glagol, nominal, modifikator, adverbijal, infinitna klauza, kopula, kopule, postojanja, ostajanja, postajanja |
Kontrastivna analiza
Broj strana: 2

Can, Could

Can, Could, upotreba, podela, primeri. Can, could, primeri, upotreba, znacenje, znacenja |
Kontrastivna analiza
Broj strana: 4

Monotranzitivni i ditranzitivni glagoli

Monotranzitivni i ditranzitivni glagoli, primeri, predloski objekti (PO), indirektni objekti (IO), direktni objekti (DO). Monotranzitivni, ditranzitivni, glagoli, objekti, objekat, predloski objekat, direktni objekat, indirektni objekat
Kontrastivna analiza
Broj strana: 4

Cica Gorio - Onore de Balzak ukratko

Ukratko po tezama, cuveno delu Onore de Balzaka, cica Gorio. Ljubav oca prema cerkama, koje ne zasluzju tu ljubav, i koje koriste samo svog oca.. Cica gorio, onore de balzak, gorio, eugene de rastignac, eugen, delphibe, anastasie, delfina, anastasija, vautrin
Srpski jezik
Broj strana: 3

Faktori koji utiču na depozit

Skenirano. Faktori, uti?u, depozit, rast, dohotka, dohodak, adekvatna, kamata, kamatna, stopa, nestabilni, uslovi, nerazvijene, zemlje |
Kreditna analiza preduzeća
Broj strana: 2

Upravljanje aktivom, pasivom i likvidnost

. Upravljanje aktivom, pasivom, likvidnost, aktiva, pasiva, faze, rasta, rast, nepovol, stok, pristup, likvidna, nelikvidna, tok, krediti, aran?mani, sertifikati |
Bankarstvo
Broj strana: 2

Sadasnji i prosli progresiv

Sadasnji i prosli progresiv, upotreba, podela, primeri. Sadasnji, prosli, progresiv, present, past, progressive, continuous, be, was, were, am, is, are, ing, znacenja, podela, primeri |
Kontrastivna analiza
Broj strana: 4

Pitanja i odgovori prvi kolokvijum

blic pitanja i odgovori za prvi kolokvijum iz predmeta Turizam i prostor. Kolokvijum, turizam i prostor, turisticki hotelijerski menadzment, prirodni prirastaj, zivotni vek, rast stanovnistva, depopulacija, migracije, urbanizacija, fertilitet, prostor, prostorni sistem, prirodna dobra, uredjenje prostora
Turizam i prostor
Broj strana: 7

Konjuktiv

Konjuktiv, subjunctive mood, upotreba, vrste, primeri. Konjuktiv, subjunctive mood, klase, madatorni, formula, upotreba, klauze, wish, propose, suppose, i\\ d rather, it\\ s high time, adverbijalne, if, as if, as though, though, koncicionalne, kondicionali
Kontrastivna analiza
Broj strana: 2

Will, Shall

Will, Shall, njihove upotrebe, primeri. Will, \\ ll, won\\ t, volja, insistiranje, buducnost, predvidjanje, namera, verovatnoca, ubededjenje, navika, zakljucak, kapacitet, snaga, upotreba, koriscenje, primeri, klase, shall, shan\\ t, znacenje, obaveza, naredba, pretnja, obecanje, savet, ponuda, buducnost, mogucnost
Kontrastivna analiza
Broj strana: 3

Ishrana bakterija, izvori energije, rast i razmnozavanje

Skenirano (kucano). Ishrana, bakterija, bakterije, izvori, energije, rast, razmno?avanje, autotrofne, heterotrofne, spore, uslovi, in vitro, in, vitro, kriva, rasta |
Mikrobiologija i imunologija
Broj strana: 3

Ought to

Ought to, upotreba sa primerima. Ought to, be bound to, upotreba, primeri, znacenje |
Kontrastivna analiza
Broj strana: 1

Would, Should

Would, Should, klase, podela, primeri. Would, koriscenje, upotreba, podela, znacenje, znacenja, primeri, should |
Kontrastivna analiza
Broj strana: 3

Katenativne glagolske konstrukcije

Katenativne glagolske konstrukcije. Katenativne, glagolske, konstrukcije, glagoli, appears to, come to, fail to, get to, happen to, manage to, seem to, tend to, turn out to |
Kontrastivna analiza
Broj strana: 1

Engleski jezik 3

Vežbe sa kontrastivne analize (Engleski 3). Kontrastivna, analiza, vezbe, endocentric, exocentric, subordinate, c-first, v-phrase, a-first, directive, np |
Engleska književnost 3
Broj strana: 3

Љубавни растанак анализа песме

Анализа песме. Tema, pesni?ke slike, metafora, epitet, gradacija, hiperbola, alegorija, lirski deseterac, srpski jezik, analiza pesme ljubavni rastanak |
Srpski jezik
Broj strana: 1

[1] [1]


"rast" pronađeni su rezultati pretrage 112