Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

ravan

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"ravan" pronađeni su rezultati pretrage 53

[1] [1]


Pedagogija pojam predmet i podela

1. Predmet i definicija pedagogije............................................................................. 3
2. Pedagoško naučni zakoni, principi i pravila ......................................................... 4
3. Odnos između pedagogije i drugih nauka............................................................. 6
4. Pojam vaspitanja, znanja i umenja........................................................................ 7
5. Odnos između vaspitanja i obrazovanja................................................................ 11
6. Efikasnost obrazovno-vaspitnog rada ................................................................... 12
7. Objektivni i subjektivni faktori efikasnosti obrazovno-vaspitnog rada................ 15
8. Naziv i pojam didaktike ........................................................................................ 17
9. Predmet i zadatak didaktike.................................................................................. 19
Didaktički principi
10. Princip naučnosti u nastavi i prilagođenosti nastave uzrastu ............................. 21
11. Princip individualizacije nastavnog procesa, sistematičnosti i potpunosti......... 22
12. Princip svesne aktivnosti učenika i očiglednosti u nastavi................................. 22
13. Princip povezanosti teorije i prakse i trajnosti znanja, umenja,
veština i navika................................................................................................... 23
14. Nastava kao specifična ljudska aktivnost ........................................................... 24
15. Vrste nastave ...................................................................................................... 26
16. Didaktička struktura nastavnog sadržaja ............................................................ 27
Komponente didaktičke strukture
17. Model i oblik didaktičke strukture sadržaja ....................................................... 30
18. Veze i odnosi u didaktičkoj strukturi sadržaja.................................................... 31
19. Koncepcija strukturiranja sadržaja ..................................................................... 32
20. Poredak sadržaja u didaktičkoj strukturi ............................................................ 34
Etape nastavnog procesa
21. Pripremanje za nastavni rad i obrađivanje nove građe ....................................... 35
22. Uvežbavanje i ponavljanje.................................................................................. 38
23. Proveravanje i ocenjivanje.................................................................................. 42
Oblici rada u nastavi
24. Frontalni oblik rada ............................................................................................ 44
25. Individualni oblik rada ....................................................................................... 45
26. Grupni oblik rada................................................................................................ 46
27. Rad u parovima................................................................................................... 48
28. Nastavne metode ............................................................................................... 49
29. Verbalno-tekstualne metode ............................................................................... 50
30. Ilustrativno-demonstrativne metode................................................................... 53
31. Laboratorijsko-eksperimentalne metode ............................................................ 54
32. Nastavna sredstva; pojam i podela ..................................................................... 56
33. Funkcije nastavnih sredstava .......................................................................... 59
34. Funkcija postizanja očiglednosti, intenziviranja učenja i razvijanja
umnih sposobnosti ............................................................................................. 60
35. Funkcija racionalizacije i ekonomičnosti nastave, inicijator misaone
i intelektualne aktivnosti .................................................................................... 62
Metodske koncepcije
36. Predavačko-informativna i egzemplarna nastava ............................................... 64
37. Individualizovana i programirana nastava.......................................................... 64
38. Problemska i timska nastava............................................................................... 65
39. Pojam učenja ...................................................................................................... 65
40. Cilj učenja .......................................................................................................... 68
Faktori koji deluju na učenje
41. Motivi i podsticaji za učenje............................................................................... 71
42. Emocije u učenju ................................................................................................ 73
43. Misaoni procesi u učenju.................................................................................... 74
44. Ličnost nastavnika i atmosfera u razredu ........................................................... 76
Metode učenja
45. Induktivna i deduktivna metoda učenja.............................................................. 78
46. Analitička, sintetička i sistematično-progresivna metoda učenja....................... 78
Etape procesa učenja
47. Sticanje percepcija i predstava ........................................................................... 80
48. Misaoni put stvaranja pojmova i usvajanja zakona............................................ 82
49. Utvrđivanje znanja, veština i navika................................................................... 84
50. Primena znanja u praksi...................................................................................... 86
51. Proveravanje znanja, veština i navika................................................................. 88
52. Pamćenje i ponavljanje....................................................................................... 89
53. Zaboravljanje...................................................................................................... 91
54. Grupno učenje i transfer učenja.......................................................................... 93
55. Učenje na školskom času.................................................................................... 95
56. Učenje i radne navike. 1, predmet i definicija pedagogije, , 3 2, pedago?ko nau?ni zakoni, principi i pravila, , 4 3, odnos izme?u pedagogije i drugih nauka, 6 4, pojam vaspitanja, znanja i umenja, 7 5, odnos izme?u vaspitanja i obrazovanja, 11 6, efikasnost obrazovno-vaspitnog rada, , 12 7, objektivni i subjektivni faktori efikasnosti obrazovno-vaspitnog rada, 15 8, naziv i pojam didaktike, , 17 9, predmet i zadatak didaktike, , 19 didakti?ki principi 10, princip nau?nosti u nastavi i prilago?enosti nastave uzrastu, 21 11, princip individualizacije nastavnog procesa, sistemati?nosti i potpunosti, 22 12, princip svesne aktivnosti u?enika i o?iglednosti u nastavi, 22 13, princip povezanosti teorije i prakse i trajnosti znanja, umenja, ve?tina i navika, , 23 14, nastava kao specifi?na ljudska aktivnost, , 24 15, vrste nastave, , 26 16, didakti?ka struktura nastavnog sadr?aja, , 27 komponente didakti?ke strukture 17, model i oblik didakti?ke strukture sadr?aja, 30 18, veze i odnosi u didakti?koj strukturi sadr?aja, , 31 19, koncepcija strukturiranja sadr?aja, 32 20, poredak sadr?aja u didakti?koj strukturi, , 34 etape nastavnog procesa 21, pripremanje za nastavni rad i obra?ivanje nove gra?e, 35 22, uve?bavanje i ponavljanje, , 38 23, proveravanje i ocenjivanje, , 42 oblici rada u nastavi 24, frontalni oblik rada, , 44 25, individualni oblik rada, , 45 26, grupni oblik rada, , 46 27, rad u parovima, , 48 28, nastavne metode, , 49 29, verbalno-tekstualne metode, , 50 30, ilustrativno-demonstrativne metode, , 53 31, laboratorijsko-eksperimentalne metode, , 54 32, nastavna sredstva; pojam i podela, 56 33, funkcije nastavnih sredstava, , 59 34, funkcija postizanja o?iglednosti, intenziviranja u?enja i razvijanja umnih sposobnosti, , 60 35, funkcija racionalizacije i ekonomi?nosti nastave, inicijator misaone i intelektualne aktivnosti, , 62 metodske koncepcije 36, predava?ko-informativna i egzemplarna nastava, 64 37, individualizovana i programirana nastava, 64 38, problemska i timska nastava, , 65 39, pojam u?enja, , 65 40, cilj u?enja, , 68 faktori koji deluju na u?enje 41, motivi i podsticaji za u?enje, , 71 42, emocije u u?enju, , 73 43, misaoni procesi u u?enju, , 74 44, li?nost nastavnika i atmosfera u razredu, , 76 metode u?enja 45, induktivna i deduktivna metoda u?enja, , 78 46, analiti?ka, sinteti?ka i sistemati?no-progresivna metoda u?enja, 78 etape procesa u?enja 47, sticanje percepcija i predstava, , 80 48, misaoni put stvaranja pojmova i usvajanja zakona, , 82 49, utvr?ivanje znanja, ve?tina i navika, , 84 50, primena znanja u praksi, , 86 51, proveravanje znanja, ve?tina i navika, , 88 52, pam?enje i ponavljanje, , 89 53, zaboravljanje, , 91 54, grupno u?enje i transfer u?enja, , 93 55, u?enje na ?kolskom ?asu, , 95 56, u?enje i radne navike
Pedagogija
Broj strana: 105

Vrednovanje rad učenika

. Ocenjivanje, vrednovalje, pedologija, vrednovanje rada ucenika, ucenici, greske u ocenjivanju, kompleksno vrednovanje rezultata, pismeno proveravanje, usmeno proveravanje, princip autonomnosti ucenika
Pedologija
Broj strana: 38

Zadaci ravan

Zadaci ravan matematika. Ravan, matematika, zadaci matematika, srednja skola, zadaci matematika srednja skola, zadaci ravan, matematika ravan |
Matematika
Broj strana: 2

Ravanski nosaci

Ravanski nosaci, skripta mehanika, beleske sa casa. Rad je rucno pisan. Ravanski nosaci, skripta mehanika, beleske sa casa mehanika, srednja skola, mehanika, nosaci, konzole, gred, proste grede, sila |
Mehanika
Broj strana: 4

Zlatibor - seminarski rad

Seminarski rad na temu zlatibor. Zlatibor, terenska nastava, seminarski rad, zlatiborska visoravan, tornik, planina, srbija, saobracajna povezanost zlatibora, pecine zlatibora, klima zlatibora, hidroloske vrednosti zlatibora, biljni zivotinjski svet
Zastita zivotne sredine
Broj strana: 22

OSI referentni model

OSI модел је најпознатији и најчешће коришћен модел за сликовиту представу умрежених окружења. Произвођачи га се придржавају када пројектују производе за мрежу. Модел описује начин на који мрежни хардвер и софтвер заједнички делују како би се омогућила комуникација. Модел такође помаже при решавању проблема тако што нуди референтни оквир који описује како се претпоставља да компоненте раде. Osi, referentni model, informatika, seminarski rad, adresiranje paketa, usmeravanje paketa, sloj aplikacije, sloj sesije, sloj prezentacije, transportni sloj, transportni protokoli
Informatika
Broj strana: 16

Prava i ravan zadaci

Prava i ravan zadaci matematika. Prava, ravan, matematika, zadaci matematika, srednja skola, snop ravni, zadaci matematika srednja skola |
Matematika
Broj strana: 3

Neke specijalne klase površi

Ravan, krive u prostoru, cilindri, sfera, projekcije krivih na koordinatne ravni, površi drugog reda. Ravan, krive, cilindri, sfera, projekcije, povr?i drugog reda, elipsoid, jednograni hiperboloid, dvograni hiperboloid, konus, elipti?ki hiperboloid, hiperboli?ki hiperboloid
Matematika
Broj strana: 20

Bankarstvo pojam i razvoj - seminarski rad

Seminarski rad, pojam i razvoj bankarstva. Bankarstvo, pojam bankarstva, razvoj bankarstva, seminarski rad, banke, domaci bankarski sistem, bankarski sistem, bankarski poslovi, poslovi platnog prometa, kreiranje novca, odobravanje kredita, kredit
Bankarstvo
Broj strana: 14

Projiciranje ravni

Skripta tehnicko obrazovanje, Projiciranje ravni. Tehnicko obrazovanje, srednja skola, osnovna skola, skripta tehnicko obrazovanje, tehnicko crtanje, tehnicki crtezi, ravan, projiciranje ravni, linija
Tehnicko obrazovanje
Broj strana: 4

Zadaci

. Zadaci, putnicko, vozilo, brzina, kocenje, trag, usporavanje |
Mašinstvo
Broj strana: 2

Impulsna kodna modulacija

Prezentacija power point. Ikm, impulsna kodna modulacija, prezentacija, seminarski rad, istorijat, kodovanje, kvantovanje, odmeravanje, podela pcm kodera, modulator, demodulator, prednosti i mane ikm, primena
Telekomunikacije
Broj strana: 13

Zadaci1

. Zadaci, zadaci, putnicko, vozilo, brzina, kocenje, trag, usporavanje, sudarna |
Mašinstvo
Broj strana: 3

Ravanski dijagrami stanja

Skripta termodinamika, ravanski dijagrami stanja. Termodinamika, skripta termodinamika, ravanski dijagrami stanja, dijagram, masinski fakultet, projekcija termodinamicckih povrsina, dijagram stanja vodene pare
Termodinamika
Broj strana: 3

Projiciranje

Skripta tehnicko obrazovanje, Projiciranje. Tehnicko obrazovanje, srednja skola, osnovna skola, skripta tehnicko obrazovanje, tehnicko crtanje, tehnicki crtezi, projiciranje, tacka, ravan, kordinatni sistem
Tehnicko obrazovanje
Broj strana: 2

Okvirna pitanja za zavrsni ispit Menadzment

. Menadzment, ispit, motiv, motivacija, podsticanje, usmeravanje, pristupi motivacije, teorija ocekivanja, klejton alderfer, maslovljeva teorija, dvofaktorska teorija, teorija pravednosti, dzon adams, teorija x, teorija y, daglas mekgregor, grupe, velicina grupe, privlacnost, tim, karakteristike timova, vrste timova, koordinacija, kooperacija, konflikti, konstruktivni konflikti, destruktivni konflikti, kognitivni konflikti, deduktivni konflikti, autokratski stil, demokratski stil, liberalni stil, autoritativnost, poslusnost, kontrola, trzisna kontrola, birokratska kontrola, klanovske kontrole, e-commerceu, e- businessu
Menadzment
Broj strana: 9

Prava u specijalnom polozaju

Skripta tehnicko obrazovanje, Prava u specijalnom polozaju. Tehnicko obrazovanje, tehnicko crtanje, srednja skola, crtez, prava, prava u specijalnom polozaju, polozaj prave, ravan, projekcijska ravan
Tehnicko obrazovanje
Broj strana: 3

Uzajamni položaj prave i ravni

Uzajamni položaj prave i ravni zadaci matematika. Prava, ravan, matematika, zadaci matematika, srednja skola, zadaci matematika srednja skola, uzajamni polozaj prave i ravni, zadaci prava, zadaci ravan
Matematika
Broj strana: 4

Regulisanje odnosa roditelja i dece

Skripta porodicno pravo: nacela regulisanja odnosa roditelja i dece, nacela za utvrdjivaje bracnog porekla deteta, osporavnje materinstva, osporavanje ocinstva, utvrdjivanje vanbracnog materinstva, utvrdjivanje vanbracnog ocinstva priznanjem, osporavanje i ponistenje priznatog ocinstva, utvrdjivanje vanbracnog ocinstva sudskim putem, postupak utvrdjivanja porekla deteta prema majci i ocu. Porodicno pravo, skripta porodicno pravo, odnos roditelj dete, roditelj, dete, deca, bracno poreklo deteta, materinstvo, osporavanje materinstva, osporavanje ocinstva, ocinstvo, utv rdjivanje vanbracnog ocinstva, poreklo deteta, utvrdjivanje porekla deteta, majka, otac
Porodično pravo
Broj strana: 9

Promene stanja u ravanskim dijagramima

Skripta termodinamika, promene stanja u ravanskim dijagramima. Termodinamika, skripta termodinamika, dijagram, ravanski dijagrami, promene stanja u ravanskim dijagramima, stanje ravanski dijagram, izoterme, izobare, kriticne izoterme izobare, kondenzacija, isparavanje
Termodinamika
Broj strana: 5

Tačka, prava, ravan priprema za čas

. Tacka, prava, ravan, odnos tacke prave i ravni, obrazovni zadaci, priprema za cas, obrazovni standardi, matematika, priprema za cas matematika |
Matematika
Broj strana: 5

Životni ciklus proizvoda - seminarski rad

Seminarski rad na temu životni ciklus proizvoda iz proizvodnog masinstva

NAPOMENA: rad je pisan cirilicom. Seminarski, seminarski rad, proizvod, zivotni ciklus, zivotni ciklus proizvoda, alat, masina, masinski sistem, cep za centriranje, upravljanje, kreiranje modula, modelske forme, relacije, roditelj-dete, asocijativnost modela, vizuelna komunikacija, zicani model, povrsinski model, zapreminski model, geometrijske forme, inzinjerske forme, zapreminske forme, modelske forme znanja, skeletni modeli, ravanski projekat, ravanska projekcija, parametarsko modeliranje, sad, sistemsko, direktno, indirektno, knowledgeware tehnologije, familije delova
Proizvodno mašinstvo
Broj strana: 12

Prostiranje toplote, provođenje toplote

Skripta termodinamika, provodjenje toplote, prostiranje toplote. Termodinamika, skripta termodinamika, toplota, prostiranje toplote, provodjenje toplote, masinski fakultet, toplotni fluks, temperaturno polje, jednoslojni ravan zid, viseslojni ravan zid
Termodinamika
Broj strana: 7

Prava i ravan, prava u prostoru E3

Prava i ravan u prostoru E3 matematika. Matematika, zadaci matematika, srednja skola, zadaci matematika srednja skola, prava, ravan, prava u prostoru e3, ravan u prostoru e3 |
Matematika
Broj strana: 3

Zadaci tačka, ravan, tetraedar

Zadaci tačka, ravan, tetraedar matematika. Matematika, zadaci matematika, srednja skola, zadaci matematika srednja skola, tacka, prava, ravan, zadaci tacka, zadaci prava, zadaci ravan, zadaci tetraedar
Matematika
Broj strana: 2

Gradjevinski materijali- crep, opeka i glina

Hemijske i tehnoloske osobine gradjevinskog materijala. Glina, opeka, crep, osobine, ispitivanja, gradjevinski materijal, proveravanje |
Betonske konstrukcije
Broj strana: 5

Nišanske sprave i pojam nišanjenja

. Nisanske sprave, pojam nisanjenja, nisanjenje, nisanska ravan, nisanska tacka, nisanska daljina, nisanski ugao, greske nisanjenja, gadjanje |
Naoružanje
Broj strana: 3

Kombinovani prenos toplote

Skripta termodinamika, kombinovani prenos toplote, ravan zid. Termodinamika, skripta terodinamika, toplota, masinski fakultet, ravan zid, cilindrican zid, kombinovani prenos toplote, konvekcija, fluid
Termodinamika
Broj strana: 5

Osporavanje i alternative kazne zatvora

Skripta penologija, kriminologija: osporavanje kazne zatvora, osporavanje resocijalizacije, otvorene ustanove, pojam, izbor osudjenika, alternative kazni zatvora. Penologija, skripta penologija, kriminologija, kriminal, zatvor, kazna, zatvorska kazna, kazna zatvora, osporavanje kazne zatvora, otvorene ustanove, alternative kazni zatvora, izbor osudjenika
Penologija
Broj strana: 3

Kulonov zakon

Kulonov zakon, beleske sa casa. Rad je rucno pisan!. Kulonov zakon, sila trenja klizanja, intenzitet sile, horizontalna ravan, strma ravan, mehanika, beleske, primeri |
Mehanika
Broj strana: 3

Projiciranje tacki

Skripta tehnicko obrazovanje, Projiciranje tacki. Tehnicko obrazovanje, srednja skola, osnovna skola, skripta tehnicko obrazovanje, tehnicko crtanje, tehnicki crtezi, tacka, projiciranje tacki, ravan
Tehnicko obrazovanje
Broj strana: 1

Odmeravanje naknade štete zbog povrede ugovora

Skripta obligaciono pravo: odmeravanje naknade stete zbog nepostovanja ugovora, prestanak obaveza iz ugovora u privredi. Obligaciono pravo, skripta obligaciono pravo, ugovor, naknada stete, odmeravanje naknade stete zbog nepostovanja ugovora, nepostovanje ugovora, prestanak obaveza iz ugovora, ugovorne obaveze, privreda
Obligaciono pravo
Broj strana: 4

Seminarski: Marketing u neprofitnim organizacijama

-zbog čega je bitno koristiti marketing u neprofitnim organizacijama , te smo zaključili da marketing doprinosi njenoj mnogo boljoj organizaciji i funkcionisanju
-moguće primjene marketinga u neprofitnim organizacijama , kao naprimjer u :
• Identificiranje svih sudionika/ciljnih grupa u djelovanju organizacije i utvrđivanje njihovih potreba
• Uspješnije zadovoljavanje utvrđenih potreba sudionika/ciljnih grupa
• Kvalitetnija osiguravanja resursa za djelovanje i osiguravanje financijske stabilnosti
• Snižavanje troškova djelovanja
• Osmišljavanje programa komunikacije organizacije s okružjem.
. Marketing u neprofitnim organizacijama, seminarski, rad, marketing, nevladine, organizacije, ciljne, grupe, primena, marketinga, lobiranje, odnosi, sa, javnoscu,
Marketing
Broj strana: 6

Prodor prave kroz prejekcijsku ravan

Skripta tehnicko obrazovanje, Prodor prave kroz prejekcijsku ravan. Tehnicko obrazovanje, tehnicko crtanje, srednja skola, crtez, prava, ravan, projekcijska ravan, prodor prave kroz prejekcijsku ravan
Tehnicko obrazovanje
Broj strana: 1

Prodor prave kroz projekcijsku ravan

Skripta tehnicko obrazovanje, Prodor prave kroz projekcijsku ravan. Tehnicko obrazovanje, srednja skola, osnovna skola, skripta tehnicko obrazovanje, tehnicko crtanje, tehnicki crtezi, prava, projekcijska ravan, prodor prave kroz projekcijsku ravan
Tehnicko obrazovanje
Broj strana: 1

Fazni prelazi

Fazni prelazi: isparavanje,kondenzovanje,kristalizacija,topljenje,sublimacija..kljucanje... sa slikama. Fazni prelazi, isparavanje, kondenzovanje, kristalizacija, topljenje, sublimacija, fizika, para, zasicena para, kljucanje, topljenje
Fizika
Broj strana: 2

Marketing u neprofitnim organizacijama

U ovom seminarskom radu smo vidjeli zbog čega je bitno koristiti marketing u neprofitnim organizacijama.
Također smo u ovom seminarskom radu vidjeli koje su moguće primjene marketinga u neprofitnim organizacijama , kao naprimjer u :
• Identificiranje svih sudionika/ciljnih grupa u djelovanju organizacije i utvrđivanje njihovih potreba
• Uspješnije zadovoljavanje utvrđenih potreba sudionika/ciljnih grupa
• Kvalitetnija osiguravanja resursa za djelovanje i osiguravanje financijske stabilnosti
• Snižavanje troškova djelovanja
• Osmišljavanje programa komunikacije organizacije s okružjem.
. Marketing u neprofitnim oranizacijama
Marketing
Broj strana: 6

Fizicke karakteristike vode - gustina

Fizicke karakteristike vode - gustina, kripta iz biologije. Biologija, skripta, srednja skola, karakteristike vode, gustina vode, gustoca, viskoznost, mrznjenje, tacka kljucanja, toplota isparavanje, topljenje
Biologija
Broj strana: 3

Međusobni položaj sfere i ravni

Međusobni položaj sfere i ravni zadaci matematika. Sfera, ravan, matematika, zadaci matematika, srednja skola, zadaci matematika srednja skola, medjusobni polozaj sfere i ravni |
Matematika
Broj strana: 2

Kartografska projekcija

Kartografska projekcija. Topografija, topografske karte, kartografska projekcija, ravan karta, gaus krigerova projekcija |
Policijska topografija
Broj strana: 2

Karakteristike i oblici mrežne organizacije

Skenirano. Mre?na, organizacija, karakteristike, oblici, koncept, primarne, sekundarne, modularna, organizacija, virtuelna, strategijske, alijanse, virtuelne, faze, kreativnost, usmeravanje, delegiranje, korrodinacije, saradnje
Organizacija preduzeća
Broj strana: 4

Projekcija tacki i prave

Skripta tehnicko obrazovanje, Projekcija tacki i prave. Tehnicko obrazovanje, tehnicko crtanje, srednja skola, crtez, prava, ravan, projekcijska ravan, projekcija tacki |
Tehnicko obrazovanje
Broj strana: 2

Metode za laboratorijsku obradu prikupljanih uzoraka

Metode za laboratorijsku obraduprikupljanih uzoraka. Bilogija, srednja skola, laboratorijska obrada, uzorci, obrada uzoraka, usporavanje kretanja, identifikacija, zooplanktoni, biomasa uzorka |
Biologija
Broj strana: 4

Osnovne karakteristike trenja

Trenje, osnovne karakteristike, beleske sa casa. Rad je rucno pisan!. Trenje, meheanika, beleske, primeri, tezina tela, horizontalna ravan, sila normalnog pritiska, suprotna sila |
Mehanika
Broj strana: 2

Mehanički talasi II deo

. Mehanicki talasi, mehanika, fizika, merenje, akusticna impedanca, ravanski talasi, sferni talasi |
Fizika i merenja
Broj strana: 4

Pojam tehnickog pisma

Skripta tehnicko obrazovanje, Tehnicko pismo. Tehnicko obrazovanje, tehnicko crtanje, srednja skola, crtez, prava, ravan, tehnicko pismo, pismo, pojam tehnickog pisma |
Tehnicko obrazovanje
Broj strana: 2

Vrste tehnickih crteza

Skripta tehnicko obrazovanje, Vrste tehnickih crteza. Tehnicko obrazovanje, tehnicko crtanje, srednja skola, crtez, prava, ravan, tehnicko pismo, pismo, pojam tehnickog pisma, vrste tehnickog pisma, vrste tehnickih crteza, tehnicki crtez
Tehnicko obrazovanje
Broj strana: 1

Shvatanje kriminologije,predmeta i definisanje kriminologije

Skripta kriminologija, Shvatanje kriminologije i njenog predmeta i definisanje kriminologije. Kriminologija, skripta kriminologija, kriminalisticka akademija, kriminalisticko policijska akademija, predmet kriminologije, definisanje kriminologije, shvatanje kriminologije, etioloska ravan posmatranja kriminologije
Kriminologija
Broj strana: 3

Standardizacija i vrste standarda

Skripta tehnicko obrazovanje, standardizacija i vrste standarda. Tehnicko obrazovanje, tehnicko crtanje, srednja skola, crtez, prava, ravan, standardi, vrste standarda, standardizacija |
Tehnicko obrazovanje
Broj strana: 1

Klasifikacija sistema za oslanjanje vozila

. Klasifikacija, sistema, oslanjanje, vozila, sistem, vozilo, tip, zavisno, nezavisno, popre?na, ravan, podu?na, dve, ravni, dvema, ravnima, prenosni, odnos |
Mašinstvo
Broj strana: 4

[1] [1]


"ravan" pronađeni su rezultati pretrage 53