Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

ravni

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"ravni" pronađeni su rezultati pretrage 147

[1] [1]


Integrali

Jednačina ravni, cilindar, sfera, elipsoid, paraboloid, konusna površ, primena dvostrukog integrala, trojni integral, krivolinijski integrali, . Jedna?ina ravni, cilindar, sfera, elipsoid, paraboloid, konusna povr?, primena dvostrukog integrala, polarne koordinate, trojni integral, krivolinijski integrali
Matematika
Broj strana: 26

Krivično pravo skripta opšti deo

. Krivicno, pravo, skripta, pravni, fakultet, krivicno, delo, novcana, kazna, juristicka, teorija |
KRIVICNO PRAVO
Broj strana: 35

KRIVICNO PRAVO, druga knjiga, Pravni FAKULTET NIS

. Skripta krivicno pravo pravni fakultet nis |
KRIVICNO PRAVO
Broj strana: 34

Drumski saobracaj

Urađen zadatak sa crtežima

* GRAFIČKI RAD
Za prikazanu šemu dvostepenog reduktora u H-H ravni, gde se pogon ostvaruje pomoću Elektromotora (EM), a prema datim podacima, potrebno je:
1. Odrediti snage, brojeve obrtaja I obrtne momente vratila I, 111111;
2. Proveriti stepen sigurnosti na bokovima I u podnožju zubaca zupčastih parova 1-2 i 3—4;
3. Nacrtati šemu opterećenja u dve ravni I proračunati vratilo II
4. Izabrati ležajeve na mestima C i D;
5. Nacrtati sklopni crtež vratila II sa svim pripadajućim elementima (zupčanici, klinovi, ležajevi, osigurači ...);
6. Nacrtati radionički crtež zupčanika 1.
. Drumski, saobracaj, osnove, ma?instva, grafi?ki, rad, dvostepeni, reduktor, pogon, elektromotor
Drumski saobracaj
Broj strana: 26

Pravni odnos

Beleške sa predavanja. Pravni, odnos, elementi, subjekti, fizi?ka, pravna, lica, sadr?ina, objekt |
Međunarodno privredno pravo
Broj strana: 2

Bračne parnice

Skripta porodicno pravo: bracne parnice, nadleznosti u pokretanju bracnih parnica, postupak posredovanja u bracnom sporu, postupak za mirenje supruznika u sporu za razvod braka, presude u bracnim parnicama i pravni lekovi protiv njih. Porodicno pravo, skripta porodicno pravo, pravni fakultet, bracne parnice, nadleznosti u pokretanju bracnih parnica, postupak za mirenje u sporu za razvod braka, razvod braka, brak, presude, presude u bracnim parnicama, pravni lekovi
Porodično pravo
Broj strana: 7

Neke specijalne klase površi

Ravan, krive u prostoru, cilindri, sfera, projekcije krivih na koordinatne ravni, površi drugog reda. Ravan, krive, cilindri, sfera, projekcije, povr?i drugog reda, elipsoid, jednograni hiperboloid, dvograni hiperboloid, konus, elipti?ki hiperboloid, hiperboli?ki hiperboloid
Matematika
Broj strana: 20

Pravna sposobnost

. Pravna sposobnost, ropstvo, sloboda, status civitatis, status famliae, aktivno biracko pravo, pasivno biracko pravo, patrijarhalno ropstvo, pravni polozaj, stvarni polozaj, oblici borbe, izvori ropstva, ublazavanje polozaja robova, mancipium, kolonat, cives, latini, perigrini, prirodne obligacije
Rimsko pravo
Broj strana: 5

Pribavljanje svojine i odrzaj

. Traditio, svojina, probavljanje svojine, prirastaj, prerada, presuda, derivatni nacini, pravni osnov, savesnost, odrzaj, legat, kauzalni, originarni |
Rimsko pravo
Broj strana: 5

Dejstvo pravnih poslova

Beleske sa predavanja. Dejstvo, pravnih, poslova, pravni, poslovi, posao, odnos |
Međunarodno privredno pravo
Broj strana: 1

Obligaciono pravo

. Jemstvo, ugovorna kazna, kreditni nalog, solidni obligacioni odnos, podeljeni obligacioni odnos, ugovori, treca lica, zastupnistvo, kognitor, obicne obligacije, alternativne obligacije, dare, facere, praestare, prestacija, obligaciono pravo, pravni fakultet, rimsko pravo
Kriminologija
Broj strana: 5

Pravne norme, vrste - prezentacija

Pravne norme, prezentacija. Pravne norme, pravo, pravni fakultet, prezentacija, sankcije, dispozicija, vrste pravnih normi, pojedinacne pravne norme, opste pravne norme, ustavne pravne norme, gradjanske pravne norme, krivicne pravne norme, upravne pravne norme
Obligaciono pravo
Broj strana: 6

Organizovanje preduzeća

Seminarski rad iz predmeta Ekonomika preduzeća sa temom Organizovanje preduzeća. Seminarski, organizacija preduzeca, preduze?a, inokosna, dru?tva, lica, dru?tva, kapitala, zadruga, trgova?ko, orta?ko, komanditno, javno, orta?ko, tajno, orta?ko, akcionarska, dru?tva, ograni?ena, odgovornost, skup?tina, upravni, odbor, nadzorni, odbor, direktor
Ekonomika preduzeća
Broj strana: 4

Pojam i vrste pravnog posla

Beleške sa predavanja. Pojam, vrste, pravnog, posla, pravni, posao, ugovor, oblik, pravni, uslovi, raskidni, podela |
Međunarodno privredno pravo
Broj strana: 3

Pravni položaj primaoca pošiljke

Skripta obligaciono pravo: pravni polozaj primaoca posiljke, odgovornost prevozioca iz ugovora o prevozu stvari. Obligaciono pravo, skripta obligaciono pravo, posiljka, primaoc, posiljilac, prevozioc, pravni polozaj, pravni polozaj primaoca posiljke, odgovornost prevozioca, ugovor, ugovor o prevozu stvari
Obligaciono pravo
Broj strana: 3

Vrste preduzeća i društava

Skenirano. Preduze?e, inoksna, inoksno, preduze?a, zahtev, karakteristike, prednosti, nedostaci, dru?tva, lica, neograni?ena, solidarna, odgovornost, komanditno, dru?tvo, nso, komplementari, dru?tva, kapitala, ograni?enom, ogovorno??u, ograni?ena, odgovornost, doo, akcionarsko, ad, organi, upravljanja, skup?tina, upravni, odbor, interni, revizor, akcije, osnivanje, formiranje, osniva?ki, dividenda, u?e??e
Organizacija preduzeća
Broj strana: 6

Vaspitni nalozi, vaspitne mere, popravni dom

Skripta penologija, kriminologija: vaspitni nalozi, osnovne karakteristike vaspitnih mera, izvrsenje mera upozorenja, izvrsenje vaspitnih mera pojacanog nadzora, upucivanje u vaspitnu ustanovu, upucivanje u vaspitni popravni dom. Penologija, skripta penologija, kriminologija, vaspitne mere, vaspitni nalozi, osnovne karakteristike vaspitnih mera, izvrsenje vaspitnih mera, vaspitna ustanova, popravni dom, izvrsenje vaspitnih mera pojacanog nadzora, upucivanje u posebnu ustanovu na lecenje, zavodske vaspitne mere
Penologija
Broj strana: 5

Znacaj prava i izvori saznanja

. Rimsko pravo, izvori saznanja, vojna demokratija, demokratija, politicki poreda, pravni poredak, podela stvari, zastita svojine, drzavina, sluzbenost, klasifikacija ugovora, robovlasnicko, rimljani, robovi, pravne, vanpravne, zbornici, zakoni, dela pravnika, spisi istoricara, knjizevna dela, justinijanova kodifikacija, gajeve institucije, zakon 12 tablica, tarent, neapolis, sirakuza, tit livije, tacit, apian, principat, comitia curiata, bratstvenicka, skupstina, ticiji, luceri, ramni, senat, reks
Rimsko pravo
Broj strana: 4

Klasifikacija kontrakata

Rimsko pravo skripta. Rimsko pravo, skripta rimsko pravo, kontrakti, klasifikacija kontrakta, neksum, verbalni kontrakti, stipulacija, pisani ugovori, zajam, posluga, kupoprodaja, pravni fakultet
Rimsko pravo
Broj strana: 8

Krivične sankcije i uprava za njihovo izvršenje

Skripta penologija, kriminologija: krivicne sankcije, pojam, vrste i osnovne karakteristike, pravni okvir i osnovni principi izvrsenja krivicnih sankcija, medjunarodni standardi u izvrsenju krivicnih sankcija, uprava za izvrsenje krivicnih sankcija . Penologija, skripta penologija, kriminologija, skripta kriminologija, krivicne sankcije, pojam vrste karakteristike krivicnih sankcija, osnovni principi izvrsenja krivicnih sankcija, uprava za izvrsenje-krivicnih sankcija, vrste zavoda po stepenu obezbedjenja, pravni okvir
Penologija
Broj strana: 5

Potklasicno pravo, Justinijanova kodifikacija

Rimsko pravo skripta. Rimsko pravo, skripta rimsko pravo, pravni fakultet, potklasicno pravo, pravnici, nova uloga ucenih pravnika, zbornici, zbornici pre justinijana, justinijanova kodifikacija, kodifikacija, recepcija rimskog prava
Rimsko pravo
Broj strana: 4

Građansko i stvarno pravo

Skripta rimsko pravo, razlika izmedju stvarnopravnog i obligacionog odnosa, gradjansko i stvarno pravo, pojam stvari, sta spada u stvarno pravo, podela stvari. Rimsko pravo, skripta rimsko pravo, pravni fakultet, gradjansko pravo, stvarno pravo, obligacioni odnos, stvarnopravni odnos, pojam stvari, podela stvari
Rimsko pravo
Broj strana: 4

Biološki resursi

Biološki resursi i njihova podela, šume i njihova podela, travni resursi, industrijske sirovine, resursi odmora i rekreacije, prirodni resurs, saobraćaj, sekundarne sirovine, ograničeni resursi, neobnovljivi resursi, ekonomija i ekologija resursa, defolijanti. Kopneni, vodeni, producenti, konzumenti, reducenti, biodiverzitet, sumski resursi, vrste suma, travni resursi, stocarstvo, industrijske sirovine, resursi odmora i rekreacije, prirodni resurs, saobracaj, sekundarne sirovine, ograniceni resursi, neobnovljivi resursi, ekonomija, ekologija, defolijanti
Prirodni resursi i zaštita
Broj strana: 4

Teorijske osnove zaključivanja o proporciji skupa

Skenirano. Teorijske, osnove, zaklju?ivanja, proporciji, skupa, proporcija, skup, relativno, u?e??e, postulat, primer, parametri, faktor, poverenja, standardna, devijacija, korektivni, popravni |
Statistika
Broj strana: 4

Sadržina roditeljskog prava

Skripta porodicno pravo: sadrzina roditeljskog prava, zastupanje deteta od strane roditelja, pravni polozaj roditelja kome dete nije povereno nakon razvoda, . Porodicno pravo, skripta porodicno pravo, roditeljsko pravo, sadrzina roditeljskog prava, zastupanje deteta, zastupanje deteta od strane roditelja, pravni polozaj roditelja kome dete nije povereno nakon razvoda, razvod
Porodično pravo
Broj strana: 4

Dužnička docnja

Skripta rimsko pravo, duznicka docnja, gasenje voljom stranaka, gasenje bez volje stranaka. Rimsko pravo, skripta rimsko pravo, pravni fakultet, duznicka docnja, gasenje voljom stranaka, gasenje bez volje stranak, stranke, neskrivljena propast stvari, prebijanje
Rimsko pravo
Broj strana: 4

Način i sredstva za obezbeđivanje pravnih poslova

Beleške sa predavanja. Na?in, sredstva, obezbe?ivanje, pravnih, poslova, pravni, poslovi, kapara, neva?e?i, pravni, posao, ponuda, poverilac, prihvatanje, odustanica, ugovorna, kazna, kaucija, avans, penali, jemstvo, ugovorni, odnos, obaveze, sporazum
Međunarodno privredno pravo
Broj strana: 4

Odgovornost i pravni subjektivitet pravnih društava

Skripta obligaciono pravo: odgovornost privrednog drustva i clanova drustva za obaveze drustva, pravni subjektivitet privrednog drustva, zastupanje i zastupnici privrednog drustva, nacelo lojalnosti i zabrana sukoba interesa, zabrana konkurencije i poslovna tajna, individualna i derivativna tuzba. Obligaciono pravo, skripta obligaciono pravo, privreda, drustvo, privredno drustvo, obaveze drustva, nacelo lojalnosti, sukob interesa, zabrane, zabrana sukoba interesa, konkurencija, zabrana konkurencije, poslovna tajna, tuzba, derivativna tuzba, individualna tuzba
Obligaciono pravo
Broj strana: 4

Pregovori za ispunjenje ugovora, zaključivanje ugovora

Skripta obligaciono pravo: pravni znacaj pregovora za ispunjenje ugovora, zakljucenje ugovora u privredi, zakljucenje ugovora javnim nadmetanjem. Obligaciono pravo, obligaciono pravo skripta, ugovor, zakljucenje ugovora, ispunjenje ugovora, pravni znacaj pregovora za ispunjenje ugovora, privreda, zakljucenje ugovora javnim nadmetanjem, ponuda, telegram, teleprinter
Obligaciono pravo
Broj strana: 6

Pravni odnosi potrošača i proizvođača

Skripta obligaciono pravo: pravni odnosi potrosaca i proizvodjaca. Obligaciono pravo, skripta obligaciono pravo, proizvodjac, potrosac, pravni odnosi, pravni odnosi proizvodjaca i potrosaca, garancija, kvalitet, proizvod, garancija kvaliteta proizvoda, kupac, odgovornost proizvodjaca
Obligaciono pravo
Broj strana: 2

Jemstvo, krivica, šteta, slučaj i viša sila

Skripta rimsko pravo. Rimsko pravo, skripta rimsko pravo, jemstvo, krivica, steta, uracunljivost, visa sila, obligacije, izvori obligacija, pravni fakultet, formalizam rimskog prava, teski nehat, laki nehat
Rimsko pravo
Broj strana: 5

Mandatum i bezimeni kontrakti

Rimsko pravo skripta. Rimsko pravo, skripta rimsko pravo, pravni fakultet, mandatum, bezimeni kontrakti, sporazumi, dodatni neformalni sporazumi, pretorski paktovi, pacta legitima, negotiorum gestio
Rimsko pravo
Broj strana: 4

Pojam, vrste i elementi pravnog sistema

Beleške sa predavanja. Pojam, vrste, elementi, pravnog, sistema, pravni, sistem, oblasti, podela, vrste |
Međunarodno privredno pravo
Broj strana: 1

Praktikum rimsko pravo

Rimsko pravo skripta. Rimsko pravo, skripta-rimsko pravo, pravni fakultet, praktikum rimsko pravo, praktikum, o pravu, pravo, podela prava, izvor prava |
Rimsko pravo
Broj strana: 1

Pojam i predmet privrednog prava

Skripta obligaciono pravo: pojam i predmet privrednog prava, istorijski razvoj privrednog prava, izvori privrednog prava. Obligaciono pravo, privredno pravo, obligaciono pravo skripta, privredno pravo skripta, pojam predmet privrednog prava, istorijski razvoj privrednog prava, izvori privrednog prava, privrednopravni odnosi, ugovri, bankarski poslovi, hartije od vrednosti, hamurabijev zakonik
Obligaciono pravo
Broj strana: 3

Tumačenje ugovora o privredi, ispunjenje ugovora

Skripta obligaciono pravo: tumacenje ugovora o privredi i drugih privredno - pravnih poslova, ispunjenje ugovora u privredi, promena ugovornih strana, promena sadrzine ugovora. Obligaciono pravo, obligaciono pravo skripta, ugovor, tumacenje ugovora, privreda, privredno-pravno poslovi, ugovorne strane, sadrzina ugovora, ispunjenje ugovora, promena sadrzine ugovora, uslovi ugovora, priznanica
Obligaciono pravo
Broj strana: 4

Sanacija, likvidacija i stečaj privrednih društava

Obligaciono pravo skripta: sanacija privrednog drustva, likvidacija privrednog drustva, stecaj, pojam i organi stecajnog postupka, reorganizacija duznika u stecajnom postupku, . Obligaciono pravo, skripta obligaciono pravo, privredno drustvo, sanacija privrednog drustva, stecaj, likvidacija privrednog drustva, pojam organi stacajnog postupka, stecajni postupak, reorganizacija duznika, nesposobnost za placanje, stecajna komisija, stecajno vece, stecajni sudija, posledice otvaranja stecajnog postupka, pobijanje pravnih radnji stecajnog postupka
Obligaciono pravo
Broj strana: 6

Škola prirodnog prava, istorijska pravna škola

Rimsko pravo skripta. Rimsko pravo, skripta rimsko pravo, pravni fakultet, prirodno pravo, skola prirodnog prava, istorijsko pravna skola, pandekstiti, triparticija, sistem triparticija, dekard, bekom
Rimsko pravo
Broj strana: 2

Poslovne knjige, kontrola cena

Skripta obligaciono pravo: kontrola poslovanja privrednih subjekata, kontrola cena, kontrola knjiga, nadzor nad radom privrednih subjekata. Obligaciono pravo, obligaciono pravo skripta, poslovne knjige, kontrola poslovanja, privredni subjekti, kontrola poslovanja privrednih subjekata, kontrola cena, nadzor nad radom privrednih subjekata, vrste nadzora, upravni organi
Obligaciono pravo
Broj strana: 2

Testament - pojam i sadrzina

. Fideikomisi, ogranicenja legata, legati, testamenti factio, rimsko pravo, skripta, pravni fakultet, formalno nuzno nasledno pravo, principi oblatum, mancipatio familiae, suspstitucija, ostale odredbe, mortis causa
Rimsko pravo
Broj strana: 4

Pojam i značaj naslednog prava

Rimsko pravo skripta. Rimsko pravo, skripta rimsko pravo, pravni fakultet, klasicni period, izmene u klasicnom perioodu, nasledno pravo, poja naslednog prava, znacaj naslednog prava, nasledjivanje, nasledjivanje prema zakonu 12 tablica, nasledni redovi po pretoru, nasledjivanje u porodici
Rimsko pravo
Broj strana: 2

Poslovna sposobnost, tutela, starateljstvo

Rimsko pravo skripta. Rimsko pravo, skripta rimskopravo, pravni fakultet, poslovna sposobnost, tutela, starateljstvo, razvoj porodice, porodica, familija, consortium, agnatska familija, kognatska porodica
Rimsko pravo
Broj strana: 4

Actiones adiectaciae qualitatis

Rimsko pravo skripta. Rimsko pravo, skripta rimsko pravo, pravni fakultet, actiones adiectaciae qualitatis, poslovna sposobnost, mogucnost-sticanja imovine, imovina, capitis deminutio, deliktna odgovornost
Rimsko pravo
Broj strana: 2

Reported Speech

Reported Speech (Neupravni govor), primena, pravila, primeri, vezbanja. Reported, direct, speech, upravni, neupravni, govor, orders, naredbe, request, molbe, suggestion, predlozi, practice, vezbanje, recenice, primeri
Engleski jezik
Broj strana: 4

Zastupanje i zastupnici privrednog društva

Beleške sa predavanja. Zastupanje, zastupnici, privrednog, dru?tva, privredno, dru?tvo, direktor, upravni, odbor, ortak, likvidacioni, upravnik, izvor, prava, pravo, likvidacija, ste?aj, zakon, reorganizacija, ste?ajni, postupak, faze
Međunarodno privredno pravo
Broj strana: 3

Škola elegantne jurisprudencije

Rimsko pravo skripta. Rimsko pravo, skripta rimsko pravo, rimsko pravo, pravni fakultet, skola elegantne jurisprudencije, prodor rimskog prava u praksu, uticaj rimskog prava |
Rimsko pravo
Broj strana: 1

Povezivanje privrednih društava, promena pravne forme

Skripta obligaciono pravo: povezivanje privrednih drustava, statusne promene privrednih drustava, promena pravne forme privrednih drustava. Obligaciono pravo, obligaciono pravo skripta, privredna drustva, statusne promene privrednih drustava, povezivanje privrednih drustava, pravne forme, promene pravnih formi privrednih drustava, kapital, osnivacki kapital, ugovor, spajanje pripajanje
Obligaciono pravo
Broj strana: 2

Vizantijski i varvarski zbornici rimskog prava

Rimsko pravo skripta. Rimsko pravo, skripta rimsko pravo, pravni fakultet, zbornici rimskog prava, vizantijski zbornici rimskog prava, varvarski zbornici rimskog prava, postglosator, postovanje rimskog prava
Rimsko pravo
Broj strana: 2

Dominat i Deoklecijanova reforma

. Dominat, deoklecijan, novac, reforma, prefektire, prefekt, dieceze, provincije, prefekt pretorijanske garde, edikt o cenama, capitatioiugatio, gradski prefekt, konsantinove reforme, upravnici, vojvode
Rimsko pravo
Broj strana: 2

Klasifikacija sistema za oslanjanje vozila

. Klasifikacija, sistema, oslanjanje, vozila, sistem, vozilo, tip, zavisno, nezavisno, popre?na, ravan, podu?na, dve, ravni, dvema, ravnima, prenosni, odnos |
Mašinstvo
Broj strana: 4

[1] [1]


"ravni" pronađeni su rezultati pretrage 147