Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

razred

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"razred" pronađeni su rezultati pretrage 206

[1] [1]
1 2 3 4 5 ... 5


Pedagogija pojam predmet i podela

1. Predmet i definicija pedagogije............................................................................. 3
2. Pedagoško naučni zakoni, principi i pravila ......................................................... 4
3. Odnos između pedagogije i drugih nauka............................................................. 6
4. Pojam vaspitanja, znanja i umenja........................................................................ 7
5. Odnos između vaspitanja i obrazovanja................................................................ 11
6. Efikasnost obrazovno-vaspitnog rada ................................................................... 12
7. Objektivni i subjektivni faktori efikasnosti obrazovno-vaspitnog rada................ 15
8. Naziv i pojam didaktike ........................................................................................ 17
9. Predmet i zadatak didaktike.................................................................................. 19
Didaktički principi
10. Princip naučnosti u nastavi i prilagođenosti nastave uzrastu ............................. 21
11. Princip individualizacije nastavnog procesa, sistematičnosti i potpunosti......... 22
12. Princip svesne aktivnosti učenika i očiglednosti u nastavi................................. 22
13. Princip povezanosti teorije i prakse i trajnosti znanja, umenja,
veština i navika................................................................................................... 23
14. Nastava kao specifična ljudska aktivnost ........................................................... 24
15. Vrste nastave ...................................................................................................... 26
16. Didaktička struktura nastavnog sadržaja ............................................................ 27
Komponente didaktičke strukture
17. Model i oblik didaktičke strukture sadržaja ....................................................... 30
18. Veze i odnosi u didaktičkoj strukturi sadržaja.................................................... 31
19. Koncepcija strukturiranja sadržaja ..................................................................... 32
20. Poredak sadržaja u didaktičkoj strukturi ............................................................ 34
Etape nastavnog procesa
21. Pripremanje za nastavni rad i obrađivanje nove građe ....................................... 35
22. Uvežbavanje i ponavljanje.................................................................................. 38
23. Proveravanje i ocenjivanje.................................................................................. 42
Oblici rada u nastavi
24. Frontalni oblik rada ............................................................................................ 44
25. Individualni oblik rada ....................................................................................... 45
26. Grupni oblik rada................................................................................................ 46
27. Rad u parovima................................................................................................... 48
28. Nastavne metode ............................................................................................... 49
29. Verbalno-tekstualne metode ............................................................................... 50
30. Ilustrativno-demonstrativne metode................................................................... 53
31. Laboratorijsko-eksperimentalne metode ............................................................ 54
32. Nastavna sredstva; pojam i podela ..................................................................... 56
33. Funkcije nastavnih sredstava .......................................................................... 59
34. Funkcija postizanja očiglednosti, intenziviranja učenja i razvijanja
umnih sposobnosti ............................................................................................. 60
35. Funkcija racionalizacije i ekonomičnosti nastave, inicijator misaone
i intelektualne aktivnosti .................................................................................... 62
Metodske koncepcije
36. Predavačko-informativna i egzemplarna nastava ............................................... 64
37. Individualizovana i programirana nastava.......................................................... 64
38. Problemska i timska nastava............................................................................... 65
39. Pojam učenja ...................................................................................................... 65
40. Cilj učenja .......................................................................................................... 68
Faktori koji deluju na učenje
41. Motivi i podsticaji za učenje............................................................................... 71
42. Emocije u učenju ................................................................................................ 73
43. Misaoni procesi u učenju.................................................................................... 74
44. Ličnost nastavnika i atmosfera u razredu ........................................................... 76
Metode učenja
45. Induktivna i deduktivna metoda učenja.............................................................. 78
46. Analitička, sintetička i sistematično-progresivna metoda učenja....................... 78
Etape procesa učenja
47. Sticanje percepcija i predstava ........................................................................... 80
48. Misaoni put stvaranja pojmova i usvajanja zakona............................................ 82
49. Utvrđivanje znanja, veština i navika................................................................... 84
50. Primena znanja u praksi...................................................................................... 86
51. Proveravanje znanja, veština i navika................................................................. 88
52. Pamćenje i ponavljanje....................................................................................... 89
53. Zaboravljanje...................................................................................................... 91
54. Grupno učenje i transfer učenja.......................................................................... 93
55. Učenje na školskom času.................................................................................... 95
56. Učenje i radne navike. 1, predmet i definicija pedagogije, , 3 2, pedago?ko nau?ni zakoni, principi i pravila, , 4 3, odnos izme?u pedagogije i drugih nauka, 6 4, pojam vaspitanja, znanja i umenja, 7 5, odnos izme?u vaspitanja i obrazovanja, 11 6, efikasnost obrazovno-vaspitnog rada, , 12 7, objektivni i subjektivni faktori efikasnosti obrazovno-vaspitnog rada, 15 8, naziv i pojam didaktike, , 17 9, predmet i zadatak didaktike, , 19 didakti?ki principi 10, princip nau?nosti u nastavi i prilago?enosti nastave uzrastu, 21 11, princip individualizacije nastavnog procesa, sistemati?nosti i potpunosti, 22 12, princip svesne aktivnosti u?enika i o?iglednosti u nastavi, 22 13, princip povezanosti teorije i prakse i trajnosti znanja, umenja, ve?tina i navika, , 23 14, nastava kao specifi?na ljudska aktivnost, , 24 15, vrste nastave, , 26 16, didakti?ka struktura nastavnog sadr?aja, , 27 komponente didakti?ke strukture 17, model i oblik didakti?ke strukture sadr?aja, 30 18, veze i odnosi u didakti?koj strukturi sadr?aja, , 31 19, koncepcija strukturiranja sadr?aja, 32 20, poredak sadr?aja u didakti?koj strukturi, , 34 etape nastavnog procesa 21, pripremanje za nastavni rad i obra?ivanje nove gra?e, 35 22, uve?bavanje i ponavljanje, , 38 23, proveravanje i ocenjivanje, , 42 oblici rada u nastavi 24, frontalni oblik rada, , 44 25, individualni oblik rada, , 45 26, grupni oblik rada, , 46 27, rad u parovima, , 48 28, nastavne metode, , 49 29, verbalno-tekstualne metode, , 50 30, ilustrativno-demonstrativne metode, , 53 31, laboratorijsko-eksperimentalne metode, , 54 32, nastavna sredstva; pojam i podela, 56 33, funkcije nastavnih sredstava, , 59 34, funkcija postizanja o?iglednosti, intenziviranja u?enja i razvijanja umnih sposobnosti, , 60 35, funkcija racionalizacije i ekonomi?nosti nastave, inicijator misaone i intelektualne aktivnosti, , 62 metodske koncepcije 36, predava?ko-informativna i egzemplarna nastava, 64 37, individualizovana i programirana nastava, 64 38, problemska i timska nastava, , 65 39, pojam u?enja, , 65 40, cilj u?enja, , 68 faktori koji deluju na u?enje 41, motivi i podsticaji za u?enje, , 71 42, emocije u u?enju, , 73 43, misaoni procesi u u?enju, , 74 44, li?nost nastavnika i atmosfera u razredu, , 76 metode u?enja 45, induktivna i deduktivna metoda u?enja, , 78 46, analiti?ka, sinteti?ka i sistemati?no-progresivna metoda u?enja, 78 etape procesa u?enja 47, sticanje percepcija i predstava, , 80 48, misaoni put stvaranja pojmova i usvajanja zakona, , 82 49, utvr?ivanje znanja, ve?tina i navika, , 84 50, primena znanja u praksi, , 86 51, proveravanje znanja, ve?tina i navika, , 88 52, pam?enje i ponavljanje, , 89 53, zaboravljanje, , 91 54, grupno u?enje i transfer u?enja, , 93 55, u?enje na ?kolskom ?asu, , 95 56, u?enje i radne navike
Pedagogija
Broj strana: 105

UVOD U KNJIZEVNOST

. Uvod u knjizevnost-seminarski rad-vrlo korisno za 1, razred gimnazije |
Srpski jezik
Broj strana: 78

Priprema za srpski jezik 2. razred o.š.

. Srpski jezik, drugi razred, osnovna ?kola |
Srpski jezik
Broj strana: 36

Standardi osmi razred

Предлог образовних стандарда постигнућа по наставним темама за наставни предмет
Српски језик у ОСМОМ РАЗРЕДУ
. Srpski razred, plan nastavnika, nastavni plan, program
Srpski jezik
Broj strana: 11

Operativni plan rada nastavnika, matematika, treći razred

Operativni, godisnji plan rada nastavnika za treci razred iz predmeta matematika. Operativni plan rada matematika, godisnji plan rada matematika, nastavni plan, osnovna skola, matematika, nastavne metode, oblici rada, nastavna sredstva, obrazovni standardi, ciljevi i zadaci, vreme realizacije
Matematika
Broj strana: 19

Godisnji plan za 6. razred

. Godisnji plan, sesti razred, osnovna skola |
Srpski jezik
Broj strana: 17

Drugorazredni hipotekarni krediti - seminarski rad

. Seminarski rad, krediti, drugorazredni hipotekarni-krediti, kriza stedionica sad, kriza u japanu, hipotekarni krediti |
Bankarstvo
Broj strana: 15

Godisnji test 7. razred

Godisnji test sa zaddacima iz matematike za sedmi razred osnovne skole.. Godisnji, test, 7, razred, matematika, zadaci |
Matematika
Broj strana: 2

Inicijalni test 6 razred

. Inicijalni test srpski jezik 6 razre osnovna skola |
Srpski jezik
Broj strana: 2

Moja mama, sastav peti razred

Moja mama, sastav za uzrast do petog razreda

Napomena rad je rucno pisan. Srpski jezik, knjizevnost, osnovna skola, srpski, sastav srpski jezik, sastav srpski, moja mama sastav, moja mama sastav srpski jezik
Srpski jezik
Broj strana: 2

Moja kuća sastav za peti razred

Sastav iz srpskog jezika za uzrast 5. - 6. razred, Moja kuća . Sastav, srpski jezik, sastav srpski jezik, moja kuca, moja kuca sastav srpski jezik, osnovna skola |
Srpski jezik
Broj strana: 3

Operativni plan rada nastavnika za mesec maj

Operativni plan rada nastavnika za prvi razred za mesec maj(ZUNS)

Napomena: u zavisnosti od skole moguce da se plan ne slaze u potpunosti pa je potrebna modifikacija, zbog radnih subota, neradnih dana.... Osnovna skola, operativni plan rada nastavnika, nastavni plan, srpski jezik, matematika, likovna kultura, muzicka kultura, naziv nastavne jedinice, tip casa, metod rada, oblik rada, nastavna tema, redni broj casa, operativni plan rada za mesec maj
Nastavni planovi
Broj strana: 10

Test iz engleskog 1

Test iz engleskog, urađen
4 grupe
Prevod (simple present, to be- simple past, present continuous)
Glagol u zagradi (simple present, to be- simple past, present continuous)
Pravljenje upitnog i odričnog oblika
6. razred. Simple, present, to be, past, present, continuous, was, were, glagol, u zagradi, kontrolni, test, engleski, jezik, osnovna, ?kola, ?esti, 6, razred
Engleski jezik
Broj strana: 5

Ucenje okeani, vode - za 5. razred

Okeani, vode morska kopna, morsko tlo, reke, svet, ucenje sa OS. |
Geografija
Broj strana: 2

Operativni plan rada nastavnika za mesec septembar

Operativni plan rada nastavnika za prvi razred za mesec septembar (ZUNS)

Napomena: u zavisnosti od skole moguce da se plan ne slaze u potpunosti pa je potrebna modifikacija, zbog radnih subota, neradnih dana.... Osnovna skola, operativni plan rada nastavnika, nastavni plan, srpski jezik, matematika, likovna kultura, muzicka kultura, naziv nastavne jedinice, tip casa, metod rada, oblik rada, nastavna tema, redni broj casa, operativni plan rada za mesec septembar
Nastavni planovi
Broj strana: 10

Operativni plan rada nastavnika za mesec oktobar

Operativni plan rada nastavnika za prvi razred za mesec septembar (ZUNS)

Napomena: u zavisnosti od skole moguce da se plan ne slaze u potpunosti pa je potrebna modifikacija, zbog radnih subota, neradnih dana.... Osnovna skola, operativni plan rada nastavnika, nastavni plan, srpski jezik, matematika, likovna kultura, muzicka kultura, naziv nastavne jedinice, tip casa, metod rada, oblik rada, nastavna tema, redni broj casa, operativni plan rada za mesec septembar
Nastavni planovi
Broj strana: 10

Operativni plan rada nastavnika za mesec novembar

Operativni plan rada nastavnika za prvi razred za mesec novembar (ZUNS)

Napomena: u zavisnosti od skole moguce da se plan ne slaze u potpunosti pa je potrebna modifikacija, zbog radnih subota, neradnih dana.... Osnovna skola, operativni plan rada nastavnika, nastavni plan, srpski jezik, matematika, likovna kultura, muzicka kultura, naziv nastavne jedinice, tip casa, metod rada, oblik rada, nastavna tema, redni broj casa, operativni plan rada za mesec novembar
Nastavni planovi
Broj strana: 10

Operativni plan rada nastavnika za mesec decembar

Operativni plan rada nastavnika za prvi razred za mesec decembar (ZUNS)

Napomena: u zavisnosti od skole moguce da se plan ne slaze u potpunosti pa je potrebna modifikacija, zbog radnih subota, neradnih dana.... Osnovna skola, operativni plan rada nastavnika, nastavni plan, srpski jezik, matematika, likovna kultura, muzicka kultura, naziv nastavne jedinice, tip casa, metod rada, oblik rada, nastavna tema, redni broj casa, operativni plan rada za mesec decembar
Nastavni planovi
Broj strana: 10

Operativni plan rada nastavnika za mesec februar

Operativni plan rada nastavnika za prvi razred za mesec februar

Napomena: u zavisnosti od skole moguce da se plan ne slaze u potpunosti pa je potrebna modifikacija, zbog radnih subota, neradnih dana.... Osnovna skola, operativni plan rada nastavnika, nastavni plan, srpski jezik, matematika, likovna kultura, muzicka kultura, naziv nastavne jedinice, tip casa, metod rada, oblik rada, nastavna tema, redni broj casa, operativni plan rada za mesec februar
Nastavni planovi
Broj strana: 10

Vezbanje za prvi pismeni VII razred

Since or for. Engleski, since, for, prvi pismeni, vii razred, vezbanje |
Engleski jezik
Broj strana: 2

Tridentski sabor

7.razred,katolička obnova. Reformacija, protestantizam, katolicka crkva, tridentski sabor, nicejsko carigradsko verovanje, sveto pismo, istorija, osnovna skola |
Istorija
Broj strana: 3

Operativni plan rada nastavnika za mesec mart

Operativni plan rada nastavnika za prvi razred za mesec mart (ZUNS)

Napomena: u zavisnosti od skole moguce da se plan ne slaze u potpunosti pa je potrebna modifikacija, zbog radnih subota, neradnih dana.... Osnovna skola, operativni plan rada nastavnika, nastavni plan, srpski jezik, matematika, likovna kultura, muzicka kultura, naziv nastavne jedinice, tip casa, metod rada, oblik rada, nastavna tema, redni broj casa, operativni plan rada za mesec mart
Nastavni planovi
Broj strana: 9

Moja plava zvezda, sastav peti razred

Moja plava zvezda, sastav za uzrast do petog razreda

Napomena rad je rucno pisan. Srpski jezik, knjizevnost, osnovna skola, srpski, sastav, sastav srpki jezik, moja plava zvezda, moja plava zvezda sastav, sastav iz srpskog jezika moja plava zvezda
Srpski jezik
Broj strana: 2

Lik majke jugovića, sastav peti razred

Lik majke jugovića, sastav za uzrast do petog razreda

Napomena rad je rucno pisan. Srpski jezik, knjizevnost, osnovna skola, srpski, majka jugovica, lik majke jugovica, smrt majke jugovica, jug bogdan, devet jugovica, sastav lik majke jugovica
Srpski jezik
Broj strana: 2

Nastavni plan rada građansko vaspitanje, treći razred

Globalni godisnji plan rada nastavnika iz predmeta gradjansko vaspitanje za treci razred. Gradjansko vaspitanje, nastavni plan rada, globalni plan rada nastavnika, osnovna skola, globalni godisnji plan rada nastavnika gradjansko vaspitanje
Građansko vaspitanje
Broj strana: 4

First Written Test - VII

First Written Test, priprema za prvi pismeni zadatak, VII razred. First, written test, prvi, pismeni zadatak, engleski, priprema, sedmi razred |
Engleski jezik
Broj strana: 3

Glagolski oblici

Sve vezano za glagolske oblike mozete ovde saznati. Ovo je gradivo iz 5-og i iz 6-og razreda !. Glagolski, oblici, infinitiv, infinitivna, osnova, prezent, perfekat, futur, radni, glagolski, pridev, aorist, potencijal, imperativ, futur, 2, imperfekat, pluskvamperfekar, trpni, glagolski, pridev, glagolski, prilog, sadasnji, glagolski, prilog, prosli, srpski, jezik, osnovna, skola, 5, razred, 6, razred
Srpski jezik
Broj strana: 10

Moje putovanje, moji utisci sastav peti razred

Sastav iz sprkog jezika za uzrast 5. - 6. razred. Sastav, srpski jezik, sastav srpski jezik, moje putovanje moji utisci, moje putovanje sastav srpski jezik |
Srpski jezik
Broj strana: 3

Slika predvečerja, sastav za peti razred

Slika predvečerja, sastav za uzrast peti razred

Napomena rad je rucno pisan. Srpski jezik, knjizevnost, osnovna skola, srpski, sastav, sastav srpski jezik, slika predvecerja, slika predvecerja sastav, slika predvecerja sastav srpski jezik
Srpski jezik
Broj strana: 2

Operativni plan rada nastavnika za mesec april

Operativni plan rada nastavnika za prvi razred za mesec april (ZUNS)

Napomena: u zavisnosti od skole moguce da se plan ne slaze u potpunosti pa je potrebna modifikacija, zbog radnih subota, neradnih dana.... Osnovna skola, operativni plan rada nastavnika, nastavni plan, srpski jezik, matematika, likovna kultura, muzicka kultura, naziv nastavne jedinice, tip casa, metod rada, oblik rada, nastavna tema, redni broj casa, operativni plan rada za mesec april
Nastavni planovi
Broj strana: 7

Kontrolni rad iz srpskog za takmicenje

Ovo je jedan kontrolni sa opstinskog takmicenja iz Srpskog Jezika za sedmi razred. Srpski jezik, test, kontrolni, takmicenje, sedmi razred, osnovna skola |
Srpski jezik
Broj strana: 3

Operativni plan rada nastavnika za mesec jun

Operativni plan rada nastavnika za prvi razred za mesec jun (ZUNS)

Napomena: u zavisnosti od skole moguce da se plan ne slaze u potpunosti pa je potrebna modifikacija, zbog radnih subota, neradnih dana.... Osnovna skola, operativni plan rada nastavnika, nastavni plan, srpski jezik, matematika, likovna kultura, muzicka kultura, naziv nastavne jedinice, tip casa, metod rada, oblik rada, nastavna tema, redni broj casa, operativni plan rada za mesec jun
Nastavni planovi
Broj strana: 6

Operativni plan rada nastavnika za mesec januar

Operativni plan rada nastavnika za prvi razred za mesec januar (ZUNS)

Napomena: u zavisnosti od skole moguce da se plan ne slaze u potpunosti pa je potrebna modifikacija, zbog radnih subota, neradnih dana.... Osnovna skola, operativni plan rada nastavnika, nastavni plan, srpski jezik, matematika, likovna kultura, muzicka kultura, naziv nastavne jedinice, tip casa, metod rada, oblik rada, nastavna tema, redni broj casa, operativni plan rada za mesec januar
Nastavni planovi
Broj strana: 6

Knjizevnost kao umetnost

Knjizevnost kao umetnost. Prvi razred gimnazije, knjizevnost, umetnost, upoznavanje umetnosti, knjizevnost kao umetnost |
Srpski
Broj strana: 6

Globalni plan rada nastavnika, likovna kultura, treći razred

Godisnji globalni plan rada nastavnika iz predmeta likovna kultura za treci razred. Nastavni plan rada, globalni plan rada, osnovna skola, likovna kultura, godisnji globalni plan rada nastavnika likovna kultura, nastavna tema, mesec, nastavne metode, oblici rada, nastavna sredstva
Likovna kultura
Broj strana: 4

Globalni plan rada nastavnika, čuvari prirode, treći razred

Godisnji globalni plan rada nastavnika za treci razred, predmet cuvari prirode. Cuvari prirode, globalni godisnji plan rada nastavnika, treci rasred, osnovna skola, nastavni plan cuvari prirode, nastavni plan za treci razred
Čuvari prirode
Broj strana: 3

Second Written Test - VII

Priprema za drugi pismeni zadatak za sedmi razred (question tags, gerund, relative pronouns, conditional, modals, vocabulary, passive, tenses). Written, test, priprema, pismeni, zadatak, sedmi razred
Engleski jezik
Broj strana: 3

Pesme o radu (posleničke pesme)

Lektira za sedmi razred - analiza šest pesama:
1. Nadžnjeva se momak i devojka
2. Jablanova moba
3. Žetvu žela lepota devojka
4. Zao gospodar
5. Moba u nedelju
6. Žetelice se blagosiljaju . Srpski jezik, lektira, sedmi razred, pesme o radu, poslen?ke pesme, nad?njeva se momak i devojka, jablanova moba ?etvu ?ela lepota devojka, zao gospodar, moba u nedelju, ?etelice se blagosiljaju
Srpski jezik
Broj strana: 3

Ruska revolucija i frebruarska revolucija, istorija osmi razred

Ukratko o februarskoj i ruskoj revoluciji. Revolucije u rusiji i evropi, februarska revolucija, revolucija, istorija, ruska revolucija, francuska revolucija, osmi razred, istorija osmi razred
Istorija
Broj strana: 2

Priprema za čas Ulica Filipa Višnjića

Priprema za čas Ulica Filipa Višnjića, Svetlana Velmar-Janković.
6. razred
. Priprema za cas, srpski jezik, ulica filipa visnjica, svetlana velmar jankovic, priprema za cas ulica filipa visnjica, epika, pripovetka, lik filipa visnjica
Srpski jezik
Broj strana: 4

Prođoše dani vreli mirišu plodovi zreli, sastav

Jesen sastav za uzrast do cetvrtog razreda iz srpskog jezika. Opis jeseni, sastav do cetvrtog razreda, sastav sroski jezik, sroski jezik, knjizevnost, jesen sastav srpski jezik |
Srpski jezik
Broj strana: 1

Pred umetnickim delom - sastav

Ovo je sastav za prvi razred srednjih skola.Svidece Vam se,kao i profesorima.. Umetnicko delo, van gog, slikarstvo, pred, umetnickim, delom, sastav, srpski, jezik, knjizevnost |
Srpski jezik i knjizevnost
Broj strana: 1

Pripreme, nastavni plan rada Ero s onoga svijeta

Nastavni plan rada za peti razred, Ero s onoga svijeta. Pripreme peti razred, nastavni plan, peti razred, osnovna skola, ero, ero s onoga svijeta, obrazovni zadaci, vaspitni zadaci, standardi postignuca ucenika
Srpski jezik
Broj strana: 2

Globalni plan rada nastavnika, narodna tradicija

Godisnji globalni plan rada nastavnika iz predmeta narodna tradicija, treci razred. Narodna tradicija, nastavni plan rada, globalni plan rada, nastavne metode, oblici rada, nastavna sredstva, nastavna jedinica
Narodna tradicija
Broj strana: 2

Zimsko jutro

Opis zimskog jutra, sastv za osnovnu skolu, do cetvrtog razreda. Zima, zimsko jutro, sastav, srpski jezik, sastav srpski jezik |
Srpski jezik
Broj strana: 1

Test iz matematike - Deljenje brojeva

Test iz matematike za V razred osnovne skole "Deljenje brojeva" sa resenjima. Test je sa casa.. Test, matematika, osnovna skola, peti razred, deljenje brojeva |
Matematika
Broj strana: 2

Kakav bi bio svet kada bi se lijepo ponasali - sastav

Sastav sedmi razred, kakav bi bio svet kada bi se lepo ponasali. Sastav, srpski jezik, sastav iz srpskog jezika, sedmi razred, osnovna skola |
Srpski jezik
Broj strana: 1

Analiza pjesme Rekvijem Miodraga Pavlovića

Kompletna analiza pjesme "Rekvijem" Miodraga Pavlovića - IV razred srednje škole.. 87 pesama, rekvijem, miodrag pavlovic, srpski jezik, usmeno, izlaganje, priprema za, cas, analiza |
Pripreme za čas srpskog jezika i književnosti
Broj strana: 2

Test iz srpskog jezika Školsko takmičenje 5. razred

. Srpski, test, vrste reci, padezi |
Srpski jezik
Broj strana: 2

Test iz engleskog jezika

. Engleski, jezik, test, engleski, jezik, test, za, drugi, razred, iz, engleskog, jezika |
Engleski jezik
Broj strana: 2

[1] [1]
1 2 3 4 5 ... 5


"razred" pronađeni su rezultati pretrage 206