Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

reci

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"reci" pronađeni su rezultati pretrage 117

[1] [1]


Glagolski oblici

Pojam glagola i glagolski oblici. Glagoli, glagolski oblici, pojam glagola, reci, prelazni glagoli, neprelazni glagoli, povratni glagoli |
Srpski jezik
Broj strana: 40

Gradjenje reči

. Reci, gradjenje reci, nacini gradjenja reci, srpski jezik, sufiks, prefiks, izvodjenje imenica, izvodjenje prideva, nastavci za oblik, izvodjenje glagola, glagoli, kompozicija reci
Srpski jezik
Broj strana: 17

Vrste reci

. Vrste, reci, imenice, glagoli, podela, vrste, pomocni, grupe, tempus, modali |
Savremeni nemacki jezik
Broj strana: 3

Rečenica i njeni delovi

Pojam recenice i delovi recenice, subjekat, predikat.... Recenica, sprki jezik, reci, pojam recenice, delovi recenice, subjekat, predikat, objekat, atribut, apozicija, priloske odredbe, proste recenice, slozene recenice, predikatske recenice
Srpski jezik
Broj strana: 17

Vrste reči

Vrste reči, podela, primeri. Imenice, zamenice, pridevi, brojevi, glagoli, prilozi, predlozi, uzvici, veznici, re?ce, promenljive, nepromenljive, pade?i, broj, rod, zajedni?ke, vlastite, zbirne, gradivne, misaone, apstraktne, brojevne, glagolske, pluralia tantum, pore?enje, odre?eni, neodre?eni vid, opisni, prisvojni, gradivni, vremenski, mesni, funkcija, atribut, predikat, brojevi, osnovni, redni, zbirni, glagoli, konjugacija, lice, vreme, na?in, glagolski vid, predmet radnje, rod, broj, li?ne, neli?ne, upitne, neodre?ene, odri?ne, op?te, prisvo, pokazne, upitno-odnosne, predlozi, prilozi, veznici, re?ce, uzvici
Srpski jezik
Broj strana: 4

Stil i stilistika - seminarski rad

Seminarski rad iz teorije knjizevnosti. Opisani su stil i stilistika, istrazivanje stila pod uticajem nauke o umetnosti, pojava stilistike, teorije stila, stara poetika i retorika, pojam figure, figure dikcije, figure reci, figure misli, opisna stilistika, zastarela i normativna stilistika, . De sosir, vilhelm fon humbolt, razgovorni stil, znanstveni stil, administrativni stil, opsina stilistika, oksimoron, paradoks, ironija, gradacija, litota, hiperbola, antiteza, poredjenje, komparacija, figure misli, polisindeton, asidenton, elipsa, retoricko pitanje, inverzija, figure konstrukcije, simbol, alegorija, epitet, eufemizam, sinegdoha, metonimija, personifikacija, metafora, figure reci, figure tropi, anadiploza, epifora, anafora, aliteracija, onomatopeja, asonancija, figure dikcije, pojam figure, poetika, retorika, teroja stila, lingvistika, stil, stilistika
Knjizevnost
Broj strana: 14

Vrste sintagmi

. Srpski jezik, osnovna skola, knjizevnost, srpski jezik knjizevnost, srpski, reci, recenice, vrste sintagmi, sintagme |
Srpski jezik
Broj strana: 2

Reči i sintagme

Reči i sintagme, srpski jezik. Srpski jezik, osnovna skola, knjizevnost, srpski jezik knjizevnost, srpski, reci, recenice, sintagme, reci i sintagme, clanovi recenice, funkcija recenicnih clanova
Srpski jezik
Broj strana: 3

Vrste reci, latinski

Beleske sa casa iz latinskog jezika, Vrste reci

NAPOMENA: Rad je rucno pisan!. Latinski jezik, srednja skola, gimnazija, osnovna skola, beleske, beleske sa casa, beleske sa casa latinski jezik, latina, reci, vrste reci, latinske vrste reci
Latinski jezik
Broj strana: 1

Osnovi teorije statistike

Osnovi statistike, predmet izucavanja i osnovni pojmovi. Statistika, treci razdred, ekonomska skola, masovne, varijabilne, pojave, zakon, velikih, brojeva, sredjivanje, obrada, pokazivanje, podataka, popisni, metod, anketa, upitnik, snimanje, atributivna, serija, hronoloska, serija, geografska, serija, kumulativna, serija, statisticka, tabela, graficki, prikaz, statisticki, podaci, aritmeticka, sredina, geometrijska, sredina, modus, medijana, interval, varijansa, standardna, devijacija, srednja, vrednost, koeficijent, varijacije, relativni, broj, indeks, korelaciona, analiza
Statistika
Broj strana: 7

Nomen

. Nomen, substantiv, fleksija, deklination, genus, numerus, reci, stranog, porekla, derivati, deklinacija |
Lingvistika
Broj strana: 5

Pronomen - zamenice

. Pronomen, zamenice, vrsta, reci, promeljiva, podela, licne |
Lingvistika
Broj strana: 3

Pitanja i odgovori treci kolokvijum Turizam i prostor

Blic pitanja i odgovori za treci kolokvijum iz predmeta Turizam i prostor. Kolokvijum, turizam i prostor, planiranje, cilj planiranja, stratesko planiranje, koriscenje prostora, stratesko plan, regulacioni plan, urbanisticki plan, plan, regulaciona linija, gradjevinska linija, vertikalna regulacija, nivelacija, gradjevinska parcela, zemljiste, projekat
Turizam i prostor
Broj strana: 8

Romeo i julija prepricano

ROMEO I JULIJA


Vilijem Šekspir (1564-1616) je bio jedan od najboljih dramatičara i pesnika Engleske, i smatra se jednim od najtalentovanijih pisaca svih vremena. Napisao je 36 drama, 154 soneta i 2 narativne pesme. Od toga su najpoznatija dela: Kralj Lir, Otelo, Hamlet, Romeo i Julija, Makbet.

Delo Romeo i Julija je tragedija napisana od strane Vilijema Šekspira u njegovoj ranoj karijeri. Radnja je smeštena u Veroni, Italiji i opisuje istinit događaj o dvoje mladih ljubavnika čije su se zvezde razdvojile.

Već u uvodu se otkriva kako su dve ugledne porodice: Montegijevi i Kapuleti u svađi. Tako na glavnom veronskom trgu izbija svađa između pojedinih članova ove dve porodice, koja se završava upozorenjem kneza Eskala. Naslućuje se da je Romeo iz porodice Montagi zaljubljen u Rosalinu, devojku iz porodice Kapuletija.
Glava porodice Kapuleti organizuje zabavu, a Romeova ljubav prema Rosalini navodi ga da dođe na to slavlje.
Na zabavi maskirani Romeo susreće Juliju, koja je takođe iz porodice Kapuleti. Između njih se javlja ljubav, bez ograničenja koje nameće mržnja između njihovih porodica. Romeo tek tada shvata pravi smisao života.

Nakon veoma kratkog međusobnog pokazivanja ljubavi, u jednoj svađi, Tibaldo, Kapuletijev sinovac, ubija Merkuzija, Romeovog prijatelja. Želeći da osveti smrt svog dobrog prijatelja, Romeo ubija Tibalda. Zatim mora pobeći, jer uskoro dolazi knez. Zgrožen prizorom, knez osuđuje Romea na prognanstvo u Mantovu, ali njegovi osećaji prema Juliji sprečavaju ga da ode i on se skriva kod monaha Lorenca.

Otac i majka žele Juliju udati za Parisa, uglednog, bogatog i mladog plemića. Zbog večne ljubavi na koju se zavetovala Romeu, Julija radije bira smrt nego udaju za Parisa. Monah Lorenco, želeći da spreči tragediju, daje Juliji napitak koji bi trebalo da je uspava, kako bi svi mislili da je zapravo mrtva, a potom šalje poruku Romeu da je ona ustvari živa. Međutim, glasnik ne stiže na vreme da kaže Romeu istinu. On odlazi u grobnicu Kapuletija i misleći da mu život bez Julije više nema smisla, ispija otrov i umire. Neposredno nakon toga Julija se budi i videvši da joj se muž ubio zbog tuge uzima bodež i oduzima i sebi život.

Nakon tragedije, u grobnicu dolaze ostali članovi obe porodice. Nad mrtvim telima njihove dece oni se mire jer shvataju da je uzrok njihove smrti nerazumna mržnja koja je nametnula granice istinskoj i velikoj ljubavi i time donela svima veliku nesreću.

Smrt Romea i Julije možda čak i ne predstavlja njihov kraj, već krajnje ispunjenje njihove ljubavi. Iz sveta koji ne bi mogao da ih razume čak i kada bi to hteo, oni su otišli tamo gde jedino mogu biti zajedno.
. Romeo, julija, sekspir, analiza dela, romeo i julija analiza, romeo i julija, 50 poena analiza, prepricavanje, analiza, prepricavanje i analiza, srednja skola
Srpski jezik
Broj strana: 2

Pocetno citanje i pisanje

Pismena priprema za realizaciju nastavnog casa iz Srpskog jezika. Recenica, rec, gas, slovo, pojedinacne reci, seminarski rad, filoloski fakultet, nastavni plan, srpski jezik, priprema za nastavu, skole
Metodička praksa
Broj strana: 5

Gradjenje reci

Gradjenje reci. Gradjenje reci, srpski jezik |
Srpski jezik
Broj strana: 1

Nacelo povlascenije nacije

Beleske sa predavanja. Nacelo, povlascenije, nacije, povlascenija, nacija, klauzula, gatt, dejstvo, usmereno, prava, povlastice, vrste, princip, reciprocitet, ogranicenja, izuzeci, izuzetak, sistem
Međunarodno privredno pravo
Broj strana: 4

Monoklonska antitela

Monoklonska antitela, definicija, proizvodnja monoklonskih antitela, kako deluju na celije kancera. Genetika, monoklonska antitela, definicija, proizvodnja monoklonskih antitela, celije kancera, imunizacija, izolacija, fuzija, selekcija, limfociti, testiranje, izdvajanje, preciscavanje, cuvanje, himerno antitelo, antigenski receptor, dijagnoza infekcija
Genetika
Broj strana: 10

Paprati, rastavići, prečice

Paprati, rastavici, precice, beleske sa casa iz biologije

Rad je rucno pisan. Biologija, srednja skola, osnovna skola, biljke, beleske sa casa, paprati, rastavici, precice, pojam paprati, pojam rastavica, pojam precice
Biologija
Broj strana: 5

Organizacija i nacin rada procesne kontrole u kocnoj tehnici

Količina uskladištenih zrnastih kultura u skladištu i po ćelijama treba u svakom trenutku da bude evidentirana kroz zapise o izvršenim postupcima prijema, pomeranja, čišćenja sušenja i izdavanja zrnastih kultura. Pored transparentno evidentirane količine kroz zapise u skladištu je neophodno periodično izvršiti proveru ovih podataka. Procesna kontrola količina obavlja se merenjem zapremine uskladištene robe po ćelijama silosa a periodičnost kontrole je precizirana u planu.
Procesna kontrola količina može se obaviti i merenjem mase uskladištenog zrna propuštanjem preko protočnih vaga, ali je ovaj postupak dugotrajan, zahteva pomeranje komplenih količina uskladištene robe i iziskuje značajne troškove, te se njemu pribegava samo u ekstremnim situacijama.
PROCESNA KONTROLA – vrši se na velikom broju predefinisanih tačaka u toku proizvodnje, koja odmah eliminiše komade koji ne zadovoljavaju standarde.. Organizacija i na?in rada procesne kontrole u ko?noj tehnici, ppt, procesna kontrola, proizvodi koji su prosli procesnu kontrolu, pojam, o fabrici \"prva petoletka\", pogon ?ppt ko?na tehnika ad?
Upravljanje poslovanjem
Broj strana: 9

REČNIK KLASIČNE MUZIKE

Definicije-rečnik klasične muzike, šta podrazumevaju pojmovi, koji se koriste u ovom oblastu.. Kantata, harmonija, melodija, fantazija, barok, balet, arija, akapela, rekvijem, recitativ, opera, kvartet, koda, kontrapunkt, klasika
Muzicko
Broj strana: 3

Priloške odredbe

Priloške odredbe, pojam i vrste, srpski jezik. Srpski jezik, osnovna skola, knjizevnost, srpski jezik knjizevnost, srpski, reci, recenice, prilozi, priloske odredbe, priloska odredba mesto, priloska odredba vreme, atribut, apozicija
Srpski jezik
Broj strana: 4

Diskreciona prava ili pravila

. Diskreciona, prava, pravila, makroekonomija, valas, sadzvort, stabilizaciona, politika |
Makroekonomija
Broj strana: 1

Tubularna reasopcija i sekrecija

Skripta fiziologija, Tubularna reasopcija i sekrecija. Fiziologija skripta fiziologija srednja skola fakultet skripta iz fiziologije, sekrecija, reasopcija, turbularna reasopcija, turbularna reasopcija i sekrecija
Fiziologija
Broj strana: 2

Glavni rečenični članovi vežbanje

Glavni rečenični članovi vežbanje. Srpski jezik, osnovna skola, knjizevnost, srpski jezik knjizevnost, srpski, reci, recenice, recenicni clanovi, glavni recenicni clanovi, subjekat, predikat, objekat
Srpski jezik
Broj strana: 6

Oblici reči uz brojeve

Oblici reči uz brojeve, srpski jezik. Srpski jezik, osnovna skola, knjizevnost, srpski jezik knjizevnost, srpski, reci, recenice, brojevi, ob, ici reci, oblici reci uz brojeve |
Srpski jezik
Broj strana: 2

Paralelni subjekti u rečenici

. Srpski jezik, osnovna skola, knjizevnost, srpski jezik knjizevnost, srpski, subjekat, predikat, reci, recenice, reci u recenici, paralelni subjekat u recenici, paralelni subjekat |
Srpski jezik
Broj strana: 1

Paprati, pojam, podela i razmnožavanje

Beleske sa casa iz biologije, Paprati, pojam, podela i razmnožavanje


Rad je rucno pisan. Biologija, osnovna skola, srednja skola, skripta biologija, beleske sa casa biologija, paprati, pojam paprata, podela paprata, razmnozavanje paprati, rastovici, precice, gradja paprati
Biologija
Broj strana: 4

Treci Njutnov zakon - zakon inercije

Skripta fizika, treci Njutnov zakon, zakon inercije. Fizika, srednja skola, skripta fizika, njutnov zakon, treci njutnov zakon, zakon inercije, inercija, inercijalni sistem, neinercijalni sistem, sila
Fizika
Broj strana: 2

Glasovi u srpskom jeziku, suglasnici i samoglasnici

Glasovi u srpskom jeziku, suglasnici i samoglasnici. Glasovi, suglasnici, samoglasnici, vokali, sumovi, sonanti, usneni suglasnici, zubni suglasnici, prednjonepcani suglasnici, zadnjonepcani suglasnici, reci, podela reci na slogove, glasovi u srpkom jeziku
Srpski jezik
Broj strana: 5

Književnost kao umetnost i njen odnos sa drugim umetnostima

Književnost kao umetnost i njen odnos sa drugim vrstama umetnosti, vrste umetnosti, književnost kao umetnost reči, uloga književnosti.. Knji?evnost, umetnost, ivo andri?, ples, film, vajarstvo, slikartstvo, arhitektura, muzika
Srpski jezik
Broj strana: 7

Dečaci Pavlove Ulice-Ferenc Molnar

Dečaci pavlove ulice
U Pavlovoj ulici živela je grupa dečaka čije je najveći neprijatelj bila ratnička grupa crvenih košulja iz botaničke bašte. Povod za sukob ove dve grupe je zaplena klikera malom plavokosom dečaku Nemačeku iz Pavlove ulice od strane braće Pastor, članova protivničke grupe.
Jednog dana, prilično dosadan čas hemije prekionuo je iznenadni zvuk muzike. Bila je to vesela mađarka melodija koja je imala ritam marša. Dečji pogledi su sa eksperimenta odlutali kroz otvoren prozor, tražeći izvor muzike i dok je profesor uzalud pokušavao da povrati njihovu pažnju, dečaci iz Pavlove ulice su se krišom dopisivali. Između njih je kružila poruka: "Posle podne u tri glavna skupština. Biranje predsednika na gradilištu. Obnarodovati".
Gradilište u Pavlovoj ulici bilo je centar sveta za ove dečake. Ono je bilo domovina, grad, šuma, stenovit brdski kraj, jednom rečju sve ono za šta su ga proglasili. Na njemu su svi bili oficiri, a samo je mali Nemeček bio redov. Njega su svi dečaci potcenjivali. Smatrali su ga plašljivim i nedovoljno zrelim za njihovo društvo, ali nisu znali da taj mali plavi dečak nije ni nezreo ni plašljiv, već izuzetno hrabar i uvek spreman da sve učini za svoju družinu.
Kad se čas završio, dečaci su bila veseli, i njihovu razdraganost nije mogla pomuti ni činjenica što je prodavac slatkiša tog dana povećo cene. Našli su se na gradilištu i na skupštini su izabrali vođu, Janoša Boku koji je sa jedanaest glasova pobedio svog druga Gereba. Sutradan popodne vođa dečaka iz Pavlove ulice sa Nemačekom i još jednim dečakom otišlo je u botaničku baštu, na "teren" crvenih košulja. Odlučili su da prodru na njihovo ostrvo, a da bi to ostvarili, morali su da prođu kroz razne prepreke i opasnosti. Kad su prodrli u protivničku teritoriju iznenadili su se kad su među svojim neprijateljima videli Gereba. Boki je to palo najteže, jer mu je Gereb bio njegov drug, imao je poverenja u njega, a ovaj ga je izdao.
Nekoliko dana posle toga Nemaček je odlučio da sam ode na teritoriju crvenih košulja po zastavu svoje grupe koju su crvenokošuljaši zaplenili. Dok je sedeo na drvetu i čekao da mu se oslobodi prolaz čuo je Gereba koji kaže da niko od njegovih drugova nije hrabar, To ga je mnogo povredilo, pa nije mogao da izdrži, a da se ne suprostavi takvom mišljenju. Kada je Feri Ač, vođa crvenih košulja video da je Nemačak sam došao po zastavu zadiviila ga je njegova hrabrost, pa ga je pozvao u svoju družinu, ali mališa ga je ponosno odbio. Kaznili su ga tako što su ga zagnjurili u plitko jezero, a on je ćutke sve podneo, iako je bio prehlađen.
Pred glavnu bitku za odbranu gradilišta družina Pavlove ulice ostala je bez jedinog svog redova, jer mali Nemeček razboleo. Uzrok njegove bolesti je bilo kupanje u haldnoj vodi, prvi put za domovinu, drugi put slučajno i treći put skad su ga crvenokošuljaši na to primorali. U međuvremenu Gereb poslao je pismo komandantu i generalu Boki u kojem priznaje grešku za izdaju, moli ga za oproštaj i traži da se vrati u družinu kao običan redov i učestvuje u borbi za spas gradilišta. Boka i njegovi oficiri primaju Gereba, a Boka još naređuje da sa o Gerebovoj grešci ne govori. Dečaci obe ratničke družine prihvataju objavu rata, a time i pravila ratovanja. Neće biti tuče, biće upotrebljen samo peščane bombe, pravilno rvanje i borba kopljem. Presudan momenat za ishod bitke bio je kad je pred Ača stao Nemeček, koji je za čitavu glavu bio niži od njega. Taj mali plavi i bolesni dečak oborio je na zemlju Feri Ača, a onda i sam pao preko njega pri čemu se onesvestio. To je bila njegova poslednja borba u životu u kojoj je dobio čin kapetana.
Dečaci Pavlove ulice su pobedili, a veliku radost pobede pomutila je činjenica da se Nemeček smrtno razboleo. Obilazili su ga drugovi iz družine, čak i Fren Ač i članovi njegove grupe. Dečaci su bili mnogo tužni znog bolesti svoga malog drugara. Divili su mu se jer je on za svoju družinu učinio više od ostalih. Dok je veter tresao prozore sobe u kojoj se mali kapetan mučio u groznicu, čule su se njegove reči izgovorene šapatom: "Sa gradilišta duva. S dragog gradilišta duva".To pokazuje koliku je ljubav ovaj dečak imao prema svom igralištu.
Ubrzo, posle Nemečekove smrti, na gradilište su došli radnici da ga prekopaju. Zajedno sa Nemačekom nestali su dečja igra i bezbrižni dečji dani.
Boske, januar 2011
Roman Dečaci Pavlove ulice Autor Fernec Molnar Tema
Nemirno detinjstvo dečaka iz Pavlove ulice koje su oni provodili u ratnim igrama, kopirajući junake iz pročitanih avanturističkih romana
Mesto i vreme radnje
Budimpešta, krajem 19. veka
Glavni likovi
Nemaček, Janoš Boka, Gereb, Feri Ač, braća Poter
Poruka
"Boj ne bije svijetlo oružje, već boj bije srce u junaka"
Čovek se meri delima koje čini. Fizički slabije od sebe ne treba da maltretiramo i da ih ponižavamo, jer pravo jačeg vlada među životinjama, ali i ne među ljudima ljude.
Glavni negativci romana:
Braća Poter
U braći Poter nema nimalo dečačke topline. Uvek su skloni nasilju, naročito prema malim i nejakim dečacima. Pisac za njih kaže: "Oni su uvek išli opuštene glave, mrko i namrgođeno su gledali, bili su crni, suncem opaljeni momci i još ih niko nikad nije video da se smeju. Njih se valjalo bojati".

. Glavni, likovi, analiza dela, nemecek, gereb, fren, ac, fernec, molnar, decaci, pavlove, ulice, bra?a, poter, decaci pavlove ulice analiza dela, ferenc molnar decaci pavlove ulice
Srpski jezik
Broj strana: 4

Zagadjivanje prirodnih voda

Zagadjivanje prirodnih voda, zagadjujuce stupstance u otpadnoj vodi i njihov uticaj na ekosistem recipijenta. Prirodne vode, zagadjenje, biologija, supstance, ekosistem, recipijent, hemijska industrija, organske materije, suspendovane cestice, patogeni organizmi, nutrijenti, teski metali, suva materija, boja, miris, temperatura
Biologija
Broj strana: 5

Promena imenica i pitanja i funkcija padeza

Beleske sa casa iz latinskog jezika, Promena imenica i pitanja i funkcija padeza

NAPOMENA: Rad je rucno pisan!. Latinski jezik, srednja skola, gimnazija, osnovna skola, beleske, beleske sa casa, beleske sa casa latinski jezik, latina, imenice, promena imenica, padezi, funkcija padeza, pitanja padeza, reci, pitanja i funkcija padeza
Latinski jezik
Broj strana: 2

Rečenice sa i bez glavnih rečeničnih članova

Srpski jezik, Rečenice. Srpski jezik, osnovna skola, knjizevnost, srpski jezik knjizevnost, srpski, reci, recenice, recenicni clanovi, clanovi recenice, recenice sa recenicnim clanovima, recenice bez recenicnih clanova
Srpski jezik
Broj strana: 3

Priprema za čas, vrste rečenica i pravilna interpukcija

Nastavni plan srpski jezik, vrste recenica i pravilna interpukcija. Reci, recenice, srpski jezik, nastavni plan, pripreme za cas, pravilna interpukcija, srpski jezik knjizevnost, uzvicne recenice, upitne recenice
Srpski jezik
Broj strana: 4

Savremene metode ispitivanja zagadjenja vazduha

Savremene metode ispitivanja zagadjenja vazduha, fizicke metode za ispitivanje zagadjenosti vazduha, postupci za preciscavanje vazduha, resenja i mere za smanjenje emisije motornih vozila. Zagadjenje, vazduh, biologija, skripta, srednja skola, preciscavanje vazduha, emisija motornih vozila, kolorimetrija, turbidimiterija, nefelometrija, spektrofotometrija, kulometrija, konduktometrija
Biologija
Broj strana: 3

Treći Njutnov zakon - zakon akcije i reakcije

Skripta fizika, treci Njutnov zakon, zakon akcije i reakcije. Fizika, srednja skola, skripta fizika, njutnov zakon, treci njutnov zakon, zakon akcije i reakcije, sila akcije, sila reakcije
Fizika
Broj strana: 2

Marko Kraljević ukida svadbarinu

Nepoznate reci, osobine likova, Marko Kraljević ukida svadbarinu. Srpski jezik, osnovna skola, knjizevnost, srpski jezik knjizevnost, srpski, osobine likova, marko krajevic, marko kraljevic ukida svadbarinu, konj sarac
Srpski jezik
Broj strana: 2

Padeži (najosnovnije)

Padezi, najosnovnije, pitanja, funkcija. Padezi, nominativ, genitiv, dativ, akuzativ, vokativ, lokativ, instrumental, pitanja padezi, funkcija padeza, odnosi u recenici, imenski oblici reci, pojam padeza, zavisni padezi,
Srpski jezik
Broj strana: 2

Njutnovi zakoni

Ukratko prvi, drugi i treci njutnov zakon, definicije i formule. Njutn, prvi, drugi, treci, zakon, definicija, formula, gravitacija, ubrzanje, sila, fiyicki, velicina, masa, telo, konstanta, hukov zakon, huk, deformacija, akcija, reakcija, pravac, intenzitet, smer
Fizika
Broj strana: 2

Imperfekat pomoćnog glagola biti i hteti

Imperfekat pomoćnog glagola biti i hteti. Srpski jezik, osnovna skola, knjizevnost, srpski jezik knjizevnost, srpski, reci, recenice, glagoli, imperfekat, pomocni glagol, imperfekatpomocnog glagola biti, imperfekat pomocnog glagola hteti
Srpski jezik
Broj strana: 2

Pluskvampefekat, pojam i građenje

Pojam i gradjenje Pluskvampefekata. Srpski jezik, osnovna skola, knjizevnost, srpski jezik knjizevnost, srpski, reci, recenice, pluskvampefekat, glagoli, glagolski oblik, gradjanje pluskvampefekat
Srpski jezik
Broj strana: 3

Hemijske analize vode i hemijsko talozenje

Hemijske analize vode i hemijsko talozenje. Biologija, hemijske karakteristike, voda, talozenje, analiza vode, preciscavanje vode, otpadne vode, teski metali |
Biologija
Broj strana: 3

Red reči u rečenici

Beleske sa casa iz latinskog jezika, Red reči u rečenici

NAPOMENA: Rad je rucno pisan!. Latinski jezik, srednja skola, gimnazija, osnovna skola, beleske, beleske sa casa, beleske sa casa latinski jezik, latina, reci, recenica, red reci u recenici, red reci latinski jezik
Latinski jezik
Broj strana: 1

Pojam aktiva i pasiva

Pojam aktiva i pasiva srpski jezik. Srpski jezik, osnovna skola, knjizevnost, srpski jezik knjizevnost, srpski, reci, recenice, aktiv, pasiv, pojam aktiva, pojam pasiva, pasivne recenice |
Srpski jezik
Broj strana: 3

Vežbanje srpski jezik

Vezbanje iz gramatike, srpski jezik

Napomena: rad je rucno pisan. Srpski jezik, osnovna skola, knjizevnost, srpski jezik knjizevnost, srpski, gramatika, reci, recenice, vrste reci, sintagma, sluzba reci u recenici, subjekat, predikat, objekat, atribut, glagolski blik
Srpski jezik
Broj strana: 5

Analiza finansijskih tokova

Skenirano. Analiza, finansijskih, tokova, finansijski, tokovi, dugoro?ni, krediti, bilans, obaveze, projekcija, spontane, diskrecione, spoljno, finansiranje, zajam, stanje |
Kreditna analiza preduzeća
Broj strana: 3

Knjizevnost kao umetnost

Knjizevnost kao umetnost. Knjiezvnost, srpski jezik, knjizevnost kao umetnost, knjizevnik, slikati recima, stilske figure |
Knjizevnost
Broj strana: 2

Test iz srpskog jezika Školsko takmičenje 5. razred

. Srpski, test, vrste reci, padezi |
Srpski jezik
Broj strana: 2

[1] [1]


"reci" pronađeni su rezultati pretrage 117