Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

roba

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"roba" pronađeni su rezultati pretrage 24


Interaktivni rad sa učenicima

«JEDNO JE DRVO»
INTERAKTIVNE RADIONICE O RJEŠAVANJU KONFLIKTA I RAZVOJU TOLERANCIJE, DEMOKRATIJE I LJUDSKIH PRAVA
Skriptu pripremili:
Vera Kelava
Srđan Dušanić
Milica Drobac
Tehnička priprema:
Jugoslav Jevtić
Siniša Konjević
2001. godina, Banja Luka
OMLADINSKI KOMUNIKATIVNI CENTAR. Konflikt, tolerancija, demokratija, ljudska prava, radionice, gra?ansko vaspitanje, ?as odeljenjskog stare?ine
Pedagogija
Broj strana: 160

Pojam i podela troskova

Pojam i podela troskova, knjigovodstveno obuhvatanje troskova, troskovi otpisa osnovnih sredstava i njihovo odredjivanje, metod prosecne cene, metod LIFO, metod FIFO, troskovi proizvodnih i neproizvodnih usluga

NAPOMENA: Materijal je rucno pisan!. Varijabilni troskovi, fiksni troskovi, troskovi, troskovi materijala, troskovi otpisa, troskovi zarada, troskovi plata, troskovi neproizvedenih usliga, troskovi materijala, troskovi nabavke, troskovi proizvodnje, troskovi prodaje, troskovi uprave, troskovi finansiranja, direktni troskovi, indirektni troskovi, metod lifo, metod fifo, obracuni, knjizenja, roba, materijal
Dvojno knjigovodstvo
Broj strana: 17

Faktoring saradnja u prometu roba seminarski rad

U prvom dijelu obrađen je pojam i povjesni razvoj faktoringa.
U drugom dijelu obrađene su vrste faktoringa.
U trećem dijelu obrađen je ugovor o faktoringu.
U četvrtom dijelu obrađen je međunarodni faktoring.
U petom dijelu obrađeni su prednosti i nedostaci faktoringa.
U šestom dijelu date su osnovne napomene o “UNIDROIT” konvenciji o međunarodnom faktoringu.
U sedmom dijelu obrađeni su finansijski instituti slični faktoringu: forfeiting i sekuritizacija.
. Seminarski rad, marketing, ekonomija, faktoring saradnje u prometu robe, promet robe, roba, definicija faktoringa, faktoring
Ekonomija
Broj strana: 19

Nabavka robe

Skenirano. Nabavka, robe, roba, proizvo?a?, potro?a?, evidencija, zalihe, nabavna, vrednost, nabavnoj, vrednosti, knji?enje, prodajnim, cenama, proda, cene, promet, robe, na malo, mar?a, rabat, prihodi, rashodi, izmirenje, obaveza, dobavlja?ima, dobavlja?i, kupovina, prijem, isplata, pla?anje, bez odlaganja, sa rokom, 90 dana, rok, 15 dana, respektivno, menice, nalog, prenos
Dvojno knjigovodstvo
Broj strana: 7

Pribavljanje materijala i robe

Pojam i podela materijala, pojam robe, njihova nabavka.

NAPOMENA: Materijal je rucno pisan!. Nabavka, roba, materijal, nabavka, prodaja, dobavljaci, ugovor, stvarna nabavna vrednost, prodajna vrednost, proda cene, cene, materijal na putu, materijal na obradi, materijal na doradi
Dvojno knjigovodstvo
Broj strana: 11

Malogradjanština - oprobani stil života seminarski rad

. Socijalna kultura, kultura, malogradjanstina, burzuazija, sitna burzuazija, egoizam, seminarski rad |
Sociologija kulture
Broj strana: 12

Trziste roba i kriva IS

. Trziste, roba, kriva, is, grafik, graficki |
Monetarna
Broj strana: 3

Vremensko razgraničavanje troškova

Skenirano. Vremensko, razgrani?avanje, tro?kova, tro?kovi, unapred, pla?enih, pla?eni, dugoro?na, dugoro?no, razervisanje, rezervisanja, stvarnih, stvarni, nabavne, vrednosti, nabavna, vrednost, prodate, robe, prodata, roba, zavisni, nabavke, rizika, zaliha, rizik
Dvojno knjigovodstvo
Broj strana: 8

Prava kupca i prodavca

Skripta obligaciono pravo: prava kupca i prodavca, prava kupca ako prodavac nije isporucio robu, prava prodavca ako kupac nije platio. Obligaciono pravo, skripta obligaciono pravo, kupac, prodavac, roba, proizvod, prava kupca prodavca, prava kupca ako prodavac nije isporucio robu, prava prodavca ako kupac nije platio
Obligaciono pravo
Broj strana: 4

Asad

FDSFSFKOMISIJSKI ZAPISNIK br. 69
Sastavljen dana 01. 08. 2009. u stovarištu trgovinskog preduzeća za promet
tekstila na veliko „TEKSTL“ u Beogradu, u ulici 7. jula 16, u vezi sa
primljenom robom od trikotaže „VELUR“ iz Priboja. roba je prispela
kamionom Kupca BG 245-67. Prijem robe vrši se po otpremnici br. 678, a na
osnovu porudžbine od 20. jula o. g.
Članovi komisije: Marko Marković, Petar Petrović i Bogosav Mirković.
NALAZ KOMISIJE
Po otpremnici br. 678 prispelo je 20 sanduka uredno označenih na adresu
kupca, a u svakom sanduku treba da bude spakovano po 50 košulja.
Sanduci su ispravni bez bilo kakvog otvaranja, svaki označen rednim brojem
od 01 do 20.
Manjak je nadjen u sanduku br. 16, u kome je kao što je brojanjem utvrdjeno,
upakovano 40 košulja umesto 50. Fakturna vrednost je nepoznata jer je sa
robom prispela samo otpremnica.
MIŠLJENJE KOMISIJE
Komisija je mišljenja da je do manjka došlo isključivo kod prodavca i to
prilikom pakovanja. Naime, radnik je pogrešno brojao. U sanduku je nadjen i
kontrolni kupon radnika br. 2-888, koji se prilaže ovom zapisniku.
Komisija je počela rad u 11,00 časova, a završila u 14,00. Ovaj zapisnik je
sačinjen u tri istovetna primerka. Da su navodi zapisnika tačni, uz punu
krivičnu i materijalnu odgovornost tvrde:
Članovi komisije
1. __________________________
2. __________________________
3. __________________________. Fsdfsdf
Psihologija
Broj strana: 3

Racunovodstvo

. Racunovodstvo, materijal, dobavljac, troskovi, evidencija, robe, prodajna, vrednost, struktura, dobavljaci, nefakturisana, roba, rashodi |
Racunovodstvo
Broj strana: 3

Pribavljanje svojine i odrzaj

. Traditio, svojina, probavljanje svojine, prirastaj, prerada, presuda, derivatni nacini, pravni osnov, savesnost, odrzaj, legat, kauzalni, originarni |
Rimsko pravo
Broj strana: 5

Literalni kontrakti

Izvori obligacija,literalni kontrakti,rimsko. Ekspensilacija, literalni kontrakti, rimsko pravo, skripta rimsko pravo, adversaria, forma ad solemnitatem, forma ad probationem, |
Rimsko pravo
Broj strana: 1

Obaveze prodavca da isporuči prodatu robu

Skripta obligaciono pravo: obaveze prodavca da isporuci prodatu robu, obaveze kupca da plati cenu za kupljenu robu, utvrdjivanje da li isporucena roba ima nedostatke. Obligaciono pravo, skripta obligaciono pravo, roba, kupac, prodavac, proizvod, obaveze, obaveza kupca, obaveza prodavca, obaveza prodavca da isporuci kupljenu robu, obaveza kupca da plati cenu za kupljenu robu, utvrdjivanje da li isporucena roba ima nedostatke
Obligaciono pravo
Broj strana: 7

Pribavljanje materijala i robe

. Pribavljanje, materijala, robe, materijal, roba, njigovodstvena, evidencija, ulaganje, inventar, sitan, ambalaza, nabavka, obuhvatanje |
Racunovodstvo
Broj strana: 4

Evidencija nabavke robe

. Raylika u ceni roba evidencija nabavka |
Računovodstvo
Broj strana: 1

Nabavne vrednosti prodate robe

Skenirano. Nabavna, vrednost, prodate, prodata, robe, roba, obra?uni, obra?un, knji?enje, vrednosti, realizovane, obra?unate, obra?unata, stavrna, nabavna, evidentirana, evidentirane, prodajna, prodajnoj, ceni, cena
Dvojno knjigovodstvo
Broj strana: 3

Pribavljanje materijala i robe

Skenirano. Pribavljanje, materijala, robe, materijal, roba, pojam, podela, u?em, smislu, ?irem, sirovine, osnovni, materijali, gorivo, tehnolo?ko, energentsko, zagrevanje, sitan, inventar, knjigovodstvena, evidencija, finansijsko, materijalno, magacinsko, knjigovodstvo, ulaganja, ambala?u, ambala?a
Dvojno knjigovodstvo
Broj strana: 3

Racunovodstvo-samostalan rad

. Racunovodstvo, samostalan, rad, geomterijska, depresija, prodaja, materijal, roba, gotovi, proizvodi, poslovni, rashodi |
Racunovodstvo
Broj strana: 2

Pojam i bitne osobine ugovora o prodaji

Skripta obligaciono pravo: pojam i bitne osobine ugovora o prodaji, odredjivanje robe kao predmeta obaveze prodavca, prodajna cena. Obligaciono pravo, skripta obligaciono pravo, ugovor, ugovor o prodaji, pojam bitne osobine ugovora o prodaji, roba, odredjivanje robe kao predmeta obaveze prodavca, prodavac, kupac, prodajna cena, cena robe
Obligaciono pravo
Broj strana: 3

Vrednost robe i dvojaki karakter rada sadržan u robi

Skripta osnovi ekonomije za srednju skolu, vrednost robe i dvojaki karakter rada sadržan u robi

Napomena: rad je rucno pisan. Osnovi ekonomije, ekonomija, drustvo, srednja skola, skripta osnovi ekonomije, vrednost robe, roba, rad, dvojaki karakter rada, apstraktan rad, konkretan rad
Osnovi ekonomije
Broj strana: 3

Specifičnosti saobraćajne usluge kao robe

. Specifi?nosti, saobra?a, usluge, robe, saobra?ajna, usluga, roba, saobra?aj, struktura, privreda, grana, slo?en, sistem, integrisanost, transport, teorija, praksa, podela, funkcije |
Drumski saobraćaj
Broj strana: 3

Saobracajna sredstva za prevoz robe

Beleske sa casa prakticne nastave, Saobracajna sredstva za prevoz robe. Srednja skola, prakticna nastava, beleske sa casa, beleske sa casa prakticne nastave, skripta srednja skola, saobracajna sredstva, prevoz robe, roba, saobracajna sredstva za prevoz robe, vodeni transport, zeleznicki transport, avio transport, kamionski transport
Prakticna nastava
Broj strana: 1

Prelaz rizika i troškova prodate robe sa prodavca na kupca

Skripta obligaciono pravo: prečaz rizika i troskova za prodatu robu sa prodavca na kupca. Obligaciono pravo, skripta obligaciono pravo, troskovi, rizik, prodata roba, prodavac, kupac, prelaz rizika troskova prodate robe sa prodavca na kupca, transportne klauzule
Obligaciono pravo
Broj strana: 2


"roba" pronađeni su rezultati pretrage 24