Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

sadr

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"sadr" pronađeni su rezultati pretrage 84

[1] [1]


Pedagogija pojam predmet i podela

1. Predmet i definicija pedagogije............................................................................. 3
2. Pedagoško naučni zakoni, principi i pravila ......................................................... 4
3. Odnos između pedagogije i drugih nauka............................................................. 6
4. Pojam vaspitanja, znanja i umenja........................................................................ 7
5. Odnos između vaspitanja i obrazovanja................................................................ 11
6. Efikasnost obrazovno-vaspitnog rada ................................................................... 12
7. Objektivni i subjektivni faktori efikasnosti obrazovno-vaspitnog rada................ 15
8. Naziv i pojam didaktike ........................................................................................ 17
9. Predmet i zadatak didaktike.................................................................................. 19
Didaktički principi
10. Princip naučnosti u nastavi i prilagođenosti nastave uzrastu ............................. 21
11. Princip individualizacije nastavnog procesa, sistematičnosti i potpunosti......... 22
12. Princip svesne aktivnosti učenika i očiglednosti u nastavi................................. 22
13. Princip povezanosti teorije i prakse i trajnosti znanja, umenja,
veština i navika................................................................................................... 23
14. Nastava kao specifična ljudska aktivnost ........................................................... 24
15. Vrste nastave ...................................................................................................... 26
16. Didaktička struktura nastavnog sadržaja ............................................................ 27
Komponente didaktičke strukture
17. Model i oblik didaktičke strukture sadržaja ....................................................... 30
18. Veze i odnosi u didaktičkoj strukturi sadržaja.................................................... 31
19. Koncepcija strukturiranja sadržaja ..................................................................... 32
20. Poredak sadržaja u didaktičkoj strukturi ............................................................ 34
Etape nastavnog procesa
21. Pripremanje za nastavni rad i obrađivanje nove građe ....................................... 35
22. Uvežbavanje i ponavljanje.................................................................................. 38
23. Proveravanje i ocenjivanje.................................................................................. 42
Oblici rada u nastavi
24. Frontalni oblik rada ............................................................................................ 44
25. Individualni oblik rada ....................................................................................... 45
26. Grupni oblik rada................................................................................................ 46
27. Rad u parovima................................................................................................... 48
28. Nastavne metode ............................................................................................... 49
29. Verbalno-tekstualne metode ............................................................................... 50
30. Ilustrativno-demonstrativne metode................................................................... 53
31. Laboratorijsko-eksperimentalne metode ............................................................ 54
32. Nastavna sredstva; pojam i podela ..................................................................... 56
33. Funkcije nastavnih sredstava .......................................................................... 59
34. Funkcija postizanja očiglednosti, intenziviranja učenja i razvijanja
umnih sposobnosti ............................................................................................. 60
35. Funkcija racionalizacije i ekonomičnosti nastave, inicijator misaone
i intelektualne aktivnosti .................................................................................... 62
Metodske koncepcije
36. Predavačko-informativna i egzemplarna nastava ............................................... 64
37. Individualizovana i programirana nastava.......................................................... 64
38. Problemska i timska nastava............................................................................... 65
39. Pojam učenja ...................................................................................................... 65
40. Cilj učenja .......................................................................................................... 68
Faktori koji deluju na učenje
41. Motivi i podsticaji za učenje............................................................................... 71
42. Emocije u učenju ................................................................................................ 73
43. Misaoni procesi u učenju.................................................................................... 74
44. Ličnost nastavnika i atmosfera u razredu ........................................................... 76
Metode učenja
45. Induktivna i deduktivna metoda učenja.............................................................. 78
46. Analitička, sintetička i sistematično-progresivna metoda učenja....................... 78
Etape procesa učenja
47. Sticanje percepcija i predstava ........................................................................... 80
48. Misaoni put stvaranja pojmova i usvajanja zakona............................................ 82
49. Utvrđivanje znanja, veština i navika................................................................... 84
50. Primena znanja u praksi...................................................................................... 86
51. Proveravanje znanja, veština i navika................................................................. 88
52. Pamćenje i ponavljanje....................................................................................... 89
53. Zaboravljanje...................................................................................................... 91
54. Grupno učenje i transfer učenja.......................................................................... 93
55. Učenje na školskom času.................................................................................... 95
56. Učenje i radne navike. 1, predmet i definicija pedagogije, , 3 2, pedago?ko nau?ni zakoni, principi i pravila, , 4 3, odnos izme?u pedagogije i drugih nauka, 6 4, pojam vaspitanja, znanja i umenja, 7 5, odnos izme?u vaspitanja i obrazovanja, 11 6, efikasnost obrazovno-vaspitnog rada, , 12 7, objektivni i subjektivni faktori efikasnosti obrazovno-vaspitnog rada, 15 8, naziv i pojam didaktike, , 17 9, predmet i zadatak didaktike, , 19 didakti?ki principi 10, princip nau?nosti u nastavi i prilago?enosti nastave uzrastu, 21 11, princip individualizacije nastavnog procesa, sistemati?nosti i potpunosti, 22 12, princip svesne aktivnosti u?enika i o?iglednosti u nastavi, 22 13, princip povezanosti teorije i prakse i trajnosti znanja, umenja, ve?tina i navika, , 23 14, nastava kao specifi?na ljudska aktivnost, , 24 15, vrste nastave, , 26 16, didakti?ka struktura nastavnog sadr?aja, , 27 komponente didakti?ke strukture 17, model i oblik didakti?ke strukture sadr?aja, 30 18, veze i odnosi u didakti?koj strukturi sadr?aja, , 31 19, koncepcija strukturiranja sadr?aja, 32 20, poredak sadr?aja u didakti?koj strukturi, , 34 etape nastavnog procesa 21, pripremanje za nastavni rad i obra?ivanje nove gra?e, 35 22, uve?bavanje i ponavljanje, , 38 23, proveravanje i ocenjivanje, , 42 oblici rada u nastavi 24, frontalni oblik rada, , 44 25, individualni oblik rada, , 45 26, grupni oblik rada, , 46 27, rad u parovima, , 48 28, nastavne metode, , 49 29, verbalno-tekstualne metode, , 50 30, ilustrativno-demonstrativne metode, , 53 31, laboratorijsko-eksperimentalne metode, , 54 32, nastavna sredstva; pojam i podela, 56 33, funkcije nastavnih sredstava, , 59 34, funkcija postizanja o?iglednosti, intenziviranja u?enja i razvijanja umnih sposobnosti, , 60 35, funkcija racionalizacije i ekonomi?nosti nastave, inicijator misaone i intelektualne aktivnosti, , 62 metodske koncepcije 36, predava?ko-informativna i egzemplarna nastava, 64 37, individualizovana i programirana nastava, 64 38, problemska i timska nastava, , 65 39, pojam u?enja, , 65 40, cilj u?enja, , 68 faktori koji deluju na u?enje 41, motivi i podsticaji za u?enje, , 71 42, emocije u u?enju, , 73 43, misaoni procesi u u?enju, , 74 44, li?nost nastavnika i atmosfera u razredu, , 76 metode u?enja 45, induktivna i deduktivna metoda u?enja, , 78 46, analiti?ka, sinteti?ka i sistemati?no-progresivna metoda u?enja, 78 etape procesa u?enja 47, sticanje percepcija i predstava, , 80 48, misaoni put stvaranja pojmova i usvajanja zakona, , 82 49, utvr?ivanje znanja, ve?tina i navika, , 84 50, primena znanja u praksi, , 86 51, proveravanje znanja, ve?tina i navika, , 88 52, pam?enje i ponavljanje, , 89 53, zaboravljanje, , 91 54, grupno u?enje i transfer u?enja, , 93 55, u?enje na ?kolskom ?asu, , 95 56, u?enje i radne navike
Pedagogija
Broj strana: 105

Međunarodno privatno pravo

Skripta sadrži sve relevantne podatke sa ispit. Posebno je pogodna za pripremanje pravosudnog ispita. . Medjunardno pravo, medjunarsodno privatno pravo, pravo, zakon, ustav, nrme, mpp, zmpp, kolizione norme, forme, gradjansko pravni delikti, kvalifikacija pravne kategorije, lex causae, gradjanski postupak
Međunarodno privredno pravo
Broj strana: 32

Turistički aranžmani

Pojam i vrste turističkih aranžmana, kako se dele, kako se formiraju turistički aranžmani, utvrđivanje uslova turističkih aranžmana. Pojam vrste turistickih aranzmana, turisticki aranzmani, turizam, aranzmani, agencijska marza, cena, prevoz putnika, putnik, trajanje aranzmana, vrsta obim kvalitet usluga, sadrzina aranzmana, nacin nastanka aranzmana, dinamika putovanja, mesto stvaranja aranzmana, klasicni aranzman, posebni aranzman, boraviste, tura, avionski prevoz, brodski prevoz, zeleznicki prevoz, autobuski prevoz, kombinovani prevoz, it avionski prevoz, grupni aranzman, pojedinacni aranzman, domaci aranzman, inostrani aranzman, formiranje aranzmana, itenerer, kalkulacija turistickih aranzmana, kalkulacija, turisticka agencija, kalkulacija troskova, autobus, avion, voz, brod, troskovi agencije, plasman turistickog aranzmana, plasman, booking, agencijski katalog, katalog, vreme, cena, propaganda, publicitet, primer kalkulacija, primer, lista ucesnika
Agencijsko i hotelijersko poslovanje
Broj strana: 16

Sekte - seminarski rad

Seminarski rad na temu sekti. Seminarski, sekte, psihomutacija, sociologija, pojava sekti, kontrola ponasanja, kontrola osecanja, kako sekte prenose sadrzaje, podela sekti, pseudohriscanske sekte, dalekoistocne sekte, pseudohinduisticke sekte, sinkretisticke sekte, sadonisticke sekte, podleznost sektama
Sociologija
Broj strana: 16

Klasifikacija galaksija prema Hablu

Prezentacija u Power Pointu na temu Klasifikacija galaksija prema Hablu.
Rad sadrzi podelu galaksija prema Hablu kao i slike svih vrsta galaksija.. Habl, galaksije, hablova viljuska, spiralne galaksije, spiralne bar galaksije, elipticne galaksije, univerzum, svemir
Geografija
Broj strana: 15

Trijas - seminarski rad

Ovaj rad sadrzi informacije o mezozojskoj periodi trijas. Ovde su opisane opste odlike ove periode, kao i flora i fauna kopna.. Mezozoijska perioda, trijas, flora i fauna kopna, biljke trijasa, zivotinje trijasa, cycadophyta, ginkgophyte, semene paprati, glossopteridae, coelophysis, plateosaurus, peteinosaurus, therapsida, dicynodonta, theriodontia, cynodonta, sisari trijasa
Evoluciona biologija
Broj strana: 10

INSTRUMENTI I TEHNIKE PROCENE U SOCIJALNOM RADU SA DECOM OMETENOM U RAZVOJU

sadrzaj1. Deca ometena u razvoju……………………………………….3

1.1 Trenutna situacija……………………………………………4

2. Polozaj ometene dece u porodicama……………………...5

2.1 Savetodavno-instruktivni rad sa roditeljima………………6

3.Instrumenti I tehnike procene u socijalnom radu……....7

2.2 Vodjenje slucaja…………………………………………….7

2.3 Procena u socijalnom radu………………………………...8


2.4 Instrumenti procene……………………………………….9

2.5 Procena rizika……………………………………………10

2.6 Procena bezbednosti I potreba deteta………………….11

2.7 Rod……………………………………………………….12

3. Zakljucak…………………………………………………..…14

4. Literatura……………………………………………………..15
. Deca, razvoj, ometena, u, razvoju, socijalna, sluzba, seminarski, rad, socijalni, rad, roditelji
Razvojna psihologija
Broj strana: 15

Tv studio, tonska i video režija

Skripta proizvodnja mutimedijalnog sadrzaja, tonska i video rezija, tv studio. Tv studio, tonska rezija, video rezija, proizvodnja multimedijalnog sadrzaja, multimedija, ton, video, televizija
Proizvodnja multimedijalnog sadrzaja
Broj strana: 7

Мерни мостови и мерни компензатори

Kratka prezentacija u pdf formatu , sadrzi elektricne seme i formule zajedno sa tekstom. Merni mostovi, tompsonov most, vitsonov most, elektricna merenja, kompenzatori, merni kompenzatori, mostovi
Elektricna merenja
Broj strana: 18

Elektronska pošta semianrski rad

. Elektronska posta, email, seminarski rad, okvir, web mail, obrada sadrzaja, informatika, racunarstvo, racunar, kompjuter |
Informatika
Broj strana: 10

Prijemni iz matematike 2011 - 16.deo

Primeri za deo testa na zavrsnom ispitu koji ce sadrzati nove, neobjavljene zadatke
. Prijemni, ispit, 2011, matematika, novi, neobjavljeni, zadaci |
Matematika
Broj strana: 12

Pretraživanje interneta seminarski rad

. Internet, pretreazivanje interneta, pretrazivaci, internet pretrazivaci, google, mozilla, obrada sadrzaja, programi za pretrazivanje, informatika, seminarski rad |
Informatika
Broj strana: 10

Sadržina roditeljskog prava

Skripta porodicno pravo: sadrzina roditeljskog prava, zastupanje deteta od strane roditelja, pravni polozaj roditelja kome dete nije povereno nakon razvoda, . Porodicno pravo, skripta porodicno pravo, roditeljsko pravo, sadrzina roditeljskog prava, zastupanje deteta, zastupanje deteta od strane roditelja, pravni polozaj roditelja kome dete nije povereno nakon razvoda, razvod
Porodično pravo
Broj strana: 4

Testament - pojam i sadrzina

. Fideikomisi, ogranicenja legata, legati, testamenti factio, rimsko pravo, skripta, pravni fakultet, formalno nuzno nasledno pravo, principi oblatum, mancipatio familiae, suspstitucija, ostale odredbe, mortis causa
Rimsko pravo
Broj strana: 4

Jedan dan u školi

Interaktivna igra "Cvrčak i mrav"
Kviz u vezi sadržaja iz nastavnog predmeta svet oko nas i srpski jezik. Basna cvrcak i mrav, kviz igra, jedan dan u skoli, priprema za cas |
Srpski jezik
Broj strana: 6

Primarna memorija računara seminarski rad

Memoriju ili memorijski sistem čine uređaji koji obezbeđuju zapisivanje biranih podataka. Memorija je namenjena upisu, pamćenju i čitanju podataka i programa. Operacija upisa i operacija čitanja nazivaju se još i pristup memoriji. Svaki memorijski sistem bilo kog tipa sadrži memorijski medijum na kome pamte podatke, kao i odgovarajuće upravljačke elektronske i programske blokove. . Informatika, osnovi informatike, memorija, memorija racunara, primarna memorija racunara, ram memorija, ddr, ddr1, ddr2, ddr3, staticka ram memorija, dinamicka ram memorija
Osnovi informatike
Broj strana: 10

Čekajući Godoa

O delu, likovi, sadržaj činova prepričan. ?ekaju?i, godoa, godo, semjuel, beket, pozori?te, apsurda, likovi, vladimir, estragon, poco, liki, prepri?avanje, ?inovi, sa?etak, prepri?ano |
Srpski jezik
Broj strana: 6

Tovarni list, skladišnica, teretnica

Skripta obligaciono pravo: teretnica, skladistnica, tovarni list. Obligaciono pravo, skripta obligaciono pravo, ugovor, skladistnica, teretnica, tovarni list, vrste teretnice, prenos teretnice, sadrzina teretnice, prenosivi tovarni list
Obligaciono pravo
Broj strana: 6

Ispitna pitanja iz Medjunarodne ekonomije

Materijal sadrzi sva ispitna pitanja sa usmenog dela ispita od juna 2010. do februara 2011. godine. Ispitna pitanja, usmeni deo ispita, medjunarodna ekonomija, dominiko salvatore, danica popovic
Medjunarodna ekonomija
Broj strana: 6

Virtuelni studio i zvuk

Skripta proizvodnja multimedijalnog sadrzaja, animacije, virtualni studio. Animacija, tv program, virtuelni studio, multimedije, proizvodnja multimedijalnog sadrzaja, zvuk, osnovne tehnike snimanja zvuka, mehanicko snimanje zvuka, magnetno snimanje zvuka
Proizvodnja multimedijalnog sadrzaja
Broj strana: 6

Izvori medjunarodnog privrednog prava

Beleške sa predavanja. Izvori, medjunarodnog, privrednog, prava, me?unarodno, privredno, pravo, podela, poreklo, normi, konvencije, meko, pravo, dejstvo, primena, sadr?ina, lex, mercatoria, formularni, ugovori, op?ti, uslovi, uzanse, kondifikacija, obi?aji, norma
Međunarodno privredno pravo
Broj strana: 7

Povezivanje audio uredjaja

Povezivanje audio uredjaja, povezivanje pojacavanja i zvucnika, povezivaje zvucnih sistema visoke frekvencije. Povezivanje audio uredjaja, audio uredjaj, zvucnik, transofrmator, elektrodinamicni zvuznik, kablovi
Proizvodnja multimedijalnog sadrzaja
Broj strana: 4

Priprema likovna kultura, osnovne i izvedene boje

. Priprema za cas, likovna kulrura, osnovne boje, izvedene boje, priprema likovna kultura, dusko radovic, srecna nova godina, zadatak casa, uvodni deo casa, motivacioni sadrzaj, glavni deo casa, zavrsni deo casa, tehnicka sredstva, obrazovni zadaci
Likovna kultura
Broj strana: 10

Antigona - Sofokle

Sofokleova tragedija Antigona, kratki sadrzaj, radnja po cinovima, analiza likova i beleska o piscu. Antigona, sofokle, kralj edip, edip, kreont, ismena, polinik, eteokle, hemen, euridika, teba
Srpski jezik
Broj strana: 4

Pravo u doba kraljeva i republika

Sazeto opisane lekcije iz sadrzaja.. Leges regiae, patrijarhalna porodica, porodicna zadruga, consortium, nexum, presuda, odgovornost, provocatio ad populum, zatvorena kucna privreda, patrijarhalno ropstvo, sukob patricija i plebejaca, zavadi pa vladaj, divide et impera, res publica, magistrature, konzuli, pretori, cenzori, diktatori, potestas, senat, kvestor, plebejski tribun, kurulski edili, pravo intercesije, kurijatsa skupstina, comitia curiata, plebisciti, hortenzijev zakon, publikani, nobili, ekvestri, gradski plebs, slobodni seljaci, latini, peregrini, ropstvo, ius civile, honorarium, gentium
Rimsko pravo
Broj strana: 5

Pojam, značaj i sadržaj organizacione kulture

Skenirano. Pojam, zna?aj, organizacione, organizaciona, kulture, kultura, komponente, kognitivna, komponenta, simboli?ka, rituali |
Organizacija preduzeća
Broj strana: 5

Hriscanstvo i pad Rimskog carstva

Sazeto opisane lekcije iz sadrzaja.. Hriscanstvo, neron, karakala, dioklecijan, milanski edikt o toleranciji, teodosijev edikt, invokacije, raskol, sizma, jevreji, sefardi, askenazi |
Rimsko pravo
Broj strana: 2

Audio mikseta i reprodukcija zvuka

Audio mikseta i reprodukcija zvuka, uredjaj za reprodukciju. Audio ikseta, zvuk, reprodukcija, uredjaj, signal, multimedija, izlazni modula miksete, modul, direktan zvuk, reflektivan zvuk, ambijentalana buka, cd player, kasetofoni, gramofoni, zvucne kartice, prenosni uredjaji, kucni bioskop, dat uredjaji
Proizvodnja multimedijalnog sadrzaja
Broj strana: 5

Konstituisanje funkcija u preduzeću

Konstituisanje funkcija u preduzeću, sadržaj i nsioci funkcije rukovođenja . Konstituisanje funkcija, preduzeca, vertikala, horizontala, upravljanje, rukovo?enje, izvrsenje, planiranje, proizvodnja, marketing, finansije, razvoj, kadrovska, racunovodstvo, analiza, poslovanja, kontrola, zastita, na, radu
Ekonomika preduzeća
Broj strana: 4

Antigona

Prepričano delo po činovima. Antigona, prepri?avanje, preprilano, ukratko, sadr?aj, sofokle, izmena, kreont, edip, teba, hemon, tragedija |
Srpski jezik
Broj strana: 2

Tv centar lekcija

Skripta proizvodnja multimedijalnog sadrzaja za srednju skolu, tv centar. Tv centar, multimedija, multimedijalni sadrzaj, proizvodnja multimedijalnog sadrzaja, tv, televizijski centar
Proizvodnja multimedijalnog sadrzaja
Broj strana: 2

Ozvučenje prostorija i apsorpcioni materijali

Skripta proizvodnja multimedijalnog sadrzaja, ozvucenje prostorija. Ozvucenje prostorija, apsorpcioni materijali, proizvodnja multimedijalnog sadrzaja, multimedija, skripta, rezonatori, akusticni rezonatori, mehanicki rezonatori
Proizvodnja multimedijalnog sadrzaja
Broj strana: 5

Romeo i Julija

. Romeo, julija, viljem, ?ekspir, tragedija, ljubav, kratak sadr?aj, prepri?ano, prepri?avanje, uvod, po?etak, zaplet, rasplet, kraj, ideja, tema, likovi |
Srpski jezik
Broj strana: 3

Vrednost robe i dvojaki karakter rada sadržan u robi

Skripta osnovi ekonomije za srednju skolu, vrednost robe i dvojaki karakter rada sadržan u robi

Napomena: rad je rucno pisan. Osnovi ekonomije, ekonomija, drustvo, srednja skola, skripta osnovi ekonomije, vrednost robe, roba, rad, dvojaki karakter rada, apstraktan rad, konkretan rad
Osnovi ekonomije
Broj strana: 3

Produkcija tv programa

Skripta proizvodnja multimedijalnog sadrzaja, produkcija tv programa. Tv, tv program, produkcija tv programa, proizvodnja multimedijalnog sadrzaja, multimedija, slika, program |
Proizvodnja multimedijalnog sadrzaja
Broj strana: 2

Animacija lekcija

Skripta proizvodnja multimedijalnog sadrzaja. Animacija, proizvodnja animacija, proizvodnja multimedijalnog sadrzaja, multimediji, tv, tv program, skripta proizvodnja multimedijalnog sadrzaja
Proizvodnja multimedijalnog sadrzaja
Broj strana: 5

Digitalne folije i audio mikseta

Digitalne folije i audio mikseta, spajt (sprite) animacija, animacija uz pomoc kljucnih kadrova.. Digitalna folija, audio, mikseta, audio mikseta, sprajt, animacija, kadrovi, zvuk, signal, animacija, animator, layer
Proizvodnja multimedijalnog sadrzaja
Broj strana: 4

Reportažna kola, oprema i veza sa tv centrom

Skripta proizvodnja multimedijalnog sadrzaja, reportažna kola, oprema i veza sa tv centrom. Reportazna kola, oprema, veza sa tv centrom, reporta?na kola oprema veza tv centrom, tv centar, proizvodnja multimedijalnog sadrzaja, multimedija, reportaza
Proizvodnja multimedijalnog sadrzaja
Broj strana: 3

Zločin i kazna

Prepričano delo. Zlo?in, kazna, prepri?avanje, prepri?ano, ukrtko, sadr?aj, ubistvo, raskoljnikov |
Srpski jezik
Broj strana: 2

Prokleta avlija

Andričev roman Prokleta avlija, sadržaj dela, analiza likova. Prokleta avlija, ivo andric, nobelovac, zatvor, camil, fra petar, karadoz, tahir pasa, dzem, bajazit, akra, bosna, fra mijo josic, fra tadija ostojic, latifaga, haim, pierre d?aubusson
Srpski jezik
Broj strana: 3

Pravni odnos

Beleške sa predavanja. Pravni, odnos, elementi, subjekti, fizi?ka, pravna, lica, sadr?ina, objekt |
Međunarodno privredno pravo
Broj strana: 2

Tumačenje ugovora o privredi, ispunjenje ugovora

Skripta obligaciono pravo: tumacenje ugovora o privredi i drugih privredno - pravnih poslova, ispunjenje ugovora u privredi, promena ugovornih strana, promena sadrzine ugovora. Obligaciono pravo, obligaciono pravo skripta, ugovor, tumacenje ugovora, privreda, privredno-pravno poslovi, ugovorne strane, sadrzina ugovora, ispunjenje ugovora, promena sadrzine ugovora, uslovi ugovora, priznanica
Obligaciono pravo
Broj strana: 4

Matrica i upravljanje matricom

Skripta upravljanje multimeddijalnim sadrzajem, matrica. Matrica, upravljanje matricom, multimedija, multimedijalni sadrzaj, tv centar, video signal, tv norma, preslusavanje |
Proizvodnja multimedijalnog sadrzaja
Broj strana: 2

Montaža magnetopskih snimaka i nelinerna montaza

Skripta proizvodnja multimedijalnih sadrzaja, nelinearna montaza i montaza magnetopskih snimaka. Montaza, nelinearna montaza, montaza magnetopskih snimaka, snimak, tv, tv program, multimedija, proizvodnja multimedijalnog sadrzaja
Proizvodnja multimedijalnog sadrzaja
Broj strana: 2

Pojam i vrste interpretacije književnih dela

Pojam i vrste interpretacije književnih dela. Srpski jezik, knjizevnost, sonovna skola, srednja skola, pojam interpretacija, vrste in terpretacija knjizevnih dela, tema, ideja, motiv, forma knjizevnog dela, sadrzina knjizevnog dela
Srpski jezik
Broj strana: 1

Antička Grčka umetnost priprema za čas

Pisana priprema za cas. sadrzi: strukturu casa, slajdove, izgled table.
. Priprema, priprema za cas, likovno, anticka grcka umetnost, umetnost, likovna kultura, usvajanje novih saznanja o grckoj umetnosti
Likovno
Broj strana: 3

Elektroniski tekst - digitalizacija teksta

. Multimedijalni elementi, tekst, zvuk, grafika, video, animacija, digitalizacija teksta, elektronski tekst |
Proizvodnja multimedijalnog sadrzaja
Broj strana: 2

Analiza romana Tom Sojer - seminarski rad

Seminarski rad iz Decije knjizevnosti, sadrzi analizu likova. Tom sojer, mark tven, decija knjizevnost, analiza, seminarski rad |
Srpski jezik
Broj strana: 3

Proverbs engleske izreke

Sadrži oko 70 engleskih poslovica. . Poslovice, proverbs, engleske izreke |
Engleski jezik
Broj strana: 2

HAJDUK STANKO - Janko Veselinović

Analiza dela kroz kratka pitanja i odgovore. Materijal sadrzi oko 10 pitanja sa odgovorima. Hajduk stanko, hajduk, kra?a, osveta, pravda, haramba?a |
Srpski jezik
Broj strana: 2

[1] [1]


"sadr" pronađeni su rezultati pretrage 84