Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

sfera

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"sfera" pronađeni su rezultati pretrage 23


Pedagogija pojam predmet i podela

1. Predmet i definicija pedagogije............................................................................. 3
2. Pedagoško naučni zakoni, principi i pravila ......................................................... 4
3. Odnos između pedagogije i drugih nauka............................................................. 6
4. Pojam vaspitanja, znanja i umenja........................................................................ 7
5. Odnos između vaspitanja i obrazovanja................................................................ 11
6. Efikasnost obrazovno-vaspitnog rada ................................................................... 12
7. Objektivni i subjektivni faktori efikasnosti obrazovno-vaspitnog rada................ 15
8. Naziv i pojam didaktike ........................................................................................ 17
9. Predmet i zadatak didaktike.................................................................................. 19
Didaktički principi
10. Princip naučnosti u nastavi i prilagođenosti nastave uzrastu ............................. 21
11. Princip individualizacije nastavnog procesa, sistematičnosti i potpunosti......... 22
12. Princip svesne aktivnosti učenika i očiglednosti u nastavi................................. 22
13. Princip povezanosti teorije i prakse i trajnosti znanja, umenja,
veština i navika................................................................................................... 23
14. Nastava kao specifična ljudska aktivnost ........................................................... 24
15. Vrste nastave ...................................................................................................... 26
16. Didaktička struktura nastavnog sadržaja ............................................................ 27
Komponente didaktičke strukture
17. Model i oblik didaktičke strukture sadržaja ....................................................... 30
18. Veze i odnosi u didaktičkoj strukturi sadržaja.................................................... 31
19. Koncepcija strukturiranja sadržaja ..................................................................... 32
20. Poredak sadržaja u didaktičkoj strukturi ............................................................ 34
Etape nastavnog procesa
21. Pripremanje za nastavni rad i obrađivanje nove građe ....................................... 35
22. Uvežbavanje i ponavljanje.................................................................................. 38
23. Proveravanje i ocenjivanje.................................................................................. 42
Oblici rada u nastavi
24. Frontalni oblik rada ............................................................................................ 44
25. Individualni oblik rada ....................................................................................... 45
26. Grupni oblik rada................................................................................................ 46
27. Rad u parovima................................................................................................... 48
28. Nastavne metode ............................................................................................... 49
29. Verbalno-tekstualne metode ............................................................................... 50
30. Ilustrativno-demonstrativne metode................................................................... 53
31. Laboratorijsko-eksperimentalne metode ............................................................ 54
32. Nastavna sredstva; pojam i podela ..................................................................... 56
33. Funkcije nastavnih sredstava .......................................................................... 59
34. Funkcija postizanja očiglednosti, intenziviranja učenja i razvijanja
umnih sposobnosti ............................................................................................. 60
35. Funkcija racionalizacije i ekonomičnosti nastave, inicijator misaone
i intelektualne aktivnosti .................................................................................... 62
Metodske koncepcije
36. Predavačko-informativna i egzemplarna nastava ............................................... 64
37. Individualizovana i programirana nastava.......................................................... 64
38. Problemska i timska nastava............................................................................... 65
39. Pojam učenja ...................................................................................................... 65
40. Cilj učenja .......................................................................................................... 68
Faktori koji deluju na učenje
41. Motivi i podsticaji za učenje............................................................................... 71
42. Emocije u učenju ................................................................................................ 73
43. Misaoni procesi u učenju.................................................................................... 74
44. Ličnost nastavnika i atmosfera u razredu ........................................................... 76
Metode učenja
45. Induktivna i deduktivna metoda učenja.............................................................. 78
46. Analitička, sintetička i sistematično-progresivna metoda učenja....................... 78
Etape procesa učenja
47. Sticanje percepcija i predstava ........................................................................... 80
48. Misaoni put stvaranja pojmova i usvajanja zakona............................................ 82
49. Utvrđivanje znanja, veština i navika................................................................... 84
50. Primena znanja u praksi...................................................................................... 86
51. Proveravanje znanja, veština i navika................................................................. 88
52. Pamćenje i ponavljanje....................................................................................... 89
53. Zaboravljanje...................................................................................................... 91
54. Grupno učenje i transfer učenja.......................................................................... 93
55. Učenje na školskom času.................................................................................... 95
56. Učenje i radne navike. 1, predmet i definicija pedagogije, , 3 2, pedago?ko nau?ni zakoni, principi i pravila, , 4 3, odnos izme?u pedagogije i drugih nauka, 6 4, pojam vaspitanja, znanja i umenja, 7 5, odnos izme?u vaspitanja i obrazovanja, 11 6, efikasnost obrazovno-vaspitnog rada, , 12 7, objektivni i subjektivni faktori efikasnosti obrazovno-vaspitnog rada, 15 8, naziv i pojam didaktike, , 17 9, predmet i zadatak didaktike, , 19 didakti?ki principi 10, princip nau?nosti u nastavi i prilago?enosti nastave uzrastu, 21 11, princip individualizacije nastavnog procesa, sistemati?nosti i potpunosti, 22 12, princip svesne aktivnosti u?enika i o?iglednosti u nastavi, 22 13, princip povezanosti teorije i prakse i trajnosti znanja, umenja, ve?tina i navika, , 23 14, nastava kao specifi?na ljudska aktivnost, , 24 15, vrste nastave, , 26 16, didakti?ka struktura nastavnog sadr?aja, , 27 komponente didakti?ke strukture 17, model i oblik didakti?ke strukture sadr?aja, 30 18, veze i odnosi u didakti?koj strukturi sadr?aja, , 31 19, koncepcija strukturiranja sadr?aja, 32 20, poredak sadr?aja u didakti?koj strukturi, , 34 etape nastavnog procesa 21, pripremanje za nastavni rad i obra?ivanje nove gra?e, 35 22, uve?bavanje i ponavljanje, , 38 23, proveravanje i ocenjivanje, , 42 oblici rada u nastavi 24, frontalni oblik rada, , 44 25, individualni oblik rada, , 45 26, grupni oblik rada, , 46 27, rad u parovima, , 48 28, nastavne metode, , 49 29, verbalno-tekstualne metode, , 50 30, ilustrativno-demonstrativne metode, , 53 31, laboratorijsko-eksperimentalne metode, , 54 32, nastavna sredstva; pojam i podela, 56 33, funkcije nastavnih sredstava, , 59 34, funkcija postizanja o?iglednosti, intenziviranja u?enja i razvijanja umnih sposobnosti, , 60 35, funkcija racionalizacije i ekonomi?nosti nastave, inicijator misaone i intelektualne aktivnosti, , 62 metodske koncepcije 36, predava?ko-informativna i egzemplarna nastava, 64 37, individualizovana i programirana nastava, 64 38, problemska i timska nastava, , 65 39, pojam u?enja, , 65 40, cilj u?enja, , 68 faktori koji deluju na u?enje 41, motivi i podsticaji za u?enje, , 71 42, emocije u u?enju, , 73 43, misaoni procesi u u?enju, , 74 44, li?nost nastavnika i atmosfera u razredu, , 76 metode u?enja 45, induktivna i deduktivna metoda u?enja, , 78 46, analiti?ka, sinteti?ka i sistemati?no-progresivna metoda u?enja, 78 etape procesa u?enja 47, sticanje percepcija i predstava, , 80 48, misaoni put stvaranja pojmova i usvajanja zakona, , 82 49, utvr?ivanje znanja, ve?tina i navika, , 84 50, primena znanja u praksi, , 86 51, proveravanje znanja, ve?tina i navika, , 88 52, pam?enje i ponavljanje, , 89 53, zaboravljanje, , 91 54, grupno u?enje i transfer u?enja, , 93 55, u?enje na ?kolskom ?asu, , 95 56, u?enje i radne navike
Pedagogija
Broj strana: 105

Geografija

Geografija celokupno gradivo za ispit. Geografija, geologija, geohemija, geodezija, geografska, sredina, geografski, omotac, atmosfera, hidrosfera, litosfera, biosfera, geosfera, geomorfologija, geografija, usluga, politicka, geografija, deskripcija, klasifikacija, sistematizacija, generalizacija, naucno, otkrice, naucno, razumevanje, naucno, predvidjanje, kosmos, zemlja, sazvezdja, lanete, mlecni, put, galaksija, kosmos, kosmonautika, sunce, suncev, sistem, asteroidi, komete, meteori, sateliti, mesec, magelanova, ekspedicija, magelanov, prolaz, rotacija, revolucija, nikola, kopernik, dugodnevnica, ravnodnevnica, ekvator, obdanica, toplotni, pojas, orjentacija, globus, geografska, karta, pojam, razmer, kotline, doline, reka, jezero, more, okean, kopno, reljef, zemljina, kora, jezgro, omotac, jezgra, magmatske, stene, sedimentne, stene, metamorfne, stene, rasedanje, vulkani, etna, mauna, kea, mauna, loa, vazduh, vreme, pacifik, tihi, okean, atlantski, okean, indisjki, okean, severni, ledeni, okean, tropske, sume, savane, tundre, pustinja, ekumena, subekumena, anekumena, klima, naselja, stalna, naselja, urbana, naselja, demografkse, odlike, morfoloska, struktura, urbanizacija, aglomeracije, konurbacije, megalopolisi, suburbanizacija, pseudourbanizacija, privreda, primarni, sektor, sekundarni, sektor, tercijalni, sektor, saobracaj, trgovina, zanatstvo, industrija, poljoprivreda, sumarstvo, starovlasko, raska, visija, kosovo, metohija, juzno, pomoravlje, istocna, srbija, sumadija, pomoravlje, severozapadna, srbija, vojvodina,
Upoznavanje okoline
Broj strana: 54

Integrali

Jednačina ravni, cilindar, sfera, elipsoid, paraboloid, konusna površ, primena dvostrukog integrala, trojni integral, krivolinijski integrali, . Jedna?ina ravni, cilindar, sfera, elipsoid, paraboloid, konusna povr?, primena dvostrukog integrala, polarne koordinate, trojni integral, krivolinijski integrali
Matematika
Broj strana: 26

Geologija seminarski rad

. Geologija, seminarski rad, ekologija, geodinamika, paleoklimatologija, klima, litosfera, gradja zemlje, klima zemlje, balkansko poluostrvo, zemljina kora |
Ekologija
Broj strana: 30

Atmosfera

. |
Geografija
Broj strana:

Biosfera, pojam

Beleske sa casa iz biologije, Biosfera

Rad je rucno pisan. Biologija, osnovna skola, srednja skola, skripta biologija, beleske sa casa biologija, biosfera, pojam biosfere, podela biosfere, ekosistem
Biologija
Broj strana: 5

Neke specijalne klase površi

Ravan, krive u prostoru, cilindri, sfera, projekcije krivih na koordinatne ravni, površi drugog reda. Ravan, krive, cilindri, sfera, projekcije, povr?i drugog reda, elipsoid, jednograni hiperboloid, dvograni hiperboloid, konus, elipti?ki hiperboloid, hiperboli?ki hiperboloid
Matematika
Broj strana: 20

Oblaci i oblacnost - prezentacija

Power point prezentacija na temu "Oblaci i oblacnost". Podela vrste oblacnost, oblaci, kondenzacija, sublimacija, atmosfera, gomilasti oblaci, kumulusi, slojeviti, perjasto pramenasti oblaci, nimbusi, nimbostratusi, kumulonimbusi, vedri dani, oblacni:dani, tmurni dani,
Meteorologija
Broj strana: 19

Sfera u prostoru R3

sfera u prostoru R3 zadaci matematika. Matematika, zadaci matematika, srednja skola, zadaci matematika srednja skola, sfera, sfera u prostoru r3, sfera zadaci matematika |
Matematika
Broj strana: 3

Nervni sistem i žlezde sa unutrašnjim lučenjem

Prezentacija odradjena na temu nervni sistem za trecu godinu srednje strucne skole. Uloga nervnog sistema, centralni nervni sistem, zlezde sa unutrasnjim lucenjem, zlezde, nervi, talamus, hipotalamus, limbicki sistem, mozak, leva hemisfera, desna hemisfera
Psihologija
Broj strana: 17

Vertikalna podela atmosfere

Power point prezentacija na temu "Vertikalna podela atmosfere". Podela troposfera stratosfera mezosfera termosfera, vetrovi, horiznotalna strujanja, temperatura, jonosfera, polarna svetlost, egzosfera,
Meteorologija
Broj strana: 10

Klima urbanih naselja seminarski rad

. Urbana klima, meteorologija, urbanizacija, urbana atmosfera, modeliranje ugs-a, modeliranje sup-a, klima, klima urbanih naselja, seminarski rad |
Meteorologija
Broj strana: 11

Butik hoteli

UVOD 3
1. ISTORIJA NASTANKA BUTIK HOTELA 4
2.ŠIRENJE TRŽIŠTA BUTIK HOTELA 5
3.LUKSUZ,ATMOsfera I CENA U BUTIK HOTELIMA 6
4.UPRAVLJANJE BUTIK HOTELIMA 6
5. KLASIFIKACIJA BUTIK HOTELA 7
6. KVALITET BUTIK HOTELA 9
7.BUTIK HOTELI U SVETU I EVROPI 9
ZAKLJUČAK 12
LITERATURA 13
. Butik, hoteli, klasifikacija, kvalitet, turizam, luksuz, atmosfera
Menadžment u turizmu i hotelijerstvu
Broj strana: 13

Pojam i definicija ekologije - prezentacija

Prezentacija na temu pojam i definicija ekologije. Ekologija, definicija ekologije, pojam ekologije, ekosistem, biosfera, hidrosfera, litosfera, atmosfera, oikos, dom, staniste, zivotinje, biljke, humana ekologija, razvoj ekologije, prezentacija
Osnovi ekologije
Broj strana: 10

Zagadjivanje vazduha

Zagadjivanje vazduha, zagadjujuce supstance u vazduhu, efekat staklene baste, ozon i ozonske rupe. Vazduh, zagadjivanje, ozonske rupe, ozon, staklena basta, oksidi sumpora, oksidi azota, ugljovodonici, ugljenik monoksid, atmosfera
Biologija
Broj strana: 8

Međusobni položaj sfere i ravni

Međusobni položaj sfere i ravni zadaci matematika. Sfera, ravan, matematika, zadaci matematika, srednja skola, zadaci matematika srednja skola, medjusobni polozaj sfere i ravni |
Matematika
Broj strana: 2

Ekoloski znacaj temperature vode

Ekoloski znacaj temperature vode, termicki rezim stanista, ekoloski znacaj vode i vlaznosti, ekoloske grupe biljaka u odnosu na vodu. Biologija, ekologija, biljke, stanoviste, voda, temperatura vode, termicki rezzim, ekoloske grupe, atmosfera, radijacija, propustljivost atmosfere, provodljivost toplote, sterotermni organizmi, euritermni organizmi, frigorifilne, termofilne
Biologija
Broj strana: 4

Jevtaš kad dođe zima, Đuro Damjanović

. Atmosfera, ambijent, tema, ideja, deskripcija, stilske figure, priprema, priprema za cas |
Srpski jezik i književnost
Broj strana: 8

Pojam biosfere

Skripta biologija, Pojam biosfere. Biologija, srednja skola, skripta biologija, biologija srednja skola, eko sistem, zivotna zajednica - biocenoza, zivotna zajednica, bios, koinos, ekoloska struktura, bioloska struktura, biotop, biosfera, pojam biosfere, biome
Biologija
Broj strana: 3

Osobine živih bića

Beleske sa casa iz biologije, Osobine živih bića

Rad je rucno pisan. Biologija, osnovna skola, srednja skola, skripta biologija, beleske sa casa biologija, ziva bica, osobine zivih bica, postanak zemlje, nastanak zivota, hidrosfera, atmosfera, biosfera
Biologija
Broj strana: 2

Letalna doza

Letalna doza. Letalna doza, biologija, eksperimentalne zivotinje, ld, smrtna koncentrtacija, stetne materije, atmosfera, vazduh |
Biologija
Broj strana: 2

Ekoloski znacaj vazduha

Ekoloski znacaj vazduha. Ekoloski, vazduh, troposfera, stratosfera, mezosfera, termosfera, egzosfera, azot, kiseonik, ostali gasovi, strujanje, prirodne, antropogene, forma zastave, intenzitet transpiracije, anemofilija, anemohorija, vetrolomi, vetroizvale
Biologija
Broj strana: 2

Osnovni pojmovi u pedologiji

Osnovni pojmovi u pedologiji. Pedologija, zemlja, zemljiste, konglomerat, atmosfera, biosfera, hidrosfera, zemljisni horizonti, akumulativni horizont, iluvijalni, akumulativni, materinska stena |
Pedologija
Broj strana: 3


"sfera" pronađeni su rezultati pretrage 23