Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

sredstva

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"sredstva" pronađeni su rezultati pretrage 71

[1] [1]


Pedagogija pojam predmet i podela

1. Predmet i definicija pedagogije............................................................................. 3
2. Pedagoško naučni zakoni, principi i pravila ......................................................... 4
3. Odnos između pedagogije i drugih nauka............................................................. 6
4. Pojam vaspitanja, znanja i umenja........................................................................ 7
5. Odnos između vaspitanja i obrazovanja................................................................ 11
6. Efikasnost obrazovno-vaspitnog rada ................................................................... 12
7. Objektivni i subjektivni faktori efikasnosti obrazovno-vaspitnog rada................ 15
8. Naziv i pojam didaktike ........................................................................................ 17
9. Predmet i zadatak didaktike.................................................................................. 19
Didaktički principi
10. Princip naučnosti u nastavi i prilagođenosti nastave uzrastu ............................. 21
11. Princip individualizacije nastavnog procesa, sistematičnosti i potpunosti......... 22
12. Princip svesne aktivnosti učenika i očiglednosti u nastavi................................. 22
13. Princip povezanosti teorije i prakse i trajnosti znanja, umenja,
veština i navika................................................................................................... 23
14. Nastava kao specifična ljudska aktivnost ........................................................... 24
15. Vrste nastave ...................................................................................................... 26
16. Didaktička struktura nastavnog sadržaja ............................................................ 27
Komponente didaktičke strukture
17. Model i oblik didaktičke strukture sadržaja ....................................................... 30
18. Veze i odnosi u didaktičkoj strukturi sadržaja.................................................... 31
19. Koncepcija strukturiranja sadržaja ..................................................................... 32
20. Poredak sadržaja u didaktičkoj strukturi ............................................................ 34
Etape nastavnog procesa
21. Pripremanje za nastavni rad i obrađivanje nove građe ....................................... 35
22. Uvežbavanje i ponavljanje.................................................................................. 38
23. Proveravanje i ocenjivanje.................................................................................. 42
Oblici rada u nastavi
24. Frontalni oblik rada ............................................................................................ 44
25. Individualni oblik rada ....................................................................................... 45
26. Grupni oblik rada................................................................................................ 46
27. Rad u parovima................................................................................................... 48
28. Nastavne metode ............................................................................................... 49
29. Verbalno-tekstualne metode ............................................................................... 50
30. Ilustrativno-demonstrativne metode................................................................... 53
31. Laboratorijsko-eksperimentalne metode ............................................................ 54
32. Nastavna sredstva; pojam i podela ..................................................................... 56
33. Funkcije nastavnih sredstava .......................................................................... 59
34. Funkcija postizanja očiglednosti, intenziviranja učenja i razvijanja
umnih sposobnosti ............................................................................................. 60
35. Funkcija racionalizacije i ekonomičnosti nastave, inicijator misaone
i intelektualne aktivnosti .................................................................................... 62
Metodske koncepcije
36. Predavačko-informativna i egzemplarna nastava ............................................... 64
37. Individualizovana i programirana nastava.......................................................... 64
38. Problemska i timska nastava............................................................................... 65
39. Pojam učenja ...................................................................................................... 65
40. Cilj učenja .......................................................................................................... 68
Faktori koji deluju na učenje
41. Motivi i podsticaji za učenje............................................................................... 71
42. Emocije u učenju ................................................................................................ 73
43. Misaoni procesi u učenju.................................................................................... 74
44. Ličnost nastavnika i atmosfera u razredu ........................................................... 76
Metode učenja
45. Induktivna i deduktivna metoda učenja.............................................................. 78
46. Analitička, sintetička i sistematično-progresivna metoda učenja....................... 78
Etape procesa učenja
47. Sticanje percepcija i predstava ........................................................................... 80
48. Misaoni put stvaranja pojmova i usvajanja zakona............................................ 82
49. Utvrđivanje znanja, veština i navika................................................................... 84
50. Primena znanja u praksi...................................................................................... 86
51. Proveravanje znanja, veština i navika................................................................. 88
52. Pamćenje i ponavljanje....................................................................................... 89
53. Zaboravljanje...................................................................................................... 91
54. Grupno učenje i transfer učenja.......................................................................... 93
55. Učenje na školskom času.................................................................................... 95
56. Učenje i radne navike. 1, predmet i definicija pedagogije, , 3 2, pedago?ko nau?ni zakoni, principi i pravila, , 4 3, odnos izme?u pedagogije i drugih nauka, 6 4, pojam vaspitanja, znanja i umenja, 7 5, odnos izme?u vaspitanja i obrazovanja, 11 6, efikasnost obrazovno-vaspitnog rada, , 12 7, objektivni i subjektivni faktori efikasnosti obrazovno-vaspitnog rada, 15 8, naziv i pojam didaktike, , 17 9, predmet i zadatak didaktike, , 19 didakti?ki principi 10, princip nau?nosti u nastavi i prilago?enosti nastave uzrastu, 21 11, princip individualizacije nastavnog procesa, sistemati?nosti i potpunosti, 22 12, princip svesne aktivnosti u?enika i o?iglednosti u nastavi, 22 13, princip povezanosti teorije i prakse i trajnosti znanja, umenja, ve?tina i navika, , 23 14, nastava kao specifi?na ljudska aktivnost, , 24 15, vrste nastave, , 26 16, didakti?ka struktura nastavnog sadr?aja, , 27 komponente didakti?ke strukture 17, model i oblik didakti?ke strukture sadr?aja, 30 18, veze i odnosi u didakti?koj strukturi sadr?aja, , 31 19, koncepcija strukturiranja sadr?aja, 32 20, poredak sadr?aja u didakti?koj strukturi, , 34 etape nastavnog procesa 21, pripremanje za nastavni rad i obra?ivanje nove gra?e, 35 22, uve?bavanje i ponavljanje, , 38 23, proveravanje i ocenjivanje, , 42 oblici rada u nastavi 24, frontalni oblik rada, , 44 25, individualni oblik rada, , 45 26, grupni oblik rada, , 46 27, rad u parovima, , 48 28, nastavne metode, , 49 29, verbalno-tekstualne metode, , 50 30, ilustrativno-demonstrativne metode, , 53 31, laboratorijsko-eksperimentalne metode, , 54 32, nastavna sredstva; pojam i podela, 56 33, funkcije nastavnih sredstava, , 59 34, funkcija postizanja o?iglednosti, intenziviranja u?enja i razvijanja umnih sposobnosti, , 60 35, funkcija racionalizacije i ekonomi?nosti nastave, inicijator misaone i intelektualne aktivnosti, , 62 metodske koncepcije 36, predava?ko-informativna i egzemplarna nastava, 64 37, individualizovana i programirana nastava, 64 38, problemska i timska nastava, , 65 39, pojam u?enja, , 65 40, cilj u?enja, , 68 faktori koji deluju na u?enje 41, motivi i podsticaji za u?enje, , 71 42, emocije u u?enju, , 73 43, misaoni procesi u u?enju, , 74 44, li?nost nastavnika i atmosfera u razredu, , 76 metode u?enja 45, induktivna i deduktivna metoda u?enja, , 78 46, analiti?ka, sinteti?ka i sistemati?no-progresivna metoda u?enja, 78 etape procesa u?enja 47, sticanje percepcija i predstava, , 80 48, misaoni put stvaranja pojmova i usvajanja zakona, , 82 49, utvr?ivanje znanja, ve?tina i navika, , 84 50, primena znanja u praksi, , 86 51, proveravanje znanja, ve?tina i navika, , 88 52, pam?enje i ponavljanje, , 89 53, zaboravljanje, , 91 54, grupno u?enje i transfer u?enja, , 93 55, u?enje na ?kolskom ?asu, , 95 56, u?enje i radne navike
Pedagogija
Broj strana: 105

Tehnička sredstva u poljoprivredi - diplomski rad

Diplomski rad na temu Tehnička sredstva u poljoprivredi. Tehnicko obrazovanje, poljoprivreda, tanjirace, kultivatori, plugovi, traktor, utovarivac, masine, sejalice, masine za setvu, rasturaci stajnjaka, seminarski rad, diplomski rad, sadilica, kombajn, kukuruz, sadilice rasada
Tehničko obrazovanje
Broj strana: 45

Greske obrade (metrologija) - seminarski rad

Seminarski rad na temu greske obrade (metrologija), osnovni pojmovi, klasifikacija, metode. Metrologija, greske obrade, potrebni kvalitet, stvarne vrednosti, kvalitet izrade, metod obrade, sredstva proizvodnje, predmet obrade, operater, metod merenja, kontrola procesa, klasifikacija gresaka, norme ekonomske tacnosti, analiticko-ekperimentalne metode, statisticke metode, postupak krivih rasipanja, postupak kontrolnih karata, slucajna greska, simetricna raspodela, netacnost izrade, habanje elemenata masine, toplotne diletacije, seminarski rad, rasipanje dimenzija
Proizvodno mašinstvo
Broj strana: 30

Ekonomika preduzeća-kratke teze

Pitanja koja mogu biti od velike pomoći za spremanje kolokvijuma iz predmeta Ekonomika preduzeća. Oblasti su: resursi preduzeća, Leontijeva proizvodna funkcija, tehnički koeficijenti, podela rada, koeficijenti konverzije i elastičnosti, sredstva za rad, predmeti rada, podela preduzeća, ekonomska dobra, transformacioni procesi i modeli svojinske transformacije, osnivački akt, biznis plan, ekonosmka efikasnost, proizvodni potencijal preduzeća, predmet i cilj izučavanja ekonomike preduzeća, princip reprodukcije, primarni ciljevi preduzeća, kalkulacija. Resursi, preduze?e, leontijeva proizvodna funkcija, koeficijent, podela, rad, podela rada, konverzija, elasti?nost, sredstva rada, predmeti rada, podela, ekonomija, dobra, transformacioni procesi, svojinska transformacija, osniva?ki akt, akt, biznis plan, efikasnost, ekonomska efikasnost, potencijal preduze?a, ekonomika preduze?a, predmet, cilj, reprodukcija, kalkulacija, diviziona kalkulacija, naknadna kalkulacija, me?ufazna kalkulacija, direct cosping
Ekonomika preduzeća
Broj strana: 20

Pribavljanje sredstava preduzeca

Skenirana skripta. Pribavljanje, sredstava, preduze?a, sredstva, preduze?e, sopstveni, pozajmljeni, tu?i, kapital, inokosna, pojedina?na, dru?tva, lica, orta?ka, kapitala, formiranje, promene, akcije, redovne, obi?ne, prioritetne, povla??ene, dugoro?ni, kratkoro?ni, krediti, krediti, kamata, kamate, emitovanje, obveznica, obveznice
Dvojno knjigovodstvo
Broj strana: 10

Osnovni pojmovi iz Kuvarstva

Krupan inventar za kuvanje, sredstva za rad u kuhinji, kuhinjsko osoblje, higijenska i tehnicka zastita na radu.
Napomena:materijal je pisan rucno.. Kuvarstvo, kuhinja, krupan inventar, elektricni stednjak, elektricna pecnica, friteza, rostilj, razanj, parni kazan, elektricni tiganj, rashladni uredjaj, mesoreznica, topli pult, hladni pult, vaga, kuhinjska prostorija, topla kuhinja, hladna kuhinja, topla poslasticarnica, hladna poslasticarnica, kabina za sefa, sredstva za rad, noz, vrste nozeva, satara, francuski noz, noz za sunku, kutlaca, oklagija, kuhinjsko osoblje, kuvar, kafe kuvar, poslasticar, perac sudja, higijenicar, zastita na radu, opekotine, padovi, istegnuca, razvoj kuvarstva, balanzer, francuski kuvari, august eskofije, kulinarski vodic, kulinarstvo, terminologija u kuvarstvu, jelovnik, meni, trebovanje
Kuvarstvo
Broj strana: 13

Osnovna sredstva-seminarski rad

Seminarski rad na temu "Osnovna sredstva" iz predmeta Racunovodstvo. Osnovna sredstva, ekonomija, racunovodstvo, seminarski, rad, knjiga, inventara, inventarni, broj, nomenklaturni, broj, dobavljac, nabavna, vrednost
Racunovodstvo
Broj strana: 8

Ostala procesualna sredstva

Rimsko pravo skripta. Rimsko pravo, skripta rimsko pravo, procesualna-sredstva, legis, legis akcioni postupak, vrste legis postupka, sudjenje, kako je izgledalo sudjenje, formularni postupak, ekstraordinarni postupak
Rimsko pravo
Broj strana: 5

Sredstva i izvori sredstava

Skripta racunovodstvo, sredstva i izvori sredstava. Racunovodstvo, knjigovodstvo, srednja skola, racunovodstvo i knjigovodstvo, osnovna sredstva, izvori sredstava, sredstva, knjizenje sredstava
Računovodstvo
Broj strana: 5

Dezinfekcija i dezinfekciona sredstva - prezentacija

Prezentacija na temu dezinfekcija i dezinfekciona sredstva, power point prezentacija, medicina. Prezentacija, medicina, medicinski fakultet, dezinfekcija i dezinfekciona sredstva, dezinfekcija, dezinfekciona sredstva, mikroorganizmi, unistavanje mikroorganizma, mehanicka sredstva, hemijska sredstva, bioloska sredstva, spiritivini diluti, alkohol, oksidaciona sredstva, pemfigus, hiper mangan, halogeni elementi, jedinjenja hlora, soli+teskih metala, acidi borici
Virusologija
Broj strana: 14

Knjigovodstvene evidencije osnovnih sredstava

Skenirano. Knjigovodstvene, evidencije, osnovnih, sredstava, osnovna, sredstva, glavna, knjiga, invevtara, inventar, analiti?ke, kartice, ulaganja, kupovina, nova, novih, upotrebljavana, upotrebljavanih, izgradnja, izvo?a?, radova, sopstvena, sopstvenoj, re?ija, zajedni?ka, prijem, bez, naknade, naknada
Dvojno knjigovodstvo
Broj strana: 10

Operativni plan rada nastavnika, matematika, treći razred

Operativni, godisnji plan rada nastavnika za treci razred iz predmeta matematika. Operativni plan rada matematika, godisnji plan rada matematika, nastavni plan, osnovna skola, matematika, nastavne metode, oblici rada, nastavna sredstva, obrazovni standardi, ciljevi i zadaci, vreme realizacije
Matematika
Broj strana: 19

Pribavljanje sredstava preduzeca

. Pribavljanje, sredstava, preduzeca, sredstva, sopstveni, kapital, formiranje, promene, inoksna, preduzeca, drustva, lica, kapitala |
Racunovodstvo
Broj strana: 4

Pojam i podela osnovnih sredstava

Skenirano. Pojam, podela, osnovnih, sredstava, osnovna, sredstva, osnovna, obrtna, u pripremi, priprema, u funkciji, funkcija, zemlji?ta, ?ume, gradjevinski, objekti, oprema, zasade, osnovno, stado, materijalna, prava, van funcije, f-ja, f-je
Dvojno knjigovodstvo
Broj strana: 4

Merenje vrednosti

. Merenje, vrednosti, prihodi, rashodi, nov?ana, sredstva, merila, vrednosti, ukupan, prinos, dodata, vrednost, akcija, standard, dividenda, tr?i?na, vrednost, preduze?a, neto, poslovni, dobitak
Poslovne finansije
Broj strana: 3

Rashodovanje osnovnih sredstava

Skenirana skripta. Rashodovanje, likvidacija, sredstva, amortizovana, otpisana, vrednost, knjizenje |
Dvojno knjigovodstvo
Broj strana: 2

Vrste kredita preduzećima

Skenirano. Vrste, kredita, preduze?ima, krediti, preduze?a, kratkoro?ni, investicioni, revolving, mala, srednja, restruktuiranje, defanzivna, finansiranja, likvidnost, rentabilnost, ofanzivna, obrtna, sredstva, dugoro?ni, kamatna, stopa, klauzula, nif, aran?man, srednjoro?ni
Kreditna analiza preduzeća
Broj strana: 5

Metode u porodičnom vaspitanju seminarski rad

. Pedagogija, skolska pedagogija, porodicna pedagogija, vaspitanje, metode porodicnog vaspitanja, seminarski rad, metode kaznjavanja, metode ubedjivanja, sredstva sprecavanja, sredstva podsticaja
Skolska i porodicna pedagogija
Broj strana: 15

Priprema za čas računovodstvo (sa materijalom) - osnovna sredstva

Obradjene teme - pojam, vrste i znacaj osnovnih sredstava
- evidencija osnovnih sredstava (knjiga o.s. i analiticka kartoteka)

Primenjene su metode aktivno orjentisane nastave - oluja ideja, igra uloga, igra asocijacija. Pojam, uloga, podela, poslovne knjige osnovnih sredstava, racunovodstvo, priprema za cas, priprema racunovodstvo, nastavni plan
Računovodstvo
Broj strana: 11

Godišnji plan rada muzička kultura

. Nastavni plan rada muzicka kultura, muzicko, muzicka kultura, godisnji plan rada, godisnji plan rada muzicka kultura, obrazovni standardi, nastavna jedinica, oblici rada, nastavna sredstva |
Nastavni planovi
Broj strana: 11

Saobracajna sredstva za prevoz robe

Beleske sa casa prakticne nastave, Saobracajna sredstva za prevoz robe. Srednja skola, prakticna nastava, beleske sa casa, beleske sa casa prakticne nastave, skripta srednja skola, saobracajna sredstva, prevoz robe, roba, saobracajna sredstva za prevoz robe, vodeni transport, zeleznicki transport, avio transport, kamionski transport
Prakticna nastava
Broj strana: 1

Knjigovodstvena evidencija osnovnih sredstava

. Knjigovodstvena, evidencija, osnovnih, sredstava, osnovna, sredstva, ulaganje, kupovina, izgradnja, prijem, nadoknada |
Racunovodstvo
Broj strana: 4

Svetska trgovina

Ukratko o svetskoj trgovini i svetskom tržištu i faktori koji su uticali na njihovu pojavu. Trgovina, tr?i?te, svetska trgovina, faktori, uticaj, nerazvijen transport, slabo razvijena proizvodnja, nepostojanje me?unarodnog privrednog sistema, feudalizam, kapitalizam, transportna sredstva, razvoj transportnih sredstava
Međunarodni ekonomski odnosi
Broj strana: 2

Merenje i kontrola (osnovi metrologije)

Merenje i kontrola, osnovni principi merenja i kontrole, osnovni metroloski pojmovi. Merenje, kontrola, metroloski pojmovi, nominalna vrednost, stvarna vrednost, izmerena vrednost, greske merenja, prvi pregled, periodicni pregled, vanredni pregled, metode merenja, direktne metode, indirektne metode, merni sistemi, merni i kontrolni instrumenti, merna sredstva, etaloni, merila, kontrolni uredjaji, kontrolnici
Proizvodno mašinstvo
Broj strana: 9

Ciljevi i resursi preduzeća

Skenirana skripta. Ciljevi, podciljevi, preduze?a, makroekonomija, mikroekonomija, mazoekonomija, resursi, ljudski, materijalni, finansijski, tr?i?ni, dispozitivni, finansijska, sredstva, ekonomska, snaga, preduze?a, es(a), es(c), cq
Dvojno knjigovodstvo
Broj strana: 4

Način i sredstva za obezbeđivanje pravnih poslova

Beleške sa predavanja. Na?in, sredstva, obezbe?ivanje, pravnih, poslova, pravni, poslovi, kapara, neva?e?i, pravni, posao, ponuda, poverilac, prihvatanje, odustanica, ugovorna, kazna, kaucija, avans, penali, jemstvo, ugovorni, odnos, obaveze, sporazum
Međunarodno privredno pravo
Broj strana: 4

Stilske figure

. Stilska izrazajna sredstva, stilske figure, srpski jezik, metafora, personifikacija, eufemizam, alegorija, simbol, retoricko pitanje |
Srpski jezik i knjizevnost
Broj strana: 4

Sredstva turisticke agencije

. Osnovna sredstva turisticke agencije, obrtna sredstva turisticke agenije, sredstva u naturalnom obliku, sredstva u novcanom obliku, agncijsko poslovanje, turisticka skola
Agencijsko i hotelijersko poslovanje
Broj strana: 5

Neobnovljivi izvori energije priprema za čas

. Priprema za cas, priroda i drustvo, neobnovljivi izvori eergije priprema za cas, priprema, energija, nastavna sredstva, oblici rada |
Priroda i drustvo
Broj strana: 11

Kreditna analiza preduzeća

Skenirano. Kreditna, analiza, preduze?a, preduze?e, banka, kredit, kvalitet, du?nik, informacija, obrtna, sredstva, garancije, scoring, model |
Kreditna analiza preduzeća
Broj strana: 2

Stilska vrednost leksema priprema za čas

. Stilska vrednost leksema, priprema, priprema za cas, srpski jezik, knjizevnost, mesto rada, nastavna sredstva |
Srpski jezik i knjizevnost
Broj strana: 2

Nastavni plan zdravstveno vaspitanje

. Nastavni plan, zdravstveno vaspitanje, narodna tradicija, gradjansko vaspitanje, fizicka kultura, likovna kultura, nastavna sredstva, nastavni ciljevi |
Nastavni planovi
Broj strana: 2

Ulaganje novčanih sredstava u finansijske oblike imovine

Skenirano. Ulaganje, nov?anih, sredstava, finansijske, oblike, imovine, osnovnih, sredstava, zalihe, nov?ana, sredstva, oblici, imovina, osnovni, hartije, vrednosti, dugoro?ni, plasmani, u?e??e, akcije, obveznice, blagajni?ki, zapisi, prometna, vrednost, obrtna, imovina, dugoro?ni
Dvojno knjigovodstvo
Broj strana: 3

Priprema likovna kultura, osnovne i izvedene boje

. Priprema za cas, likovna kulrura, osnovne boje, izvedene boje, priprema likovna kultura, dusko radovic, srecna nova godina, zadatak casa, uvodni deo casa, motivacioni sadrzaj, glavni deo casa, zavrsni deo casa, tehnicka sredstva, obrazovni zadaci
Likovna kultura
Broj strana: 10

Saosioguranje i reosiguranje

2. kolokvijum. Saosioguranje, reosiguranje, retrocesija, samopridr?aj, na?elo, rizici, obim, sredstva, metode, utvr?ivanje, podela |
Rizik i osiguranje
Broj strana: 1

Knjigovdstveno obuhvatanje ulaganja u osnovna sredstva

. Knjigovdstveno, obuhvatanje, ulaganja, u, osnovna, sredstva, pojam, podela, priprema, funkcija |
Racunovodstvo
Broj strana: 2

Sredstva kojima se prenosi informacija priprema za čas

. Sredstva, komunikacija, informacije, sredsta za prenosenje informacija, informatika, priprema za cas, priprema |
Informatika
Broj strana: 2

Pitanja i odgovori računovodstvo

10 blic pitanja sa odgovorima iz racunovodstva. Racunovodstvo, informacione tehnologije, nalog za knjizenje, evidentiranje osnovnih sredstva, glavna knjiga, analiticka evidencija |
Informacione tehnologije
Broj strana: 2

Karakteristike modela kvantifikacije angažovanja i finansijs

Skenirana skripta. Karakteristike, modela, kvantifikacije, anga?ovanja, finansijskih, sredstava, model, kvantifikacija, anga?ovanje, sredstva, finansijska, determinanta, suma, ulo?ena, osnovna |
Ekonomika preduzeća
Broj strana: 4

Globalni plan rada nastavnika, narodna tradicija

Godisnji globalni plan rada nastavnika iz predmeta narodna tradicija, treci razred. Narodna tradicija, nastavni plan rada, globalni plan rada, nastavne metode, oblici rada, nastavna sredstva, nastavna jedinica
Narodna tradicija
Broj strana: 2

Godišnji plan rada čuvari prirode

. Godisnji plan rada, cuvari prirode, nastavni plan, globalni plan rada cuvari prirode, nastavna sredstva, obrazovni standardi, nastavna tema, broj casova |
Nastavni planovi
Broj strana: 3

Osnovni principi zaštite pri radu

Beleske sa casa prakticne nastave, Osnovni principi zastite pri radu. Srednja skola, prakticna nastava, beleske sa casa, beleske sa casa prakticne nastave, skripta srednja skola, zastita pri radu, osnovni principi zastite pri radu, mere opreznosti, zastitna sredstva
Prakticna nastava
Broj strana: 2

Standardni simboli otrovnih materija

Skripta biologija, standardni simboli otrovnih materija. Standardni simboli otrovnih materija, otrovne materije, otrovi, biologija, srednja skola, korozivne materije, toksicke materije, opasne materije, nadrazljiva sredstva
Biologija
Broj strana: 2

Globalni plan rada nastavnika, likovna kultura, treći razred

Godisnji globalni plan rada nastavnika iz predmeta likovna kultura za treci razred. Nastavni plan rada, globalni plan rada, osnovna skola, likovna kultura, godisnji globalni plan rada nastavnika likovna kultura, nastavna tema, mesec, nastavne metode, oblici rada, nastavna sredstva
Likovna kultura
Broj strana: 4

Namena i značaj opravdanja priprema za čas

. Priprema za cas, srpski jezik, opravdanje, zvanicno opravdanje, nezvanicno oravdanje, nastavna sredstva, nastavni plan, operativni ciljevi |
Srpski jezik
Broj strana: 4

Na Drini ćuprija, Ivo Andrić priprema za čas

. Priprema za cas, srpski jezik, ivo andric, na drini cuprija, obrazovni standardi, uvodni deo casa, na drini cuprija priprema, tip casa, oblik rada, nastavna sredstva |
Srpski jezik i knjizevnost
Broj strana: 2

Priprema za čas - obrada teksta

Priprema za čas. Informatika, priprema za cas, priprema za cas informatike, nastavni plan, priprema, obrada teksta, operativni ciljevi, nastavna sredstva, racunar |
Informatika i Računarstvo
Broj strana: 3

Kultura izražavanja, diskusija priprema za čas

. Diskusija, kultura izrazavanja, srpski jezik, nastavni metodi, nastavna sredstva, priprema, priprema za cas |
Srpski jezik
Broj strana: 1

Komunikacija

Beleske sa predavanja. Komunikacija, tipovi, jezicka, sredstva, jezik, kanal, jednosmerna, pismena, posredovana, ekonomicnost |
Lingvistika
Broj strana: 2

Jovan Dučić - Jablanovi (analiza pesme)

JABLANOVI
Jovan Dučić
Pesmu „Jablanovi“ čine tri katrena, dakle, tri strofe od po četiri stiha; rima je obgrljena (abba, cddc, effe), vrsta stiha- paralelni dvanaesterac (6+6). Pesma u celini izgleda ovako:
Zašto noćas tako šume jablanovi,
Tako strasno, čudno? Zašto tako šume?
Žuti mesec sporo zalazi za hume,
Daleke i crne, ko slutnje; i snovi.

U toj mrtvoj noći pali su na vodu,
Ko olovo mirnu i sivu, u mraku.
Jablanovi samo visoko u zraku
Šume, šume, čudno, i drhću u svodu.

Sam, kraj mutne vode, u noći, ja stojim
Ko potonji čovek. Zemljom prema meni,
Leži moja senka. Ja se noćas bojim,
Sebe, i ja strepim sam od svoje seni.
Smisao pesme je egzistencijalni strah, strah od smrti. Pesma “Jablanovi” donosi subjektivni doživljaj prirode. Umetnički pejzaž izjednačava se sa stanjem u ljudskoj duši, a to je Dučić jasno eksplicirao u svojoj pesmi “Podne” : “ Sve je tako tiho. I u mojoj duši
produženo vidim ovo mirno more...”
Pejzaž čini slika u kojoj dominiraju jablanovi, iza kojih je mesec na zalasku sa obrisima brežuljakaza koje će zaći. Pozadinu pesme čini crna, mrtva noć, a u prvi plan izbija pored jablanova, prizor vode, olovno mirne i sive u čijoj se dubini nazire izvrnuta slika jablanova, sa mesecom, sivim nebom i čovekovom senkom. To je vizuelna slika koju bi slikar mogao sa mnogo uspeha nacrtati, a uz ovu vizuelnu sliku dao je Dučić I akustičnu sliku, u čijoj pozadini je tišina poentirana mrtvilom noći i mirnoćom vode, dok se u prvom planu nalazi šuštanje jablanova- 4 puta naglašeno u pesmi. Pesma započinje nizom upitnih rečenica koje predstavljaju pitanja bez odgovora I kojima se uvodi radoznalost, otkriva se da pesnika muči tajna, želja da tu tajnu odgonetne. Prilogom “tako” iz prvog stiha: ”Zašto noćas tako šume jablanovi”,
postiže se iluzija da jablanovi šume tu odmah pored nas , otuda će se ovaj prilog tri puta ponoviti tokom pesme. Na sličan način deluje i onomatopejski glagol – šume- Za šuštanje jablanova u pesmi se uporno pita. No, ne bi se tako uporno pitalo da je u pitanju obično šuštanje – dakle odgovor je u nekoj drugoj, skrivenoj, važnijoj pojavi koja pripada duhovnom svetu. Spoljašnji šum prekvalifikuje se u duševni nemir. Pesma je napisana u pripovedačkom prezentu- šume, drhću, stojim, strepim- time se sugeriše neposredno prisustvo čulnog sveta, i aktivno učešće lirskog subjekta u njegovom percipiranju. Pesma počinje subjektivnom intonacijom, a ubrzo sledi privid objektivne deskripcije- žuti mesec sporo zalazi za hume, a senka jablanova ogleda se u sivoj, mutnoj void- da bi kraj pesme bio ponovo subjektivno intoniran sa semantički naglašenim prvim licem- ja stojim, ja se noćas bojim itd... Središte pesme je, dakle depersonalizovano- slika noćnog pejzaža data je u trećem licu. Taj pejzaž kreće se od najudaljenije tačke – kosmičkih daljina, prizor meseca, ka crnim humovima na horizontu, do sive I mutne vode da bi se fiksirala senka pesničkog subjekta ove pesme, a onda se svela na njegovo duševno stanje. Duševno stanje tako je postal krajnje ishodište pesme, glavna poenta pesme. Čitav pejzaž podredjen je osnovnoj ideji straha od smrti, a jablanovi šume upravo zato što je pesnički subjekat usamljen i oseća strah pred životom.. Vrsta stiha, strofe, rime; tematika pesme, osnovni motivi pesme, stilsko- izra?ajna sredstva, detaljna analiza pesni?kih slika
Srpski jezik
Broj strana: 2

[1] [1]


"sredstva" pronađeni su rezultati pretrage 71