Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

statistika

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"statistika" pronađeni su rezultati pretrage 37


Pojam statistike

. Pojam statistike, obelezja, skup, analiza skupa, statistika, definicija statistike, turisticki i hotelijarski menadzment |
Statistika
Broj strana: 7

Koeficijent pouzdanosti, simetrija niza, oblik rasporeda

Zadaci i rešenja iz oblasti koeficijent poverenja, relativni varijabilitet, pozicione srednje vrednosti, relativne mere disperzije, simetrija niza podataka, grafički prikazi poligona frekvencije, linijskog dijagrama, poligona kumulativa, određivanje modusa, medijane i srednje vrednosti, oblik rasporeda, grafički prikaz pozicionih srednjih vrednosti,određivanje potebne veličine uzorka.. Koeficijent poverenja, koeficijent, relativni, varijabilitet, pozicione, srednje vrednosti, vrednosti, mere, disperzija, mere disperzije, simetrija, niz, podaci, grafici, prikaz, poligon, frekvencija, linijski, dijagram, kumulativ, modus, medijana, oblik rasporeda, raspored, veli?ina uzorka, uzorak
Statistika
Broj strana: 29

Srednje vrednosti, mere disperzije, oblik rasporeda

Zadaci sa rešenjima iz oblasti srednje vrednosti, oblik rasporeda, mere disperzije odnosno određivanje stope rasta, aritmetičke i geometrijske sredine, modusa, medijane, kvartila. Srednja vrednost, medijana, modus, aritmeti?ka sredina, geometrijska sredina, sredina, grafik, mere disperzije
Statistika
Broj strana: 26

Verovatnoca, statistika testa

Skenirano
sa primerima. Verovatnoca, statistika, testa, tabela, prag, kriterijum, binarni, teorijska, verovatno?a, stablo, dijagram, primeri, ura?eni |
Statistika
Broj strana: 9

Statistika zadatak br 19

Skripta iz statistike u ekonomiji, zadatak sa resenjem

NAPOMENA: rad je rucno pisan

. Statistika, zadaci iz statistike, pareto dijagram, kumuativna serija, frekvencije, atributivne serije, zadaci iz statistike sa resenjima, grupisani podaci, intervalna serija, interval, razmak varijacije, varijansa
Statistika
Broj strana: 4

Osnovi teorije statistike

Osnovi statistike, predmet izucavanja i osnovni pojmovi. Statistika, treci razdred, ekonomska skola, masovne, varijabilne, pojave, zakon, velikih, brojeva, sredjivanje, obrada, pokazivanje, podataka, popisni, metod, anketa, upitnik, snimanje, atributivna, serija, hronoloska, serija, geografska, serija, kumulativna, serija, statisticka, tabela, graficki, prikaz, statisticki, podaci, aritmeticka, sredina, geometrijska, sredina, modus, medijana, interval, varijansa, standardna, devijacija, srednja, vrednost, koeficijent, varijacije, relativni, broj, indeks, korelaciona, analiza
Statistika
Broj strana: 7

Statistika zadatak br 16

Skripta iz statistike u ekonomiji, zadatak br 16

NAPOMENA: rad je rucno pisan. Statistika, zadaci iz statistike, pareto dijagram, kumuativna frekvencija, atributivne serije, standardno odstupanje, zadaci iz statistike sa resenjima, modus, medijana
Statistika
Broj strana: 3

Statisticko zakljucivanje

Skenirano. Statisticko, zakljucivanje, intervali, poverenja, testiranje, statisti?kih, hipoteza, standardna, gre?ka, aritmeti?ka, sredina |
Statistika
Broj strana: 3

Statistička istraživanja na osnovu uzorka seminarski rad

. Uzorak, istrazivanje na osnovu uzorka, statistika, istrazivanje, osnove statistike, namerni uzorak, slucajni uzorak |
Osnove menadžmenta
Broj strana: 16

Seminarski rad-Neparametarski testovi u slučaju jednog uzork

Seminarski rad na temu "Neparametarski testovi u slučaju jednog uzorka na primeru rezultata merenja zagađenja u Pančevu" iz predmeta osnovi statistike.. Seminarski rad, seminarski, statistika, neparametarski testovi, uzorak, rezultati merenja, osnovi statistike, statisticka analiza, neparametarska statistika, ronald fiser, vicoxonov test, test, rang sa znakom, empirijsko istrazivanje, komparacija testa, karl gustav gaus, skup, uzorak, modus, medijana, hipoteza, standardna devijacija, skup, aritmeticka sredina, elementi
Statistika
Broj strana: 24

X test i test homogenosti skupa

Skripta iz statistike u ekonomiji, teorija i zadaci sa resenjem

NAPOMENA: rad je rucno pisan. Statistika, zadaci iz statistike, x test, test homogenosti, pareto dijagram, kumuativna frekvencija, atributivne serije, tip greske, zadaci iz statistike sa resenjima, frekvencije, skup, homogenost skupa
Statistika
Broj strana: 10

Statistika zadaci za vezbanje

. Aritmeticka sredina, proporcija, statistika, statistika zadaci za vezbanje, statistika zadaci, uzorak, slucajni uzorak, interval, serija |
Statistika
Broj strana: 2

Pravci analize statistickog skupa

Skripta iz statistike u ekonomiji

NAPOMENA: rad je rucno pisan. Statistika, zadaci iz statistike, pravci analize statistickog skupa, pareto dijagram, aritmeticka sredina, modus, medijana, zadaci iz statistike sa resenjima, analiza disperzije
Statistika
Broj strana: 4

Dinamicna analiza

Skripta iz statistike u ekonomiji, teorija i primer sa resenjem

NAPOMENA: rad je rucno pisan. Statistika, zadaci iz statistike, dinamicna analiza, zadaci iz statistike sa resenjima, indeksi, individualni indeksi, grupni indeksi, metod agregata, metod srednjih vrednosti, bazni lancani indeksi
Statistika
Broj strana: 8

Indeksi produktivnosti

Skenirano
sa urađenim primerima. Indeksi, produktivnosti, produktivnost, primeri, ura?eni |
Statistika
Broj strana: 3

Anketa primer

Anketa o kucnim ljubimcima iz statistike, uradjeni grafikoni, uvod, sadrzaj, objasnjenja. Statistika, anketa, graficki prikaz, anketa o kucnim ljubimcima, anketa statistika, statistika, grafikon
Statistika
Broj strana: 8

Centralni momenti rasporeda

Skripta iz statistike u ekonomiji, primer i teorija

NAPOMENA: rad je rucno pisan. Statistika, zadaci iz statistike, centralni momenti rasporeda, negrupisani podaci, kumuativna frekvencija, atributivne serije, tip greske, zadaci iz statistike sa resenjima, grupisani podaci, medijana, modus, koeficijent varijacije
Statistika
Broj strana: 4

Kontrolne karte- Stabilnost procesa

Skenirano. Kontrolne, karte, elementi, analiza, kvalitet, procesa, stabilnost, prihvatljivost, sposobnost, primer, stabilnost, procesa, ta?ke |
Statistika
Broj strana: 4

Analiza disperzije

Skripta iz statistike u ekonomiji

NAPOMENA: rad je rucno pisan. Statistika, zadaci iz statistike, analiza disperzije, pareto dijagram, kumuativna frekvencija, atributivne serije, tip greske, zadaci iz statistike sa resenjima, mere disperzije, varijansa, standardna devijacija, negrupisani podaci, skup, analiza oblika
Statistika
Broj strana: 5

Testiranje hipoteze o jednakosti varijanse dva skupa

Skenirano
sa urađenim primerima. Testiranje, hipoteze, jednakosti, varijanse, dva, skupa, jednakost, skupovi, varijansa, primeri, prag, testa, test |
Statistika
Broj strana: 9

Alati savremenog menadzmenta

Skripta iz statistike u ekonomiji, primer sa resenjem

rad je rucno pisan. Statistika, zadaci iz statistike, alati savremenog menadzmenta, pareto dijagram, kumuativna frekvencija, atributivne serije, tip greske, zadaci iz statistike sa resenjima
Statistika
Broj strana: 2

Osnovi teorije verovatnoce

Skripta iz statistike u ekonomiji

NAPOMENA: rad je rucno pisan. Statistika, zadaci iz statistike, osnovi teorije verovatnoce, slucajan dogadjaj, verovatnoca, tip greske, zadaci iz statistike sa resenjima, varijansa, standardna devijacija, prvi pirsonovov koeficijent, drugi pirsonov koeficijent
Statistika
Broj strana: 5

Kritika statističke evidencije i primena u kriminologiji

Skripta kriminologija, Kritika statističke evidencije i primena statistike u kriminologiji. Kriminologija, skripta kriminologija, kriminalisticka akademija, kriminalisticko policijska akademija, statisticka evidencija kriminaliteta, statistika, primena statistike u kriminologiji, legalisticko glediste, realisticko glediste
Kriminologija
Broj strana: 3

Testiranje hipoteze o jednakosti 2 skupa

Skenirano. Testiranje, hipoteze, jednakosti, aritmeti?ke, sredine, dva, skupa, aritmeti?ka, sredina, skupovi, model, primer, varijanta, proporcija |
Statistika
Broj strana: 5

Indeksi

Skenirano. Indeks, indeksi, lan?ani, bazni, teku?i, period, primer, prevo?enje, serije, originalni, empirijski, podaci, nominalna, realna, vrednost |
Statistika
Broj strana: 5

Kontrolne karte

Skripta iz statistike u ekonomiji

NAPOMENA: rad je rucno pisan. Statistika, zadaci iz statistike, kontrolne karte, elementi r karte, elementi x karte, zadaci iz statistike sa resenjima, granice upozorenja
Statistika
Broj strana: 4

Kontrolne karte- prihvatljivost i sposobnost procesa

Skenirano
sa urađenim primerima. Kontrolne, karte, sposobnost, procesa, prihvatljivost, primeri, ura?eni |
Statistika
Broj strana: 6

Teorijske osnove zaključivanja o proporciji skupa

Skenirano. Teorijske, osnove, zaklju?ivanja, proporciji, skupa, proporcija, skup, relativno, u?e??e, postulat, primer, parametri, faktor, poverenja, standardna, devijacija, korektivni, popravni |
Statistika
Broj strana: 4

Bojesova teorema

Skripta iz statistike u ekonomiji

NAPOMENA: rad je rucno pisan. Statistika, zadaci iz statistike, bojesova teorema, zadaci iz statistike sa resenjima |
Statistika
Broj strana: 2

Dijagram toka i klasifikacija verovatnoce

Skripta iz statistike u ekonomiji, teorija i primer

NAPOMENA: rad je rucno pisan. Statistika, zadaci iz statistike, dijagram toka, klasifikacija verovatnoce, kumuativna frekvencija, tip greske, zadaci iz statistike sa resenjima, tok procesa, klasifikacija verovatnoce slucajnih dogadjaja
Statistika
Broj strana: 4

Numericke serije

Skripta iz statistike u ekonomiji

NAPOMENA: rad je rucno pisan. Statistika, zadaci iz statistike, numericke serije, linijski dijagram, histogram, stigmogram, frekvencijski dijagram, zadaci iz statistike sa resenjima, poligom, primer iz statistike
Statistika
Broj strana: 6

Kontrolna U karta

Skenirano
sa urađenim primerima
. Kontrolna, u karta, primer, ura?en, elementi, standard |
Statistika
Broj strana: 4

Analiza varijanse

Skripta iz statistike u ekonomiji, teorija i primer sa resenjem

NAPOMENA: rad je rucno pisan. Statistika, zadaci iz statistike, analiza varijanse, pareto dijagram, kumuativna frekvencija, atributivne serije, tip greske, zadaci iz statistike sa resenjima, varijansa, varijabilitet
Statistika
Broj strana: 6

Grupni i idealni indeksi

Skenirano. Indeksi, grupni, metod, agregata, prose?nih, odnosa, idealni, koli?ina, grupni, cena, vrednosti, primeri, ura?eni |
Statistika
Broj strana: 4

Odredjivanje vrednosti verovatnoce f-je normalnog rasporeda

Skenirano
sa urađenim primerima. Odredjivanje, vrednosti, verovatnoce, f-je, normalnog, rasporeda, funkcija, primeri, ura?eni |
Statistika
Broj strana: 2

Normalni raspored

Skenirano. Normalni, raspored, gausovo, zvono, standardizovani, primeri, ura?eni, statistical, normdist, norminv, standardize, poissonov |
Statistika
Broj strana: 5

Amplituda vremenskih serija

Skripta iz statistike u ekonomiji, teorija i primer sa resenjem

rad je rucno pisan. Statistika, zadaci iz statistike, anplituda vremenskih serija, pareto dijagram, kumuativna frekvencija, atributivne serije, tip greske, zadaci iz statistike sa resenjima, linearni trend, graficki metod, metod diferencija, metod pokretnih sredina, statisticko ocenjivanje sezonske komponente
Statistika
Broj strana: 5


"statistika" pronađeni su rezultati pretrage 37