Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

struktura

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"struktura" pronađeni su rezultati pretrage 111

[1] [1]


Pedagogija pojam predmet i podela

1. Predmet i definicija pedagogije............................................................................. 3
2. Pedagoško naučni zakoni, principi i pravila ......................................................... 4
3. Odnos između pedagogije i drugih nauka............................................................. 6
4. Pojam vaspitanja, znanja i umenja........................................................................ 7
5. Odnos između vaspitanja i obrazovanja................................................................ 11
6. Efikasnost obrazovno-vaspitnog rada ................................................................... 12
7. Objektivni i subjektivni faktori efikasnosti obrazovno-vaspitnog rada................ 15
8. Naziv i pojam didaktike ........................................................................................ 17
9. Predmet i zadatak didaktike.................................................................................. 19
Didaktički principi
10. Princip naučnosti u nastavi i prilagođenosti nastave uzrastu ............................. 21
11. Princip individualizacije nastavnog procesa, sistematičnosti i potpunosti......... 22
12. Princip svesne aktivnosti učenika i očiglednosti u nastavi................................. 22
13. Princip povezanosti teorije i prakse i trajnosti znanja, umenja,
veština i navika................................................................................................... 23
14. Nastava kao specifična ljudska aktivnost ........................................................... 24
15. Vrste nastave ...................................................................................................... 26
16. Didaktička struktura nastavnog sadržaja ............................................................ 27
Komponente didaktičke strukture
17. Model i oblik didaktičke strukture sadržaja ....................................................... 30
18. Veze i odnosi u didaktičkoj strukturi sadržaja.................................................... 31
19. Koncepcija strukturiranja sadržaja ..................................................................... 32
20. Poredak sadržaja u didaktičkoj strukturi ............................................................ 34
Etape nastavnog procesa
21. Pripremanje za nastavni rad i obrađivanje nove građe ....................................... 35
22. Uvežbavanje i ponavljanje.................................................................................. 38
23. Proveravanje i ocenjivanje.................................................................................. 42
Oblici rada u nastavi
24. Frontalni oblik rada ............................................................................................ 44
25. Individualni oblik rada ....................................................................................... 45
26. Grupni oblik rada................................................................................................ 46
27. Rad u parovima................................................................................................... 48
28. Nastavne metode ............................................................................................... 49
29. Verbalno-tekstualne metode ............................................................................... 50
30. Ilustrativno-demonstrativne metode................................................................... 53
31. Laboratorijsko-eksperimentalne metode ............................................................ 54
32. Nastavna sredstva; pojam i podela ..................................................................... 56
33. Funkcije nastavnih sredstava .......................................................................... 59
34. Funkcija postizanja očiglednosti, intenziviranja učenja i razvijanja
umnih sposobnosti ............................................................................................. 60
35. Funkcija racionalizacije i ekonomičnosti nastave, inicijator misaone
i intelektualne aktivnosti .................................................................................... 62
Metodske koncepcije
36. Predavačko-informativna i egzemplarna nastava ............................................... 64
37. Individualizovana i programirana nastava.......................................................... 64
38. Problemska i timska nastava............................................................................... 65
39. Pojam učenja ...................................................................................................... 65
40. Cilj učenja .......................................................................................................... 68
Faktori koji deluju na učenje
41. Motivi i podsticaji za učenje............................................................................... 71
42. Emocije u učenju ................................................................................................ 73
43. Misaoni procesi u učenju.................................................................................... 74
44. Ličnost nastavnika i atmosfera u razredu ........................................................... 76
Metode učenja
45. Induktivna i deduktivna metoda učenja.............................................................. 78
46. Analitička, sintetička i sistematično-progresivna metoda učenja....................... 78
Etape procesa učenja
47. Sticanje percepcija i predstava ........................................................................... 80
48. Misaoni put stvaranja pojmova i usvajanja zakona............................................ 82
49. Utvrđivanje znanja, veština i navika................................................................... 84
50. Primena znanja u praksi...................................................................................... 86
51. Proveravanje znanja, veština i navika................................................................. 88
52. Pamćenje i ponavljanje....................................................................................... 89
53. Zaboravljanje...................................................................................................... 91
54. Grupno učenje i transfer učenja.......................................................................... 93
55. Učenje na školskom času.................................................................................... 95
56. Učenje i radne navike. 1, predmet i definicija pedagogije, , 3 2, pedago?ko nau?ni zakoni, principi i pravila, , 4 3, odnos izme?u pedagogije i drugih nauka, 6 4, pojam vaspitanja, znanja i umenja, 7 5, odnos izme?u vaspitanja i obrazovanja, 11 6, efikasnost obrazovno-vaspitnog rada, , 12 7, objektivni i subjektivni faktori efikasnosti obrazovno-vaspitnog rada, 15 8, naziv i pojam didaktike, , 17 9, predmet i zadatak didaktike, , 19 didakti?ki principi 10, princip nau?nosti u nastavi i prilago?enosti nastave uzrastu, 21 11, princip individualizacije nastavnog procesa, sistemati?nosti i potpunosti, 22 12, princip svesne aktivnosti u?enika i o?iglednosti u nastavi, 22 13, princip povezanosti teorije i prakse i trajnosti znanja, umenja, ve?tina i navika, , 23 14, nastava kao specifi?na ljudska aktivnost, , 24 15, vrste nastave, , 26 16, didakti?ka struktura nastavnog sadr?aja, , 27 komponente didakti?ke strukture 17, model i oblik didakti?ke strukture sadr?aja, 30 18, veze i odnosi u didakti?koj strukturi sadr?aja, , 31 19, koncepcija strukturiranja sadr?aja, 32 20, poredak sadr?aja u didakti?koj strukturi, , 34 etape nastavnog procesa 21, pripremanje za nastavni rad i obra?ivanje nove gra?e, 35 22, uve?bavanje i ponavljanje, , 38 23, proveravanje i ocenjivanje, , 42 oblici rada u nastavi 24, frontalni oblik rada, , 44 25, individualni oblik rada, , 45 26, grupni oblik rada, , 46 27, rad u parovima, , 48 28, nastavne metode, , 49 29, verbalno-tekstualne metode, , 50 30, ilustrativno-demonstrativne metode, , 53 31, laboratorijsko-eksperimentalne metode, , 54 32, nastavna sredstva; pojam i podela, 56 33, funkcije nastavnih sredstava, , 59 34, funkcija postizanja o?iglednosti, intenziviranja u?enja i razvijanja umnih sposobnosti, , 60 35, funkcija racionalizacije i ekonomi?nosti nastave, inicijator misaone i intelektualne aktivnosti, , 62 metodske koncepcije 36, predava?ko-informativna i egzemplarna nastava, 64 37, individualizovana i programirana nastava, 64 38, problemska i timska nastava, , 65 39, pojam u?enja, , 65 40, cilj u?enja, , 68 faktori koji deluju na u?enje 41, motivi i podsticaji za u?enje, , 71 42, emocije u u?enju, , 73 43, misaoni procesi u u?enju, , 74 44, li?nost nastavnika i atmosfera u razredu, , 76 metode u?enja 45, induktivna i deduktivna metoda u?enja, , 78 46, analiti?ka, sinteti?ka i sistemati?no-progresivna metoda u?enja, 78 etape procesa u?enja 47, sticanje percepcija i predstava, , 80 48, misaoni put stvaranja pojmova i usvajanja zakona, , 82 49, utvr?ivanje znanja, ve?tina i navika, , 84 50, primena znanja u praksi, , 86 51, proveravanje znanja, ve?tina i navika, , 88 52, pam?enje i ponavljanje, , 89 53, zaboravljanje, , 91 54, grupno u?enje i transfer u?enja, , 93 55, u?enje na ?kolskom ?asu, , 95 56, u?enje i radne navike
Pedagogija
Broj strana: 105

Geografija

Geografija celokupno gradivo za ispit. Geografija, geologija, geohemija, geodezija, geografska, sredina, geografski, omotac, atmosfera, hidrosfera, litosfera, biosfera, geosfera, geomorfologija, geografija, usluga, politicka, geografija, deskripcija, klasifikacija, sistematizacija, generalizacija, naucno, otkrice, naucno, razumevanje, naucno, predvidjanje, kosmos, zemlja, sazvezdja, lanete, mlecni, put, galaksija, kosmos, kosmonautika, sunce, suncev, sistem, asteroidi, komete, meteori, sateliti, mesec, magelanova, ekspedicija, magelanov, prolaz, rotacija, revolucija, nikola, kopernik, dugodnevnica, ravnodnevnica, ekvator, obdanica, toplotni, pojas, orjentacija, globus, geografska, karta, pojam, razmer, kotline, doline, reka, jezero, more, okean, kopno, reljef, zemljina, kora, jezgro, omotac, jezgra, magmatske, stene, sedimentne, stene, metamorfne, stene, rasedanje, vulkani, etna, mauna, kea, mauna, loa, vazduh, vreme, pacifik, tihi, okean, atlantski, okean, indisjki, okean, severni, ledeni, okean, tropske, sume, savane, tundre, pustinja, ekumena, subekumena, anekumena, klima, naselja, stalna, naselja, urbana, naselja, demografkse, odlike, morfoloska, struktura, urbanizacija, aglomeracije, konurbacije, megalopolisi, suburbanizacija, pseudourbanizacija, privreda, primarni, sektor, sekundarni, sektor, tercijalni, sektor, saobracaj, trgovina, zanatstvo, industrija, poljoprivreda, sumarstvo, starovlasko, raska, visija, kosovo, metohija, juzno, pomoravlje, istocna, srbija, sumadija, pomoravlje, severozapadna, srbija, vojvodina,
Upoznavanje okoline
Broj strana: 54

Struktura Atoma

struktura Atoma. struktura atoma |
Hemija
Broj strana: 13

Populaciona genetika - prezentacija

Prezentacija populaciona genetika, odlicna prezentacija na 40 slajdova iz genetike. Genetika, populaciona genetika, prezentacija, ekologija, geneticka struktura populacije, hromozomski polimorfizam, abo sistem, osobine, krvno srodstvo, frekvenca heterozigota, panmiksija, geni
Genetika
Broj strana: 40

Smrceve sume i degradacioni stadijumi

Cetinarske sume,poreklo i razvoj,pojas pruzanja smrce,ekoloske karak.smrce,vrste roda picea,struktura i floristicki sastav,asocijacije smrcevih sums u srbiji,degradacioni stadijumi.. Porekolo i razvoj smrcevih suma, pojas pruzanja smrce, ekoloske karak, smrce, osobine smrce, vrste roda picea, asocijacije smrcevih suma u srbiji, degradacioni stadijumi
Sinekologija
Broj strana: 42

Investicije, privredni rast i problem zaposlenosti

INVESTICIJE, PRIVREDNI RAST I PROBLEM ZAPOSLENOSTI U KRAGUJEVCU U PERIODU 1999. – 2000. GODINE. Pojam i značaj investicija, njihova podela, struktura investicija u Kragujevcu, Ostvarene investicije u društvenom sektoru u Kragujevcu, faktori privrednog rasta, PRIVREDNI RAST i ODNOS INVESTICIJA i POTROŠNJE, kretanje društvenog proizvoda i nacionalnog dohotka, akumulativna i reproduktivna sposobnost privrede, uticaj zaposlenosti na privredni rast, promene u strukturi stanovništva, uzroci i rešavanje problema nezaposlenosti, . Investicije, privreda, privredni rast, problem zaposlenosti, zaposlenost, kragujevac, zna?aj investicija, podela, struktura, dru?tveni sektor, faktori, potro?nja, odnos investicija i potro?nje, nezaposlenost, sposobnost privrede, akumulativna i reproduktivna, privredni rast, promene u strukturi stanovni?tva, uzroci, re?avanje problema nezaposlenosti
Nacionalana ekonomija
Broj strana: 36

Strukturalizam 1

. Strukturalizam, ferdinand, sosir, lang, recnik, znak, struktura, razvoj, karakteristike, sistem, skole, skola, nemacki |
Lingvistika
Broj strana: 5

Strukturalizam 2

Beleske sa predavanja. Strukturalizam, metode, sistem, znakova, signifikat, signiofikant, arbitraran, podrustvljenost, praska, skola, morfema |
Lingvistika
Broj strana: 4

Ročna struktura k

Skenirano. Ro?na, struktura, k\, kriva, prinosa, prinos, teorije, teorija, o?ekivanja, o?ekivanje, segmetiranog, tr?i?ta, segmentirano, tr?i?te, kompozitna |
Kreditna analiza preduzeća
Broj strana: 2

Salon nameštaja “Simkom” - seminarski rad

Salon nameštaja “Simkom”, seminarski rad, projektovanje informacionih sistema. Seminarski rad, projektovanje informacionih sistema, verbalni model, organizaciona struktura, hodogram dokumentacije, dijagram dekompozicije, matrica prethodjenja procesa, dijagram konteksta, entitet, grubi scenario obrade
Projektovanje Informacionih sistema
Broj strana: 24

Hartije od vrednosti, akcije i obveznice - prezentacija

Prezentacija na temu hartije od vrednosti. Prezentacija, hartije od vrednosti, akcije, obveznice, akcionarska drustva, preferencijalne akcije, redovne akcije, dividenda, zamenljive obveznice, struktura kapitala, varant, seminarski rad, ekonomski fakultet
Organizacija preduzeća
Broj strana: 26

Primer projektovanja informacionih sistema - seminarski rad

Projektovanje informacionih sistema na konkretnom primeru prodavnice mobilnih telefona, seminarski rad. Projaktovanje informacionih sistema informacioni sistemi seminarski rad poslovna komunikacija organizaciona struktura analiza problema specifikacija problema indentifikacija entiteta entitet dijagram zavisnosti entiteta
Projektovanje Informacionih sistema
Broj strana: 24

Strukturalizam

. Strukturalizam, metoda, jezik, lingvistika |
Lingvistika
Broj strana: 2

Organizacija i organizacijske strukture

Seminarski rad na temu ''Organizacija i organizacijske strukture u menadžmentu''. Organizacija, organizacijske strukture, organizacija, preduzeca, menadzment, klasicna, teorija, neoklasicna, teorija, ekonoija, ekonomski, fakultet, nacela, organizacije, divizinalna, organizacijska, struktura, tipizacija, mehanizacija, troskovi, univerzalni, pojam, institucionalni, pojam, strukturni, pojam, funkcijski, pojam, sef, odeljenja, menadzer, poslovodja, radnik,
Organizacija preduzeća
Broj strana: 14

PE cevi za zastitu kablova - prezentacija

Prezentacija na temu PE cevi za zastitu kablova . Pe, pe cevi, telekomunikacija, cevi za zastitu kablova, kablovi, materijal polietilen, polietilenske cevi, zastita telekomunikacionih kablova, zastita elektro-energetskih kablova, prezentacija, seminarski rad
Infrastruktura
Broj strana: 18

Strukturalisticka obelezja

Beleske sa predavanja. Strukturalisticka, obelezja, grundform, koordinirajuce, subordinirajuce, konjukcija |
Lingvistika
Broj strana: 1

Parametri organizacione strukture

. Parametri, organizacione, strukture, organizaciona, struktura, podela, rada, rad, specijalizacija, stepen, autoritet, odgovornost, distribucija, grupisanje, jedinica, koordinacija |
Organizacija preduzeća
Broj strana: 6

Faktori organizacione strukture

. Faktori, organizacione, strukture, struktura, organizaciona, podela, distribucija, grupisanje, faze, koordinacija, tehnicki, sistem, sredina, okruzenje, uticaj, kultura, vlasnistvo, moda |
Organizacija preduzeća
Broj strana: 5

Struktura i klasifikacija virusa

. Virus, virusi, struktura, funkcije, klasifikacija |
Virusologija
Broj strana: 3

Modeli struktuiranja organizacije

Skenirano. Modeli, struktuiranja, organizacije, struktuiranje, kosnolov, model, ?endler, ?endlerov, ?endlerovi, naslednici, ?endlerovih, naslednika, struktura, strategija |
Organizacija preduzeća
Broj strana: 3

Koncept i struktura kreditnog rizika

. Koncept, struktura, kreditnog, rizika, kreditni, rizik, o?ekivani, neo?ekivani, gubitak, streni, za?tita, trendovi, trend, selekcija, zahtev, diversifikacija, sistem, limit, klauzule, trendovi, revizija, kamatna, stopa, cilj, restriktivna, monetarna, politika, ekspazivna, upravljanje, valutni, rizik, depresijacija, terminske, transakcije, fju?ersi, opcije, valutne
Bankarstvo
Broj strana: 4

Primer projektovanja informacionih sistema - prezentacija

Projektovanja informacionih sistema na primeru prodavnice TIM. Projektovanje informacinih sistema, informacioni sistemi, visoka-tehnicka skola, postavka problema, nabavka, prodaja, dijagram konteksta, dijagram dekompozicije, root dijagram, organizaciona struktura
Projektovanje Informacionih sistema
Broj strana: 15

Proracun - zadaci OMD

Proracun, operacije i tabele, zadatak iz masina i alata OMD, prvi graficki. Masine, alati, omd, glavno vreme, tg, program proizvodnje, komadno vreme, vrednost komada, norma casa, cena, cena materijala, cena polufabrikanta, tezina tipskog predstavnika, slozenost, tehnoloski elementi, program proizvodnje, uzduzna obrada, poprecna obrada, tehnoloska struktura, fiksni troskovi, proporcionalni troskovi, ritam serije, intenzitet toka, stezni pribor, broj radnika, povrsina, objekat
Mašine i alati u obradi metala deformisanjem
Broj strana: 12

THC

Hemijska struktura, toksicnost i istrazivanja vezana za THC. Thc, hemija, kanabis, marihuana |
Hemija
Broj strana: 14

Paramteri organizacione strukture

Skenirano. Organizaciona, struktura, strukture, parametri, aktivnosti, podele, povezivanja, povezivanje, rada, rad, horizontalna, vertikalna, distribucija, autoriteta, autoritet, grupisanje, zajednica, kontrola, komuniciranje
Organizacija preduzeća
Broj strana: 3

Bazični modeli organizacione strukture

Skenirano. Bazi?ni, modeli, organizacione, strukture, model, struktura, funkcionalni, prednosti, nedostaci, divizioni, model, ?ist, me?ovit, modifikacija, projektni, karakteristike, matri?ni, strate?ki, vrh, srednja, linija, operativni, nivo, osoblje, podr?ke, podr?ka, primene, ograni?enja
Organizacija preduzeća
Broj strana: 5

Promene u finansijskoj strukturi

. Promene, finansijskoj, strukturi, finansijska, struktura, tr?i?na, ekonomija, savremena, informaciona, tehnologija |
Bankarstvo
Broj strana: 2

Metod interpretacije - seminarski rad

Referat iz teorije knjizevnosti, metod interpretacije. Metod interpretacije, teorija knjizevnosti, knjizevnost, semanticka autonomija, semanticka promenljivost, rekognitivno tumacenje, humanizam, pozitivizam, ruski formalizam, strukturalizam, semiotika, nova kritika, hermeneuticki krug
Knjizevnost
Broj strana: 10

Upoznavanje sa strukturom i upotrebom PIC mikrokontrolera

Prezentacija uvodnog dela racunaraskih sistema, upoznavanje sa strukturom i upotrebom PIC mikrokontrolera. Mikrokontroler, arhitektura racunarskih sistema, pic mikrokontroler, softver, pic basic, porta, portb, kod, prezentacija, struktura i upotreba pic mikrokontrolera
Arhitektura računara
Broj strana: 7

Uvod u lingvistiku

. Uvod, lingvistiku, lingvistika, nauka, jezik, strukturalizam, naucna, disciplina, sinhronija, filozofija, nemacki, nemci, varijeteti, komunikativna, situacija |
Lingvistika
Broj strana: 9

Sociometrijski test

. Sociometrija istrazivanja, sredstvo za proucavanje drustvene strukture, sociometrija, sociologija, sociologija rada, drustvena struktura, proucavanje drustvene strukture, sociometrijski test |
Sociologija radaa
Broj strana: 13

Elektronski platni promet

. Elektronski, platni, promet, pristup, bankarski, informacioni, sistem, platne, kartice, debitne, kreditne, standardne, inteligentne, smart, distribucioni, sistemi, pla?anje, na malo, atm, pos, eftpos, minitel, ku?no, bankarstvo, mre?a, elektronski, novac, promene, struktura, virmansko, ?ekovno, papirni, instrumenti
Bankarstvo
Broj strana: 5

Međuzavisnost strategije i strukture

Skenirano. Me?uzavisnost, strategije, strukture, strategija, struktura, savremeni, koncept, situacioni, pristup, dinami?ki, model |
Organizacija preduzeća
Broj strana: 2

Drama

Drama, pojam, podela, nastanak i struktura. Drama, dramska dela, umetnicka knjizevnost, dramski monolog, nastanak drame, knjizevnost, podela drame, kompozicija drame, henrik ibzen, dzems dzojs |
Knjizevnost
Broj strana: 5

Šema gradilišta i tehnike mrežnog planiranja

Šema gradilišta i tehnike mrežnog planiranja, CPM metod, PERT metod, mrežni dijagram, analiza strukture u mrežnom dijagramu, analiza vremena po metodi CPM, elementi šeme gradilišta, . ?ema, gradili?te, tehnika, mre?no, planiranje, cpm, pert, metod, dijagram, analiza, struktura, analiza vremena, elementi ?eme, ?uvarski nadzor, obru?avanje tla, critical path metod, program evaluation and review technique, kriti?an put
Betonske konstrukcije
Broj strana: 15

Strategija i struktura - usklađivanje i poboljšanje

Skenirano. Situacioni, model, uskla?ivanja, strategije, strukture, strategija, struktura, dinami?ki, predstavnici, cikli?ne, strukturalne, grupe, pobolj?anje, me?uzavisnosti, me?uzavisnost, posredno, neposredno
Organizacija preduzeća
Broj strana: 3

Fuzija i akvizicija

. Fuzija, akvizicija, ciljevi, determinante, pove?anje, snage, smanjenje, tro?kovi, mega, fuzije, kontrolisani, izlazak, analiti?ko, projektovanje, struktura, pona?anje, performanse, hhi, indeks
Bankarstvo
Broj strana: 3

Grupe u organizaciji, konflikti i koalicije

Skenirano. Grupa, nestrukturalna, neformalna, karakteristike, konflikti, koalicije, organizacija, kompetencija, saradnja, konflikt, tehnike, re?avanja |
Organizacija preduzeća
Broj strana: 3

Jezicki znak

. Jezicki, znak, jezik, naziv, sistem, lexem, repetativnost, strukturalnost, sinonimija, polisemija, homonimija |
Lingvistika
Broj strana: 3

Termodinamika osnovni pojmovi

Skripta termodinamika, osnovni pojmovi, sta je termodinamika, velicine stanja.... Termodinamika, skripta termodinamika, masinski fakultet, sta je termodinamika, velicine stanja, zapremina, struktura sistema, materija, kolicina materije, pritisak, unutrasnja energija, ekstenzivne velicine stanja, intenzivne velicine stanja, osnovni pojmovi termodinamika
Termodinamika
Broj strana: 10

Racunovodstvo

. Racunovodstvo, materijal, dobavljac, troskovi, evidencija, robe, prodajna, vrednost, struktura, dobavljaci, nefakturisana, roba, rashodi |
Racunovodstvo
Broj strana: 3

Savremeni nemacki jezik

Beleske sa predavanja. Savremeni, nemacki, jezik, beleske, predavanja, uvod, teorija, sosir, lang, parol, strukturalizam, signifikant |
Savremeni nemacki jezik
Broj strana: 3

Preduzeće kao organizacioni sistem, vrste

Skenirana skrpita. Preduze?e, organizacioni, sistem, karakteristike, otvorenost, aktivnost, podsistem ulaza, podsistem izlaza, podsistem, poslovne, funkcije, nabavnka, proizvodnja, prodaja, finansije, ra?unovodstvo, savremeni, model, matri?ni, kombinovani, inovativna, struktura, strategijske, jedinice, vertikalna, horizontalna, podela, rada, upravljanje, rukovo?enje, izvr?enje, vrste, determinate, reduze?a, po veli?ini, veliko, srednje, malo, preduze?e
Ekonomika preduzeća
Broj strana: 4

Formativ

. Formativ, jezicki, znak, oznaceno, predstava, pojmovi, noemi, kategorija, repetativnost, struktura |
Savremeni nemacki jezik
Broj strana: 6

Specifičnosti saobraćajne usluge kao robe

. Specifi?nosti, saobra?a, usluge, robe, saobra?ajna, usluga, roba, saobra?aj, struktura, privreda, grana, slo?en, sistem, integrisanost, transport, teorija, praksa, podela, funkcije |
Drumski saobraćaj
Broj strana: 3

Cene obveznica i tržišna kamatna stopa

. Cene, obveznica, tr?i?na, kamatna, stopa, inflacija, ro?na, struktura, kamatne, stope, teorija, o?ekivanje, segmentirana, tr?i?ta, kompozitna, pasivna, strategija, portfolio, obveznica, aktivna, kompleksni
Bankarstvo
Broj strana: 4

Cene obveznica i tržišna kamatna stopa

. Cene, obveznica, tr?i?na, kamatna, stopa, inflacija, cene, obveznica, ro?na, struktura, kriva, prinosa, teorija, teorije, o?ekivanja, segmentarnih, tr?i?ta, kompozitna, pasivna, strategija, portfolio, obveznica, obveznice
Bankarstvo
Broj strana: 4

Petar Petrovic Njegos, Gorski vijenac

Petar Petrovic Njegos, strukturna analiza "Gorskog vijenca", isticanje gledista naroda (kola) i glavara na "istragu poturica", opsteljudski smisao dela. . struktura \"gorskog vijenca\", analiza dela, pojam \"cojstva i junastva\"
Srpski jezik
Broj strana: 5

Ucenje Ferdinanda de Sosira

. Ucenje, ferdinanda, de sosira, ferdinand, de, sosir, strukturalizam, sistem, jezik, signifikant, podrustvljenost, repetativnost, strukturalnost |
Lingvistika
Broj strana: 3

Osnivanje i plan rada preduzeća

Skenirana skripta. Osnivanje, plan, rada, preduze?a, biznis, plan, uslovi, formalni, materijalni, osniva?ki akt, biznis plan, struktura, cilj, ciljevi |
Ekonomika preduzeća
Broj strana: 2

[1] [1]


"struktura" pronađeni su rezultati pretrage 111