Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

ugovor

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"ugovor" pronađeni su rezultati pretrage 59

[1] [1]


Radno pravo skripta

Odlicna skripta iz radnog prava, 230 ispitnih pitanja. Radno pravo, pravo, skripta radno pravo, ustav, ostvarivanje prava, nadleznost, organi, nacionalna sluzba, ugovor, akti, pravni akt |
Radno pravo
Broj strana: 116

Opcijski ugovori

Pojam i nastanak opcijskih ugovora
vrste opcija
faktori koji uticu na formiranje cene opcija
vrednovanje opcija. Opcijski ugovori, vrste opcije, vrednovanje opcija |
Berzansko poslovanje
Broj strana: 9

Pitanja i odgovori Pravo EU

Blic pitanja i odgovori iz predmeta Pravo EU, pitanja za ispit . Pravo evropske unije, ispitna pitanja, eu, primarno pravo eu, sekundarno pravo eu, uredba, odluka, vrednosti, ciljevi, nadleznost eu, evropski parlament, mastriht, ugovor, ekonomska unija, monetarna unija, supsidijarnost, evropski savet, savet ministara, prvostepeni sud, sud, finansijski sud, komunitarno pravo, ezuc, eez, evro, jea, nato
Pravo EU
Broj strana: 16

Ugovor o osiguranju

Skripta obligaciono pravo: ugovor o osiguranju. Obligaciono pravo, skripta obligaciono pravo, osiguranje, ugovor o osiguranju, osiguranik, osiguravajuce drustvo, ugovor, obaveze osiguranika, trajanje osiguravajuceg pokrica, osiguranje lica, osiguranje imovine
Obligaciono pravo
Broj strana: 7

Ugovor o spediciji - seminarski rad

. Spedicija, privredno pravo, ugovor o spediciji, znacaj spedicije, otpremanje, pravna priroda ugovora o spediciji, zakljucenje ugovora, obaveze speditera, prava speditera, spediter, odgovornost-speditera
Privredno pravo
Broj strana: 14

Obligacioni ugovori - maturski rad

Nastanak obligacionog ugovora, Pojam obligacionih ugovora, vrste, sve vezano za obligacioni ugovor. Obligacije, obligacioni ugovori, pravo, maturski rad, seminarski rad, ugovori, predmet ugovora, forma ugovora, obligacioni odnosi, volja, saglasnost ugovornih strana, prestanak obligacionih ugovora, osnov ugovora, zakljucivanje obligacionih ugovora
Pravo
Broj strana: 14

Računarska oprema, nabavka, prijem, skladištenje - sem. rad

Prezentacija, power point, Proces nabavke računarske opreme, prijem u magacin, skladištenje i izdavanje opreme iz magacina. Prezentacija, seminarski rad, racunarska oprema, nabavka, prijem, magacin, skladistenje, izdavanje opreme, procedura nabavke, priprema, veza sa standardima, sistem kvaliteta, planiranje procesa, rukovodstvo, plan nabavke, sastavnica proizvoda, proizvod, upravljanje zalihama, ugovor, sef nabavke, zaposleni, motivacija zaposlenih, odgovornosti, dijagram toka, zapisi, dokumentacija, uputstva, obrasci, faktura, izbor dobavljaca, dobavljaci, ugovaranje, isporucivanje, otpremnica
Kontrola kvaliteta u izradi softvera
Broj strana: 21

Ugovor o komisionu

Skripta obligaciono pravo: ugovor o komisionu, pojam, bitni sastojci, osobine, vrste, obaveze komisionara i obaveze komitenta. Obligaciono pravo, skripta obligaciono pravo, ugovor, ugovor o komisionu, komitenti, komisionari, obaveze komisionara, obaveze komitenata, vrste ugovora, interesi komitenata
Obligaciono pravo
Broj strana: 3

Ugovor o prevozu stvari morem

Skripta obligaciono pravo: ugovor o prevozu stvari morem, vrste ugovora o prevozu stvari morem. Obligaciono pravo, skripta obligaciono pravo, ugovor, vrste ugovora, ugovor o prevozu stvari morem, vrste ugovora o prevozu stvari morem, brod, prevoz stvari brodom, obaveze prevozioca, ugovor o prevozu stvari unutrasnjim plovnim putevima
Obligaciono pravo
Broj strana: 8

Koktel parti za 100 osoba seminarski rad

. Tocionica pica, ugovor za koktel party, pripremni radovi za koktel party, sluzenje pica, sluzenje jela na koktelima, nacin pripreme nekih jela na koktel partiju, organizacija rada na koktel partiju za 100 osoba itd, :)
Turizam i hotelijerstvo
Broj strana: 17

Faktoring saradnja u prometu roba seminarski rad

U prvom dijelu obrađen je pojam i povjesni razvoj faktoringa.
U drugom dijelu obrađene su vrste faktoringa.
U trećem dijelu obrađen je ugovor o faktoringu.
U četvrtom dijelu obrađen je međunarodni faktoring.
U petom dijelu obrađeni su prednosti i nedostaci faktoringa.
U šestom dijelu date su osnovne napomene o “UNIDROIT” konvenciji o međunarodnom faktoringu.
U sedmom dijelu obrađeni su finansijski instituti slični faktoringu: forfeiting i sekuritizacija.
. Seminarski rad, marketing, ekonomija, faktoring saradnje u prometu robe, promet robe, roba, definicija faktoringa, faktoring
Ekonomija
Broj strana: 19

Ugovor o kreditu - pojam i vrste

Skripta obligaciono pravo: pojam i vrste kredita, ugovor o kreditu, akreditiv, pojam i nacela, bankarska garancija. Obligaciono pravo, skripta obligaciono pravo, ugovor, akreditiv, krediti, ugovor o kreditu, bankarska garancija, pojam nacela akreditiva, pojam vrste ugovora o kreditu
Obligaciono pravo
Broj strana: 5

Obligaciono pravo

. Jemstvo, ugovorna kazna, kreditni nalog, solidni obligacioni odnos, podeljeni obligacioni odnos, ugovori, treca lica, zastupnistvo, kognitor, obicne obligacije, alternativne obligacije, dare, facere, praestare, prestacija, obligaciono pravo, pravni fakultet, rimsko pravo
Kriminologija
Broj strana: 5

Zaključivanje ugovora o kreditu

Skenirano. Zaklju?ivanje, ugovora, o, kreditu, ugovor, kredit, struktuiranje, ro?nost, kolateral, k\, za?titne, klauzule, kratkoro?ni srednjoro?ni, dugoro?ni, namena, otplata, efektivna, nominalna, kamatna, stopa, realna, banka, libor, euribor, fiksna, fleksibilna
Kreditna analiza preduzeća
Broj strana: 6

Ugovor o turističkim uslugama

Skripta obligaciono pravo: ugovor o turistickim uslugama. Obligaciono pravo, skripta obligaciono pravo, turisticke usluge, ugovor, ugovor o turistickim uslugama, turisticka putovanja, organizovanje putovanja, ugovarac, ugovarac osiguranja
Obligaciono pravo
Broj strana: 4

Ugovor o trgovinskom zastupanju

Obligaciono pravo skripta: ugovor o trgovinskom zastupanju, ugovor o posredovanju. Obligaciono pravo, skripta obligaciono pravo, ugovor, trgovinsko zastupanje, ugovor o trgovinskom zastupanju, ugovor o posredovanju, posredovanje, posrednici, obaveze posrednika
Obligaciono pravo
Broj strana: 3

Ugovor o mešovitom prevozu stvari

Skripta obligaciono pravo: ugovor o mesovitom prevozu stvari, ugovor o uskladistenju. Obligaciono pravo, skripta obligaciono pravo, ugovor, ugovor o mesovitom prevozu stvari, ugovor o uskladistenju, skladiste, odgovornost skladistara, obaveze ostavoca, uskladistenje
Obligaciono pravo
Broj strana: 4

Ugovor o građenju i građevinski radovi

ugovor o građenju, vrste ugovora, metod paušalne cene, metoda garantovanih najviših troškova, metoda cost plus, ugovorna obaveza investitora, ugovorne obaveze izvođača, ugovorna obaveza osiguranja, građevinski radovi (zemljani, armirano-betonski, zidarski, tesarski, izolaterski radovi, stolarski, bravarski, limarski, keramičarski radovi, teracerski radovi...). Ugovor, gra?enje, vrste ugovora, pau?alna cena, metoda cost plus, obaveza investitora, investitor, obaveza izvo?a?a, izvo?a?, osiguranje, radovi, gra?evinski radovi, zemljani, armirani, betonski, zidarski, molerski, tesarski, stolarski, bravari, limari, kerami?ari, teracerski radovi
Gradilisna i finansijska dokumetnacija
Broj strana: 5

Ugovor o prevozu putnika i stvari železnicom

Skripta obligaciono pravo: ugovor o prevozu putnika i stvari zeleznicom, prevoz prtljaga. Obligaciono pravo, skripta obligaciono pravo, ugovor, prevoz prtljagam, ugovor o prevozu putnika stvari zeleznicom, obaveze prevozioca, tovarni list, posrednik
Obligaciono pravo
Broj strana: 5

Sredstva obezbeđenja izvršenja ugovora seminarski rad

. Sredstva, obezbedjenja, izvrsenje, ugovor, obligaciono pravo, izvrsenje ugovora, ugovor, ugovorna kazna, seminarski rad, obligaciono pravo seminarski rad |
Obligaciono pravo
Broj strana: 7

Ugovor o prevozu stvari vazduhoplovstvom

Skripta obligaciono pravo: ugovor o prevozu stvari vazduhoplovstvom. Obligaciono pravo, skripta obligaciono pravo, ugovor, prevoz stvvari, ugovor o prevozu stvari vazduhoplovstvom, obaveze prevozioca, obaveze narucioca prevoza, odgovornost prevozioca, ostvarivanje prava
Obligaciono pravo
Broj strana: 3

Pojam i bitne osobine ugovora o prodaji

Skripta obligaciono pravo: pojam i bitne osobine ugovora o prodaji, odredjivanje robe kao predmeta obaveze prodavca, prodajna cena. Obligaciono pravo, skripta obligaciono pravo, ugovor, ugovor o prodaji, pojam bitne osobine ugovora o prodaji, roba, odredjivanje robe kao predmeta obaveze prodavca, prodavac, kupac, prodajna cena, cena robe
Obligaciono pravo
Broj strana: 3

Pregovori za ispunjenje ugovora, zaključivanje ugovora

Skripta obligaciono pravo: pravni znacaj pregovora za ispunjenje ugovora, zakljucenje ugovora u privredi, zakljucenje ugovora javnim nadmetanjem. Obligaciono pravo, obligaciono pravo skripta, ugovor, zakljucenje ugovora, ispunjenje ugovora, pravni znacaj pregovora za ispunjenje ugovora, privreda, zakljucenje ugovora javnim nadmetanjem, ponuda, telegram, teleprinter
Obligaciono pravo
Broj strana: 6

Ugovor o građenju - pojam, vrste, zaključenje

Skripta obligaciono pravo: ugovor o gradjenju, pojam, vrste, zakljucenje, obelezja ugovora o gradjenju, . Obligaciono pravo, skripta obligaciono pravo, ugovor, ugovor o gradjenju, pojam vrste ugovora o gradjenju, zakljucenje ugovora o gradjenju, obelezja ugovora o gradjenju, graditelj
Obligaciono pravo
Broj strana: 4

Odmeravanje naknade štete zbog povrede ugovora

Skripta obligaciono pravo: odmeravanje naknade stete zbog nepostovanja ugovora, prestanak obaveza iz ugovora u privredi. Obligaciono pravo, skripta obligaciono pravo, ugovor, naknada stete, odmeravanje naknade stete zbog nepostovanja ugovora, nepostovanje ugovora, prestanak obaveza iz ugovora, ugovorne obaveze, privreda
Obligaciono pravo
Broj strana: 4

Pojam i karakteristike ugovora u privredi

Skripta obligaciono pravo: pojam i karakteristike ugovora u privredi, nacelo savesnosti i postenja u privrednim odnosima. Obligaciono pravo, skripta obligaciono pravo, ugovor, pojam karakteristike ugovora, nacelo savesnosti, privredni odnosi, osnovni ugovori, pomocni ugovori, dejstvo nacela savesnosti, sud
Obligaciono pravo
Broj strana: 2

Tumačenje ugovora o privredi, ispunjenje ugovora

Skripta obligaciono pravo: tumacenje ugovora o privredi i drugih privredno - pravnih poslova, ispunjenje ugovora u privredi, promena ugovornih strana, promena sadrzine ugovora. Obligaciono pravo, obligaciono pravo skripta, ugovor, tumacenje ugovora, privreda, privredno-pravno poslovi, ugovorne strane, sadrzina ugovora, ispunjenje ugovora, promena sadrzine ugovora, uslovi ugovora, priznanica
Obligaciono pravo
Broj strana: 4

Ugovor o prevozu stvari drumskim saobraćajem

Skripta obligaciono pravo: ugovor o prevozu stvari drumskim saobracajem, obaveze prevozioca iz ugovora o prevozu . Obligaciono pravo, skripta obligaciono pravo, ugovor, drumski saobracaj, ugovor o prevozu stvari drumskim saobracajem, prevozioc, obaveze prevozioca iz ugovora o prevozu, odgovornost prevozioca
Obligaciono pravo
Broj strana: 3

Klasifikacija kontrakata

Rimsko pravo skripta. Rimsko pravo, skripta rimsko pravo, kontrakti, klasifikacija kontrakta, neksum, verbalni kontrakti, stipulacija, pisani ugovori, zajam, posluga, kupoprodaja, pravni fakultet
Rimsko pravo
Broj strana: 8

Izvori medjunarodnog privrednog prava

Beleške sa predavanja. Izvori, medjunarodnog, privrednog, prava, me?unarodno, privredno, pravo, podela, poreklo, normi, konvencije, meko, pravo, dejstvo, primena, sadr?ina, lex, mercatoria, formularni, ugovori, op?ti, uslovi, uzanse, kondifikacija, obi?aji, norma
Međunarodno privredno pravo
Broj strana: 7

Sistem principa u medjunarodnim trgovinskim ugovorima

Beleske sa predavanja. Sistem, principa, medjunarodnim, trgovinskim, ugovorima, medjunarodni, trgovinski, ugovori, nacelo, princip, formalni, fakticki, minimalna, prava, nacionalni, tretman, preferencijalni, sistem, pravicni, sistem, otvorenih, vrata, otvorena, vrata
Međunarodno privredno pravo
Broj strana: 4

Pribavljanje materijala i robe

Pojam i podela materijala, pojam robe, njihova nabavka.

NAPOMENA: Materijal je rucno pisan!. Nabavka, roba, materijal, nabavka, prodaja, dobavljaci, ugovor, stvarna nabavna vrednost, prodajna vrednost, proda cene, cene, materijal na putu, materijal na obradi, materijal na doradi
Dvojno knjigovodstvo
Broj strana: 11

Ugovori koji se zaključuju sa unapred utvrđenim uslovima

Skripta obligaciono pravo: ugovori koji se zakljucuju prema unapred utvrdjenim opstim uslovima poslovanja, forma ugovora u privredi, ugovorna kazna. Obligaciono pravo, skripta obligaciono pravo, ugovori, zakljucivanje ugovora, unapred utvrdjeni uslovi ugovora, ugovorna kazna, forma ugovora, forma ugovora u privredi, posledice nepostovanja forme, ugovorna pismena forma
Obligaciono pravo
Broj strana: 4

Ugovor o posredovanju, špediciji i kontroli robe i usluga

Skripta obligaciono pravo: ugovor o spediciji, ugovor o kontroli robe i usluga, ugovor o posredovanju. Obligaciono pravo, skripta obligaciono pravo, ugovor, spedicija, posredovanje, ugovor o spediciji, ugovor o posredovanju, kontrola, ugovor o kontroli robe usluga, kontrolor, posrednik
Obligaciono pravo
Broj strana: 4

Tovarni list, skladišnica, teretnica

Skripta obligaciono pravo: teretnica, skladistnica, tovarni list. Obligaciono pravo, skripta obligaciono pravo, ugovor, skladistnica, teretnica, tovarni list, vrste teretnice, prenos teretnice, sadrzina teretnice, prenosivi tovarni list
Obligaciono pravo
Broj strana: 6

Obaveze izvođača radova i naručioca iz ugovora o gradnji

Skripta obligaciono pravo: obaveze izvodjaca radova iz ugovora o gradnji, obaveze narucioca gradnje iz ugovora o gradnji. Obligaciono pravo, skripta obligaciono pravo, ugovor, ugovor o gradnji, obaveze izvodjaca radova iz ugovora o gradnji, obaveze narucioca radova iz ugovora o gradnji, gradnja, izvodjac radova, odobrenje za gradnju, ugovor o ceni
Obligaciono pravo
Broj strana: 4

Odgovornost za kršenje obaveza iz ugovora u privredi

Skripta obligaciono pravo: odgovornost za krsenje obaveza iz ugovora u privredi, raskid ugovora zbog docnje sa ispunjenjem novcane obaveze. Obligaciono pravo, skripta obligaciono pravo, ugovor, raskid ugovora, novcana obaveza, krsenje obaveza, raskid ugovora zbog krsenja obaveza, raskid ugovora zbog docnje, raskid ugovora zbog kasnjenja
Obligaciono pravo
Broj strana: 3

Znacaj prava i izvori saznanja

. Rimsko pravo, izvori saznanja, vojna demokratija, demokratija, politicki poreda, pravni poredak, podela stvari, zastita svojine, drzavina, sluzbenost, klasifikacija ugovora, robovlasnicko, rimljani, robovi, pravne, vanpravne, zbornici, zakoni, dela pravnika, spisi istoricara, knjizevna dela, justinijanova kodifikacija, gajeve institucije, zakon 12 tablica, tarent, neapolis, sirakuza, tit livije, tacit, apian, principat, comitia curiata, bratstvenicka, skupstina, ticiji, luceri, ramni, senat, reks
Rimsko pravo
Broj strana: 4

Nacionalni sistemi prava i medjunarodni ugovorni odnosi

Beleske sa predavanja. Nacionalni, sistemi, prava, medjunarodni, ugovorni, odnosi, elementi, inostranosti, inostranost |
Međunarodno privredno pravo
Broj strana: 2

Bankarski poslovi

Skripta obligaciono pravo: bankarski poslovi, pojam i osobine bankarskih poslova, bankarski depozit, stednja, bankarski tekuci racuni, deponovanje hartija od vrednosti. Obligaciono pravo, skripta obligaciono pravo, banke, bankarski poslovi, pojam osobine bankarskih poslova, bankarski depozit, bankarska stednja, stednja, tekuci racun, hartije od vrednosti, deponovanje hartija od vrednosti, nenovcani depozit, ugovor o bankarskom nenovcanom depozitu
Obligaciono pravo
Broj strana: 3

Pravni položaj primaoca pošiljke

Skripta obligaciono pravo: pravni polozaj primaoca posiljke, odgovornost prevozioca iz ugovora o prevozu stvari. Obligaciono pravo, skripta obligaciono pravo, posiljka, primaoc, posiljilac, prevozioc, pravni polozaj, pravni polozaj primaoca posiljke, odgovornost prevozioca, ugovor, ugovor o prevozu stvari
Obligaciono pravo
Broj strana: 3

Berzansko poslovanje4

Lekcije napisane u obliku odgovora na pitanja
Pitanja u okviru ovog materijala: 70-86

* Pitanja možete besplatno preuzeti na našem sajtu pod nazivom "Pitanja za berzansko poslovanje". Berzansko poslovanje crni oktobar knjiga akccionara dimenzije funkcije informisanje u?esnici elektronsko tradicionalno trgovanje berzanski poslovi karakteristike terminski hed?er spekulant finansijski derivati robni sertifikat brodski konosman forvard ugovor opcija kupovna prodajna
Berzansko poslovanje
Broj strana: 3

Odnos međunarodnog privrednog prava u domaćem zakonodavstvu

Beleške sa predavanja. Odnos, me?unarodnog, privrednog, prava, doma?em, zakonodavstvu, me?unarodno, pravo, privredno, doma?e, zakonodavstvo, uslov, propisi, ugovor, zakon |
Međunarodno privredno pravo
Broj strana: 3

Pojam i vrste pravnog posla

Beleške sa predavanja. Pojam, vrste, pravnog, posla, pravni, posao, ugovor, oblik, pravni, uslovi, raskidni, podela |
Međunarodno privredno pravo
Broj strana: 3

Povezivanje privrednih društava, promena pravne forme

Skripta obligaciono pravo: povezivanje privrednih drustava, statusne promene privrednih drustava, promena pravne forme privrednih drustava. Obligaciono pravo, obligaciono pravo skripta, privredna drustva, statusne promene privrednih drustava, povezivanje privrednih drustava, pravne forme, promene pravnih formi privrednih drustava, kapital, osnivacki kapital, ugovor, spajanje pripajanje
Obligaciono pravo
Broj strana: 2

Nalozi za plaćanje

. Nalozi, pla?anje, uplata, isplata, gotovinski, nalog, prenos, bezgotovinski, interni, ?ek, akreditiv, trasant, doznake, loro, nostro, dokumentarna, inkasa, naplata, nalogodavac, akreditiv, dokumentarni, avaliranje, akceptiranje, ?iriranje, otvaranje, vo?enje, ga?enje, ra?una, ra?un, kompezacija, zakonska, sudska, ugovorna, asignacija, cesija, preuzimanje duga
Bankarstvo
Broj strana: 4

Način i sredstva za obezbeđivanje pravnih poslova

Beleške sa predavanja. Na?in, sredstva, obezbe?ivanje, pravnih, poslova, pravni, poslovi, kapara, neva?e?i, pravni, posao, ponuda, poverilac, prihvatanje, odustanica, ugovorna, kazna, kaucija, avans, penali, jemstvo, ugovorni, odnos, obaveze, sporazum
Međunarodno privredno pravo
Broj strana: 4

Primena i tumačenje prava

Beleške sa predavanja. Primena, tuma?enje, prava, pravo, ugovorna, zakonska, odredba, ciljno, analogno, analogija, subjektivno |
Međunarodno privredno pravo
Broj strana: 1

Jemstvo i zakonsko založno pravo u privrednim odnosima

Skripta obligaciono pravo: jemstvo u privrednim odnosima, zaloga i zakonsko zalozno pravo u privrednim odnosima, . Obligaciono pravo, skripta obligaciono pravo, jemstvo, zalog, zalozno pravo, privredni odnosi, koalizija, pitanje sukoba, ostvarivanje zakonskog zaloznog prava, nacelo specijalnosti, ugovor, ugovor o jemstvu
Obligaciono pravo
Broj strana: 2

Kontrakti i zabluda

. Odlozan uslov, raskidan uslov, suspenzivni rok, raskidni rok, zabluda o licnosti, zabluda o predmetu, zabluda o pravnom poslu, zabluda o svojstvima, zakljucenje ugovora |
Rimsko pravo
Broj strana: 2

[1] [1]


"ugovor" pronađeni su rezultati pretrage 59