Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

ukratko

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"ukratko" pronađeni su rezultati pretrage 35


Rimsko pravo skripta

ukratko objasnjenje cele knjige. Rimsko pravo, statusno pravo, gradjanski postupak, nasledno pravo, obligacije, periodizacija, stvarno pravo |
Rimsko pravo
Broj strana: 70

Potencijali za razvoj geoturizma u zaledju Budvanske rivijere seminarski rad

1. Sta je to GEOTURIZAM ?

Geoturizam je ukratko definiran kao turizam koji podržava, podupire, unaprijeđuje i uvažava geografski karakter mjesta koje se posjećuje – njegov okoliš, kulturu, estetiku, naslijeđe i dobrobit ljudi koji tamo obitavaju.
Koncept održivog turizma nije nikakva novost kod turističkog planiranja destinacija, ali je u prošlosti takav koncept ponajprije podrazumjevao podupiranje u očuvanju ekološke ravnoteže okoline i minimiziranje negativnih utjecaja masovnog turizma. E sad, pojam geoturizma je blisko povezan sa tim konceptom ali znatno proširen jer ne samo da ima veze sa očuvanjem geografskog karaktera destinacije nego uvažava punu kombinaciju prirodnih obilježja i karaktera ljudi koje razlikuju jednu destinaciju od druge. Najbliži su ovom konceptu danas agroturizam i ekoturizam, ali geoturizam pod kapu stavlja i njih i druge forme i znatno proširuje priču.
Geoturizam obuhvaća obadvije komponente, kako kulturalnu, tako i onu vezanu za očuvanje okoline, kao i utjecaj i važnost turizma na ekonomiju i životne stilove u destinaciji.
U čemu je stvar? U silnim nastojanjima da udovolji svakome i napravi uvjete da se turisti osjećaju kao “kod kuće”, turistička industrija riskira i žrtvuje prave vrijednosti i specifičnosti koje su u biti ono prvo što privlači posjetitelje u određenu destinaciju.
Rezultat toga je gubitak najznačajnijih karakteristika lokalne sredine, erozija lokalnih običaja i kuhinje, izostanak autentične regionalne arhitekture i uopće gubitak kulturnog identiteta i prepoznatljivosti brojnih turističkih destinacija.
Geoturizam obuhvaća obadvije komponente, kako kulturalnu, tako i onu vezanu za očuvanje okoline, kao i utjecaj i važnost turizma na ekonomiju i životne stilove u destinaciji.
U čemu je stvar? U silnim nastojanjima da udovolji svakome i napravi uvjete da se turisti osjećaju kao “kod kuće”, turistička industrija riskira i žrtvuje prave vrijednosti i specifičnosti koje su u biti ono prvo što privlači posjetitelje u određenu destinaciju.
Rezultat toga je gubitak najznačajnijih karakteristika lokalne sredine, erozija lokalnih običaja i kuhinje, izostanak autentične regionalne arhitekture i uopće gubitak kulturnog identiteta i prepoznatljivosti brojnih turističkih destinacija.

. Turizam, geoturizam, potencijali za razvoj geoturizma, budvanska rivijera, prostor, seminarski rad, geografija, budva, kulturne manifestacije
Turizam i prostor
Broj strana: 29

Antigona

Prepričano delo po činovima. Antigona, prepri?avanje, preprilano, ukratko, sadr?aj, sofokle, izmena, kreont, edip, teba, hemon, tragedija |
Srpski jezik
Broj strana: 2

Njutnovi zakoni

ukratko prvi, drugi i treci njutnov zakon, definicije i formule. Njutn, prvi, drugi, treci, zakon, definicija, formula, gravitacija, ubrzanje, sila, fiyicki, velicina, masa, telo, konstanta, hukov zakon, huk, deformacija, akcija, reakcija, pravac, intenzitet, smer
Fizika
Broj strana: 2

Koštana-Bora Stanković

Pozorišni komad, Koštana-Bora Stankovic, ukratko prepričan po činovima. ukratko o piscu.. Ko?tana, bora stankovi?, borislav stankovi?, mitke, had?i toma, stojan, arsa, kata, marko, magda, had?i rista, zafir, sekula, asan, ciganka, kmet, vranje, vranjska banja
Srpski jezik
Broj strana: 2

Fizika Teorija

Ukratko, definicija fizike, bezine, vektora, kretanja. Fizika teorija vektor, brzina, ubrzanje, rotacioni, kretanje, kretanje, skalari |
Fizika
Broj strana: 5

Cica Gorio - Onore de Balzak ukratko

ukratko po tezama, cuveno delu Onore de Balzaka, cica Gorio. Ljubav oca prema cerkama, koje ne zasluzju tu ljubav, i koje koriste samo svog oca.. Cica gorio, onore de balzak, gorio, eugene de rastignac, eugen, delphibe, anastasie, delfina, anastasija, vautrin
Srpski jezik
Broj strana: 3

Gradivo za prvi kolokvijum

. 30, navedite i ukratko opi?ite ?etiri definicije informatike? 31, ?ta je elektronska komunikacija? 32, ?ta omogu?uje mre?e za prenos podataka? 33, ?ta omogu?uju banke podataka? 34, multimedija predstavlja: 35, informacija je: 36, komunikacija je: 37, podatak je: 38, ?ta je virtuelna realnost? 39, probleme distribucije informacija prema, v, sri?eu sa stanovi?ta poslovnog menad?menta mo?emo podeliti u slede?e 40, pobrojati i opisati strukturu informacionog sistema? 41, navedite generacije kompjutera prema fazama razvoja? 42, na osnovu karakteristika hardverskih komponenti, pouzdanosti sistema, raspolo?ivosti softvera i nabavne cene, 43, navedite ulogu i vrste mikroprocesora? 44, navedite ulogu i vrste interfejs? 45, navedite tipi?nu, hardversku konfiguraciju desktop (neprenosivor) jednokorisni?kog personalnog ra?unara? 46, osnovne karakteristike novog informacionog okru?enja su slede?e: 47, navedite zadatak komunikacionih kanala? 48, kontroler perifernih u/i jedinica ima zadatak: 49, navedite osnovne elemente hardvera sa funkcionalnog stanovi?ta? 50, pored memorisanja i obrade podataka kao osnovnog, ostali zadaci glavne memorije su slede?i: 51, u okviru glavne memorije mo?emo razlikovati pet osnovnih podru?ja: 52, ?ta je rom? 53, ?ta je ram? 54, ke? (cash) memorija slu?i kao: 55, navedite najva?nije zadatke upravlja?ke jedinice ra?unara? 56, navedite najjednostavnije obja?njenje toka operacija u aritmeti?ko-logi?koj jedinici ra?unara? 57, ?ta je tastatura? 58, mi? je: 59, jedinica za opti?ki ulaz je : 60, pobrojati i opisati osnovne vrste ?tampa?a koji su u ?iroj upotrebi? 61, navedite prema ?emu se rangira kvalitet monitora? 62, navedite eksterne (periferne) memorije koje se danas najvi?e primenjuju? 63, ?ta je magnetna traka? 64, ?ta je magnetni disk (navedite vrste)? 65, prema hardverskim karakteristikama, diskovi se mogu upore?ivati po: 66, sa aspekta rada sa bazama podataka, diskovi se mogu podeliti prema: 67, magnetna disketa je: 68, zip disketa je: 69, kompakt disk je: 70, navedite vrste i karakteristike kompakt diskova? 71, dvd ure?aj je: 72, mikrofilm je: 73, organizacija podataka podrazumeva ure?enost podataka kojom se defini?e: 74, datoteke se me?usobno razlikuju prema slede?im osobinama: 75, opi?ite organizaciju datoteka? 76, navedite osnovna obele?ja direktne organizacije koja se mogu identifikovati: 77, prema j, martinu mogu se identifikovati ?etiri vrste organizacije podataka: 78, baza podataka se obi?no defini?e: 79, mo?e se konstatovati da su prednosti baze podataka u odnosu na ni?e organizacione strukture podataka slede?e: 80, sistem za upravljanje bazom podataka je (dbms): 81, postoje ?etiri elementa vezana za pojam baze podataka koje treba razmotriti: 82, op?te logi?ki i fizi?ki aspekt baze podataka? 83, navedite strukture baze podataka? 84, opi?ite hijerarhijski dbms? 85, opi?ite mre?nu strukturu dbms? 86, opi?ite relacioni dbms? 87, relacioni modeli baza podataka imaju slede?e osobine: 88, navedite prednosti i nedostatke razli?itih baza podataka? 89, opi?ite koncept distribuirane baze podataka? 90, navedite karakteristike operativnog sistema windows xp (navesti i karakteristike programske grupe contol panel) ? 91, definisati pojmove: desktop, shortcut, task bar ? 92, definisati pojmove: folder, file i clipboard? 93, ?ta zna?i kompresija podataka (navesti bar 3 primera komprimovanih datoteka)? 94, navedite programe za multimedijalne aplikacije koje podr?ava operativni sistem windows? slede?e aktivnosti: 95, operativni sistem multimedijalnih sistema windows xp je univerzalni sistem koji omogu?ava, pored ostalog, 97, navedite pet klju?nih faza u procesu prevo?enja izvornog programa (sources programs objects program)? 96, ?ta su programi prevodioci?
Pedagoska informatika
Broj strana: 7

Glasovne promene, ukratko, obnavljanje

. Srpski jezik, glasovne promene, jotovanje, sibilarizacija, palatalizacija, jednacenje suglasnika po zvucnosti, jednacenje suglasnika po mestu tvorbe, nepostojano a, prelazak l u o, sazimanje vokala, gubljenje suglasnika
Srpski jezik
Broj strana: 2

Necista krv - Borislav Stankovic

ukratko preprican roman Necista krv, Bore Stankovica, ukratko o piscu. Necista krv, borislav stankovic, bora stankivic, sofka, tomce, efendi mita, vranje |
Srpski jezik
Broj strana: 2

Embrionalni razvoj morskog ježa - seminarski rad

Uopsteno govori o embrionalnom razvoju morskog jeza, ukratko je opisana i oplodnja, polne celije odnosno jajna celija i spermatozoid, zatim detaljno opisana gastrulacija, sve neophodne slike. Embrionalni razvoj morskog jeza, oplodnja polne celije morskog jeza, jajna celija, rani embrionalni razvoj, gastrulacija morskog jeza, larva pluteus stara 5 dana, osnovni znacaj morskih jezeva, klasifikacija morskih jezeva, telesna i unutrasnja gradja morskog jeza, ekologija, seminarski rad, morfologija, sistematika hordata
Morfologija i sistematika hordata
Broj strana: 10

Stranac, Albert Kami prepricano ukratko

Vrlo kratko prepricano stranac. Stranac albert komi, stranac, prepricano stranac albert kami |
Srpski jezik
Broj strana: 2

Android - operativni sitem

-Sta cini Android tako posebnim,
-tri najbolja telefona koja rade na ovom operativnom sistemu,
-softwer,
-evolucija androida,
-i ukratko o tom operativnom sistemu. Operativni sistem, mobilni telefoni, android, softwe, informatika, prezentacija
Informatika
Broj strana: 7

Recenica i njeni delovi

ukratko i recenicama i njenim delovima. Recenice, srpski jezik, gramatika, delovi recenice, predikat, subjekat, objekat, atribut, apozicija |
Srpski jezik
Broj strana: 6

Svetska trgovina

ukratko o svetskoj trgovini i svetskom tržištu i faktori koji su uticali na njihovu pojavu. Trgovina, tr?i?te, svetska trgovina, faktori, uticaj, nerazvijen transport, slabo razvijena proizvodnja, nepostojanje me?unarodnog privrednog sistema, feudalizam, kapitalizam, transportna sredstva, razvoj transportnih sredstava
Međunarodni ekonomski odnosi
Broj strana: 2

Vaucer lekcija

Ukratko: Pojam, vrste i karakteristike turistickog vaucera. Vaucer, vrste vaucera, hotelski, vaucer, agencijska, uputnica, opsti, vaucer, mco, vaucer, iata, xo, vaucer |
Agencijsko i hotelijersko poslovanje
Broj strana: 1

Ep o Gilgamešu - prva ploča

Prepičavanje i analiza prve ploče Epa o Gilgamešu. Ep, gilgame?, prva, plo?a, kralj, uruk, enkidu, aruru, lovac, ?ena, hram, i?tar, analiza, sin-leqi-unninni, verzija, prepri?ano, prepri?avanje, sa?etak, ukratko
Srpski jezik
Broj strana: 3

Hajduci - Branislav Nušić

ukratko prepricana lektira Branislava Nusica, Hajduci. Hajduci, branislav nusic, ben akiba, hajduci branislav nusic, laza cvrca, sima gluvac, mita trta, ceda brba, hrastovo stablo, lektira, srpski jezik
Srpski jezik
Broj strana: 5

Božanstvena komedija - Dante Aligijeri

ukratko o Danteovom delu, Božanstvena komedija i ukratko o piscu i likovima dela.. Bozanstvena komedija, dante, pakao, raj, cistiliste, dante aliaghieri, beatrice, vergilije, limb, homer, ovidije, francesko, paola, ravena, kerber, had, pluton, flegija, farinat, cavalcantie, kentauri, firenca, harpije, metabolge, zle jaruge, papa nikola, odisej, div antej, kain, antenori, tolomeja, guidecca, kocita, lucifer, brut, kasije, juda
Srpski jezik
Broj strana: 3

KRALJEVIĆ I PROSJAK – Mark Twen

Bajka Mark Twena, Kraljević i prosjak, ukratko o delu i piscu, analiza likova. Bajka, mark twen, kraljevic, prosjak, americki knjizevnik, porodica, tom, edward, raskosan zivot, dvor, siromah, sirotinjska cetvrt, london, zivotne uloge, drustvena uloga
Srpski jezik
Broj strana: 1

Ep o Gilgamešu - šesta ploča

Prepričavanje i analiza šeste ploče Epa o Gilgamešu. Ep, gilgame?, ?esta, plo?a, i?tar, mu?, ljubavnici, smrtnici, nebeski bik, anu, odbijanje, analiza, prepri?avanje, prepri?ano, ukratko, sa?etak
Srpski jezik
Broj strana: 3

Alisa u zemlji čuda

Prepričano. Alisa, zemlji, ?uda, zemlja, prepri?ano, ukratko, prepri?avanje |
Srpski jezik
Broj strana: 2

Likovi iz romana Don Kihot

ukratko opisani likovi iz romana "Don Kihot" - Migel de Servantes. Don kihot, migel de srvantes, likovi, srpski jezik, lektira, panca sanco, vetrenjace, vitez, dulcinea, kardenio, dorotea, rosinanta
Srpski jezik
Broj strana: 2

Lekcije : Evropska Unija , Francuska , Italija

ukratko o Italiji I Francuskoj kao zemljama Evropske Unije.. Evropska unija, francuska, evropa, klima, reke, italija, geografske odlike |
Geografija
Broj strana: 2

Digestivni sistem

Digestivni sistem i ukratko opisani svi organi digestivnog sistema kao sto su zeludac, gusteraca, debelo i tanko crevo itd. Anatomija, digestivni sistem, zeludac, organi za varenje, varenje, tanko crevo, debelo crevo, zucna kesa, zuc, jetra, gusteraca, trbusna duplja
Anatomija
Broj strana: 5

Nastanak i pojam kalasa-Marksističko shvatanje

ukratko o nastanku i pojmu klase i marksističko shvatanje klasa. Klasa, nastanak, pojam, shvatanje, marks, marksisti?ko |
Sociologija
Broj strana: 1

Nečista krv - Bora Stanković

ukratko prepricano delo. Necista krv, sofka, bora stankovic, necista krv bora stankovic |
Srpski jezik
Broj strana: 2

Ruska revolucija i frebruarska revolucija, istorija osmi razred

ukratko o februarskoj i ruskoj revoluciji. Revolucije u rusiji i evropi, februarska revolucija, revolucija, istorija, ruska revolucija, francuska revolucija, osmi razred, istorija osmi razred |
Istorija
Broj strana: 2

Fonetika kao posebna naucna disciplina

Rad se bavi fonetikom kao naukom, definicije vrsta fonetike, ukratko. Fonetika, kjnizevnost, nauka, jezik, sinhronijski pristup, dijahronijski pristup, artikulaciona fonetika, akustcna fonetika, auditivna fonetika, perceptivna fonetika, komparativna fonetika, istorijska fonetika, instrumentalna fonetika, fonologija, fonematika,
Knjizevnost
Broj strana: 3

Pripovetke - Ivo Andric

ukratko prepričana lektira Ive Andrića, Pripovetke, "Priča o kmetu Simanu-Veletovci", ukratko o piscu i delu. Ivo andri?, pripovetke, pri?a o kmetu simanu, siman, ibraga kolos, veletovci, stojan veletovac, hajduk, ?i?a miloje, turci, crnojevi?, srbija, bosna
Srpski jezik
Broj strana: 2

Orlovi rano lete Branko Ćopić

Interpretacija dela "Orlovi rano lete", tematizacija dela, likovi i ukratko o piscu Branku Ćopiću.. Branko ?opi?, orlovi rano lete, orlovi, nikoletina, jovan?e, ma?ak, paprika, stric, nikolica prikolica, lijan, lana, lunja, lipovo
Srpski jezik
Broj strana: 3

Romeo i Julija - Viljem Šekspir

ukratko prepričana tragedija, Viljem Šekspir, Romeo i Julija, ukratko o delu i piscu.. Romeo, julija, šekspir, mantova, verona, monte?i, capuleti, samson, grgur, benvolio, paris, grof paris, rozalinda, fra lovre, tebaldo, mercuzi, otrov, grobnica, bode?, romeo i julija, baltazar, tragedija, tragi?na smrt
Srpski jezik
Broj strana: 3

Gorski Vijenac ukratko preprican

ukratko preprican Gorski Vijenac. Gorski vijenac, petar petrovic njegos, njegos, lektira, srpski jezik, knjizevnost, tvrd je orah vocka cudnovata, ukratko preprican gorski vjenac |
Srpski jezik
Broj strana: 1

Seobe-Milos Crnjanski

ukratko po tezama, roman Milosa Crnjanskog, Seobe, ukratko o piscu i likovima romana.. Seobe, milos crnjanski, vuk isakovic, arandjel isakovic, dafina, vuk, askanij gvadanjij, varadin, karl latarinski, radkerzburg, seobe srba
Srpski jezik
Broj strana: 4

Stari Vujadin, tema i ideja

Ukratko, tema i ideja pesme stari Vujadin. Srpski jezik, osnovna skola, knjizevnost, srpski jezik knjizevnost, stari vujadin, tema stari vujadin, ideja stari vujadin |
Srpski jezik
Broj strana: 1


"ukratko" pronađeni su rezultati pretrage 35