Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

verb

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"verb" pronađeni su rezultati pretrage 22


Pedagogija pojam predmet i podela

1. Predmet i definicija pedagogije............................................................................. 3
2. Pedagoško naučni zakoni, principi i pravila ......................................................... 4
3. Odnos između pedagogije i drugih nauka............................................................. 6
4. Pojam vaspitanja, znanja i umenja........................................................................ 7
5. Odnos između vaspitanja i obrazovanja................................................................ 11
6. Efikasnost obrazovno-vaspitnog rada ................................................................... 12
7. Objektivni i subjektivni faktori efikasnosti obrazovno-vaspitnog rada................ 15
8. Naziv i pojam didaktike ........................................................................................ 17
9. Predmet i zadatak didaktike.................................................................................. 19
Didaktički principi
10. Princip naučnosti u nastavi i prilagođenosti nastave uzrastu ............................. 21
11. Princip individualizacije nastavnog procesa, sistematičnosti i potpunosti......... 22
12. Princip svesne aktivnosti učenika i očiglednosti u nastavi................................. 22
13. Princip povezanosti teorije i prakse i trajnosti znanja, umenja,
veština i navika................................................................................................... 23
14. Nastava kao specifična ljudska aktivnost ........................................................... 24
15. Vrste nastave ...................................................................................................... 26
16. Didaktička struktura nastavnog sadržaja ............................................................ 27
Komponente didaktičke strukture
17. Model i oblik didaktičke strukture sadržaja ....................................................... 30
18. Veze i odnosi u didaktičkoj strukturi sadržaja.................................................... 31
19. Koncepcija strukturiranja sadržaja ..................................................................... 32
20. Poredak sadržaja u didaktičkoj strukturi ............................................................ 34
Etape nastavnog procesa
21. Pripremanje za nastavni rad i obrađivanje nove građe ....................................... 35
22. Uvežbavanje i ponavljanje.................................................................................. 38
23. Proveravanje i ocenjivanje.................................................................................. 42
Oblici rada u nastavi
24. Frontalni oblik rada ............................................................................................ 44
25. Individualni oblik rada ....................................................................................... 45
26. Grupni oblik rada................................................................................................ 46
27. Rad u parovima................................................................................................... 48
28. Nastavne metode ............................................................................................... 49
29. verbalno-tekstualne metode ............................................................................... 50
30. Ilustrativno-demonstrativne metode................................................................... 53
31. Laboratorijsko-eksperimentalne metode ............................................................ 54
32. Nastavna sredstva; pojam i podela ..................................................................... 56
33. Funkcije nastavnih sredstava .......................................................................... 59
34. Funkcija postizanja očiglednosti, intenziviranja učenja i razvijanja
umnih sposobnosti ............................................................................................. 60
35. Funkcija racionalizacije i ekonomičnosti nastave, inicijator misaone
i intelektualne aktivnosti .................................................................................... 62
Metodske koncepcije
36. Predavačko-informativna i egzemplarna nastava ............................................... 64
37. Individualizovana i programirana nastava.......................................................... 64
38. Problemska i timska nastava............................................................................... 65
39. Pojam učenja ...................................................................................................... 65
40. Cilj učenja .......................................................................................................... 68
Faktori koji deluju na učenje
41. Motivi i podsticaji za učenje............................................................................... 71
42. Emocije u učenju ................................................................................................ 73
43. Misaoni procesi u učenju.................................................................................... 74
44. Ličnost nastavnika i atmosfera u razredu ........................................................... 76
Metode učenja
45. Induktivna i deduktivna metoda učenja.............................................................. 78
46. Analitička, sintetička i sistematično-progresivna metoda učenja....................... 78
Etape procesa učenja
47. Sticanje percepcija i predstava ........................................................................... 80
48. Misaoni put stvaranja pojmova i usvajanja zakona............................................ 82
49. Utvrđivanje znanja, veština i navika................................................................... 84
50. Primena znanja u praksi...................................................................................... 86
51. Proveravanje znanja, veština i navika................................................................. 88
52. Pamćenje i ponavljanje....................................................................................... 89
53. Zaboravljanje...................................................................................................... 91
54. Grupno učenje i transfer učenja.......................................................................... 93
55. Učenje na školskom času.................................................................................... 95
56. Učenje i radne navike. 1, predmet i definicija pedagogije, , 3 2, pedago?ko nau?ni zakoni, principi i pravila, , 4 3, odnos izme?u pedagogije i drugih nauka, 6 4, pojam vaspitanja, znanja i umenja, 7 5, odnos izme?u vaspitanja i obrazovanja, 11 6, efikasnost obrazovno-vaspitnog rada, , 12 7, objektivni i subjektivni faktori efikasnosti obrazovno-vaspitnog rada, 15 8, naziv i pojam didaktike, , 17 9, predmet i zadatak didaktike, , 19 didakti?ki principi 10, princip nau?nosti u nastavi i prilago?enosti nastave uzrastu, 21 11, princip individualizacije nastavnog procesa, sistemati?nosti i potpunosti, 22 12, princip svesne aktivnosti u?enika i o?iglednosti u nastavi, 22 13, princip povezanosti teorije i prakse i trajnosti znanja, umenja, ve?tina i navika, , 23 14, nastava kao specifi?na ljudska aktivnost, , 24 15, vrste nastave, , 26 16, didakti?ka struktura nastavnog sadr?aja, , 27 komponente didakti?ke strukture 17, model i oblik didakti?ke strukture sadr?aja, 30 18, veze i odnosi u didakti?koj strukturi sadr?aja, , 31 19, koncepcija strukturiranja sadr?aja, 32 20, poredak sadr?aja u didakti?koj strukturi, , 34 etape nastavnog procesa 21, pripremanje za nastavni rad i obra?ivanje nove gra?e, 35 22, uve?bavanje i ponavljanje, , 38 23, proveravanje i ocenjivanje, , 42 oblici rada u nastavi 24, frontalni oblik rada, , 44 25, individualni oblik rada, , 45 26, grupni oblik rada, , 46 27, rad u parovima, , 48 28, nastavne metode, , 49 29, verbalno-tekstualne metode, , 50 30, ilustrativno-demonstrativne metode, , 53 31, laboratorijsko-eksperimentalne metode, , 54 32, nastavna sredstva; pojam i podela, 56 33, funkcije nastavnih sredstava, , 59 34, funkcija postizanja o?iglednosti, intenziviranja u?enja i razvijanja umnih sposobnosti, , 60 35, funkcija racionalizacije i ekonomi?nosti nastave, inicijator misaone i intelektualne aktivnosti, , 62 metodske koncepcije 36, predava?ko-informativna i egzemplarna nastava, 64 37, individualizovana i programirana nastava, 64 38, problemska i timska nastava, , 65 39, pojam u?enja, , 65 40, cilj u?enja, , 68 faktori koji deluju na u?enje 41, motivi i podsticaji za u?enje, , 71 42, emocije u u?enju, , 73 43, misaoni procesi u u?enju, , 74 44, li?nost nastavnika i atmosfera u razredu, , 76 metode u?enja 45, induktivna i deduktivna metoda u?enja, , 78 46, analiti?ka, sinteti?ka i sistemati?no-progresivna metoda u?enja, 78 etape procesa u?enja 47, sticanje percepcija i predstava, , 80 48, misaoni put stvaranja pojmova i usvajanja zakona, , 82 49, utvr?ivanje znanja, ve?tina i navika, , 84 50, primena znanja u praksi, , 86 51, proveravanje znanja, ve?tina i navika, , 88 52, pam?enje i ponavljanje, , 89 53, zaboravljanje, , 91 54, grupno u?enje i transfer u?enja, , 93 55, u?enje na ?kolskom ?asu, , 95 56, u?enje i radne navike
Pedagogija
Broj strana: 105

Adverb

. Adverb, prilog, komparacija |
Lingvistika
Broj strana: 1

Modal verbs

Modalni glagoli, kratak pregled znacenja i upotrebe sa vezbanjima. Modal, modals, verbs, verb, can, could, may, should, need, have to, must, mustn\\ t, primena, pravila, primeri, recenice, vezbanje
Engleski jezik
Broj strana: 2

Salon nameštaja “Simkom” - seminarski rad

Salon nameštaja “Simkom”, seminarski rad, projektovanje informacionih sistema. Seminarski rad, projektovanje informacionih sistema, verbalni model, organizaciona struktura, hodogram dokumentacije, dijagram dekompozicije, matrica prethodjenja procesa, dijagram konteksta, entitet, grubi scenario obrade
Projektovanje Informacionih sistema
Broj strana: 24

Glagoli-Verben

. Glagoli, verben, fleksija, konjugacija, valentnost, podela, oblici |
Lingvistika
Broj strana: 5

Glagoli (verb)

- podele
- odredjeni i neodredjeni glagolski oblici
- pravilni glagoli u indikativu i aktivu
- nepravilni glagoli u aktivu i pasivu
- prezent glagola sa nepravilnom promenom
. Glagoli, verb, podela, vrste, konjugacija, tvorba, pravilni, nepravilni, samostalni, pomocni, prelazni, neprelazni, licni, bezlicni, slozeni, prosti, odredjeni, neodredjeni, glagolski, oblici, aktiv, pasiv
Lingvistika
Broj strana: 5

Verbalni kontrakti

. Rimsko, obligacije, verbalni kontrakti, izvori obligacija, nexum, stipulatio, rimsko pravo, skripta rimsko pravo, zastita |
Rimsko pravo
Broj strana: 1

Gestikulativna retorika kako del od neverbalnata komunikacij

NAPOMENA: Rad je na makedonskom jeziku Opis:-Povrzanost na neverbalnata komunikacija so retorikata; -Gestikulativna retorika; -Glasot vo neverbalnata komunikacija; -Nadvoresni izgled vo neverbalnata komunikacija; -Morfofiziologija kako del od neverbalnata komunikacija; -zoni na liceto; -geometriski tipovi na liceto; -Neverbalna komunikacija vo sudskata praksa; -tolkuvanje na emociite vo sudskata praksa; -Izrazuvanje na primarnite emocii vo sudskata postapka; -Maskiranje na vistinskite emocii i nivno razotkrivanje.. Neverbalna komunikacija, retorika, gestikulacija, morfofiziologija, sudska praksa, emocii, maskiranje na emocii, razotkrivanje na emocii, zoni na liceto
Retorika i pravo
Broj strana: 14

Verbalna i neverbalna komunikacija

. Verbalna komunikacija, neverbalna komunikacija, gestovi, kinezika, mimika, pozdravljanje |
Verbalna i neverbalna komunikacija
Broj strana: 7

Neverbalna komunikacija

Neverbalna, komunikacija. |
Pripreme za čas srpskog jezika i književnosti
Broj strana: 2

Kategorijalno obelezje - TEMPUS

. Kategorijalno, obelezje, tempus, vreme, trajanje, verbalni, kompleks, pomocni, glagol, glagoli, lice |
Lingvistika
Broj strana: 7

Infinitiv

Infinitiv, vrste, klase infinitiva, podele, primeri. Infinitive, infinitiv, sadasnji, aspekatske forme, perfektivni, progresivni, perfektivno-progresivni, pasivne forme, pasivna forma, vremenske relacije, would, could, might, modalni, glagoli, intend, wish, mean, want, think, pomeranje, modali, be able to, be allowed to, be obliged to, have to, aktivne, aktivna, pasivne, pasivna, forma, forme, kolebanje, be, blame, leave, let, remain, seek, do, still, yet, easy, difficult, hard, too, dupli pasiv, klase, klasa, to-infinitiv, ought, used, be, have, need, dare, privatni glagoli, begin, come, fail, happen, seem, stand, know, how, when, far, best, elipticne, apsolutne konstrukcije, bare-infinitiv, will, can, may, idiomi, help, iskustveni glagoli, listen to, look at, feel, hear, see, why, razdvojeni, nominal, subjekat, objekat, logicki, direktni, komplement, ajdektivali, modifikator, adverbijal
Kontrastivna analiza
Broj strana: 6

Let s play with irregular verbs

Igra sa nepravilnim glagolima za rad u timu. Irregular verbs, past tense |
Engleski jezik
Broj strana: 2

Klauze

. Klauza, klauze, clause, clauses, elementi, subjekat, verbal, objekat, komplement, adverbijal, vrste, finitne, finite, nefinitne, non-finite, nezavisne, zavisne, zavisno, slozene, nominalne, adverbijalne, manner, place, time, cause, purpose, concessive, condition, adjektivalne, primeri
Kontrastivna analiza
Broj strana: 2

Neverbalna komunikacija priprema za čas

. Neverbalna, komunikacija, komunikacija, priprema za cas, priprema, priprema za cas neverbalna komunikacija, informatika |
Informatika
Broj strana: 3

Klasifikacija kontrakata

Rimsko pravo skripta. Rimsko pravo, skripta rimsko pravo, kontrakti, klasifikacija kontrakta, neksum, verbalni kontrakti, stipulacija, pisani ugovori, zajam, posluga, kupoprodaja, pravni fakultet
Rimsko pravo
Broj strana: 8

Pojam i vrste učenja

Pojam učenja, klasično uslovljavanje, verbalno, instrumentalno i učenje uviđanjem. Ucenje, uslovljavanje, instrumentalno, uvidjanjem, pojam ucenja, pojam, licnosti, osobine, reakcija, dzon votson, ra rova, beba albert, tornadajk, eksperiment sa mackom
Psihologija
Broj strana: 2

Konjuktiv

Konjuktiv, subjunctive mood, upotreba, vrste, primeri. Konjuktiv, subjunctive mood, klase, madatorni, formula, upotreba, klauze, wish, propose, suppose, i\\ d rather, it\\ s high time, adverbijalne, if, as if, as though, though, koncicionalne, kondicionali
Kontrastivna analiza
Broj strana: 2

Translation

Beleske sa predavanja. Translation, prevod, prevodjenje, prevodilac, pismeno, usmeno, komunikacija, verbalna, neverbalna, semantika, agens |
Lingvistika
Broj strana: 1

Kopulativni glagol

Kopulativni glagoli, podele, primeri. Kopulativni, glagol, nominal, modifikator, adverbijal, infinitna klauza, kopula, kopule, postojanja, ostajanja, postajanja |
Kontrastivna analiza
Broj strana: 2

Prepositionen, konjuktionen, subjunktionen, partikeln, adver

. Prepositionen, konjuktionen, subjunktionen, partikeln, adverb |
Lingvistika
Broj strana: 2

Proverbs engleske izreke

Sadrži oko 70 engleskih poslovica. . Poslovice, proverbs, engleske izreke |
Engleski jezik
Broj strana: 2


"verb" pronađeni su rezultati pretrage 22