Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

vremena

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"vremena" pronađeni su rezultati pretrage 48


Elektronski platni promet

KARAKTERISTIKE SAVREMENOG BANKARSTVA
BANKA KAO SAvremena ISTITUCIJA
SPECIFIČNOSTI BANKARSKOG POSREDOVANJA
VRSTE BANAKA I RAZVOJ BANKARSKIH POSLOVA
INFORMACIONI SISTEM U POSLOVANJU BANAKA
PLATNI PROMET U BANKAMA – PODSTICAJ ELEKTRONSKOM BANKARSTVU
ELEKTRONSKO BANKARSTVO
EFT – OSNOVA ELEKTRONSKOG BANKARSTVA
PLATNE KARTICE U BANKARSTVU
SISTEMI RETAIL e-BANKARSTVA
TEHNIČKA PODRŠKA

. Savremeno bankarstvo, banka kao savremena istitucija, specifi?nosti bankarskog posredovanja, vrste banaka i razvoj bankarskih poslova, informacioni sistem u poslovanju banaka, platni promet u bankama ? podsticaj elektronskom bankarstvu, elektronsko bankarstvo, eft ? osnova elektronskog bankarstva, platne kartice u bankarstvu, sistemi retail e-bankarstva, tehni?ka podr?ka
Bankarstvo
Broj strana: 43

Značaj i uloga matematičkih igara u predškolskim ustanovama

Методолошки концепт теоријског прочавања важности и улоге математичких игара у предшколским установама обухвата дефинисање проблема и предмета истраживања, значај истраживања, дефинисање циља истраживања, задатака и метода истраживања.. Pred?kolska ustanova, matemati?ke igre, uloga vaspita?a, geometrjski pojmovi, orjentacija u prostoru, pojam vremena, broj
Metodika
Broj strana: 40

Tablica vremena

Kratka tabela gradjenja i upotrebe osnovnih vremena u engleskom. Present simple, past simple, present continuous, past continuous, present perfect, to be, vremena |
Engleski jezik
Broj strana: 4

Lenta vremena

Vazni datumi u istoriji. Istorija, vazni datumi, lenta vremena, sirenje hriscanstva, proprpast avara |
Istorija
Broj strana: 1

Projektovanje tehnoloških procesa - prezentacija

Prezentacija na temu projektovanje tehnoloskih procesa iz predmeta proizvodno masinstvo. Prezentacija, tehnoloski proces, ciklus, obrada, vreme, predmet, transport, model protocne linije, ciklus vremena, duzina trajanja, neprekidni tok, sema, predmeti obrade, sinhronizacija vremena, probni rad, elementarne operacije, podrucje, radno mesto, montazna linija, gubici, varijanta
Proizvodno mašinstvo
Broj strana: 24

Vremena u nemačkom jeziku

. Glagoli nemacki jezik, nemacki jezik, vremena nemacki jezik, preterit, preterit jednostavno glagolsko vreme |
Nemacki jezik
Broj strana: 12

Nemacka vremena

. |
Nemacki jezik
Broj strana: 1

Sidarta, Herman Hesse prezentacija

-savremena knjizevnost
-model avangardnog umetnika u potrazi za mirom i harmonijom u svetu. -herman hesse, sidarta, avangardna knjizevnost, prezentacija, sidarta herman hese, prezentacija, srpski jezik, knjizevnost
Srpski jezik i knjizevnost
Broj strana: 19

Projektovanje tehnoloških procesa

Prezentacija na temu Projektovanje tehnoloških procesa. Projektovanje, tehnoloski proces, proizvodnji sistemi, organizacija, ekonomija proizvodnje, tehnologija, tehnika, priprema, obrada, montaza, sistemi, podsistemi, funkcije, elementarni procesi, kontrola kvaliteta, transport, preventivna zastita, energija, fluidi, uredjaji, instalacije, radna organizacija, podela rada, rezimi rada, normativi vremena, vrsta proizvoda, asortiman proizvoda, radna snaga, tehnicka dokumentacija, specijalni alati, merenje, kontrola, mtm, bmt
Proizvodno mašinstvo
Broj strana: 21

Deiksa, mjesto i vrijeme

Termin 'deixis' (koji dolazi od grčke riječi koja znači ukazivanje ili označavanje) se sada koristi u lingvistici da se ukaže na funkcije ličnih i pokaznih zamjenica, vremena i raznih drugih gramatičkih i leksičkih obilježja, koja se odnose na iskaze prostorno-vremenskih koordinata od radnje iskaza. . Deiksa, anafora, polje diskursa
Sintaksa srpskog jezika
Broj strana: 13

Sjene narova drveta seminarski rad

U okviru ovog rada predstavljena je upravo popularna kultura jednog vremena, perioda, naroda, onakva kakva je postojala, opstajala i nestajala u tom vremenu. Ovaj rad je nastao s ciljem da djelo Tariqa Alija ,,Sjene narova drveta” čitamo tražeći elemente popularne kulture i književnosti i predočimo ga na jedan drugačiji način, u vidu istraživačkog rada upravo pomoću tih elemenata. Sam roman je jasan predstavnik postkolonijalne književnosti u kojoj bitnu kariku igra pojam ,,identitet” koji ćemo neizostavno dublje istražiti u ovom radu I ustanoviti kako i u kojim nijansama je identitet Maura ali i kršćana zastupljen i predstavljen čitalačkoj publici.
Prvobitan cilj ovog rada ostaje na elementima ,,popularnog” no raznolikost teme, promišljanja na koja nas navodi ovaj roman i zastupljenost nekih drugih odrednica književnosti dozvoljavaju nam slobodu da rad obgrlimo rukama željnih proučavanja.
. Tariq ali, sjene narova drveta, postkolonijalna knjizevnost, popularna kultura, unistavanje porodice, ocuvanje materijalnog, identitet jednog naroda, identitet vremena
Knjizevnost
Broj strana: 14

Karen Miler- O društvenoj konstrukciji istorijskog vremena

. Sociologija, istorijsko vreme, karen miler, o drustvenoj konstrukciji istorijskog vremena |
Sociologija
Broj strana: 18

Porodicna pedagogija, predmet i zadaci

Skripta skolske i porodicne pedagogije. Skolska i porodicna pedagogija, skripta, porodicna pedagogija, predmet i zadaci porodicne pedagogije, pogledi i shvatanja pojedinih mislioca, pogledi na porodicu i njenu funkciju, deca, savremena porodica i problemi vaspitanja, promene u nasoj savremenoj porodici
Skolska i porodicna pedagogija
Broj strana: 17

Buduca vremena - vezbanje

Stavi glagol u odgovarajuce buduce vreme - Present Simple, Present Continuous, Future Simple, be going to + infinitive. Present simple, future simple, will, be going to, present continuous, buduce vreme, future tenses, buducnost, buduca vremena
Engleski jezik
Broj strana: 2

Savremena srpska proza

Savremena srpska proza. Srpski jezik, knjizevnost, osnovna skola, srpska proza, savremana srpska proza, danilo kis, dragoslav mihailovic, antonije isakovic, miodrag bulatovic |
Srpski jezik
Broj strana: 1

Savremena srpska poezija

Savremena srpska poezija. Srpski jezik, knjizevnost, osnovna skola, savremena srpska poezija, poezija, branko miljkovic, stevan raickovic, miodrag pavlovic, ivan lalic, skripta srpski jezik
Srpski jezik
Broj strana: 1

Šema gradilišta i tehnike mrežnog planiranja

Šema gradilišta i tehnike mrežnog planiranja, CPM metod, PERT metod, mrežni dijagram, analiza strukture u mrežnom dijagramu, analiza vremena po metodi CPM, elementi šeme gradilišta, . ?ema, gradili?te, tehnika, mre?no, planiranje, cpm, pert, metod, dijagram, analiza, struktura, analiza vremena, elementi ?eme, ?uvarski nadzor, obru?avanje tla, critical path metod, program evaluation and review technique, kriti?an put
Betonske konstrukcije
Broj strana: 15

Primena savremenih nastavnih sredstava u nastavi srpskog jezika

Tema rada je primena savremenih nastavnih sredstava u nastavi srpskog jezika. U pitanju je projekat radjen na predmetu Metodologija pedagoskih istrazivanja na master studijama. U radu su prilozi anketa koje su koriscene u projektu. . Nastava, srpski jezik, savremena nastavna sredstva, anketa, primena, predmet nastave srpskog jezika, didakticki principi, nastavni casovi, citanje, sistemi, nastavne metode, korelacija, predmet istrazivanja, cilj istrazivanja, zadaci istrazivanja, hipoteze, varijable, metode istrazivanja, statisticka obrada podataka, tabela
Metodologija pedagoskog istrazivanja
Broj strana: 12

Izazov kolektivnih prava u savremenoj liberalnoj drzavi

. Savremena drzava, kolektivna prava, liberalna drzava, politicki sistemi, pravni fakultet, sloboda, socijalna grupa, nacija, konvencija o ljudskim pravima, kimlika, vrhovni sud |
Politicki sistemi
Broj strana: 10

Savremena poezija priprema za čas

-podsecanje na opste karakteristike lirskog knjizevnog roda
-uocavanje razlika izmedju tradicionalne pesnicke forme i savremene pesme. -savremena poezija, knjizevnost, savremena knjizevnost
Srpski jezik i knjizevnost
Broj strana: 2

Savremena ekonomska misao - pitanja za drugi kolokvijum

Savremena ekonomska misao, pitanja i odgovori za drugi kolokvijum iz ekonomskih doktrina. Savremena ekonomska misao, ekonomske doktrine, kejns, kejnsova najpoznatija dela, mikroekonomska analiza, makroekonomska analiza, sejov zakon trzista, metod analize, efektivna traznja, elementi efektivne traznje, sklonost potrosnji, sklonost stednji, paradoks stedljivosti, nevoljna nezaposlenost, sklonost likvidnosti
Ekonomske doktrine
Broj strana: 9

Engleski jezik - tabela vremena

. Engleski jezik, vremena, tenses |
Engleski jezik
Broj strana: 2

TQM Total Quality Menagment - seminarski rad

Menadžment totalnim kvalitetom (TQM -Total Quality Management) je sveobuhvatan koncept, koji objedinjuje: tržišni, tehnološki, tehnički, organizacioni, ekonomski i etički aspekt funkcionisanja i poslovanja. To je nova poslovna filozofija usmjerena na kvalitet, zasnovana na aktivnom angažovanju svih učesnika, a u cilju zadovoljenja zahtjeva korisnika (eksternih i internih), zaposlenih i društva u cjelini. TQM se bazira na naučnim metodama i tehnikama upravljanja i unaprijeđenja kvaliteta, ali i na kulturi i timskom radu. U osnovi menadženta totalnim kvalitetom je postizanje tržišne konkurentnosti. Konkurentnost se postiže kroz: anticipaciju tržišnih faktora, kreiranje promjena, brzo prilagođavanje nastalim promjenama i mijenjanje načina poslovanja brže od promjena u okruženju. TQM je višedimezionalan i dinamičan koncept, koji uzima u obzir sve značajnije parametre poslovanja, a u cilju stalnog unaprijeđenja kvaliteta. U naučnoj i stručnoj literaturi se mogu naći različite definicije, jer sami tvorci i vodeći autori vrlo teško se slažu oko zajedničkog tumačenja.
Osnova TQM koncepta jeste menadžment u kompaniji sa orijentacijom na kvalitet. Prema autoru J. E. Rosu (Ross), TQM znači sposobnost za kvalitet u svim funkcijama kompanije i u svim dijelovima procesa od početka do kraja, uz istovremenu integraciju međusobno povezanih funkcija na svim nivoima. To je sistemski pristup koji ostvaruje veze između različitih elemenata organizacije, tako da je ukupna efektivnost sistema veća od zbira izlaza pojedinih elemenata. Evropska fondacija za menadžment kvalitetom TQM Upravljanje kvalitetom u logistici definiše kao metod menadžmenta u kompaniji za ostvarivanje poslovne izvršnosti baziran na: fokusu na kupca, partnerstvo sa dobavljačima, razvoju i uključivanju zaposlenih. Prema EOQ (European Organisation for Quality - Evropska organizacija za kvalitet): TQM – koncept je sveobuhvatan pristup kvalitetu i konkurentnosti, koji se razlikuje od standardizovanog opšte prihvaćenog modela. TQM je višedimenzionalan i dinamičan, uzima u obzir sve značajne parametre naglašavajući učešće ljudi i trajno poboljšanje. Prema ISO standardima TQM predstavlja pristup upravljanja u organizaciji usresređen na kvalitet, zasnovan na učešću svih njenih članova, usmjeren na dugoročan uspjeh putem zadovoljenja kupca, a u korist svih članova organizacije i društva. TQM zahtijeva menadžment na osnovu činjenica, tj. poslovne odluke moraju biti zasnovane na podacima, a ne samo na pretpostavkama ili mišljenjima.
Primjenu TQM-a u transportu prate problemi izazvani specifičnom tehnologijom realizacije usluga transporta.Brzina, složenost i kvalitet transportnog procesa zahtijevaju visok kvalitet sistema upravljanja transportnim procesom uz primjenu savremenih tehnologija i metoda, razvijenu organizaciju i visoku zastupljenost vrhunske informacione tehnologije. Gotovo cjelokupna savremena tehnologija koja se koristi u upravljanju transportnim sistemima počiva u manjoj ili većoj mjeri na najrazličitijim softverskim aplikacijama (npr. sistemi koji uključuju satelitsku navigaciju/komunikaciju, voice-input kompjuteri, roboti, on¬board kompjuteri, softver za planiranje zasnovan na vještačkoj inteligenciji, itd).
. Tqm, menadzment, upravljanje
Drumski saobracaj
Broj strana: 12

Optimizacija vremena u procesu dorade muških pantalona seminarski rad

. Optimizacija vremena u procesu obrade muskih pantalona, seminarski rad, sivenje, sivenje seminarski rad, masina za sivenje, dzepovi, nogavice |
Šivenje
Broj strana: 10

Na Drini ćuprija, vremena i ljudske patnje priprema za čas

. Priprema, priprea za cas, na drini cuprija priprema za cas, na drini cuprija ivo andric, ivo andric, na drini cuprija, srpski jezik, knjizevnost |
Metodika srpskog jezika i knjizevnosti
Broj strana: 8

Savremena shvatanja političke ekonomije

Skripta osnovi ekonomije za srednju skolu, savremena shvatanja političke ekonomije

Napomena: rad je rucno pisan. Osnovi ekonomije, ekonomija, drustvo, srednja skola, skripta osnovi ekonomije, politicka ekonomija, savremena shvatanja politicke ekonomije, monetarizam, neoklasicna skola politicke ekonomije, radikalna skola, kejnzijanska ekonomija
Osnovi ekonomije
Broj strana: 3

Vezbanja iz engleskog

Prevod recenica (vremena) i prebacivanje iz direktnog u indirektni govor. Recenice, vezbanje, prevod, vremena, tenses, direktni, govor, indirektni, prebacivanje, engleski, jezik |
Engleski jezik
Broj strana: 3

Odredjivanje vremena krvarenja i koagulacije

Odredjivanje vremena krvarenja i koagulacije. Vreme krvarenja, biohemija, medicina, srednja skola, koagulacija, fibrinogen, trombini, kalcijumovi ioni, vodeno kupatilo |
Medicinska biohemija
Broj strana: 3

Deklinacije,konjugacije,vremena,pasiv

SVI nastavci gradiva za prvu godinu. Deklinacija, konjugacija, latinski jezik, vremena latinski jezik, pasiv |
Latinski jezik
Broj strana: 1

Limeni doboš Ginter Gras

Struktura, tip romana, umetnički postupak, teme, motivi, likovi . Limeni dobos, gras, savremena knjizevnost, roman, srpski jezik, analiza, knjizevnost, limeni dobos roman analiza |
Svetska književnost
Broj strana: 4

Izrazavanje buducnosti

Izrazavanje buducnosti, vremena i konstrukcije sa primerima. Buducnost, prosto buduce, vreme, future, tense, shall, will, shan\\ t, won\\ t, infinitiv, aspekatske forme, buduci, perfekt, perfect, have, perfektivni, osnovno, znacenje, pomereno, pomerena, znacenja, progresiv, progressive, continuous, prodresivni, perfektivno-progresivni, leksicki, glagol, prost, prezent, present, preterit, past, simple, sadasnji, be going to, be about to, be to
Kontrastivna analiza
Broj strana: 5

Present Simple i Present Continuous

Vezbanje upotrebe Present Simple i Present Continuous vremena. Present simple, present continuous, sadasnje vreme, vezbanje, vezba, vremena, test |
Engleski jezik
Broj strana: 2

Promene u finansijskoj strukturi

. Promene, finansijskoj, strukturi, finansijska, struktura, tr?i?na, ekonomija, savremena, informaciona, tehnologija |
Bankarstvo
Broj strana: 2

Upotreba i znacaj bioloskih satova

Skripta iz biologije, Upotreba i znacaj bioloskih satova, razvice bioloskih satova. Bioloski sat, merenje vremena, polozaj sata, pinealna zlezda, melatonin, suprahijazmaticka jedra |
Biologija
Broj strana: 5

Primena bioloških satova kod ljudi

Skripta biologija, primena bioloških satova kod ljudi. Biologija, srednja skola, bioloski satovi, upotreba i znacaj bioloskih satova, merenje vremena, hemoostaza, vremenska organizacija, sisari, bioloski satovi kod ljudi
Biologija
Broj strana: 3

Istorija biljnog sveta tokom pomeranja kontinenata seminarski rad

Govori o istoriji biljnog sveta od najstarijeg vremena pa do danas.. Seminarski rad, biljke, istorija biljnog sveta tokom pomeranja kontinenata, biogeografija, biljni svet |
Biogeografija
Broj strana: 8

Romeo i julija prepricano

ROMEO I JULIJA


Vilijem Šekspir (1564-1616) je bio jedan od najboljih dramatičara i pesnika Engleske, i smatra se jednim od najtalentovanijih pisaca svih vremena. Napisao je 36 drama, 154 soneta i 2 narativne pesme. Od toga su najpoznatija dela: Kralj Lir, Otelo, Hamlet, Romeo i Julija, Makbet.

Delo Romeo i Julija je tragedija napisana od strane Vilijema Šekspira u njegovoj ranoj karijeri. Radnja je smeštena u Veroni, Italiji i opisuje istinit događaj o dvoje mladih ljubavnika čije su se zvezde razdvojile.

Već u uvodu se otkriva kako su dve ugledne porodice: Montegijevi i Kapuleti u svađi. Tako na glavnom veronskom trgu izbija svađa između pojedinih članova ove dve porodice, koja se završava upozorenjem kneza Eskala. Naslućuje se da je Romeo iz porodice Montagi zaljubljen u Rosalinu, devojku iz porodice Kapuletija.
Glava porodice Kapuleti organizuje zabavu, a Romeova ljubav prema Rosalini navodi ga da dođe na to slavlje.
Na zabavi maskirani Romeo susreće Juliju, koja je takođe iz porodice Kapuleti. Između njih se javlja ljubav, bez ograničenja koje nameće mržnja između njihovih porodica. Romeo tek tada shvata pravi smisao života.

Nakon veoma kratkog međusobnog pokazivanja ljubavi, u jednoj svađi, Tibaldo, Kapuletijev sinovac, ubija Merkuzija, Romeovog prijatelja. Želeći da osveti smrt svog dobrog prijatelja, Romeo ubija Tibalda. Zatim mora pobeći, jer uskoro dolazi knez. Zgrožen prizorom, knez osuđuje Romea na prognanstvo u Mantovu, ali njegovi osećaji prema Juliji sprečavaju ga da ode i on se skriva kod monaha Lorenca.

Otac i majka žele Juliju udati za Parisa, uglednog, bogatog i mladog plemića. Zbog večne ljubavi na koju se zavetovala Romeu, Julija radije bira smrt nego udaju za Parisa. Monah Lorenco, želeći da spreči tragediju, daje Juliji napitak koji bi trebalo da je uspava, kako bi svi mislili da je zapravo mrtva, a potom šalje poruku Romeu da je ona ustvari živa. Međutim, glasnik ne stiže na vreme da kaže Romeu istinu. On odlazi u grobnicu Kapuletija i misleći da mu život bez Julije više nema smisla, ispija otrov i umire. Neposredno nakon toga Julija se budi i videvši da joj se muž ubio zbog tuge uzima bodež i oduzima i sebi život.

Nakon tragedije, u grobnicu dolaze ostali članovi obe porodice. Nad mrtvim telima njihove dece oni se mire jer shvataju da je uzrok njihove smrti nerazumna mržnja koja je nametnula granice istinskoj i velikoj ljubavi i time donela svima veliku nesreću.

Smrt Romea i Julije možda čak i ne predstavlja njihov kraj, već krajnje ispunjenje njihove ljubavi. Iz sveta koji ne bi mogao da ih razume čak i kada bi to hteo, oni su otišli tamo gde jedino mogu biti zajedno.
. Romeo, julija, sekspir, analiza dela, romeo i julija analiza, romeo i julija, 50 poena analiza, prepricavanje, analiza, prepricavanje i analiza, srednja skola
Srpski jezik
Broj strana: 2

Upotreba i značaj bioloških satova

Skripta biologija, upotreba i znacaj bioloskih satova. Biologija, srednja skola, bioloski satovi, upotreba i znacaj bioloskih satova, merenje vremena, hemoostaza, vremenska organizacija, sisari
Biologija
Broj strana: 5

Priprema za čas Savremena poezija priprema za čas

. Srpski jezik, knjizevnost, priprema, priprema za cas, savremena poezija |
Srpski jezik i knjizevnost
Broj strana: 2

Branko Miljković - zbirka pesama Vatra i ništa

. Branko miljkovi?, vatra i ni?ta, uzalud je budim, svest o pesmi, savremena srpka poezija |
Srpski jezik i knjizevnost
Broj strana: 3

Stepski vuk, Herman Hese, priprema za čas

. Savremena knjizevnost, herman hese, stepski vuk, odlomak, srpski jezik, priprema za cas, stepski vuk priprema za cas, herman hese priprema za cas, priprema za cas srpski jezik |
Srpski jezik i knjizevnost
Broj strana: 3

Aktiv i pasiv

AKtiv i pasiv, primeri kroz vremena. Aktiv, pasiv, perfekat, pluskvamperfekat, futur i, futur ii, imperativ, potencijal, prezent, aorist |
Srpski jezik
Broj strana: 2

Glagoli

Glagoli, kategorije, vrste, podele, primeri. Kategorije, lica, vremena, na?in, vid, svr?eni, nesvr?eni, dvovidni, rod, prelazni, neprelazni, povratni, glagolske osnove, infinitivna osnova, prezentska osnova, podela, li?ni, bezli?ni, pomo?ni, nepotpuni, primeri
Srpski jezik
Broj strana: 4

Past Simple,Present Perfect Tense and Present Perfect Contin

Primjeri,kad se koristi Past Simple,Past Perfect Tense,a kad Present Perfect Continuous,kako se grade i koji se prilozi najčešće koriste uz ta vremena.. Primjeri, kad se koristi past simple, past perfect tense, a kad present perfect continuous, kako se grade i koji se prilozi naj?e??e koriste uz ta vremena
Engleski jezik
Broj strana: 1,5

Kategorijalno obelezje tempus

Beleske sa predavanja. Kategorijalno, obelezje, tempus, kategorija, vreme, 3, grupe, vremena, opis, karakteristike |
Savremeni nemacki jezik
Broj strana: 2

Glagolski oblici - tabela podsetnik

Kratak podsetnik za lako snalaženje sa glagolskim oblicima: sa primerima i kratkim definicijama. Vrlo praktično. . Glagolski oblici, vremena, na?ini, neli?ni glagolski oblici, primeri, prezent, aorist, perfekat, imperfekat, pluskvamperfekat, futur 1, futur 2, imperativ, potencijal, infinitiv, radni glagolski pridev, trpni glagolski pridev, glagolski prilog sada?nji, glagolski prilog pro?li
Srpski jezik
Broj strana: 2

Konjuktiv

. Konjuktiv, preterit, slozena, vremena |
Lingvistika
Broj strana: 2

Naučite pjesan, M. Pavlovic priprema za čas

ПРИПРЕМА ЗА ЧАС

Наставник: Амира Петровић

Предмет, разред и одељење: Српски језик и књижевност ; четврти разред : 2,3,5

Назив теме-модула: Савремена поезија

Наставна јединица (рб часа): 3. Смисао и задаци проучавања књижевног дела, Миодраг Павловић, “Научите пјесан”

Циљ часа: Уочавање емоција, исказивање мисаоног и емоционалног унутрашњег стања, поезија као пут оплемењивања људи, уочавање лепоте, богаћење речника.


Очекивани исход: Да ученици освесте и умеју да изнесу утисак о људској патњи, препознају неопходност отпора насиљу и злу, схвате моћ која лежи у поезији чији је циљ оплемењивање људи, препознати у песми основни мотив, споредне мотиве, два слоја песме, стилске фигуре (директно обраћање, анафора, асонанца).

Тип часа: Обрада.

Облик наставног рада : Групни облик рада, индивидуални облик рада.

Метод рада: Радионица, презентација.

Потребна предзнања: Увид у историјски период којим је песма инспирисана (историја), теорија књижевности.


Наставна средства: Читанка, папири, фломастери.

Сегменти Време Садржај рада Активност ученика Материјали
Увод 15 мин. Општи преглед карактеристика лирског књижевног рода.
Понављање лирских књижевних врста.
Упућивање у одлике савремене поезије, услове настанка, основне поетске карактеристике стваралаштва Миодрага Павловића. Наводе карактеристике лирског књижевног рода.
Одговарају на питања о врстама лирских песама. Читанка
Свеска
Хамер папир
Фломастери
Главни део часа 20 мин. Рад на песми у групама на постављене задатке.
Прва група: Смисао песме (однос према злу и патњи, стање огорчености лирског субјекта, осећај срамоте и ниподаштавања, песма као синоним отпора насиљу)
Друга група: Уочити две целине унутар песме, одредити значење прве и друге целине, позивање на побуну, непристајање на поробљеност, уочити контраст између поробљивача и поробљених.
Трећа група: Песнички језик, стилске фигуре, асонанца, анафора, метафоричност језика, архаичност језика. Улога песме и песничког израза на подизање људске свести о слободи. Унутар група, на постављене задатке, ученици уочавају, бележе и издвајају одговоре.
Свака група има наставни листић са постављеним задацима и текст песме. Заједнички, договором, усклађују писане одговоре на хамер, што ће касније излагати пред одељењем.
Закључни део 10 мин. Основни мотив песме,
споредни мотиви, песнички језик, анафора, директно обраћање, мирољубиви став, хумани односи насупрот приказаној слици друштва. Заједнички, ученици дају преглед основних мотива у песми, поруке, атмосфере и језика.


Начин вредновања рада ученика на часу: Активност ученика на часу (могући бодови који ученици унутар групе сами додељују једни другима).


Теме за следећи час и упутства за припрему за следећи час: Правописна вежба. Интерпункција.


Запажања о часу (да ли дошло до одступања и зашто, предлог за другачији приступ и сл) :
. -srpski jezik i knjizevnost, savremena srpska poezija, priprema, priprema za cas, srpski jezik, knjizevnost
Srpski jezik i knjizevnost
Broj strana: 3


"vremena" pronađeni su rezultati pretrage 48