Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

zakon

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"zakon" pronađeni su rezultati pretrage 91

[1] [1]


Pedagogija pojam predmet i podela

1. Predmet i definicija pedagogije............................................................................. 3
2. Pedagoško naučni zakoni, principi i pravila ......................................................... 4
3. Odnos između pedagogije i drugih nauka............................................................. 6
4. Pojam vaspitanja, znanja i umenja........................................................................ 7
5. Odnos između vaspitanja i obrazovanja................................................................ 11
6. Efikasnost obrazovno-vaspitnog rada ................................................................... 12
7. Objektivni i subjektivni faktori efikasnosti obrazovno-vaspitnog rada................ 15
8. Naziv i pojam didaktike ........................................................................................ 17
9. Predmet i zadatak didaktike.................................................................................. 19
Didaktički principi
10. Princip naučnosti u nastavi i prilagođenosti nastave uzrastu ............................. 21
11. Princip individualizacije nastavnog procesa, sistematičnosti i potpunosti......... 22
12. Princip svesne aktivnosti učenika i očiglednosti u nastavi................................. 22
13. Princip povezanosti teorije i prakse i trajnosti znanja, umenja,
veština i navika................................................................................................... 23
14. Nastava kao specifična ljudska aktivnost ........................................................... 24
15. Vrste nastave ...................................................................................................... 26
16. Didaktička struktura nastavnog sadržaja ............................................................ 27
Komponente didaktičke strukture
17. Model i oblik didaktičke strukture sadržaja ....................................................... 30
18. Veze i odnosi u didaktičkoj strukturi sadržaja.................................................... 31
19. Koncepcija strukturiranja sadržaja ..................................................................... 32
20. Poredak sadržaja u didaktičkoj strukturi ............................................................ 34
Etape nastavnog procesa
21. Pripremanje za nastavni rad i obrađivanje nove građe ....................................... 35
22. Uvežbavanje i ponavljanje.................................................................................. 38
23. Proveravanje i ocenjivanje.................................................................................. 42
Oblici rada u nastavi
24. Frontalni oblik rada ............................................................................................ 44
25. Individualni oblik rada ....................................................................................... 45
26. Grupni oblik rada................................................................................................ 46
27. Rad u parovima................................................................................................... 48
28. Nastavne metode ............................................................................................... 49
29. Verbalno-tekstualne metode ............................................................................... 50
30. Ilustrativno-demonstrativne metode................................................................... 53
31. Laboratorijsko-eksperimentalne metode ............................................................ 54
32. Nastavna sredstva; pojam i podela ..................................................................... 56
33. Funkcije nastavnih sredstava .......................................................................... 59
34. Funkcija postizanja očiglednosti, intenziviranja učenja i razvijanja
umnih sposobnosti ............................................................................................. 60
35. Funkcija racionalizacije i ekonomičnosti nastave, inicijator misaone
i intelektualne aktivnosti .................................................................................... 62
Metodske koncepcije
36. Predavačko-informativna i egzemplarna nastava ............................................... 64
37. Individualizovana i programirana nastava.......................................................... 64
38. Problemska i timska nastava............................................................................... 65
39. Pojam učenja ...................................................................................................... 65
40. Cilj učenja .......................................................................................................... 68
Faktori koji deluju na učenje
41. Motivi i podsticaji za učenje............................................................................... 71
42. Emocije u učenju ................................................................................................ 73
43. Misaoni procesi u učenju.................................................................................... 74
44. Ličnost nastavnika i atmosfera u razredu ........................................................... 76
Metode učenja
45. Induktivna i deduktivna metoda učenja.............................................................. 78
46. Analitička, sintetička i sistematično-progresivna metoda učenja....................... 78
Etape procesa učenja
47. Sticanje percepcija i predstava ........................................................................... 80
48. Misaoni put stvaranja pojmova i usvajanja zakona............................................ 82
49. Utvrđivanje znanja, veština i navika................................................................... 84
50. Primena znanja u praksi...................................................................................... 86
51. Proveravanje znanja, veština i navika................................................................. 88
52. Pamćenje i ponavljanje....................................................................................... 89
53. Zaboravljanje...................................................................................................... 91
54. Grupno učenje i transfer učenja.......................................................................... 93
55. Učenje na školskom času.................................................................................... 95
56. Učenje i radne navike. 1, predmet i definicija pedagogije, , 3 2, pedago?ko nau?ni zakoni, principi i pravila, , 4 3, odnos izme?u pedagogije i drugih nauka, 6 4, pojam vaspitanja, znanja i umenja, 7 5, odnos izme?u vaspitanja i obrazovanja, 11 6, efikasnost obrazovno-vaspitnog rada, , 12 7, objektivni i subjektivni faktori efikasnosti obrazovno-vaspitnog rada, 15 8, naziv i pojam didaktike, , 17 9, predmet i zadatak didaktike, , 19 didakti?ki principi 10, princip nau?nosti u nastavi i prilago?enosti nastave uzrastu, 21 11, princip individualizacije nastavnog procesa, sistemati?nosti i potpunosti, 22 12, princip svesne aktivnosti u?enika i o?iglednosti u nastavi, 22 13, princip povezanosti teorije i prakse i trajnosti znanja, umenja, ve?tina i navika, , 23 14, nastava kao specifi?na ljudska aktivnost, , 24 15, vrste nastave, , 26 16, didakti?ka struktura nastavnog sadr?aja, , 27 komponente didakti?ke strukture 17, model i oblik didakti?ke strukture sadr?aja, 30 18, veze i odnosi u didakti?koj strukturi sadr?aja, , 31 19, koncepcija strukturiranja sadr?aja, 32 20, poredak sadr?aja u didakti?koj strukturi, , 34 etape nastavnog procesa 21, pripremanje za nastavni rad i obra?ivanje nove gra?e, 35 22, uve?bavanje i ponavljanje, , 38 23, proveravanje i ocenjivanje, , 42 oblici rada u nastavi 24, frontalni oblik rada, , 44 25, individualni oblik rada, , 45 26, grupni oblik rada, , 46 27, rad u parovima, , 48 28, nastavne metode, , 49 29, verbalno-tekstualne metode, , 50 30, ilustrativno-demonstrativne metode, , 53 31, laboratorijsko-eksperimentalne metode, , 54 32, nastavna sredstva; pojam i podela, 56 33, funkcije nastavnih sredstava, , 59 34, funkcija postizanja o?iglednosti, intenziviranja u?enja i razvijanja umnih sposobnosti, , 60 35, funkcija racionalizacije i ekonomi?nosti nastave, inicijator misaone i intelektualne aktivnosti, , 62 metodske koncepcije 36, predava?ko-informativna i egzemplarna nastava, 64 37, individualizovana i programirana nastava, 64 38, problemska i timska nastava, , 65 39, pojam u?enja, , 65 40, cilj u?enja, , 68 faktori koji deluju na u?enje 41, motivi i podsticaji za u?enje, , 71 42, emocije u u?enju, , 73 43, misaoni procesi u u?enju, , 74 44, li?nost nastavnika i atmosfera u razredu, , 76 metode u?enja 45, induktivna i deduktivna metoda u?enja, , 78 46, analiti?ka, sinteti?ka i sistemati?no-progresivna metoda u?enja, 78 etape procesa u?enja 47, sticanje percepcija i predstava, , 80 48, misaoni put stvaranja pojmova i usvajanja zakona, , 82 49, utvr?ivanje znanja, ve?tina i navika, , 84 50, primena znanja u praksi, , 86 51, proveravanje znanja, ve?tina i navika, , 88 52, pam?enje i ponavljanje, , 89 53, zaboravljanje, , 91 54, grupno u?enje i transfer u?enja, , 93 55, u?enje na ?kolskom ?asu, , 95 56, u?enje i radne navike
Pedagogija
Broj strana: 105

Tenhološke zakonitosti

Prezentacija na temu tehnoločke zakonitosti iz predmeta proizvodno masinstvo. Tehnoloske zakonitosti, projektovanje tehonloskih procesa, tehnoloski zakoni, procesi, tipovi proizvodnje, automatizacija, nivo mehanizacije, mehanicki procesi, sirovine, materijal, poluproizvod, finalni proizvod, proizvod, ks, koeficijent serijnosti, putevi, vreme kretanja, ciklus, faktori, fleksibilnost proizvodne opreme
Proizvodno mašinstvo
Broj strana: 22

Zakon odrzanja

Opsti karakter zakona odrzanja.
NAPOMENA: Rad je rucno pisan!. zakon odrzanja, fizika, srednja skola, telo, fizicki sistem, impuls, energija |
Fizika
Broj strana: 4

Njutnovi zakoni

Ukratko prvi, drugi i treci njutnov zakon, definicije i formule. Njutn, prvi, drugi, treci, zakon, definicija, formula, gravitacija, ubrzanje, sila, fiyicki, velicina, masa, telo, konstanta, hukov zakon, huk, deformacija, akcija, reakcija, pravac, intenzitet, smer
Fizika
Broj strana: 2

Njutn i njegovi zakoni

. Njutn, zakoni |
Fizika
Broj strana: 10

Zakon 12 tablica

. zakon 12 tablica, plebejci 451 god pne, zakon, delikti, libripens, svedok, per aes et libram, ius honorarium, tuzba, institut drzavine, prirodno pravo, peregrinski pretor |
Rimsko pravo
Broj strana: 3

Teorije nastanka života - prezentacija

Prezentacija na temu teorije nastanka zivota. Prezentacija, sociologija, teorija nastanka zivota, covek, zivot, jevrejska civilizacija, hriscanstvo, panspermija, biogeneza, evolucija, celija, osnovna jedinica gradje funckije zivih bica, ziva bica, hekelov biogenetski zakon, proteini
Biologija
Broj strana: 21

Maturski rad - FOTOMETRIJA

Maturski rad iz fizike na temu "Fotometrija" sa primerom.
. Maturski, rad, fizika, fotometrija, svetlost, izvori, svetlosti, brzina, svetlosti, odbijanje, svetlosti, prelamanje, svetlosti, svetlosni, fluks, osvetljenje, zakon, fotometrije
Fizika
Broj strana: 16

Prvi zakon termodinamike

Skripta termodinamika, prvi zakon termodinamike. Termodinamika, skripta termodinamika, masinski fakultet, prvi zakon termodinamike, zatvoreni sistemi, otvoreni sistemi |
Termodinamika
Broj strana: 5

Cement, kreč, malter i beton

-oblik, izlged, površina zrna agregata, štetne primese u agregatu, vrste i gipsa i primena u građevinarstvu, gašenje kreča, proces korišćenja gašenog kreča, hidraulični kreč, vodokrečni faktor i njegovo određivanje
-vrste cementa, osobine i primena, standardna cementna kaša, vreme vezivanja, lažno vezivanje elemenata, mehanička čvrstoća cementa,
-agregat za izradu maltera, čvrstoća maltera, otpornost,
-izbor cementa za beton, uloga vode u betonu, aditivi za beton, konsistencija betona, faktori koji utiču na ugradljivost i obradivost betonske smeše, zakoni čvrstoće, vodonepropustljivost, ugradjivanje, oplate ze beton, plan betoniranja, program kontrolnih ispitivanja, nega, očvršćavanje betona, lakorazgradivi beton, jednozrni, ćelijasti beton, teški betoni.

NAPOMENA:Materijal je rucno pisan!. -oblik, izlged, povr?ina zrna agregata, gipsa, ga?enje kre?a, hidrauli?ni kre?, vodokre?ni faktor, cement, cementna ka?a, vezivanje, la?no vezivanje, ?vrsto?a, malter, agregat, otpornost, aditivi, konsistencija betona, faktori, ugradljivost, obradivost, zakoni ?vrsto?e, vodonepropustljivost, ugradjivanje, oplate, betoniranje, kontrolna ispitivanja, nega, o?vr??avanje, lakorazgradivi beton, jednozrni, ?elijasti beton, te?ki betoni
Betonske konstrukcije
Broj strana: 12

Drugi zakon termodinamike

Skripta termodinamika, drugi zakon termodinamike, povratne promene stanja, cornetov ciklus, definicija drugog zakona termodinamike. Termodinamika, skripta termodinamika, drugi zakon termodinamike, povratne promene stanja, cornetov zakon, masinski fakultet, entropija, pogled na entropiju
Termodinamika
Broj strana: 4

II zakon termodinamike

. Ii, zakon, termodinamike, drugi, princip, klasusios, postulat, maks, plank, vilhelm, osvald, toplota |
Termodinamika
Broj strana: 1

Nastanak života na zemlji - prezentacija

Seminarski rad na temu kako je nastao zivot na zemlji. Seminarski rad, zivot, zivot na zemlji, aristotel, kako je nastao zivot na zemlji, biogeneza, dnk, rnk, evolucia, biogenetski zakon, celije
Biologija
Broj strana: 11

Prvi zakon termodinamike

. Prvi, zakon, termodinamike, odr?anje, energije, elementarni, termodinami?ki, proces |
Termodinamika
Broj strana: 1

Prvi zakon termodinamike, primeri

Skripta termodinamika, prvi zakon termodinamike primeri za vezbanje. Termodinamika, skripta termodinamika, masinski fakultet, primeri termodinamika, prvi zakon termodinamike, idealni gas
Termodinamika
Broj strana: 5

Zračenje lekcija termodinamika

Skripta termodinamika, zracenje, razmena toplote zracenjem izmedju dva tela, stefan boltzmanov zakon, refleksija, apsorpcija, dijatermija. Termodinamika, skripta termodinamika, masinski fakultet, zracenje, refleksija, apsorpcija, dijatermija, toplota, razmena toplote zracenjem, stefan boltzmanov zakon
Termodinamika
Broj strana: 4

Zakonodavstvo Evropske Unije

Skripta etika, zakonodavstvo Evropske Unije. Etika skripta etika srednja skola pravo eticka pitanja pravna pitanja eticka i pravna pitanja zakonodavstvo zakonska regulativa vezana za gmo zakonska regulativa, zakonodavstvo evropske unije, uredbe evropskog parlamenta, evropska komisija
Etika
Broj strana: 2

Osnovi elektrotehnike-seminarski

Električne osobine materije i pojam električne struje, Kirhofovi zakoni, elektromagnetizam, osnovni pojmovi o električnim mrežama . Struja, elektri?na struja, kirhofovi zakoni, mre?a, elektromagnetizam, periodi?ne veli?ine, trofazni sistem, transformator, generator, napon, ma?ina, sila, asinhroni motori, motor, otpornik, otpornost
Tehničko obrazovanje
Broj strana: 10

Nalozi za plaćanje

. Nalozi, pla?anje, uplata, isplata, gotovinski, nalog, prenos, bezgotovinski, interni, ?ek, akreditiv, trasant, doznake, loro, nostro, dokumentarna, inkasa, naplata, nalogodavac, akreditiv, dokumentarni, avaliranje, akceptiranje, ?iriranje, otvaranje, vo?enje, ga?enje, ra?una, ra?un, kompezacija, zakonska, sudska, ugovorna, asignacija, cesija, preuzimanje duga
Bankarstvo
Broj strana: 4

Zakonska regulativa vezana za GMO

Skripta etika. Etika, skripta etika, srednja skola, pravo, eticka pitanja, pravna pitanja, eticka i pravna pitanja, zakonodavstvo, zakonska regulativa vezana za gmo, zakonska regulativa, monopolisti
Etika
Broj strana: 3

Savremena ekonomska misao - pitanja za drugi kolokvijum

Savremena ekonomska misao, pitanja i odgovori za drugi kolokvijum iz ekonomskih doktrina. Savremena ekonomska misao, ekonomske doktrine, kejns, kejnsova najpoznatija dela, mikroekonomska analiza, makroekonomska analiza, sejov zakon trzista, metod analize, efektivna traznja, elementi efektivne traznje, sklonost potrosnji, sklonost stednji, paradoks stedljivosti, nevoljna nezaposlenost, sklonost likvidnosti
Ekonomske doktrine
Broj strana: 9

Mešavine idealnih gasova

Skripta termodinamika, mesavine idealnih gasova. Termodinamika, skripta termodinamika, idealni gasovi, mesavine idealnih gasova, masinski fakultet, sastav gasne mesavine, molarni sastav gasne mesavine, maseni sastav gasne mesavine, daltonov zakon, zapremina, relativna molekulska masa, gasna konstanta, specificna toplota mesavine
Termodinamika
Broj strana: 9

Drugi zakon termodinamike, primeri

Skripta termodinamika, primeri drugi zakon termodinamike. Termodinamika, skripta termodinamika, masinski fakultet, drugi zakon termodinamike, vezbe termodinamika, primeri termodinamika, drugi zakon termodinamike vezbanje
Termodinamika
Broj strana: 3

Zastita pronalazaka

Skripta etika, Zastita pronalazaka. Etika, skripta etika, srednja skola, pravo, eticka pitanja, pravna pitanja, eticka i pravna pitanja, zakonodavstvo, zastita pronalazaka |
Etika
Broj strana: 3

Znacaj prava i izvori saznanja

. Rimsko pravo, izvori saznanja, vojna demokratija, demokratija, politicki poreda, pravni poredak, podela stvari, zastita svojine, drzavina, sluzbenost, klasifikacija ugovora, robovlasnicko, rimljani, robovi, pravne, vanpravne, zbornici, zakoni, dela pravnika, spisi istoricara, knjizevna dela, justinijanova kodifikacija, gajeve institucije, zakon 12 tablica, tarent, neapolis, sirakuza, tit livije, tacit, apian, principat, comitia curiata, bratstvenicka, skupstina, ticiji, luceri, ramni, senat, reks
Rimsko pravo
Broj strana: 4

Osnovi metrologije

Metrologija, pojam, zadaci, klasifikacija, istorijski razvoj i jedinice Si sistema. Metrologija, zadaci, pojam metrologije, klasifikacija, teorija merenja, etalon merenja, opsta metrologija, industrijska metrologija, primenjena metrologija, zakonska metrologija, tehnike merenja, teorijska metrologija, stopa, palac, lakat, hvat, pedalj, si sistem
Proizvodno mašinstvo
Broj strana: 6

Kritika i radikalizacija klasicne politicke ekonomije

Kritika i radikalizacija klasicne ekonomske politike, pitanja za prvi kolokvijum iz ekonomskih doktrina. Kritika i radikalizacija klasicne ekonomske politike, ekonomske doktrine, pitanja za prvi kolokvijum ekonomske doktrine, intervencionizam, sejov zakon trzista, istorijska skola, utopijski socijalizam, socijalisticko drustvo
Ekonomske doktrine
Broj strana: 6

Osiguranje imovine

2. kolokvijum. Osiguranje, imovine, na?ela, pravila, interesi, naknada, visina, naknade, metode, oblici, dvostruko, vi?estruko, situacije, zakonska, pravila |
Rizik i osiguranje
Broj strana: 1

Socijalno osiguranje

2. kolokvijum. Socijalno, osiguranje, na?ela, osiguranici, prava, za?tita, sprovodioci, pio, uloga, penziono, zakon, obaveze, faktori |
Rizik i osiguranje
Broj strana: 2

Okunova kriva

. Okunova, kriva, okun, nezaposlenost, privredni, rast, grafik, okunov, zakon |
Monetarna
Broj strana: 3

Treci Njutnov zakon - zakon inercije

Skripta fizika, treci Njutnov zakon, zakon inercije. Fizika, srednja skola, skripta fizika, njutnov zakon, treci njutnov zakon, zakon inercije, inercija, inercijalni sistem, neinercijalni sistem, sila
Fizika
Broj strana: 2

Osnovi teorije statistike

Osnovi statistike, predmet izucavanja i osnovni pojmovi. Statistika, treci razdred, ekonomska skola, masovne, varijabilne, pojave, zakon, velikih, brojeva, sredjivanje, obrada, pokazivanje, podataka, popisni, metod, anketa, upitnik, snimanje, atributivna, serija, hronoloska, serija, geografska, serija, kumulativna, serija, statisticka, tabela, graficki, prikaz, statisticki, podaci, aritmeticka, sredina, geometrijska, sredina, modus, medijana, interval, varijansa, standardna, devijacija, srednja, vrednost, koeficijent, varijacije, relativni, broj, indeks, korelaciona, analiza
Statistika
Broj strana: 7

Zločin i osnovni pojmovi kriminologije

Skripta kriminologija: osnovni pojmovi kriminologije, zlocin, interesovanje za zlocin, znacaj naucnog proucavanja zlocina, definicije kriminologije, bitne crte kriminologije kao nauke, zlocin i devijatnost, podela kriminoloskih metoda, istorijske, komparativne i studije predvidjanja. Kriminologija, skripta kriminologija, kriminalitet, zlocin, osnovni pojmovi kriminologije, interesovanje za zlocin, znacaj naucnog proucavanja zlocina, definicije kriminologije, kriminologija kao nauka, devijatnost, zlocin i devijatnost, podela kriminoloskog metoda, kriminoloski metod, zlocin kao socijalni proces, zlocin i zakon, zlocin i greh, zlocin kao bolest, multidisciplinarnost, kriminalizacija, prestupnik, kriminalac, delikvencija, kriminalni fenomen
Kriminologija
Broj strana: 7

Klasično rimsko pravo i pravna nauka

Skripta rimsko pravo. Rimsko pravo, rimsko pravo skripta, pravna nauka, klasicno rimsko pravo, zakoni, senatske odluke, edictum peretuum, constitutiones principum, ciceron, ulpijam, gaj kasije longin
Rimsko pravo
Broj strana: 4

Zakonska regulativa vezana za GMOu Srbiji

. Etika, skripta etika, srednja skola, pravo, eticka pitanja, pravna pitanja, eticka i pravna pitanja, zakonodavstvo, zakonska regulativa vezana za gmo, zakonska regulativa, monopolisti, zakonska regulativa vezana za gmo u srbiji
Etika
Broj strana: 3

Rizici od tehnika geneticke modifikacije

Skripta etika, Rizici od tehnika geneticke modifikacije. Etika skripta etika srednja skola pravo eticka pitanja pravna pitanja eticka i pravna pitanja zakonodavstvo zakonska regulativa vezana za gmo, rizici od tehnika geneticke modifikacije, geneticka modifikacija, rizici gm
Etika
Broj strana: 4

Prestanak privrednih subjekata

Beleške sa predavanja. Prestanak, privrednih, subjekata, privredni, subjekat, ste?aj, likvidnost, likvidacija, zakon, reorganizacija, prinudno, poravnjanje, ustupak, dugova, dugovi, ste?ajni, postupak
Međunarodno privredno pravo
Broj strana: 3

Treći Njutnov zakon - zakon akcije i reakcije

Skripta fizika, treci Njutnov zakon, zakon akcije i reakcije. Fizika, srednja skola, skripta fizika, njutnov zakon, treci njutnov zakon, zakon akcije i reakcije, sila akcije, sila reakcije
Fizika
Broj strana: 2

Odnos međunarodnog privrednog prava u domaćem zakonodavstvu

Beleške sa predavanja. Odnos, me?unarodnog, privrednog, prava, doma?em, zakonodavstvu, me?unarodno, pravo, privredno, doma?e, zakonodavstvo, uslov, propisi, ugovor, zakon |
Međunarodno privredno pravo
Broj strana: 3

Jemstvo i zakonsko založno pravo u privrednim odnosima

Skripta obligaciono pravo: jemstvo u privrednim odnosima, zaloga i zakonsko zalozno pravo u privrednim odnosima, . Obligaciono pravo, skripta obligaciono pravo, jemstvo, zalog, zalozno pravo, privredni odnosi, koalizija, pitanje sukoba, ostvarivanje zakonskog zaloznog prava, nacelo specijalnosti, ugovor, ugovor o jemstvu
Obligaciono pravo
Broj strana: 2

Pravo u doba kraljeva i republika

Sazeto opisane lekcije iz sadrzaja.. Leges regiae, patrijarhalna porodica, porodicna zadruga, consortium, nexum, presuda, odgovornost, provocatio ad populum, zatvorena kucna privreda, patrijarhalno ropstvo, sukob patricija i plebejaca, zavadi pa vladaj, divide et impera, res publica, magistrature, konzuli, pretori, cenzori, diktatori, potestas, senat, kvestor, plebejski tribun, kurulski edili, pravo intercesije, kurijatsa skupstina, comitia curiata, plebisciti, hortenzijev zakon, publikani, nobili, ekvestri, gradski plebs, slobodni seljaci, latini, peregrini, ropstvo, ius civile, honorarium, gentium
Rimsko pravo
Broj strana: 5

Pojam i značaj naslednog prava

Rimsko pravo skripta. Rimsko pravo, skripta rimsko pravo, pravni fakultet, klasicni period, izmene u klasicnom perioodu, nasledno pravo, poja naslednog prava, znacaj naslednog prava, nasledjivanje, nasledjivanje prema zakonu 12 tablica, nasledni redovi po pretoru, nasledjivanje u porodici
Rimsko pravo
Broj strana: 2

Knjizevni jezici na srpskom podrucju do XIX veka

Knjizevni jezici na srpskom podrucju do XIX veka, beleske sa casa, rad je pisan rucno. Knjizevni jezici, srpsko podrucje, srpski jezik, beleske, srednja skola, crkvenoslovenski jezik, dusanov zakonik
Srpski jezik
Broj strana: 2

Zastupanje i zastupnici privrednog društva

Beleške sa predavanja. Zastupanje, zastupnici, privrednog, dru?tva, privredno, dru?tvo, direktor, upravni, odbor, ortak, likvidacioni, upravnik, izvor, prava, pravo, likvidacija, ste?aj, zakon, reorganizacija, ste?ajni, postupak, faze
Međunarodno privredno pravo
Broj strana: 3

Održavanje reda i bezbednosti tokom izdržavanja kazne

Skripta penologija, kriminologija: Održavanje reda i bezbednosti tokom izdržavanja kazne, disciplinska i materijalna odgovornost osuđenih lica. Penologija, skripta penologija, kriminologija, red bezbednost, izdrzavanje kazne, kazna, zatvor, disciplinska materijalna odgovornost osudjenih lica, obaveze osudjenih, princip zakonistosti neophodnosti primene mera
Penologija
Broj strana: 2

Promene stanja idealnog gasa

. Promene, stanja, idealnog, gasa, idealni, gas, termodinami?ki, proces, jedna?ina, boyle-mariotte, gay-lussacov, zakon, clapeyron |
Termodinamika
Broj strana: 2

Individualna obeležja privrednog društva

Beleške sa predavanja. Individualna, obele?ja, privrednog, dru?tva, privredno, dru?tvo, za?tita, poslovnog, imena, poslovno, ime, zakon |
Međunarodno privredno pravo
Broj strana: 2

Pojam i predmet privrednog prava

Skripta obligaciono pravo: pojam i predmet privrednog prava, istorijski razvoj privrednog prava, izvori privrednog prava. Obligaciono pravo, privredno pravo, obligaciono pravo skripta, privredno pravo skripta, pojam predmet privrednog prava, istorijski razvoj privrednog prava, izvori privrednog prava, privrednopravni odnosi, ugovri, bankarski poslovi, hartije od vrednosti, hamurabijev zakonik
Obligaciono pravo
Broj strana: 3

Pojam i funkcija države

Beleške sa predavanja. Pojam, funkcija, dr?ave, zakonodavna, upravna, sudska |
Međunarodno privredno pravo
Broj strana: 1

Primena i tumačenje prava

Beleške sa predavanja. Primena, tuma?enje, prava, pravo, ugovorna, zakonska, odredba, ciljno, analogno, analogija, subjektivno |
Međunarodno privredno pravo
Broj strana: 1

[1] [1]


"zakon" pronađeni su rezultati pretrage 91