Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

zatvor

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"zatvor" pronađeni su rezultati pretrage 26


Nasilje u školi

Nasilje u porodici je fenomen koji se javlja svuda u svetu, u svim kulturama i nezavisno od ekonomskog statusa i društvenog sloja porodice. Statistika pokazuje da su najčešće žrtve žene i deca, a nasilnici mahom muškarci. Ovo nije privatni problem porodice, i ne treba kao takav da bude tretiran ni u jednoj državi. Ovo je pitanje od javnog interesa koje mora biti rešavano na državnom nivou. Iako se dešava u porodici, najčešće iza zatvorenih vrata, ovaj problem utiče na čitavo društvo.
Poslednjih meseci u Srbiji mediji su aktuelizovali temu porodičnog nasilja. Javnost je potresena objavljivanjem stravičnih pojedinosti porodičnih tragedija koje su se desile u poslednje vreme. Tema je pogrešno predstavljena na senzacionalistički način, bez poštovanja zaštite ličnih podataka i uz zloupotrebu žrtve, iz perspektive isključivo humanističkog i socijalnog problema. Ono što nije preispitivano u ovim objavama je javna i državna odgovornost. Predstavnici Autonomnog ženskog centra zameraju vlastima što još uvek ne postoje nacionalne kampanje protiv nasilja nad ženama, uključujući porodično nasilje, a kampanje sa nacionalnom pokrivenošću još uvek organizuju mreže ženskih organizacija. Sistematska istraživanja i statističke analize na reprezentativnom uzorku još uvek su retke i sporadične.
Pored teorijskog objašnjenja sintagme nasilje u porodici, rad se osvrće i na istoriju nasilja, nasilno ponašanje u porodici, navode se i tipovi nasilnika, poreklo i priroda nasiljničkog ponašanja, kao i motivi za takvo ponašanje, a povrh svega i vrste pojedinih oblika vršnjačkog nasilja. Rad osim teorijskog dela, sadrži i istraživački deo, pod naslovom Metodologija istraživanja, sa projektom istraživanja, analizom i interpretacijom rezultata i prilozima korišćenim u ovom istraživanju.. Nasilje u ?koli, istra?iva?ki rad
Metodologija pedagoskog istrazivanja
Broj strana: 25

Senzori protoka - prezentacija

Prezentacija na temu senzori protoka . Senzori, protok, merenje, upravljanje, merni uredjaji, instrumenti, monitoring, blok-sema, merenje protoka, brzina proticanja, staticki, kinematicki, pristup, pitotova cev, instalacije, fluidi, otvorene instalacije, zatvorene instalacije, lopaticki vodomer, kombinovani vodomer, snimaci protoka, elektronska detekcija, efekti merenja, efekti upravljanja, komunikacija
Upravljanje i nadzor distributivnim informacionim sistemima
Broj strana: 17

Mikroorganizmi u atmosferi i pedosferi seminarski rad

Mikroorganizmi
3.Klasifikacija mikroorganizama
4.Istorija mikroorganizama
5.Ekološki faktori
6.Rasprostranjenost i značaj mikroorganizama
7.Svijet mikroorganizama
8.Mikroorganizmi u atmosferi
8.1.Zajednice mikroorganizama u vazduhu
8.1.1.Mikroorganizmi otvorenih prostora
8.1.2.Mikroorganizmi zatvorenih prostora
9.Mikroorganizmi u pedosferi
9.1.Uloga mikroorganizama u zemljištu
9.1.1.Transformacija biljnih ostataka i humifikacija
9.1.2.Mikrobiološko razlaganje humusnih materija-dehumifikacija
9.1.3.Mikrobiološko razaranje matičnog supstrata
10.Zaključak
11.Literatura
. Mikroorganizmi, ekologija, ekologija mikroorganizma, klasifikacija mikroorganizma, ekoloski faktori, znacaj mikroorganizma, virusi, sastav vazduha
Ekologija mikroorganizama
Broj strana: 14

Zatvorske kazne i izvršenje

Skripta penologija, kriminologija: nastanak kazne i penitensijarnih ustanova, stanje u prvim zatvorima i njihovi reformatori, sistemi celijskog osamljenja u izvrsenju zatvorske kazne, kombinovani, progresni sistemi izvrsenja kazne, moderni sistem izvrsenja kazne. Penologija, skripta penologija, kriminologija, nastanak kazne, penitensijarne ustanove, stanje u prvim zatvorima, reformatori zatvora, celijsko osamljenje, kombinovani sistem izvrsenja kazne, progresni sistem izvrsenja kazne, moderni sistem izvrsenja kazne, zatvor, celija, osudjenik
Penologija
Broj strana: 4

Klasična teorija

Skenirano
. Klasi?na, teorija, ogranizacija, preduze?a, formalna, stvaranje, formalne, organizacije, zatvoreni, sistem, shvatanje, karakteristike, iskustva, teoreti?ara, teoreti?ari, op?te, podela, rada, autoritet, hijerarhija, centralizacija
Organizacija preduzeća
Broj strana: 3

Prvi zakon termodinamike

Skripta termodinamika, prvi zakon termodinamike. Termodinamika, skripta termodinamika, masinski fakultet, prvi zakon termodinamike, zatvoreni sistemi, otvoreni sistemi |
Termodinamika
Broj strana: 5

Javno objavljivanje presude

Skripta penologija, kriminologija: javno objavljivanje presude, izvrsenje pritvora, oduzimanje imovinske koristi, krivicne sankcije i mere koje se izricu maloletnicima. Penologija, skripta penologija, kriminologija, zatvor, zatvorska kazna, pritvor, javno objavljivanje presude, izvrsenje pritvora, oduzimanje imovinske koristi, krivicne sankcije, sankcije mere koje se izricu maloletnicima, sankcije za maloletnike
Penologija
Broj strana: 4

Osporavanje i alternative kazne zatvora

Skripta penologija, kriminologija: osporavanje kazne zatvora, osporavanje resocijalizacije, otvorene ustanove, pojam, izbor osudjenika, alternative kazni zatvora. Penologija, skripta penologija, kriminologija, kriminal, zatvor, kazna, zatvorska kazna, kazna zatvora, osporavanje kazne zatvora, otvorene ustanove, alternative kazni zatvora, izbor osudjenika
Penologija
Broj strana: 3

Pravo u doba kraljeva i republika

Sazeto opisane lekcije iz sadrzaja.. Leges regiae, patrijarhalna porodica, porodicna zadruga, consortium, nexum, presuda, odgovornost, provocatio ad populum, zatvorena kucna privreda, patrijarhalno ropstvo, sukob patricija i plebejaca, zavadi pa vladaj, divide et impera, res publica, magistrature, konzuli, pretori, cenzori, diktatori, potestas, senat, kvestor, plebejski tribun, kurulski edili, pravo intercesije, kurijatsa skupstina, comitia curiata, plebisciti, hortenzijev zakon, publikani, nobili, ekvestri, gradski plebs, slobodni seljaci, latini, peregrini, ropstvo, ius civile, honorarium, gentium
Rimsko pravo
Broj strana: 5

Vrste kazna

. Vrste kazna, kazna, novcana kazna, zatvorska kazna, pravo, prekrsajno pravo, odmeravanje kazne |
Prekrsajno pravo
Broj strana: 3

Kazna zatvora, rasporedjivanje osudjenih i odlaganje kazne

Skripta penologija, kriminologija: kazna zatvora, rasporedjivanje osudjenih i odlaganje kazne, stupanje osudjenih u zavod i rasporeddjivanje unutar zavoda, . Penologija, skripta penologija, kriminologija, skripta kriminologija, zatvor, osudjenik, kazna zatvora, rasporedjivanje osudjenih, odlaganje kazne, stupanje osudjenih u zavod, rasporedjivanje osudjenih unutar zavoda, zatvor, medicinski razlozi odlaganje izvrsenja kazne
Penologija
Broj strana: 5

Prokleta avlija

Andričev roman Prokleta avlija, sadržaj dela, analiza likova. Prokleta avlija, ivo andric, nobelovac, zatvor, camil, fra petar, karadoz, tahir pasa, dzem, bajazit, akra, bosna, fra mijo josic, fra tadija ostojic, latifaga, haim, pierre d?aubusson
Srpski jezik
Broj strana: 3

Investicioni fondovi

Skenirano. Investicioni, fondovi, fond, diversifikacija, profesionalne, menad?ment, marketabilnost, rizik, otvoreni, zatvoreni, razlike, akcije, cena, investitor, provizija, pojedinci, kompanije, ki?obran
Kreditna analiza preduzeća
Broj strana: 5

Odmeravanje kazni, kazna zatvora, novčana kazna i opomena

Skripta prekršajno pravo. Prekrsajno pravo, prekrsajno, pravni fakultet, skripta prekrsajno pravo, kazna zatvora, odmeravanje kazni, opomena, novcana kazna |
Prekrsajno pravo
Broj strana: 3

Rad osudjenih lica i prava na osnovu rada

Skripta penologija, kriminologija: Rad osudjenih lica i prava na osnovu rada, zdravstvena zastita osudjenih lica i prava osudjene zene koja ima dete, obrazovanje osudjenih lica i verska prava, . Penologija, skripta penologija, kriminologija, zatvor, osudjena lica, osudjenici, rad osudjenih lica, zdravstvena zastita osudjenih lica, obrazovanje osudjenih lica, verska prava osudjenih lica, prava osudjene zene koja ima dete
Penologija
Broj strana: 3

Maloletnički zatvor i pomoć posle izvršenja vaspitne mere

Skripta penologija, kriminologija: maloletnicki zatvor i pomoc posle izvrsenja vaspitne mere i maloletnickog zatvora, izvrsenje mera bezbednosti izrecenih maloletnicima. Penologija, skripta penologija, kriminologija, skripta kriminologija, maloletnicki zatvor, izvrsenje vaspitne mere, izvrsenje mera bezbednosti izrecenih maloletnicima, pomoc posle izvrsenja vaspitne mere, stariji maloletnik
Penologija
Broj strana: 2

Otvorena ekonomija sa fluktuirajucim deviznim kursevima

. Otvorena, ekonomija, fluktuirajucim, deviznim, kursevima, fiskalna, politika, zatvorena, ekonomija, otvorena, fluktuirajuci, devizni, kurs |
Monetarna
Broj strana: 4

Prekrsaji fizickog lica u vezi sa oruzjem i municijom

Prekrsaji fizickog lica u vezi sa oruzjem i municijom. Pravo, pravni fakultet, prekrsajno pravo, beleske sa predavanja, fizicka lica, prekrsaj fizickog lica, oruzje, municija, prekrsaji sa oruzjem, prekrsaji sa municijom, nadlezni organ, sprovodjenje kazne, zatvor
Prekrsajno pravo
Broj strana: 2

Pravo na pritužbe, žalbe i pravnu pomoć osuđenika

Skripta penologija, kriminologija: pravo na prituzbe, zalbe i pravnu pomoc osudjenika, ogranicenja prava i slobode osudjenika, posebna prava osudjenih lica, premestaj osudjenih lica i prekid izdrzavanja kazne zatvora. Penologija, skripta penologija, kriminologija, prituzbe, zalbe, pravna pomoc, osudjenik, ogranicenja prava slobode osudjenika, posebna prava osudjenika, kazna zatvora, prekid izdrzavanja kazne zatvora, premestaj osudjenih lica
Penologija
Broj strana: 2

Izvršenje novčane kazne

Skripta penologija, kriminologija: izvrsenje novcane kazne, izvrsenje kazne rada u javnom interesu, izvrsenje kazne oduzimanja vozacke dozvole. Penologija, kriminologija, skripta penologija, zatvor, zatvorska kazna, izvrsenje zatvorske kazne, izvrsenje kazne rada, kazna rada javni interes, oduzimanje vozacke dozvole, izvrsenje kazne oduzimanja vozacke dozvole
Penologija
Broj strana: 2

Prekrsaj u vezi sa oruzjem i municijom - opste karakterisiti

Prekrsaj u vezi sa oruzjem i municijom - opste karakterisitike. Pravo, pravni fakultet, prekrsajno pravo, oruzje, municija, prekrsaj sa oruzjem, prekrsaj sa municijom, nadlezni organ, kazna zatvora
Prekrsajno pravo
Broj strana: 2

Termodinamika

. Termodinamika, osnovni, pojmovi, termodinami?ki, sistem, otvoreni, zatvoreni, izolovani, veli?ine, stanja, ekstenzivne, intenzivne |
Termodinamika
Broj strana: 2

Pojam JRM i opšte karakteristike prekršaja

. Pravo, prekrsajno pravo, opste karakteristike prekrsaja, kazna, zatvor, skripta prekrsajno pravo |
Prekrsajno pravo
Broj strana: 1

Održavanje reda i bezbednosti tokom izdržavanja kazne

Skripta penologija, kriminologija: Održavanje reda i bezbednosti tokom izdržavanja kazne, disciplinska i materijalna odgovornost osuđenih lica. Penologija, skripta penologija, kriminologija, red bezbednost, izdrzavanje kazne, kazna, zatvor, disciplinska materijalna odgovornost osudjenih lica, obaveze osudjenih, princip zakonistosti neophodnosti primene mera
Penologija
Broj strana: 2

Vređanje, nasilje ili tuča

. Vredjanje, nasilje, tuca, pravo, prekrsajno pravo, skripta prekrsajno pravo, kazna, zatvor |
Pravo
Broj strana: 1

Otpuštanje osuđenih lica i uslovni otpust

Skripta penologija, kriminologija: uslovni otpust, otpustanje osudjenih lica i pomoc nakon otpustanja, smrt osudjenog lica. Penologija, skripta penologija, kriminologija, uslovi otpusta osudjenih lica, otpustanje osudjenih lica, pomoc osudjenim licima nakon otpustanja, smrt osudjenog lica, zatvor, zatvorska kazna, osudjenici, osudjenik, otpustanje zbog amnestije, povremeno otpustanje osudjenih lica, uslovni otpust osudjenih lica, uslovni otpust
Penologija
Broj strana: 2


"zatvor" pronađeni su rezultati pretrage 26