Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

ep

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"ep" pronađeni su rezultati pretrage 478

[1] [3]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 10


Pedagogija pojam predmet i podela

1. Predmet i definicija pedagogije............................................................................. 3
2. Pedagoško naučni zakoni, principi i pravila ......................................................... 4
3. Odnos između pedagogije i drugih nauka............................................................. 6
4. Pojam vaspitanja, znanja i umenja........................................................................ 7
5. Odnos između vaspitanja i obrazovanja................................................................ 11
6. Efikasnost obrazovno-vaspitnog rada ................................................................... 12
7. Objektivni i subjektivni faktori efikasnosti obrazovno-vaspitnog rada................ 15
8. Naziv i pojam didaktike ........................................................................................ 17
9. Predmet i zadatak didaktike.................................................................................. 19
Didaktički principi
10. Princip naučnosti u nastavi i prilagođenosti nastave uzrastu ............................. 21
11. Princip individualizacije nastavnog procesa, sistematičnosti i potpunosti......... 22
12. Princip svesne aktivnosti učenika i očiglednosti u nastavi................................. 22
13. Princip povezanosti teorije i prakse i trajnosti znanja, umenja,
veština i navika................................................................................................... 23
14. Nastava kao specifična ljudska aktivnost ........................................................... 24
15. Vrste nastave ...................................................................................................... 26
16. Didaktička struktura nastavnog sadržaja ............................................................ 27
Komponente didaktičke strukture
17. Model i oblik didaktičke strukture sadržaja ....................................................... 30
18. Veze i odnosi u didaktičkoj strukturi sadržaja.................................................... 31
19. Koncepcija strukturiranja sadržaja ..................................................................... 32
20. Poredak sadržaja u didaktičkoj strukturi ............................................................ 34
Etape nastavnog procesa
21. Pripremanje za nastavni rad i obrađivanje nove građe ....................................... 35
22. Uvežbavanje i ponavljanje.................................................................................. 38
23. Proveravanje i ocenjivanje.................................................................................. 42
Oblici rada u nastavi
24. Frontalni oblik rada ............................................................................................ 44
25. Individualni oblik rada ....................................................................................... 45
26. Grupni oblik rada................................................................................................ 46
27. Rad u parovima................................................................................................... 48
28. Nastavne metode ............................................................................................... 49
29. Verbalno-tekstualne metode ............................................................................... 50
30. Ilustrativno-demonstrativne metode................................................................... 53
31. Laboratorijsko-eksperimentalne metode ............................................................ 54
32. Nastavna sredstva; pojam i podela ..................................................................... 56
33. Funkcije nastavnih sredstava .......................................................................... 59
34. Funkcija postizanja očiglednosti, intenziviranja učenja i razvijanja
umnih sposobnosti ............................................................................................. 60
35. Funkcija racionalizacije i ekonomičnosti nastave, inicijator misaone
i intelektualne aktivnosti .................................................................................... 62
Metodske koncepcije
36. Predavačko-informativna i egzemplarna nastava ............................................... 64
37. Individualizovana i programirana nastava.......................................................... 64
38. Problemska i timska nastava............................................................................... 65
39. Pojam učenja ...................................................................................................... 65
40. Cilj učenja .......................................................................................................... 68
Faktori koji deluju na učenje
41. Motivi i podsticaji za učenje............................................................................... 71
42. Emocije u učenju ................................................................................................ 73
43. Misaoni procesi u učenju.................................................................................... 74
44. Ličnost nastavnika i atmosfera u razredu ........................................................... 76
Metode učenja
45. Induktivna i deduktivna metoda učenja.............................................................. 78
46. Analitička, sintetička i sistematično-progresivna metoda učenja....................... 78
Etape procesa učenja
47. Sticanje percepcija i predstava ........................................................................... 80
48. Misaoni put stvaranja pojmova i usvajanja zakona............................................ 82
49. Utvrđivanje znanja, veština i navika................................................................... 84
50. Primena znanja u praksi...................................................................................... 86
51. Proveravanje znanja, veština i navika................................................................. 88
52. Pamćenje i ponavljanje....................................................................................... 89
53. Zaboravljanje...................................................................................................... 91
54. Grupno učenje i transfer učenja.......................................................................... 93
55. Učenje na školskom času.................................................................................... 95
56. Učenje i radne navike. 1, predmet i definicija pedagogije, , 3 2, pedago?ko nau?ni zakoni, principi i pravila, , 4 3, odnos izme?u pedagogije i drugih nauka, 6 4, pojam vaspitanja, znanja i umenja, 7 5, odnos izme?u vaspitanja i obrazovanja, 11 6, efikasnost obrazovno-vaspitnog rada, , 12 7, objektivni i subjektivni faktori efikasnosti obrazovno-vaspitnog rada, 15 8, naziv i pojam didaktike, , 17 9, predmet i zadatak didaktike, , 19 didakti?ki principi 10, princip nau?nosti u nastavi i prilago?enosti nastave uzrastu, 21 11, princip individualizacije nastavnog procesa, sistemati?nosti i potpunosti, 22 12, princip svesne aktivnosti u?enika i o?iglednosti u nastavi, 22 13, princip povezanosti teorije i prakse i trajnosti znanja, umenja, ve?tina i navika, , 23 14, nastava kao specifi?na ljudska aktivnost, , 24 15, vrste nastave, , 26 16, didakti?ka struktura nastavnog sadr?aja, , 27 komponente didakti?ke strukture 17, model i oblik didakti?ke strukture sadr?aja, 30 18, veze i odnosi u didakti?koj strukturi sadr?aja, , 31 19, koncepcija strukturiranja sadr?aja, 32 20, poredak sadr?aja u didakti?koj strukturi, , 34 etape nastavnog procesa 21, pripremanje za nastavni rad i obra?ivanje nove gra?e, 35 22, uve?bavanje i ponavljanje, , 38 23, proveravanje i ocenjivanje, , 42 oblici rada u nastavi 24, frontalni oblik rada, , 44 25, individualni oblik rada, , 45 26, grupni oblik rada, , 46 27, rad u parovima, , 48 28, nastavne metode, , 49 29, verbalno-tekstualne metode, , 50 30, ilustrativno-demonstrativne metode, , 53 31, laboratorijsko-eksperimentalne metode, , 54 32, nastavna sredstva; pojam i podela, 56 33, funkcije nastavnih sredstava, , 59 34, funkcija postizanja o?iglednosti, intenziviranja u?enja i razvijanja umnih sposobnosti, , 60 35, funkcija racionalizacije i ekonomi?nosti nastave, inicijator misaone i intelektualne aktivnosti, , 62 metodske koncepcije 36, predava?ko-informativna i egzemplarna nastava, 64 37, individualizovana i programirana nastava, 64 38, problemska i timska nastava, , 65 39, pojam u?enja, , 65 40, cilj u?enja, , 68 faktori koji deluju na u?enje 41, motivi i podsticaji za u?enje, , 71 42, emocije u u?enju, , 73 43, misaoni procesi u u?enju, , 74 44, li?nost nastavnika i atmosfera u razredu, , 76 metode u?enja 45, induktivna i deduktivna metoda u?enja, , 78 46, analiti?ka, sinteti?ka i sistemati?no-progresivna metoda u?enja, 78 etape procesa u?enja 47, sticanje percepcija i predstava, , 80 48, misaoni put stvaranja pojmova i usvajanja zakona, , 82 49, utvr?ivanje znanja, ve?tina i navika, , 84 50, primena znanja u praksi, , 86 51, proveravanje znanja, ve?tina i navika, , 88 52, pam?enje i ponavljanje, , 89 53, zaboravljanje, , 91 54, grupno u?enje i transfer u?enja, , 93 55, u?enje na ?kolskom ?asu, , 95 56, u?enje i radne navike
Pedagogija
Broj strana: 105

Lecenje malignih bolesti crnim lukom

Seminarski rad na temu lecenje malignih bolesti crnim lukom. Maligne bolesti, crni luk, lekovito bilje, maligna transformacija celija, konvencionalni postupci lecenja malignih celija, operacija, radijacija, hemoterapija, antimetaboliti, enzimi, alliup cepa, flavonoidi, lecenje malignih bolesti crnim lukom
Mikrobiologija i imunologija
Broj strana: 56

Kongenitalne bolesti

Seminarski rad na temu Kongenitalne bolesti. Urodjene malformacije, srcane mane, hromozomske aberacije, kongenitalne, bolesti, seminarski, rad, medicinski, fakultet, neonatologija, urodjene, anomalije, krvotoka, defekt, atrijalni, septum, ventrikularni, septum, tetralogija, fallot, koarktacija, aorte, aortna, stenoza, nervni, sistem, hydrocephalus, arachnoidalna, cista, arnold, chiari, malformacija, encefalokele, kraniostenoze, malformacija, kicmenog, stuba, makrostoma, nazomaksilarni, rascep
Skolska i porodicna pedagogija
Broj strana: 35

Zarazne bolesti

Prezentacija u Power Point-u. Zarazne bolesti, tuberkuloza, malarija, koleta, crvena krvna zrnca, komarac, pandemija, epidemiologija, simptomi, patogeni, mikroorganizmi |
Interna medicina
Broj strana: 29

Funkcija nasledne osnove - prezentacija

Prezentacija na temu funkcija nasledne osnove, genetika. Nasledne osnove, funkcija nasledne osnove, genetika, prezentacija, replikacija, transkripcija, translacija, helikaze, nukleaze, polimeraze, ligaze, dnk, rnk, kodon, poliribozom, sinteza proteina
Genetika
Broj strana: 27

Seminarski rad- Potražnja i ponašanje potrošača

Tema ovog seminarskog rada jeste potražnja i ponašanje potrošača. U nastavku, objašnjeno je cjelokupno ponašanje potrošača kao i sve sto utiče na ponašanje ili eventualne promjene ponašanja. Zatim obradili smo i teoriju potražnje odnosno osnove potražnje, počevši od samog pojma potražnje koji se odnosi na ukupnu količinu proizvoda ili usluga koju su potencijalni kupci spremni i u mogućnosti kupiti pri korespondirajućim cijenama. Na osnovu potražnje pojavljuje se i krivulja potražnje koja predstavlja grafičku ilustraciju ukupne potražnje sa cijenama na ordinati i količini na apcisi. Zatim naveli smo ono što utiče na pomijeranje krivulje potražnje kao što je : dohodak, cijene povezanih dobara, ukusi, očekivanja i broj kupaca. I na kraju izlaganja o potražnji spomenuli smo i elastičnost potražnje i njene vrste. Pod elastičnosti podrazumjevamo indikator stepena reagovanja, odnosno mjera jačine međusobnog uticaja i djelovanja varijabli koje nemaju istu jedinicu mjere. Vrste elastičnosti: cjenovna i dohodovna. Cjenovna elastičnost izražava osjetljivost tražene količine neke robe na promjenu njene cijene. Dohodovna elastičnost mjeri se istim koeficijentom kao i cjenovna elastičnost, osim što je u nazivniku umjesto cijene dohodak.. Mikroekonomija prou?ava: tr?i?ta savr?ene konkurencije na kojima niti jedan kupac ili prodavac nema uticaja na cijenu i zato ?to oni moraju prihvatiti cijenu koju odredi tr?i?te nazivaju se prihvatiocima cijena, tr?i?ta nesavr?ene konkurencije na kojima pojedini subjekti mogu uticati na cijenu ? monopoli, oligopoli, monopolisti?ka konkurencija
Mikroekonomija
Broj strana: 19

Pojam depresije

Prezentacija na temu pojam depresije. Depresija, prezentacija, psihologija, osecaj tuge, pesimizam, simptomi depresije, letargija, razdrazljivost, suicidnost, unipolarna depresija, bipolarni poremecaj, manicna depresija, postpartalna depresija, staracka depresija, distimia, terapija
Psihologija
Broj strana: 9

Jezicki oblici - seminarski rad

Jezicki oblici, pesnicka leksika, pesnicka sintaksa i eufonija, seminarski rad. Jezicki oblici, pesnickta sintaksa, seminarski rad, knjizevnost, seminarski rad srpski jezik, eufonija, pesnicka leksika, varvarizmi, dijalektizmi, arhaizmi, neologizmi, prozaizmi, metafora, epiteti, alegorija, perifraza, antiteza, ponavljanje, hiperbola
Knjizevnost
Broj strana: 15

Intubacija novorođenčeta - prezentacija

Prezentacija na temu Intubacija novorodjenceta iz pedijatrije. Prezentacija, medicinski fakultet, seminarski rad, intubacija, intubacija novorodjenceta, novorodjence, beba, plasiranje tubusa kroz nos, mehanicka ventilacija, respirator, peep, inspiratorni pritisak
Pedijatrija
Broj strana: 11

Pojam demokratije - prezentacija

Prezentacija na temu pojam demokratije. Demokratija, prezentacija, pojam demokratije, oblici demokratije, vrste demokratije, modeli demokratije, posredna demokratija, neposredna demokratija, poluneposredna demokratija, klasicna demokratija, narodna demokratija, razvojna demokratija
Sociologija
Broj strana: 10

Alergijski konjuktivitis - prezentacija

Prezentacija na temu alergijski konjuktivitis oka. Oko, alergija, alergijske bolesti, konjuktivitis, alergijski konjuktivitis, povi?en ocni pritisak, staracka mrena, slepilo, bakterijski konjuktivitis, vernalni konjuktivitis, akutni konjuktivitist
Oftalmologija
Broj strana: 10

TQM Total Quality Menagment - seminarski rad

Menadžment totalnim kvalitetom (TQM -Total Quality Management) je sveobuhvatan koncept, koji objedinjuje: tržišni, tehnološki, tehnički, organizacioni, ekonomski i etički aspekt funkcionisanja i poslovanja. To je nova poslovna filozofija usmjerena na kvalitet, zasnovana na aktivnom angažovanju svih učesnika, a u cilju zadovoljenja zahtjeva korisnika (eksternih i internih), zaposlenih i društva u cjelini. TQM se bazira na naučnim metodama i tehnikama upravljanja i unaprijeđenja kvaliteta, ali i na kulturi i timskom radu. U osnovi menadženta totalnim kvalitetom je postizanje tržišne konkurentnosti. Konkurentnost se postiže kroz: anticipaciju tržišnih faktora, kreiranje promjena, brzo prilagođavanje nastalim promjenama i mijenjanje načina poslovanja brže od promjena u okruženju. TQM je višedimezionalan i dinamičan koncept, koji uzima u obzir sve značajnije parametre poslovanja, a u cilju stalnog unaprijeđenja kvaliteta. U naučnoj i stručnoj literaturi se mogu naći različite definicije, jer sami tvorci i vodeći autori vrlo teško se slažu oko zajedničkog tumačenja.
Osnova TQM koncepta jeste menadžment u kompaniji sa orijentacijom na kvalitet. Prema autoru J. E. Rosu (Ross), TQM znači sposobnost za kvalitet u svim funkcijama kompanije i u svim dijelovima procesa od početka do kraja, uz istovremenu integraciju međusobno povezanih funkcija na svim nivoima. To je sistemski pristup koji ostvaruje veze između različitih elemenata organizacije, tako da je ukupna efektivnost sistema veća od zbira izlaza pojedinih elemenata. Evropska fondacija za menadžment kvalitetom TQM Upravljanje kvalitetom u logistici definiše kao metod menadžmenta u kompaniji za ostvarivanje poslovne izvršnosti baziran na: fokusu na kupca, partnerstvo sa dobavljačima, razvoju i uključivanju zaposlenih. Prema EOQ (European Organisation for Quality - Evropska organizacija za kvalitet): TQM – koncept je sveobuhvatan pristup kvalitetu i konkurentnosti, koji se razlikuje od standardizovanog opšte prihvaćenog modela. TQM je višedimenzionalan i dinamičan, uzima u obzir sve značajne parametre naglašavajući učešće ljudi i trajno poboljšanje. Prema ISO standardima TQM predstavlja pristup upravljanja u organizaciji usresređen na kvalitet, zasnovan na učešću svih njenih članova, usmjeren na dugoročan uspjeh putem zadovoljenja kupca, a u korist svih članova organizacije i društva. TQM zahtijeva menadžment na osnovu činjenica, tj. poslovne odluke moraju biti zasnovane na podacima, a ne samo na pretpostavkama ili mišljenjima.
Primjenu TQM-a u transportu prate problemi izazvani specifičnom tehnologijom realizacije usluga transporta.Brzina, složenost i kvalitet transportnog procesa zahtijevaju visok kvalitet sistema upravljanja transportnim procesom uz primjenu savremenih tehnologija i metoda, razvijenu organizaciju i visoku zastupljenost vrhunske informacione tehnologije. Gotovo cjelokupna savremena tehnologija koja se koristi u upravljanju transportnim sistemima počiva u manjoj ili većoj mjeri na najrazličitijim softverskim aplikacijama (npr. sistemi koji uključuju satelitsku navigaciju/komunikaciju, voice-input kompjuteri, roboti, on¬board kompjuteri, softver za planiranje zasnovan na vještačkoj inteligenciji, itd).
. Tqm, menadzment, upravljanje
Drumski saobracaj
Broj strana: 12

Kompjuterski virusi - prezentacija

Prezentacija na temu kompjuterski virusi, pojam, podela, zastita racunara. Prezentacija, komjuterski virusi, pojam kompjuterskih virusa, podela komjuterskih virusa, zastita racunara od virusa, trojanac, trojanski konj, boot sektor virusi, infektori datoteka, parazitni virusi, pridruzeni virusi, povezujuci virusi, prepisujuci virusi, antivirusi, norton, pccilin, kaspersky, nod32
Operativni Sistemi
Broj strana: 8

Nepovratni procesi

Skripta terodinamika, nepovratni procesi. Nepovratni procesi, termodinamika, skripta termodinamika, masinski fakultet, promena stanja, entropija, entropija izolovanog sistema |
Termodinamika
Broj strana: 2

Energija lekcija termodinamika

Skripta termodinamika, energija, solarni sistem. Termodinamika, skripta termodinamika, solarni sistem, energija, masinski fakultet, postojane energije, nepostojane energije, diferencijali, elementarni hemijski rad, toplota, dogovori o znaku
Termodinamika
Broj strana: 9

Romeo i julija prepricano

ROMEO I JULIJA


Vilijem Šekspir (1564-1616) je bio jedan od najboljih dramatičara i pesnika Engleske, i smatra se jednim od najtalentovanijih pisaca svih vremena. Napisao je 36 drama, 154 soneta i 2 narativne pesme. Od toga su najpoznatija dela: Kralj Lir, Otelo, Hamlet, Romeo i Julija, Makbet.

Delo Romeo i Julija je tragedija napisana od strane Vilijema Šekspira u njegovoj ranoj karijeri. Radnja je smeštena u Veroni, Italiji i opisuje istinit događaj o dvoje mladih ljubavnika čije su se zvezde razdvojile.

Već u uvodu se otkriva kako su dve ugledne porodice: Montegijevi i Kapuleti u svađi. Tako na glavnom veronskom trgu izbija svađa između pojedinih članova ove dve porodice, koja se završava upozorenjem kneza Eskala. Naslućuje se da je Romeo iz porodice Montagi zaljubljen u Rosalinu, devojku iz porodice Kapuletija.
Glava porodice Kapuleti organizuje zabavu, a Romeova ljubav prema Rosalini navodi ga da dođe na to slavlje.
Na zabavi maskirani Romeo susreće Juliju, koja je takođe iz porodice Kapuleti. Između njih se javlja ljubav, bez ograničenja koje nameće mržnja između njihovih porodica. Romeo tek tada shvata pravi smisao života.

Nakon veoma kratkog međusobnog pokazivanja ljubavi, u jednoj svađi, Tibaldo, Kapuletijev sinovac, ubija Merkuzija, Romeovog prijatelja. Želeći da osveti smrt svog dobrog prijatelja, Romeo ubija Tibalda. Zatim mora pobeći, jer uskoro dolazi knez. Zgrožen prizorom, knez osuđuje Romea na prognanstvo u Mantovu, ali njegovi osećaji prema Juliji sprečavaju ga da ode i on se skriva kod monaha Lorenca.

Otac i majka žele Juliju udati za Parisa, uglednog, bogatog i mladog plemića. Zbog večne ljubavi na koju se zavetovala Romeu, Julija radije bira smrt nego udaju za Parisa. Monah Lorenco, želeći da spreči tragediju, daje Juliji napitak koji bi trebalo da je uspava, kako bi svi mislili da je zapravo mrtva, a potom šalje poruku Romeu da je ona ustvari živa. Međutim, glasnik ne stiže na vreme da kaže Romeu istinu. On odlazi u grobnicu Kapuletija i misleći da mu život bez Julije više nema smisla, ispija otrov i umire. Neposredno nakon toga Julija se budi i videvši da joj se muž ubio zbog tuge uzima bodež i oduzima i sebi život.

Nakon tragedije, u grobnicu dolaze ostali članovi obe porodice. Nad mrtvim telima njihove dece oni se mire jer shvataju da je uzrok njihove smrti nerazumna mržnja koja je nametnula granice istinskoj i velikoj ljubavi i time donela svima veliku nesreću.

Smrt Romea i Julije možda čak i ne predstavlja njihov kraj, već krajnje ispunjenje njihove ljubavi. Iz sveta koji ne bi mogao da ih razume čak i kada bi to hteo, oni su otišli tamo gde jedino mogu biti zajedno.
. Romeo, julija, sekspir, analiza dela, romeo i julija analiza, romeo i julija, 50 poena analiza, prepricavanje, analiza, prepricavanje i analiza, srednja skola
Srpski jezik
Broj strana: 2

Afrička floristička podobnost - prezentacija

Prezentacija na temu africka floristicka podobnost. Afrika, flora, africka floristicka podobnost, ekologija, ekosistem, biljke, zivotinje, vegetacija, savansko podrucje, stepsko podrucje, pustinjsko podrucje, stepe, pustinje
Ekologija
Broj strana: 9

Neprekidno kapitalisanje

Finansijska matematika, neprekidno kapitalisanje, ucenje kroz primer. Matematika, neprekidno kapitalisanje, kamatna stopa, kapital, kamata, interes, vreme, primer iz matematike |
Matematika
Broj strana: 3

Sastav, Lepota je vidljiva, ali nedostizna i nezadrziva

Sastav na temu "Lepota je vidljiva, ali nedostizna i nezadrziva" za prvu godinu. Sastav, prva godina, lepota, nedostizna, nezadrziva, srpski, lepota, lepota je vidljiva ali nedostizna i nezadrziva, sastav srpski jezik
Srpski jezik
Broj strana: 1

Gradivo za prvi kolokvijum

. 30, navedite i ukratko opi?ite ?etiri definicije informatike? 31, ?ta je elektronska komunikacija? 32, ?ta omogu?uje mre?e za prenos podataka? 33, ?ta omogu?uju banke podataka? 34, multimedija predstavlja: 35, informacija je: 36, komunikacija je: 37, podatak je: 38, ?ta je virtuelna realnost? 39, probleme distribucije informacija prema, v, sri?eu sa stanovi?ta poslovnog menad?menta mo?emo podeliti u slede?e 40, pobrojati i opisati strukturu informacionog sistema? 41, navedite generacije kompjutera prema fazama razvoja? 42, na osnovu karakteristika hardverskih komponenti, pouzdanosti sistema, raspolo?ivosti softvera i nabavne cene, 43, navedite ulogu i vrste mikroprocesora? 44, navedite ulogu i vrste interfejs? 45, navedite tipi?nu, hardversku konfiguraciju desktop (neprenosivor) jednokorisni?kog personalnog ra?unara? 46, osnovne karakteristike novog informacionog okru?enja su slede?e: 47, navedite zadatak komunikacionih kanala? 48, kontroler perifernih u/i jedinica ima zadatak: 49, navedite osnovne elemente hardvera sa funkcionalnog stanovi?ta? 50, pored memorisanja i obrade podataka kao osnovnog, ostali zadaci glavne memorije su slede?i: 51, u okviru glavne memorije mo?emo razlikovati pet osnovnih podru?ja: 52, ?ta je rom? 53, ?ta je ram? 54, ke? (cash) memorija slu?i kao: 55, navedite najva?nije zadatke upravlja?ke jedinice ra?unara? 56, navedite najjednostavnije obja?njenje toka operacija u aritmeti?ko-logi?koj jedinici ra?unara? 57, ?ta je tastatura? 58, mi? je: 59, jedinica za opti?ki ulaz je : 60, pobrojati i opisati osnovne vrste ?tampa?a koji su u ?iroj upotrebi? 61, navedite prema ?emu se rangira kvalitet monitora? 62, navedite eksterne (periferne) memorije koje se danas najvi?e primenjuju? 63, ?ta je magnetna traka? 64, ?ta je magnetni disk (navedite vrste)? 65, prema hardverskim karakteristikama, diskovi se mogu upore?ivati po: 66, sa aspekta rada sa bazama podataka, diskovi se mogu podeliti prema: 67, magnetna disketa je: 68, zip disketa je: 69, kompakt disk je: 70, navedite vrste i karakteristike kompakt diskova? 71, dvd ure?aj je: 72, mikrofilm je: 73, organizacija podataka podrazumeva ure?enost podataka kojom se defini?e: 74, datoteke se me?usobno razlikuju prema slede?im osobinama: 75, opi?ite organizaciju datoteka? 76, navedite osnovna obele?ja direktne organizacije koja se mogu identifikovati: 77, prema j, martinu mogu se identifikovati ?etiri vrste organizacije podataka: 78, baza podataka se obi?no defini?e: 79, mo?e se konstatovati da su prednosti baze podataka u odnosu na ni?e organizacione strukture podataka slede?e: 80, sistem za upravljanje bazom podataka je (dbms): 81, postoje ?etiri elementa vezana za pojam baze podataka koje treba razmotriti: 82, op?te logi?ki i fizi?ki aspekt baze podataka? 83, navedite strukture baze podataka? 84, opi?ite hijerarhijski dbms? 85, opi?ite mre?nu strukturu dbms? 86, opi?ite relacioni dbms? 87, relacioni modeli baza podataka imaju slede?e osobine: 88, navedite prednosti i nedostatke razli?itih baza podataka? 89, opi?ite koncept distribuirane baze podataka? 90, navedite karakteristike operativnog sistema windows xp (navesti i karakteristike programske grupe contol panel) ? 91, definisati pojmove: desktop, shortcut, task bar ? 92, definisati pojmove: folder, file i clipboard? 93, ?ta zna?i kompresija podataka (navesti bar 3 primera komprimovanih datoteka)? 94, navedite programe za multimedijalne aplikacije koje podr?ava operativni sistem windows? slede?e aktivnosti: 95, operativni sistem multimedijalnih sistema windows xp je univerzalni sistem koji omogu?ava, pored ostalog, 97, navedite pet klju?nih faza u procesu prevo?enja izvornog programa (sources programs objects program)? 96, ?ta su programi prevodioci?
Pedagoska informatika
Broj strana: 7

Suverenost države i njeni elementi

Prezentacija na temu suverenost drzave i njeni elementi. Drzava, suverenost drzave, elementi drzave, stanovnistvo, granica, teritorija, vlast, suverenitet, zemljisna povrsina, demokratija, autokratija, demokratska vlast, autokratska vlast, robovlasnicka drzava, feudalna drzava, kapitalisticka drzava, socijalisticka drzava, monarhija, republika
Sociologija
Broj strana: 8

Problemi životne sredine - prezentacija

Prezentacija na temu problemi životne sredine u vidu ankete. Zivotna sredina, problemi zivotne sredine, deponije, zagadjenje vazduha, zagadjenje vode, niska ekoloska svest, kako resiti ekoloske probleme, najveci zagadjivaci
Zastita zivotne sredine
Broj strana: 6

Pravo u doba kraljeva i republika

Sazeto opisane lekcije iz sadrzaja.. Leges regiae, patrijarhalna porodica, porodicna zadruga, consortium, nexum, presuda, odgovornost, provocatio ad populum, zatvorena kucna privreda, patrijarhalno ropstvo, sukob patricija i plebejaca, zavadi pa vladaj, divide et impera, res publica, magistrature, konzuli, pretori, cenzori, diktatori, potestas, senat, kvestor, plebejski tribun, kurulski edili, pravo intercesije, kurijatsa skupstina, comitia curiata, plebisciti, hortenzijev zakon, publikani, nobili, ekvestri, gradski plebs, slobodni seljaci, latini, peregrini, ropstvo, ius civile, honorarium, gentium
Rimsko pravo
Broj strana: 5

Audio mikseta i reprodukcija zvuka

Audio mikseta i reprodukcija zvuka, uredjaj za reprodukciju. Audio ikseta, zvuk, reprodukcija, uredjaj, signal, multimedija, izlazni modula miksete, modul, direktan zvuk, reflektivan zvuk, ambijentalana buka, cd player, kasetofoni, gramofoni, zvucne kartice, prenosni uredjaji, kucni bioskop, dat uredjaji
Proizvodnja multimedijalnog sadrzaja
Broj strana: 5

Nastanak principata

. Principat, avgust, dioklecijan, agonija republike, nastanak principata, spartakov ustanak, rimska drzava, populari, sula, pompej, cezar, kras, politicka kriza, dijarhija, senat, magistratura, fiscus, aerarium, rimski mir, pax romana, nobili, ekvestri, cinovnistvo, gradska sirotinja, seljastvo, robovi
Rimsko pravo
Broj strana: 4

Desnokretni parni ciklusi

Skripta termodinamika, desnokretni parni ciklusi. Termodinamika, skripta termodinamika, masinski fakultet, parni ciklusi, desnokretni parni ciklusi, rankineov ciklus, t-s dijagram, kolicina toplote, jednacine, stepen korisnosti
Termodinamika
Broj strana: 3

Pregovori za ispunjenje ugovora, zaključivanje ugovora

Skripta obligaciono pravo: pravni znacaj pregovora za ispunjenje ugovora, zakljucenje ugovora u privredi, zakljucenje ugovora javnim nadmetanjem. Obligaciono pravo, obligaciono pravo skripta, ugovor, zakljucenje ugovora, ispunjenje ugovora, pravni znacaj pregovora za ispunjenje ugovora, privreda, zakljucenje ugovora javnim nadmetanjem, ponuda, telegram, teleprinter
Obligaciono pravo
Broj strana: 6

Seminarski: Marketing u neprofitnim organizacijama

-zbog čega je bitno koristiti marketing u neprofitnim organizacijama , te smo zaključili da marketing doprinosi njenoj mnogo boljoj organizaciji i funkcionisanju
-moguće primjene marketinga u neprofitnim organizacijama , kao naprimjer u :
• Identificiranje svih sudionika/ciljnih grupa u djelovanju organizacije i utvrđivanje njihovih potreba
• Uspješnije zadovoljavanje utvrđenih potreba sudionika/ciljnih grupa
• Kvalitetnija osiguravanja resursa za djelovanje i osiguravanje financijske stabilnosti
• Snižavanje troškova djelovanja
• Osmišljavanje programa komunikacije organizacije s okružjem.
. Marketing u neprofitnim organizacijama, seminarski, rad, marketing, nevladine, organizacije, ciljne, grupe, primena, marketinga, lobiranje, odnosi, sa, javnoscu,
Marketing
Broj strana: 6

Hemijska veza, hemijske formule

Hemijske veze i primeri.. Hemijska veza, hemijske formule, hemija, srednja, skola, kovalentna, veza, jonska, veza, kvalitativno, znacenje, kvantitativno, znacenje, molekulska, formula, gradjenje, molekula, nepolarna, polarna, jednostruka, veza, dvostruka, veza, trostruka, veza
Hemija
Broj strana: 6

Hotel lekcija

Pojam, karakteristike i vrste hotela. Hotel, ?hôte, gost, botel, akvatel, rotep, hostel, kazino-hotel, garni, usluga, polupansionska, usluga, pansionska, usluga, room, service, svecani, prijemi |
Agencijsko i hotelijersko poslovanje
Broj strana: 2

Krivične sankcije i uprava za njihovo izvršenje

Skripta penologija, kriminologija: krivicne sankcije, pojam, vrste i osnovne karakteristike, pravni okvir i osnovni principi izvrsenja krivicnih sankcija, medjunarodni standardi u izvrsenju krivicnih sankcija, uprava za izvrsenje krivicnih sankcija . Penologija, skripta penologija, kriminologija, skripta kriminologija, krivicne sankcije, pojam vrste karakteristike krivicnih sankcija, osnovni principi izvrsenja krivicnih sankcija, uprava za izvrsenje-krivicnih sankcija, vrste zavoda po stepenu obezbedjenja, pravni okvir
Penologija
Broj strana: 5

Bankarski poslovi

Skripta obligaciono pravo: bankarski poslovi, pojam i osobine bankarskih poslova, bankarski depozit, stednja, bankarski tekuci racuni, deponovanje hartija od vrednosti. Obligaciono pravo, skripta obligaciono pravo, banke, bankarski poslovi, pojam osobine bankarskih poslova, bankarski depozit, bankarska stednja, stednja, tekuci racun, hartije od vrednosti, deponovanje hartija od vrednosti, nenovcani depozit, ugovor o bankarskom nenovcanom depozitu
Obligaciono pravo
Broj strana: 3

Odmeravanje naknade štete zbog povrede ugovora

Skripta obligaciono pravo: odmeravanje naknade stete zbog nepostovanja ugovora, prestanak obaveza iz ugovora u privredi. Obligaciono pravo, skripta obligaciono pravo, ugovor, naknada stete, odmeravanje naknade stete zbog nepostovanja ugovora, nepostovanje ugovora, prestanak obaveza iz ugovora, ugovorne obaveze, privreda
Obligaciono pravo
Broj strana: 4

Test hromozomskih aberacija u sisarskoj ćeliji - prezentacij

Test hromozomskih aberacija u sisarskoj ćeliji, prezentacija genotoksikologija. Test hromozomskih aberacija u sisarskoj ?eliji, genotoksikologija, prezentacija, celije, sisari, limfociti, limfociti periferne krvi, sno linija, hromozomski preparati, citostatik, metafaza, hromozomi, geni
Genotoksikologija
Broj strana: 5

Sunce se devojkom zeni - Motiv lepote

Песма „Сунце се девојком жени“ једна је од најлепших дела српске усмене књижевности са митолошком тематиком. Она сједињује земаљско и космичко, спаја две ненадмашне лепоте. Настала је као потреба наших паганских предака да објасне свет око себе на начин који ће бити занимљив и јасан свима.
. Sunce se devojkom zeni, lepota, sunce, zemlja, hrabrost
Srpski jezik
Broj strana: 1

Evgenije Onjegin (prepiricano)

Nekoliko recenica. Evgenije onjegin, puskin |
Srpski jezik
Broj strana: 1

Funkcije bankarskog sistema

. Bankarstvo, elementarna funkcija bankarskog kapitala, zastita deponenata, drzavni mehanizam osiguranja, ogranicavanje rasta aktive, akcionarski kapital, subordinirane obveznice, opste rezerve za pokrice gubitaka banaka, kratkorocni aspekt, dugorocni aspekt
Bankarstvo
Broj strana: 4

Ugovori koji se zaključuju sa unapred utvrđenim uslovima

Skripta obligaciono pravo: ugovori koji se zakljucuju prema unapred utvrdjenim opstim uslovima poslovanja, forma ugovora u privredi, ugovorna kazna. Obligaciono pravo, skripta obligaciono pravo, ugovori, zakljucivanje ugovora, unapred utvrdjeni uslovi ugovora, ugovorna kazna, forma ugovora, forma ugovora u privredi, posledice nepostovanja forme, ugovorna pismena forma
Obligaciono pravo
Broj strana: 4

Reportažna kola, oprema i veza sa tv centrom

Skripta proizvodnja multimedijalnog sadrzaja, reportažna kola, oprema i veza sa tv centrom. Reportazna kola, oprema, veza sa tv centrom, reporta?na kola oprema veza tv centrom, tv centar, proizvodnja multimedijalnog sadrzaja, multimedija, reportaza
Proizvodnja multimedijalnog sadrzaja
Broj strana: 3

Uticaj parametara na termodinamički stepen korisnosti

Skripta termodinamika, Uticaj razlicitih parametara na termodinamički stepen korisnosti Rankineovog ciklusa. Termodinamika, skripta termodinamika, termodinamicki ciklus, uticaj razlicitih parametara, rankineov ciklus, masinski fakultet, para, turbina, temperatura, vrednost temperature
Termodinamika
Broj strana: 3

Formativ

. Formativ, jezicki, znak, oznaceno, predstava, pojmovi, noemi, kategorija, repetativnost, struktura |
Savremeni nemacki jezik
Broj strana: 6

Finansijsko poslovanje-osnovno

. Bankarska garancija bankarska doznaka inkaso naplata akreditiv instrumenti platnog prometa blagajna, dnevnica, putarina, taxi, usluge, blagajnicki, dnevnik, klirinski, nacin, placanja, narodna, banka, srbije, nostro, akreditiv, loro, akreditiv, opozivi, akreditiv, neopozivi, akreditiv, potvrdjeni, nepotvrdjeni, akreditiv, prenosivi, neprenosivi, akreditiv, domicilirani, akreditiv, inostranstvo, konvertibilna, doznaka, obicna, garancija, solidarna, garancija, uslovna, garancija, supergarancija
Finansijsko poslovanje
Broj strana: 3

Potklasicno pravo, Justinijanova kodifikacija

Rimsko pravo skripta. Rimsko pravo, skripta rimsko pravo, pravni fakultet, potklasicno pravo, pravnici, nova uloga ucenih pravnika, zbornici, zbornici pre justinijana, justinijanova kodifikacija, kodifikacija, recepcija rimskog prava
Rimsko pravo
Broj strana: 4

Staratelji nad stranim državljanima

Skripta porodicno pravo: staratelji nad stranim drzavljanima, starateljstvo nad licima nepoznatog boravista, kolizijski staratelj, voljni staratelj. Porodicno pravo, skripta porodicno pravo, staratelji, starateljstvo, starateljstvo nad stranim drzavljanima, staratestvo nad licima nepoznatog boravista, kolizijski staratelj, voljni staratelj
Porodično pravo
Broj strana: 3

Hajduci - Branislav Nušić

Ukratko prepricana lektira Branislava Nusica, Hajduci. Hajduci, branislav nusic, ben akiba, hajduci branislav nusic, laza cvrca, sima gluvac, mita trta, ceda brba, hrastovo stablo, lektira, srpski jezik
Srpski jezik
Broj strana: 5

Reakcija društva na zločin i sankcije

Skripta kriminologija: reakcija drustva na zlocin i sankcije, vidovi reakcije drustva na zlocin, formalna socijalna kontrola, novi trendovi u kontroli kriminaliteta. Kriminologija, skripta kriminologija, kriminalitet, zlocin, sankcija, reakcije drustva na zlocin i sankcije, kontrola kriminaliteta, formalna socijalna kontrola kriminaliteta, princip jurisdikcije, princip nepostupanja po sluzbenoj duznosti, princip prava na odbranu
Kriminologija
Broj strana: 3

Pojam i cilj registrovanja poslovnih promena u hotelu

. Registrovanje u hotelu, poslovne promene, recepcijska, zurnal, masina, dnevna, obrada, automatsko, produzenje, racuna, pojedinacno, produzenje, racuna, zastita, podataka, kraj, rada, |
Agencijsko i hotelijersko poslovanje
Broj strana: 1

Turisticki cek i EUROCEK

Karakteristike turistickog ceka.
Karakteristike EUROCEKA. Turisticki cek, eurocek, elementi, putnickog, ceka, oznaka, izdavaoca, ime, vlasnika, deponovani, potpis, vlasnika, broj, racuna, serijski, broj, karte, rok, vazenja,
Agencijsko i hotelijersko poslovanje
Broj strana: 1

Bankarska garancija - pojam i načela

Skripta obligaciono pravo: bankarska garancija, pojam i nacela bankarske garancije, vrste garancija. Obligaciono pravo, skripta obligaciono pravo, garancija, bankarska garancija, vrste garancija, pojam bankarske garancije, nacela bankarske garancije, licitacione garancije, uslovne garancije, supergarancije, pokrivene garancije, nepokrivene garancije
Obligaciono pravo
Broj strana: 2

Gorski Vijenac ukratko preprican

Ukratko preprican Gorski Vijenac. Gorski vijenac, petar petrovic njegos, njegos, lektira, srpski jezik, knjizevnost, tvrd je orah vocka cudnovata, ukratko preprican gorski vjenac |
Srpski jezik
Broj strana: 1

[1] [3]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 10


"ep" pronađeni su rezultati pretrage 478