Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

t sistem

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:



"t sistem" pronađeni su rezultati pretrage 359

[1] [1]
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 8


Pedagogija pojam predmet i podela

1. Predmet i definicija pedagogije............................................................................. 3
2. Pedagoško naučni zakoni, principi i pravila ......................................................... 4
3. Odnos između pedagogije i drugih nauka............................................................. 6
4. Pojam vaspitanja, znanja i umenja........................................................................ 7
5. Odnos između vaspitanja i obrazovanja................................................................ 11
6. Efikasnost obrazovno-vaspitnog rada ................................................................... 12
7. Objektivni i subjektivni faktori efikasnosti obrazovno-vaspitnog rada................ 15
8. Naziv i pojam didaktike ........................................................................................ 17
9. Predmet i zadatak didaktike.................................................................................. 19
Didaktički principi
10. Princip naučnosti u nastavi i prilagođenosti nastave uzrastu ............................. 21
11. Princip individualizacije nastavnog procesa, sistematičnosti i potpunosti......... 22
12. Princip svesne aktivnosti učenika i očiglednosti u nastavi................................. 22
13. Princip povezanosti teorije i prakse i trajnosti znanja, umenja,
veština i navika................................................................................................... 23
14. Nastava kao specifična ljudska aktivnost ........................................................... 24
15. Vrste nastave ...................................................................................................... 26
16. Didaktička struktura nastavnog sadržaja ............................................................ 27
Komponente didaktičke strukture
17. Model i oblik didaktičke strukture sadržaja ....................................................... 30
18. Veze i odnosi u didaktičkoj strukturi sadržaja.................................................... 31
19. Koncepcija strukturiranja sadržaja ..................................................................... 32
20. Poredak sadržaja u didaktičkoj strukturi ............................................................ 34
Etape nastavnog procesa
21. Pripremanje za nastavni rad i obrađivanje nove građe ....................................... 35
22. Uvežbavanje i ponavljanje.................................................................................. 38
23. Proveravanje i ocenjivanje.................................................................................. 42
Oblici rada u nastavi
24. Frontalni oblik rada ............................................................................................ 44
25. Individualni oblik rada ....................................................................................... 45
26. Grupni oblik rada................................................................................................ 46
27. Rad u parovima................................................................................................... 48
28. Nastavne metode ............................................................................................... 49
29. Verbalno-tekstualne metode ............................................................................... 50
30. Ilustrativno-demonstrativne metode................................................................... 53
31. Laboratorijsko-eksperimentalne metode ............................................................ 54
32. Nastavna sredstva; pojam i podela ..................................................................... 56
33. Funkcije nastavnih sredstava .......................................................................... 59
34. Funkcija postizanja očiglednosti, intenziviranja učenja i razvijanja
umnih sposobnosti ............................................................................................. 60
35. Funkcija racionalizacije i ekonomičnosti nastave, inicijator misaone
i intelektualne aktivnosti .................................................................................... 62
Metodske koncepcije
36. Predavačko-informativna i egzemplarna nastava ............................................... 64
37. Individualizovana i programirana nastava.......................................................... 64
38. Problemska i timska nastava............................................................................... 65
39. Pojam učenja ...................................................................................................... 65
40. Cilj učenja .......................................................................................................... 68
Faktori koji deluju na učenje
41. Motivi i podsticaji za učenje............................................................................... 71
42. Emocije u učenju ................................................................................................ 73
43. Misaoni procesi u učenju.................................................................................... 74
44. Ličnost nastavnika i atmosfera u razredu ........................................................... 76
Metode učenja
45. Induktivna i deduktivna metoda učenja.............................................................. 78
46. Analitička, sintetička i sistematično-progresivna metoda učenja....................... 78
Etape procesa učenja
47. Sticanje percepcija i predstava ........................................................................... 80
48. Misaoni put stvaranja pojmova i usvajanja zakona............................................ 82
49. Utvrđivanje znanja, veština i navika................................................................... 84
50. Primena znanja u praksi...................................................................................... 86
51. Proveravanje znanja, veština i navika................................................................. 88
52. Pamćenje i ponavljanje....................................................................................... 89
53. Zaboravljanje...................................................................................................... 91
54. Grupno učenje i transfer učenja.......................................................................... 93
55. Učenje na školskom času.................................................................................... 95
56. Učenje i radne navike. 1, predmet i definicija pedagogije, , 3 2, pedago?ko nau?ni zakoni, principi i pravila, , 4 3, odnos izme?u pedagogije i drugih nauka, 6 4, pojam vaspitanja, znanja i umenja, 7 5, odnos izme?u vaspitanja i obrazovanja, 11 6, efikasnost obrazovno-vaspitnog rada, , 12 7, objektivni i subjektivni faktori efikasnosti obrazovno-vaspitnog rada, 15 8, naziv i pojam didaktike, , 17 9, predmet i zadatak didaktike, , 19 didakti?ki principi 10, princip nau?nosti u nastavi i prilago?enosti nastave uzrastu, 21 11, princip individualizacije nastavnog procesa, sistemati?nosti i potpunosti, 22 12, princip svesne aktivnosti u?enika i o?iglednosti u nastavi, 22 13, princip povezanosti teorije i prakse i trajnosti znanja, umenja, ve?tina i navika, , 23 14, nastava kao specifi?na ljudska aktivnost, , 24 15, vrste nastave, , 26 16, didakti?ka struktura nastavnog sadr?aja, , 27 komponente didakti?ke strukture 17, model i oblik didakti?ke strukture sadr?aja, 30 18, veze i odnosi u didakti?koj strukturi sadr?aja, , 31 19, koncepcija strukturiranja sadr?aja, 32 20, poredak sadr?aja u didakti?koj strukturi, , 34 etape nastavnog procesa 21, pripremanje za nastavni rad i obra?ivanje nove gra?e, 35 22, uve?bavanje i ponavljanje, , 38 23, proveravanje i ocenjivanje, , 42 oblici rada u nastavi 24, frontalni oblik rada, , 44 25, individualni oblik rada, , 45 26, grupni oblik rada, , 46 27, rad u parovima, , 48 28, nastavne metode, , 49 29, verbalno-tekstualne metode, , 50 30, ilustrativno-demonstrativne metode, , 53 31, laboratorijsko-eksperimentalne metode, , 54 32, nastavna sredstva; pojam i podela, 56 33, funkcije nastavnih sredstava, , 59 34, funkcija postizanja o?iglednosti, intenziviranja u?enja i razvijanja umnih sposobnosti, , 60 35, funkcija racionalizacije i ekonomi?nosti nastave, inicijator misaone i intelektualne aktivnosti, , 62 metodske koncepcije 36, predava?ko-informativna i egzemplarna nastava, 64 37, individualizovana i programirana nastava, 64 38, problemska i timska nastava, , 65 39, pojam u?enja, , 65 40, cilj u?enja, , 68 faktori koji deluju na u?enje 41, motivi i podsticaji za u?enje, , 71 42, emocije u u?enju, , 73 43, misaoni procesi u u?enju, , 74 44, li?nost nastavnika i atmosfera u razredu, , 76 metode u?enja 45, induktivna i deduktivna metoda u?enja, , 78 46, analiti?ka, sinteti?ka i sistemati?no-progresivna metoda u?enja, 78 etape procesa u?enja 47, sticanje percepcija i predstava, , 80 48, misaoni put stvaranja pojmova i usvajanja zakona, , 82 49, utvr?ivanje znanja, ve?tina i navika, , 84 50, primena znanja u praksi, , 86 51, proveravanje znanja, ve?tina i navika, , 88 52, pam?enje i ponavljanje, , 89 53, zaboravljanje, , 91 54, grupno u?enje i transfer u?enja, , 93 55, u?enje na ?kolskom ?asu, , 95 56, u?enje i radne navike
Pedagogija
Broj strana: 105

Geografija

Geografija celokupno gradivo za ispit. Geografija, geologija, geohemija, geodezija, geografska, sredina, geografski, omotac, atmosfera, hidrosfera, litosfera, biosfera, geosfera, geomorfologija, geografija, usluga, politicka, geografija, deskripcija, klasifikacija, sistematizacija, generalizacija, naucno, otkrice, naucno, razumevanje, naucno, predvidjanje, kosmos, zemlja, sazvezdja, lanete, mlecni, put, galaksija, kosmos, kosmonautika, sunce, suncev, sistem, asteroidi, komete, meteori, sateliti, mesec, magelanova, ekspedicija, magelanov, prolaz, rotacija, revolucija, nikola, kopernik, dugodnevnica, ravnodnevnica, ekvator, obdanica, toplotni, pojas, orjentacija, globus, geografska, karta, pojam, razmer, kotline, doline, reka, jezero, more, okean, kopno, reljef, zemljina, kora, jezgro, omotac, jezgra, magmatske, stene, sedimentne, stene, metamorfne, stene, rasedanje, vulkani, etna, mauna, kea, mauna, loa, vazduh, vreme, pacifik, tihi, okean, atlantski, okean, indisjki, okean, severni, ledeni, okean, tropske, sume, savane, tundre, pustinja, ekumena, subekumena, anekumena, klima, naselja, stalna, naselja, urbana, naselja, demografkse, odlike, morfoloska, struktura, urbanizacija, aglomeracije, konurbacije, megalopolisi, suburbanizacija, pseudourbanizacija, privreda, primarni, sektor, sekundarni, sektor, tercijalni, sektor, saobracaj, trgovina, zanatstvo, industrija, poljoprivreda, sumarstvo, starovlasko, raska, visija, kosovo, metohija, juzno, pomoravlje, istocna, srbija, sumadija, pomoravlje, severozapadna, srbija, vojvodina,
Upoznavanje okoline
Broj strana: 54

Elektronski platni promet

KARAKTERISTIKE SAVREMENOG BANKARSTVA
BANKA KAO SAVREMENA ISTITUCIJA
SPECIFIČNOSTI BANKARSKOG POSREDOVANJA
VRSTE BANAKA I RAZVOJ BANKARSKIH POSLOVA
INFORMACIONI sistem U POSLOVANJU BANAKA
PLATNI PROMEt U BANKAMA – PODSTICAJ ELEKTRONSKOM BANKARSTVU
ELEKTRONSKO BANKARSTVO
EFt – OSNOVA ELEKTRONSKOG BANKARSTVA
PLATNE KARTICE U BANKARSTVU
SISTEMI RETAIL e-BANKARSTVA
TEHNIČKA PODRŠKA

. Savremeno bankarstvo, banka kao savremena istitucija, specifi?nosti bankarskog posredovanja, vrste banaka i razvoj bankarskih poslova, informacioni sistem u poslovanju banaka, platni promet u bankama ? podsticaj elektronskom bankarstvu, elektronsko bankarstvo, eft ? osnova elektronskog bankarstva, platne kartice u bankarstvu, sistemi retail e-bankarstva, tehni?ka podr?ka
Bankarstvo
Broj strana: 43

Operativni sistem windows

Prezentacija na temu operativni sistem Windows. Rad u windows-u, osnovni program, windows, program, operativni sistem, arhitektura racunara, prezentacija, operativni sistem windows
Arhitektura računara
Broj strana: 30

Ekosistem

. Ekosistem, ekosistem kopnenih voda, ekosistem mora, biotop, biocenoza, populacija |
Biologija
Broj strana: 4

Jezicki sistem

. Jezicki, sistem, morfologija, podela, morfem, rec, fleksija, promene, vokala, analiticki, oblici, rod, reakcija, valentnost, konverzija |
Lingvistika
Broj strana: 2

Projektovanje, provera i analiza sistema menadžmenta kvalite

. Kvalitat, sistem, menad?ment, preduze?e, iso, 9001, 9004, analize, prezentacija |
Upravljanje kvalitetom
Broj strana: 18

Sistem, preduzeće kao Sistem

Skenirano. Sistem, pojam, vrste, sistema, ros, e?bi, rudolf, deniker, oskar, lange, kenet, boulding, podela, broj, podsistemi, slo?enost, interakcija, organizacioni, karakteristike, slo?en, dinami?an, nedeterminisan, otvoren, diferencijacija, sinergijski, efekat, negativna, entropija, fleksibilan, delovi, struktira, funcionisanje, preduze?e, podsistem, ulaza, ulaz, adaptivni, izlaza, izlaz, upravljanja, upravljanje, ciljevi, brainstorming, delpay, delegiranje, stimulisanje, koordinacija, informisanje, inoviranje, kontrolisanje
Organizacija preduzeća
Broj strana: 5

Sistemi za kočenje

. Sistemi, ko?enje, ko?nica, izvr?ni, organ, prenosni, mehanizam, ko?ioni, cilindar, papu?ica, papu?a, disk, ko?nice |
Mašinstvo
Broj strana: 4

TQM total Quality Menagment - seminarski rad

Menadžment totalnim kvalitetom (TQM -Total Quality Management) je sveobuhvatan koncept, koji objedinjuje: tržišni, tehnološki, tehnički, organizacioni, ekonomski i etički aspekt funkcionisanja i poslovanja. to je nova poslovna filozofija usmjerena na kvalitet, zasnovana na aktivnom angažovanju svih učesnika, a u cilju zadovoljenja zahtjeva korisnika (eksternih i internih), zaposlenih i društva u cjelini. tQM se bazira na naučnim metodama i tehnikama upravljanja i unaprijeđenja kvaliteta, ali i na kulturi i timskom radu. U osnovi menadženta totalnim kvalitetom je postizanje tržišne konkurentnosti. Konkurentnost se postiže kroz: anticipaciju tržišnih faktora, kreiranje promjena, brzo prilagođavanje nastalim promjenama i mijenjanje načina poslovanja brže od promjena u okruženju. tQM je višedimezionalan i dinamičan koncept, koji uzima u obzir sve značajnije parametre poslovanja, a u cilju stalnog unaprijeđenja kvaliteta. U naučnoj i stručnoj literaturi se mogu naći različite definicije, jer sami tvorci i vodeći autori vrlo teško se slažu oko zajedničkog tumačenja.
Osnova tQM koncepta jeste menadžment u kompaniji sa orijentacijom na kvalitet. Prema autoru J. E. Rosu (Ross), tQM znači sposobnost za kvalitet u svim funkcijama kompanije i u svim dijelovima procesa od početka do kraja, uz istovremenu integraciju međusobno povezanih funkcija na svim nivoima. to je sistemski pristup koji ostvaruje veze između različitih elemenata organizacije, tako da je ukupna efektivnost sistema veća od zbira izlaza pojedinih elemenata. Evropska fondacija za menadžment kvalitetom tQM Upravljanje kvalitetom u logistici definiše kao metod menadžmenta u kompaniji za ostvarivanje poslovne izvršnosti baziran na: fokusu na kupca, partnerstvo sa dobavljačima, razvoju i uključivanju zaposlenih. Prema EOQ (European Organisation for Quality - Evropska organizacija za kvalitet): tQM – koncept je sveobuhvatan pristup kvalitetu i konkurentnosti, koji se razlikuje od standardizovanog opšte prihvaćenog modela. tQM je višedimenzionalan i dinamičan, uzima u obzir sve značajne parametre naglašavajući učešće ljudi i trajno poboljšanje. Prema ISO standardima tQM predstavlja pristup upravljanja u organizaciji usresređen na kvalitet, zasnovan na učešću svih njenih članova, usmjeren na dugoročan uspjeh putem zadovoljenja kupca, a u korist svih članova organizacije i društva. tQM zahtijeva menadžment na osnovu činjenica, tj. poslovne odluke moraju biti zasnovane na podacima, a ne samo na pretpostavkama ili mišljenjima.
Primjenu tQM-a u transportu prate problemi izazvani specifičnom tehnologijom realizacije usluga transporta.Brzina, složenost i kvalitet transportnog procesa zahtijevaju visok kvalitet sistema upravljanja transportnim procesom uz primjenu savremenih tehnologija i metoda, razvijenu organizaciju i visoku zastupljenost vrhunske informacione tehnologije. Gotovo cjelokupna savremena tehnologija koja se koristi u upravljanju transportnim sistemima počiva u manjoj ili većoj mjeri na najrazličitijim softverskim aplikacijama (npr. sistemi koji uključuju satelitsku navigaciju/komunikaciju, voice-input kompjuteri, roboti, on¬board kompjuteri, softver za planiranje zasnovan na vještačkoj inteligenciji, itd).
. Tqm, menadzment, upravljanje
Drumski saobracaj
Broj strana: 12

Sistematski pogonski obracun

Skenirana skripta. Sistematski, pogonski, obracun, troskovi, nabavke, proizvodnje, uprave, prodaje, administracije, proizvodni, neproizvodni, mesta, troskova, osnovne, delatnosti, sporedne, pomocne, nosioci, uslovne, baze, fiksni, kljucevi, direct, costing
Dvojno knjigovodstvo
Broj strana: 4

Savremene tendencije u sitemu vaspitanja i obrazovanja

Skripta iz skolske i porodicne pedagogije, deo 6, savremene tendencije u sistemu vaspitanja. Skolska porodicna pedagogija, osnovna skola, savremene tendencije u sistemu vaspitanja i obrazovanja, kritike posojecih sistema obrazovanja, utemeljivanje novog sistema vaspitanja i obrazovanja, moderan koncept obrazovanja i vaspitanja, uciteljski fakultet
Skolska i porodicna pedagogija
Broj strana: 9

Sistem jednačina-vežbanje

. Sistem, jedna?ina, dve, nepoznate, zadaci, matematika |
Matematika
Broj strana: 3

Efikasnost

Skenirano. Operacionalizacija, efikasnosti, pojam, kriterijum, utvr?ivanje, modeli, organizaciona, efikasnost, model, cilja, cilj, interni, procesi, me?uljudski, odnosi, otvoreni, sistem, eksterna, ocena
Organizacija preduzeća
Broj strana: 3

Sistemi međubankarskih obračuna

. Sistemi, me?ubankarskih, obra?una, me?ubankarski, obra?uni, sistem, neto, bruto, realno, vreme, netting, sistemi, komunikacija, procesiranje, poravnjanje, limit, kolateral, rtgs, fedwire, sic, rix, target, swift, rizik, solventnost, kapital, var, car, rpa, raspolo?ivi, regulatorni
Bankarstvo
Broj strana: 5

Odnos virusa i imunog sistema

. Odnos, virusa, imunog, sistema, virus, imuni, sistem, citokini, pona?anje |
Virusologija
Broj strana: 1

Uvod-lingvistika

. Uvod, lingvistika, nauka, jezik, nemacki, skole, nemacke, skola, grim, sistem, germanistika, podela, jezika, dijalekt |
Lingvistika
Broj strana: 3

Škole po epohama

Skripta pedagogija, tri lekcije, škola u epohi modernog doba, škola u ucenjima francuskih prosvetitelja i enciklopedista, teorije skole u ucenjima nemacke pedagogije 19. veka. Pedagogija, skolska pedagogija, epohe skole, skola u epohi modernog doba, skola u ucenjima francuskih prosvetitelja, enciklopedisti, teorije skole u ucenjima klasika nemacke pedagogije, zan zak ruso, helvecije, didro, johan hajnrih pestaloci, herbart, monarhijski skolski sistem, skola po meri
Pedagogija
Broj strana: 7

Klasična teorija

Skenirano
. Klasi?na, teorija, ogranizacija, preduze?a, formalna, stvaranje, formalne, organizacije, zatvoreni, sistem, shvatanje, karakteristike, iskustva, teoreti?ara, teoreti?ari, op?te, podela, rada, autoritet, hijerarhija, centralizacija
Organizacija preduzeća
Broj strana: 3

Savremeni pristup

. Savremeni, sistemski, pristup, sistem, vrste, podela, karakteristike, tehnike, brainstorming |
Organizacija preduzeća
Broj strana: 3

Preduzeće kao organizacioni sistem, vrste

Skenirana skrpita. Preduze?e, organizacioni, sistem, karakteristike, otvorenost, aktivnost, podsistem ulaza, podsistem izlaza, podsistem, poslovne, funkcije, nabavnka, proizvodnja, prodaja, finansije, ra?unovodstvo, savremeni, model, matri?ni, kombinovani, inovativna, struktura, strategijske, jedinice, vertikalna, horizontalna, podela, rada, upravljanje, rukovo?enje, izvr?enje, vrste, determinate, reduze?a, po veli?ini, veliko, srednje, malo, preduze?e
Ekonomika preduzeća
Broj strana: 4

Pojam, vrste i elementi pravnog sistema

Beleške sa predavanja. Pojam, vrste, elementi, pravnog, sistema, pravni, sistem, oblasti, podela, vrste |
Međunarodno privredno pravo
Broj strana: 1

Koncept i struktura kreditnog rizika

. Koncept, struktura, kreditnog, rizika, kreditni, rizik, o?ekivani, neo?ekivani, gubitak, streni, za?tita, trendovi, trend, selekcija, zahtev, diversifikacija, sistem, limit, klauzule, trendovi, revizija, kamatna, stopa, cilj, restriktivna, monetarna, politika, ekspazivna, upravljanje, valutni, rizik, depresijacija, terminske, transakcije, fju?ersi, opcije, valutne
Bankarstvo
Broj strana: 4

Faktori organizacione strukture

. Faktori, organizacione, strukture, struktura, organizaciona, podela, distribucija, grupisanje, faze, koordinacija, tehnicki, sistem, sredina, okruzenje, uticaj, kultura, vlasnistvo, moda
Organizacija preduzeća
Broj strana: 5

Strukturalizam 1

. Strukturalizam, ferdinand, sosir, lang, recnik, znak, struktura, razvoj, karakteristike, sistem, skole, skola, nemacki |
Lingvistika
Broj strana: 5

Metajezik-Metasprache

. Metajezik, metasprache, jezik, sistem, formativ, dijalekt, prirodni, podrustvljenost |
Savremeni nemacki jezik
Broj strana: 4

Elektronski platni promet

. Elektronski, platni, promet, pristup, bankarski, informacioni, sistem, platne, kartice, debitne, kreditne, standardne, inteligentne, smart, distribucioni, sistemi, pla?anje, na malo, atm, pos, eftpos, minitel, ku?no, bankarstvo, mre?a, elektronski, novac, promene, struktura, virmansko, ?ekovno, papirni, instrumenti
Bankarstvo
Broj strana: 5

Spojnica

. Spojnica, transmisija, vrste, frikcione, elektri?ne, kombinovane, hidrauli?ne, trenje, frikciona, spojnica, lamela, opruge, uklju?enje, sistem |
Mašinstvo
Broj strana: 4

Strukturalizam 2

Beleske sa predavanja. Strukturalizam, metode, sistem, znakova, signifikat, signiofikant, arbitraran, podrustvljenost, praska, skola, morfema |
Lingvistika
Broj strana: 4

Preduzeće kao ekonomski i poslovni sistem

Skenirana skripta, delovi koji su bili slabo vidljivi su otkucani. Preduze?e, poslovni, ekonomski, sistem, ekonomska, aktivnost, preduze?e, transformacioni, procesi, cilj, ciljevi, poslovna, samostalnost, pravna, preduzetni?ka, funkcija, ekonomika
Ekonomika preduzeća
Broj strana: 2

Termodinamika

. Termodinamika, osnovni, pojmovi, termodinami?ki, sistem, otvoreni, zatvoreni, izolovani, veli?ine, stanja, ekstenzivne, intenzivne |
Termodinamika
Broj strana: 2

Frikciona spojnica

. Frikciona, spojnica, dvolamelna, motor, komandovanje, sistem, pedala, mehani?ki, hidrauli?ki, dijagram, uklju?ivanje |
Mašinstvo
Broj strana: 4

Nacelo povlascenije nacije

Beleske sa predavanja. Nacelo, povlascenije, nacije, povlascenija, nacija, klauzula, gatt, dejstvo, usmereno, prava, povlastice, vrste, princip, reciprocitet, ogranicenja, izuzeci, izuzetak, sistem
Međunarodno privredno pravo
Broj strana: 4

Planetarni menjački prenosnik

. Planetarni, menja?ki, prenosnik, prenos, mehani?ki, sistem, satelit, frikcioni, element, stepen, prenosa, zup?anik |
Mašinstvo
Broj strana: 4

Upravljanje tržišnim rizicima

. Upravljanje, tr?i?nim, rizicima, kamatne, stope, devizni, kursevi, cena, akcije, forfeting, ameri?ki, model, bankarski, sistem, nema?ki, japanski |
Bankarstvo
Broj strana: 4

Marketing u osiguranju

. Marketing, osiguranje, informacioni, sistem, segmentacija, prednosti, kriterijumi, uslovi, planiranje, mix, grupe, ?ivotno, ne?ivotno |
Rizik i osiguranje
Broj strana: 1

Pojam, predmet i zadaci pedagogije - skripta

Skripta iz Pedagogije, dve lekcije, pojam, predmet i zadaci pedagogije i školska pedagogija i druge pedagoške discipline. Pedagogija pojam predmet i zadaci pedagogije sklolska pedagogija pedagoske discipline predmet proucavanja pedagogije sistem nauka o vaspitanju deteta sistem nauka o vaspitanju i obrazovanju adolescenata opsta pedagogija konsenzus kontigencija artikulacija stvaralacki susret proces vaspitanja i obrazovanja
Pedagogija
Broj strana: 4

Anticko-grčki i rimski sistem vaspitanja

Skripta, tri lekcije, Anticko-grcki i rimski sistem vaspitanja, feudalna epoha i vaspitanje u epohi renesanse
Napomena:rad je skeniran. Pedagogija, sklolska pedagogija, sistem vaspitanja, anticko-grcki sistem vaspitanja, rimski sistem vaspitanja, feudalna epoha vaspitanja, vaspitanje u epohi renesanse, klinasto pismo, hijeroglifi, sofisti, manastirske skole, katedralne skole, parohijske skole, esnafske skole, velika didaktika, pampedija, materinske skole
Pedagogija
Broj strana: 6

Pristupi u organizaciji preduzeća

Skenirano. Pristupi, organizacija, predize?a, sistemski, pristup, sistem, vrste, sistema, situacioni, faktori, organizacioni, parametri, karakteristike, nedostaci, ograni?enja, odnosi, sli?nosti, razlike
Organizacija preduzeća
Broj strana: 4

Sistem principa u medjunarodnim trgovinskim ugovorima

Beleske sa predavanja. Sistem, principa, medjunarodnim, trgovinskim, ugovorima, medjunarodni, trgovinski, ugovori, nacelo, princip, formalni, fakticki, minimalna, prava, nacionalni, tretman, preferencijalni, sistem, pravicni, sistem, otvorenih, vrata, otvorena, vrata
Međunarodno privredno pravo
Broj strana: 4

Nacionalni sistemi prava i medjunarodni ugovorni odnosi

Beleske sa predavanja. Nacionalni, sistemi, prava, medjunarodni, ugovorni, odnosi, elementi, inostranosti, inostranost |
Međunarodno privredno pravo
Broj strana: 2

Specifičnosti saobraćajne usluge kao robe

. Specifi?nosti, saobra?a, usluge, robe, saobra?ajna, usluga, roba, saobra?aj, struktura, privreda, grana, slo?en, sistem, integrisanost, transport, teorija, praksa, podela, funkcije
Drumski saobraćaj
Broj strana: 3

Berzansko poslovanje5

Lekcije napisane u obliku odgovora na pitanja
Pitanja u okviru ovog materijala: 87-98

* Pitanja možete besplatno preuzeti na našem sajtu pod nazivom "Pitanja za berzansko poslovanje". Berzansko poslovanje fjucers valutni kamatonosni berzanski posrednici brokeri vrste nasdaqu sistem pravila
Berzansko poslovanje
Broj strana: 2

Kritike saobraćaja kao složenosti tehničko-tehnološkog siste

. Kritike, saobra?aja, slo?enosti, tehni?ko-tehnolo?kog, sistema, tehni?ki, tehnolo?ki, sistem, slo?enost, saobra?aj, dejstvo, karakter |
Drumski saobraćaj
Broj strana: 2

Obracun troskova

Skenirana skripta. Obracun, troskova, knjigovodstveni, troskovi, cena, kostanja, identifikovanje, kontrola, ocena, vodjenje, politike, aspekti, sistematski, pogonski, obracun, kalkulacije, cene, kostanja
Dvojno knjigovodstvo
Broj strana: 2

Prilagodjavanje knjigovodstva i poslovni bilans

. Prilagodjavanje, knjigovodstva, poslovni, bilans, sistem, dvojnog, dvojno, knjigovodstvo, poslvne, promene, princip, vrednovanje, sredtva, kapital, obaveza |
Racunovodstvo
Broj strana: 2

Klasifikacija sistema za oslanjanje vozila

. Klasifikacija, sistema, oslanjanje, vozila, sistem, vozilo, tip, zavisno, nezavisno, popre?na, ravan, podu?na, dve, ravni, dvema, ravnima, prenosni, odnos |
Mašinstvo
Broj strana: 4

Jezicki znak

. Jezicki, znak, jezik, naziv, sistem, lexem, repetativnost, strukturalnost, sinonimija, polisemija, homonimija |
Lingvistika
Broj strana: 3

Oslanjanje točkova vozila

. Oslanjanje, to?kova, vozila, oscilatorni, proces, elementi, sistem, elasti?ni, vo?enje, prigu?ivanje, stabilizacija, ove?ana, masa, vozila, vozilo, ?ema |
Mašinstvo
Broj strana: 4

Ucenje Ferdinanda de Sosira

. Ucenje, ferdinanda, de sosira, ferdinand, de, sosir, strukturalizam, sistem, jezik, signifikant, podrustvljenost, repetativnost, strukturalnost |
Lingvistika
Broj strana: 3

[1] [1]
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 8


"t sistem" pronađeni su rezultati pretrage 359